De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

395 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 May. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vd6nz8446b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT âiiitsche bsrichten van het gros ta Hoefdkwartler. Harsta Bultaoh barloht. BERLIJN, 24 Mei. Wssteip kr^gstsoncel. ■ D* 'oestand i3 onveranderd. In het gebied van I 4iaK#mm«l, aan beide zijden van de Leie en ■ tia de Scarpe, ten zuiden van de Somma alsook ■ tasschen Moreuilen Montdidierwerd degeschut- ■ bedrijvigheld 's avonds kevigtr en was ook gedu-I rinde tien nacbt lsrendig. De voetvolkbcdrjvig- ■ kcid faleef tôt verkenningsgevechten beperkt. I Elgenc ondersemingen ten zuid-westtn van ■ Bucquuy en aan de Oise leverdea gevangeaoa op. Tsraada auitsob barlaht. I BERLIJN, 24 Mei, avondbericht. — Van de ■ irijgstcor.fceUn mets nieuws. I Dfficissli Oostanrijkschs bsrichtâa WEENEN, 23 Mei. — Aan het Italiaansch ■ front voerde de wedarzijdsche verkennersba- ■ drijvif'aeid ook gisteren op talrijke plaatsen tôt ■ [evec'aten. ■ WEENEN, 24 Mei. — Gisteren vlelen de ■ Msnen na sterk ingrijpend geschutvuur her- ■ baalde malen onze stellingen aan op de Zugna- ■ Torca en ia het Etsch-dal. I De beide eerste aanvallen zakten b'oedig ineea ■ door het voortreffelijk werkend vuur onzer ■ bitterijen. ■ De sanvallers vluchttee in de loopgrachten ■ terug.Bii dan derden aanval kwaraen de Italianea ■ âàuwelijks tôt aan onzo stelllnjen. De Keizars- ■ fchuttf rs van het 4° regiment sprongen uit kunna ■ Mlklngta en wierpe i zich met gewona dapper- ■ heid op dan vijacd. Het nagerecht eindigde met ■ Mae rolkdiste zsgepraal voor de onscn. De ■ lanval werd overal (eruggeworpen. ■ Een laatste Italiaansch nest werd nog tijdens ■ aee cacht ^ezuiverd. Dezelfde uitslag haddea ■ Mieaanvallen door den vijand tegen onze stellin» ■ £«aop de Monte Malone ondernomsn. Ook deze ■ werden telkenmale afge»lagen. Zoo i3 voor de ■ ltilianen ook het vierde jaar van hunnen roof- ■ oorlog met zware mislukking beg->nnea. Oa ggrioj in het Qosfea. ■ *wk*oh barlolit. ■ KONSTANTINOPEL, 24 Mei. - Aan het ■ ^W'feafroBt tusschenpoozend verg'.oringsvuur. ■ beweging*n aan het bru»genhoofd ■ o»h Jordaan werden door onze artillerie vuur genomen. Vooruitrukkende vijande* ■ i7îtrotlieI> werden overal af*eslagen. Aan- ■ aoudeade levendige vliegersbedrij vigheid. H On j °POtamië seene gevechtshandelinêen. ■ tieken' overi*e trijgstooaeelen niets van be- Di veracherpta duikboitia-oorlog ■ *JSRUJN. 24 Mei. — Officiëel. — Door onze ■ fin. i00 ?n werden er in het spargeblei rond BhÙm l 1 w?^rom 15,000Ion vijandelijke han- ■ iuV» pru'mte in ^gn g ond geboord. De ■hit 5en Jfer^sn bijzonder aan do Oostelijko ■fcjiLv*5 Eageland, niettegenstaande hevlge BC ' tegenwerking bchaald, twee sto^ra-■Sofer^^uit vijaadelljke konvooie» v/ig- landbo'uwersbond I w Vtrgadering uan aj. Mei. I vu» ï'laut deelt mede : ■ itteoM0 , Beschikbaar. 3,003 kilos. volït: Ronse 1000; Nerele 1000; ■l !