De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1078 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 July. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 07 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fb4wh2hn00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT S8 iaar. Uifoevcp G.Da Graeve» Gent, Keieïvest, 1«. IDE IKX.'EXlsr-Eï PATSIOT Bonderdag G Jull 191®. Num. 1$1 Hfficlëela Ouitsche berichten JEtappon-Iuspekticn der 4e A.rsnea. Vercrdening. ïn het Etappengebied is : a) Het vostgangersverkeer, buiten de gemeen-ïen, zonder paspoort, tôt later bevel verboden ; !het is alleen binnen den omtrek van de bevoegde jEtappen-Kommandantur toegelaten. b) Binnen den omtrek van de Etappen-Kom-ïiiandar.tur Beernem en Kortrijk is het voetgan-gersverkeer zonder paspoort alleenlijk op het giondgebied der gemeente toegelaten. c) Deze bestemmmgen worden dadelijlc van krach t ; overtredingen worden gestraft volgens de in de reisbepaliagen voorziene sïraffen. D) Dit slaat niet op de bestemmingea voor tet grensgebied tegen Holland en voor het arebied der Etappen-kommandantur Thielt. E. H. O., 3 Juli 191G. von UNGER, Generaal der Kavallerie. STADSNIEUWS. Afieuering oan vleeschmcel bij hoeveelheden 5 tôt 10 kgr., Zaterdag van 5 tôt 7 ure namid-<!ag, in het « Landbouwershuis ». — Klol.ke Rocl&nd in St-LievenskoUegie. — 33ij het uitgaan van de concertzaal hoort men Silîeriei gevoelens over de muziekate uitvoering. Zooveel hcofden, zooveel gedachten. Zooveel ïnenschen.. zooveel meeningen. Zondag, 2 Juli, w.isiets dergelijks te hooren, met dit verschil dat de gedachten wel verschillig maar niet strijdig waren, dat de meeningen op een enkel Relijk gevoelen te zamen kwamen ; de beerliike ïnuziek van Bach, Ryelant en Tinel en de glanzende voordracht dezer muziek. Elk der vcrtolkers die als solis*en optraden' bebben den lioogsten bijval genoten en zonder eene enkele solostem uit te laten kunncn wij Mejuffer De Vos, endeheeren Verniers, Coppe-|ans en Buyck met hetpubliek als puike kunst-iangers toejuichen. î-< 2 ast het orkest hebben dekoren de hoogste verdiensle aan het welgelukken van het toon-kundig liefdadigheidsfeest. Waren zij op de twee ronge lconcertavonden reeds goed gedrild, nu stonden zij met iever, hooger begeestering nog in nauwer verband met meester en spelers te zaanx als een gepolijst kunstkorps. De luidruchtige ovatie van Zondag avond ginp dan ook wel meest naar de heer-Iijke koorstemmea. Eere zij dan aan die edelmoîdige medewerkers, die gevoeld hebben dat een begin van eene ktinstvereeniging dient krachtig gesteund te worden door broederlijke genegenheid en tucht, en dat de geldeliike onderstand in deze benarde tijden niet kan afgeleid worden door winstbejag. Als het overhaerlijk slotkoor van Klckke Roe-land voor de tweede mail begroet werd met het klappen en juichen der opgetogen menigte ging daar overal de kreet tusschen op : ïèt weder-ziens 1 M. De Sutter met uwe mannen I Tôt wederziens, naar nieuwen triomf met hooge ea edele kunst. H. V. D. W. Finaneieele inlicMingen. Voor inlichtingen over Braziliaansohe en Kanadesscha waardea : Brazil Ilailways, Port of Para, Port of Havana, enz. ; Inkasseering en inlichtingen over koepons : Kas der Eige-naars, Russische, Japansche, Argentijnsche, Nij verheidswaarden, enz., wendt