£.?,£• 800 S Munto500. m. dca oogs™"1' ffC8a m8er z'ja Ammonlakanlfftai. — De bed«eliag staat ia de bladtn, Zoo spoedig mogèlijk de amaling t« doen. Elk rersta zich met M. Terryn. Men moet wel v«rgtaan dat de gemeentem krijgen volgeas het gebruik der opgegevea landbouwers. In het doppelsoda-ammaniaksulfaat is 25 0/0 «sinder ammoniaksulfaat dan in zuiver ammoni-aksulfaat.Qarst«a. — De burganieesttrs moeten de par»ijen garst doen meten onz. Een oinzendbrief is hun daaromtreni gezonden. ©sitsabwae&aynâikfttaB. — De volgende vergoedingen zijn toogsstaan voor het ouder-houd van bokken : A«tenel5; Bottelare30; Baaigeml5; Chers-kamp 15; Calckaa 15; Dêstalbergen 15; Deurle30; Grembïrgen 15; Gijseazsele 15; Heusden30; Lokeren 90; Landegem 30; Lootenhulle 15; Lemb'rge 15; Massemen 30; Melle45; Meirel-beke 60; Melsen 15; Meerdonkl5; Overmeirel5; Olsene 45; Poecke 15; SoViellebelie 30; Schoon-aarda 15; SinaailS; Sohaldawindeke 15; Sint» Martens-Laathem 15; Swijnaarde 30; Stskenelô; Sint-Denijs-Wostrem 30; Sint-Gill®s-Waas 15; Ui'bîrgen 15; Ur3el 15; vosselare 15; Vurste 15; Vracene; Wetteren 75; Zeevar/cem 15'; Zele 20; Michelb-îke 15; Wortegem 15; Welden 15; Mel-dei 15; Munckzwalm 15; Ovcke 15; Huysse 15; Schoorisse 30; Lozer 15; Boucle-St-B aise 15; Roabofit 15; BevereSO; PeteKem30; Elsegem30; Volkegem 30 ; Segolsem 15. Voortaan zullen de verjaderingen om 11 1/2 ure begianen, dus een ha!f uur vrosger. M. De_ Keyser msrkt op dat de beoten geplant lija op de oude manier; 't is te zejgen inhoopje» waarer soms 10, 12,15 bijeen staan, waarvan maar één inag behoudcn blijven. Men zou waarlijk niet zejgen dat het beetenzaad zoo duur is. Waidan. — De vr«iden zijn van het hoogste be'ang. liamelijk d-; graslatsden die afgeweid, en aiet gemaaid worden. Da weide levert het beste voeder en vereischt het miaste werlc. Zij geeft, mits genoegzims bemesting, hat meeste voeder ; z? lijdt het minstvan hst wser. In de welde oat^ikkelt het ve« zich het bîst. Gescheurde weiden leveren allarb^ste zaai-land, zuiver van schadelijk® insc;kt«n — opper-best voor vlasgaard. Na den oorlog dienen veel weiden aani?el.;_gd worden, daar het handwsrk zecr duur zal zijn. In dj grasstreken is de grond het duurst ; z^o, in hetlaud vau Herre, in Normandië. Later meer daarover. STASâNIiîSWS. B/S^î^ nîaptcbsiinnen ranO,25ft. e@»i.3 Q«auu^p3.gl'jruet blad Allumsurn. aan 1,65 ïe. Cal vnoîrstra.vt, 3, GSM F. 3873 — Ta vavî£30j5"3 : Ventilators voor gazogeon. St-Lievensstraat, 299, Gent. 4320 ; —Pftbrlak vaa cigarettenpapisr, carnets, tubes, lijm, parchemin, vraagt tferteganwoordiger. Langemunt, nr 57. Gant. 4822 — Vsrlanst ta koopan : Slaapkamer. Schrijvea oureel va;i du olad M. H. 4825 — S59TraaS'<I:Kamermeid,kunn.nïaien,Fransch sprek., vrkasteel rond Gent. Onders raat, 11. 4829 — Door afbras.lt, 10,000 pannen, steen en anderebo urmaierialea.ta bevragen Huidevetters-kaai, 17 of Ham (oude zagerij De Vriendt). 4331 — Aaabodi beste gosdk. KootpUnten, bij E.Vaa CoppsnoUe, Ledeberg (kerkhof). 4834 — Er is nog AMSIiDÔlTK àlagoadis: de morken « De P*usir » en « Pierrette». 4837 —Vailoraa, komende van tram 4, lang* Oud-burg en Koornmarkt,broche met steen.Beloonlnç > tecugbreager,Oude 3tatie, 59, Woadelgeta, 4845 W'II IIIMM—»» I ni» —.. «myjli —PabllaSca Foadaem. — Koepasa. — A an-tn oerkoop van alla waarden. Léon GILLET, Lange Violettenstraat, 3y, Gent. 4580 — Flnaaalsala ialiabiiagea. — In- en ver- l koop van publieke fondsen. koeDons. verschillige 1 ânancisels inlichtingsn bij G. Wtterwulghe, wisselagent. Coupure, 59, rechter oerer, Gant [Refugeds Marie). Buroel vaa 10 tôt 12 ure. 4609 ; Shv^ Brugschepoortstraat, 16. Geeft bijzon- J dtr* groote prijsen ooor : Horlogiën, Kettingen (lautoirj), Juvrealeu, Zilrerwerk. 4627 — Saaaikarda Oaoao « Margot», L. Rotsaort, 7, Poermagazijnstraat, 7 (bij St-Lie7enslaan). 4603 — Wlaselkaatoor Jalo3 Bosaoba, Brabant-dam, 27. Aan- on verkoop van Publieke Fondsea, betaling van Koapoas, Inlichtingen. 3321 — Klserverfin alla kleurea, Zeep. Boratais, Kleuraa, Bshaagpapi.er, Blink; bijzondere prijzen voor vo^rtyerkojpers, bij J. Watté-Cosyns, 1 Markt, nr 76, Deinze. 4720 < — Ta bnraa : Groot M igazijn met Woonhuis, , hoek der Kruis- on Hanegouw3CFatea, nr 5, kom , der stad. Zich te wenden Burchtstraat, 90. 4754 , — Oa aaaqtia l'Uaioa tlu CradUê da Qaad, j Naamlooze Vennootschap, gesticht in 1855, , Maatschappalijken Zstel ; 3t-Michielsp!aats, 16, \ Bijgevoegi bureel : Vlaanderenstraat, 32, Geat, h,e3ft de e?r h'at publiek fe berichten, dat zij van »f Woensdag 1 Mei 1918 een bijgovoegd bureel • heaft geopend op d3 Elisabetnlaan, 19, Gant. 2 Het bureal is opan : 's mofgénds van 9 to! ] 12 uur, ea 's namiddags van 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, t 's Z*terda?s namiddag uitgezonderd. 4<Î8 j — Asalea^lld wordt gevraagd, oentrent 1 8 tôt 10,000. c 3003 SLaatias forai te koop, van 0,40 tôt 1 0,SO fr. ; bij Ernest ALGOET, 20, Achtar- straat, 20, St-Amandsberg. 4811 I — Baaobult, 2 per hoofd, 20 cent, het stuk. ' Woensda? 29 Mei, van 9 tôt 10 uuir, vàn 59601 { tôt 59900 ; van 10 tôt 11 uur, van 59901 tôt 60200 ; t van II tôt 12 u., van 60201 tot60600; vaa 2 1/2 tôt 3 12 uur, vau 60601 tôt 60950; vaa 3 1/2 tôt 4 1/2 u. ' vaa 00931 tôt 61300. Dsnderdag 30 Mai, vaa 9 tôt 10 ure, van s 31301 tôt 61600 ; ran 10-11 u., van 61601 tôt 61900; 1 van 11-12 ure, van 61901 tôt 62300 ; van 2 1/2 tôt 3 1/2 u.. vaa 62301 tôt 62650; van 3 1/2 lot 4 1/2 u. f van 62651 tôt 83000. ' Vrijdag 31 Mei, ran 9 tôt 10 ure, van 63001 ? tôt 63300 ; van 10-11 ure, van 63301 tôt 63600 ; vaa 11 tôt 12 ure, van 63601 tôt 64000 ; vaa'î 1/2 tôt 3 1/2 uur, van 64001 tôt 64350; van 3 1/2 tôt 4 1/2 u. ' van 64351 tôt 64700. i Zaterdag 1 Juni. van 9 tôt 10 uur, vaa 64701 tôt 65090; van 10-11 uur, van 65001 tôt 65300; 2 vaa 11-12 uur, van 65301 tôt 65700 ; vaa 2 1/2 tôt ' 3 1/2 uur, van 657ul tôt 66050; van 3 1/2 tôt 4 1/2 u., ' van 38051 tôt 66400. — Stedelijke \VinkAn.— Het bestuur hoeftde eer de inwoacrs van S'-Arnandsber< ter kennis ' te breag^a, Ja' er soda-oarbonaat (w ischpoeder) zil uitJfedeeld wordsn (125 gr. par persoon aaa fr. 0,70da kgr), voor da 27e raeks dsa 30 Moi, voor da 28J reeks dan 31 Mef. — Vleesch- en bsterdienst.—Bericht.—Do Stad ; is niet mear gaiast met do verdeoling van vleesch i an boter aan do inwoaers, maar wel de Plaatse- j lijke Bevoorradingîkommissie.Hetpubliek wordt hiermade beleafd verzocht zich voortaan, voor al , wat deze dienston betrefr, zich te v^enden tôt de | Plaatselijke Bevoorradingskoaitnissie Burg- i straat, 26, voor de boter en tof M. De Coninck, gezondh*idstoazichter,bureelea Slachihuia, voor hst rleesch. . — Stadsltjk Wark dar Veadlag. — Het wordt aaa ails balanghebbsndea herinnerd, dat ( de behoeftige gezinaea welka uitgoslotan «ija vaa den Komiteitenstaua, onderstaad van de i stad kuauea oatvaage*, teagçvolga «t, III, vas , , i , vmMt y* aet stadireglemont-oaderstaadBbarama vaa déa 3 Decamber 1917. Die gazinnea moeten zich daartoe wendea» sersoonlijk of per brief, tôt het Stedelijk Werjt 