U tôt G. WTTEIÎW ULGHE; aaisgenomen wissel-agent, 59, Coupure, linker osver, dicht bij de « Refuge Ste-Marie », Geat. 7454 — Werkonsceval. — Dinslag namiidag, was de 45-jîrige Félix Van Tornhout, voerman, wonende Elyseeîcheveldenstraat, 14, op de Gastneierlaan bezig met zand te lossen, toen opeens zijne kar omsloeg, waardoor de man eeuen slag ontving in de linkef-zijde. Keuvne. — Vit den tr.nn çesprongen. — De 19-jarige De Mol, van Denderwiadeke, onlangs door hst Assisenhof tôt 15 jaar dwangarbeld veroordeeld, werd Zaterdag van Oadenaarde caar Genc gevoerd, daar hij beroep ingeslagen had tegen een vonnis der rechtbank van Oaden-aarde, die hem tôt 4 jaar gevang na,d veroor deeld, voor medeplichtigheid in den opstand in 't gevang te Oudenaarde. In den trein, tusschen Heurne en Eyne, ging De Mol naar de W-Cl, Plotseling bracht hij zijnen bewaker een ge-weldigen slag toe, sprong door het venster eu verdween in het veld. Dinsdag had men den bandiet nog niet gevonien. Da Verssnigdâ St&tea oa Mtsiko. Président Wilson ' verklaarde in eene aan-spraak dat de oorlog met Mexîko alleen dan zou uitbreken, waineer sr geene mogelijkheid blijkt tezija om de strijdige grenskwesties op vreedzame manier op te lossen. Er wordt ge-meld dit de regesring van Carranza aan de Ver1-eenigde Staten berichtte dat er geene Ameri-kaansche troepen langer op Mexikaansch grond-gsbied zouden geduld worden. Sn China. Bij presidentieel besluit van Lijuanhung werd de voorloopige grondwet van het eerste jaar der Chineesche republiek weder in voege gesteld. Aile nieuwigneden der laatsie grondwet ziju afgeschaft ; alleen de ve"dragon, binaen dat tijdperk gesloten blijven van kracht. 1 "nnwmi»— ' » Ouitsche feericMsn ?an het G?©oi Koofdkwarûiey« Westel jk kr^gsiosneel. BERLIIN, 4 Juli. ■— Terwijl ds vijand ten Noordea der Anker-rivier zijne aanvallen niet lierhaalde zette hij s'.erke krachten in tusschen de Ancre en de Somme tegen het front Thiepval-la-BoiselIe-boschje van Mamete en ten Zuidea der Somme tegen de lijn Barleux-BeUoy. Zijne verlie/.en hem toegebracht door ons artillerie ea infanterievuur waren in verhouding van het groote aantal mannen die werden voor-uitgezonden. De aanvallen zijn overal argesla-gen. Er werd met verbitterieg gestreden voor het bezit van het derp Hardecourt (ten noordea der Somme). De Fransehen die cr waren binnen-gedrongen werdei er uitgeworpen. Ten Noord Oostea van Iep;ren, ten Westea van La Bassée en in de streek ten Zuid-Westen van Lens werden pîaatselijke vijandelijka opmarschen, ea ten Oosten der Maas krachligo aanvallen tegen de hoogte « batterij van Dam-loup » glad afgeslagen. De herhaalde Fransche ..officieele m^de-deelingen orer da herovering van het verdedi-gingswerk van Thiaumont en der batterij van Damloup, zijn loutere fabelen zoowel als de opgaven van het gevangeaengetal bij de ge-beurteniîsen aan de Somme. MENGELWERK. - 6 Juli 1916. < Schelmsche Liefde Toevallig vond hij Granton nog in de club aan zijnen grog ; met eene sigaar in den mond trad Robert naar hem toe. Hij was fclijkbaar verwonderd Bostock te zien en de echermmeester zegde : — Ik hoop, dat ik u nist stoor, mijnheer Granton ? — Neen, in 't geheeî niet, antwoordde Granton beleefd. Mag ik u een glas grog aanbieden ? Wilt ge ook rooken ? Van het eerste oogenblik af dat Granton fcennis met Bostock had gemaakt, voelde hij zich tegen dien man ingenomen. Hij mis-trouwde Bostock's oogen. Waar had hij die oogen gezien en waarom deden zij hem altijd aan een ander gelaat denken ? Waarom had Bostock die zonder-linge vergissing gehad met het floret ? Al die vragen deden Granton op zijne hoede blijven. Van daar dat hij ook nu kalm afwachtte wat de schermmeester hem te vertellen had. — Uw vriend, M. Aspen, zegde Bostock, is daar juist bij Blackfriars door eenen sluip-Kmrdenaar aangevallen. Voar een oogenblik verloor Granton zijne bedaardheid en zag hij den anderen ver» schrikt aan. — Aangevallen door eenen sluïpmoorde-naar. bit Blackfriars. Werd hij erg bezeerd ? — Ik heb hem naar het Charing Cross-hospitaal helpen vervoeren — de moorde-naar heeft hem leelijk vast gehad. Hij was geheel bewusteloos toen ik hem verliet. — Gced, zegde Granton, doodkalm naar de kleerkast loopende om zijn overfrak te halen. Ikzal dadelijk naar hem toegaan. — Moet ge niet eerst hooren wat er ge-beurd is ? vroeg Bostock. — Nu, ikgeloof dat ge mij ailes gezegd hebt wat ge weet. Gij vermoedt, dat<hij door eenen sluipmoordenaar werd aahgevallen. Hebt gij dit gezien ? Granton's buitengewone kalm te en slim-heid sloeg Bostock eenigszins uit het veld. — Ja, ik heb het gezien, antwoordde hij norsch. Gij schijut u d.e zaak niet veel aan te trekkeu. — Wat zou dat baten, mijn waarde Bostock ? Het eenige wat wij doen kunnen is te beproeven ietS voor den armen Aspen te doen. Zoodra ik hem bezocht heb, zal ik de zaak gaan onderzoeken. Gelooft ge wer-kelijk dat hier sluipmoord gepleegd is? Bostock maakte nem in weinige woorden met bet gebeurde bekend. Er was iets in Granton dat hem niet aanstond, en Robert scheen de man niet te zijn die den schermmeester bij iady Scardale en Fidelia zou roemen. — O, alweer die man met den rooden baard I Deze'.fde man dien gij en ik gezien hebben toen Seth Chickering vermoord werd? — Dezelfde. — Uw gesternte schijnt u altijd naar moordtooneelen te voeren, mijnheer Bostock. Ik ben blij dat gij dituaal bijtijds kwaamt. De vorige maal waren wij beiden een weinig te laat. — Dat waren wij ook, mompelde Bostock barsch. Als ik niet achter den heer Aspen had geloopen, zou hij niet meer in le ven zijn. — Bepaald eene tusschenkomst van de Voorzietiisrheid, M. Bostock, zegde Granton ernstig. Hebt ge al een theorie omirent deze geschiedenis gemaakt ? — Die theorie is niet moeilijk te maken. Er moet eene samenzwering zijn tegen de erfgenamen van die schatten uit de diamant-xnijnen...— Ah zoo ! Is dat uwe théorie ? — Zeker. — Dat heb ik cok reeds laag gedacht. Ik zou wel eens willen weten of we die theorie precies hetzelfde uitwerken. Duitsche patroeîjeu braken ten Oosten en ten Zuid-Oostea vaa Armentières, in de Engelsche, en verkenniagsafijeslin.ïen drongen bij Exbrutk (ten VVeEt sn van Mulhouse), in jde Fransch'e stellingen ; hier werden een officier'ea 00 'jagers gevangen geaomen. * ♦ « Negen vijandelijks vliegers werden naar beneden geschoten, waarvan viif in luchtgevecht zonder eigen verlies. en vier door aîweervuur. Zes der buiten gevecht gestdde viiegtuigen in onze handen. Oosîelijk kpllffstooasel. Leçergroep van genenud-veldnvxarbchalk von ïlindenburg. < In ainsîuiting aan de meermaals verhoogde