1er Voeding (Pouillemarkt), met befvijzca van verkloosheid of loon voor al hunna leden. Aanbavelinisbrieven of tusscbenkaïast van mdere personen kunaea aiet in aanmerkin£ tomen ; zij zijn dus ongeweascht. Besluit ran t Sahepenkoile;o,d.d., Î2 Mei 1918. De Gemeentesakretaris, De Bur^emeester, A. DEUNINCK, KUNZER, — Flaftiaalijka bsvoarradiagskoîarnlssle. O* Verkoop van kloefen. — Ingevolge da aieuwe fcesîissingen zullen er enkel kloefen mogen afgeleverd worden in de eerste verdee-ling, aan de personen die ia het bezit zijn van îene soepkaart. D» verkoop zal geschieden als volgt op ver-oon van de koîenkaart (gele kaart) roze kaart Arbeitsausweis) en soepkaart. Verkoop voor de 5e w;jk. — Maandag 27 Mei, 3 morgends, van n. 20001 tôt 2040Ô ; 's namiddags, ;aa 20401 tôt 21300. — Dinsdag28, 's mor^endi, ran 20301 tôt 21700 ; 's namiddags, van 21701 tôt îum. 22600. — Woensdag, 29, 's morgends. van i. 22601 tôt 23000 ; 's namiddags, van num. 23001 :ot 24000. Voor mannen, 2.15 fr. ; vrouwen, J.S0 fr. ; ichoheren, 1.55 fr. ; kiaderen, 1.15 fr. het pa'ar. )p vertoon der koîenkaart (ge'e kaart) en der oze kaart, hebben recht : Al de gezinnen vaa tôt 4 psrsonen, op 1 piar ; dî gezinnen ^van aeer dan 4 personea, op 2 pair, waarvan eea >aar voor maa ot vrouw en een paar voor sc'ao-ierea of kind. deze zija alleen te verkrijgen ia __ le Ceatra'o, Nieuwland,n,41, van 8 tôt 10 ure en ran 1 tôt 5 ure. —■ fVerktlaking in da bukkerij « Vooruit ». îet blad Voirait geeft rijf kolommen u'tlog iver de werkstakingi.ide sooialisîischs bakksrij, >na ta bewljzen dat hij gelijk hadda stakonda >akker3 te vervaagea door and«rea. Hetzalfda gebaurda ook ai ean3 in da kapitali»- ische nijterheidsgeslichton on din visl fooruit bovanarms op de basluurders uit... sonder acht te geven op de bïwaagredenea loor de burgerspatroons uiteengezet. Maar nu gebruikt Vooruit hetzelfde mlddal lat hij vroeger zoo afschuwelijk voad ea zat da »a\ve:grodenen die hem daartoe aanretten >reedvo"rig uitean. Dus twee nuten en 'wea gewich ia. Maar als het zoo is bagrijpen wij niet waarota 7ooru.it zich zoo k'.vaad maakt tegea de.... (atrooas, de burgerpatroon3 wel ta varstaaa. Die hebben in dsse zaak toch niemendalle ta ien. Waarom daa eene gahee'e kolos dreijfe-naatea dat zij hoogere loonsa zullen to batsisa tebban eau s dat de oorlog goda&n is. De syadikaten zulleneischnu alhier en eische* ■ldaar, en... als de patraon.s zich niât voegen dan :ullaa se, met werkliedea en al, « eruit trekkea laar andere stroken. » Weos gerust Vooruit, ge moet u daarom zoo kwaad niet maken : de patroons zullen hoogera oonen betalea, want zij weten zecr goad dat na ien oorlog de arbeii duur zal zijn, maar moete»! se arbeid oa*grondstofïen duurder betalea, se julien ook duurder kunnea verkoopen want ar :al van ailes te kort ziin voor lange jarea nog. De patrooas zijn dâarop reeds gereed ea zija rolstrokt niet benauwd vaa de hooge loonen der oekomst; de groote kwestia zal zijn veel ta cunnen voortbrengen. Dat er vele werklieden zullen vertrekkea, dat roarzien zelfs de blindes ; overal zal er gebreir tan handen zija. De werklieden zallea vertrekkea, mat of caa-ler da permissie van Vooruit. De groote vraag naar werklieden zal des». neer onafhankelijfi maken, zoowel ran Voor mit. atls vgn 4» patroons,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods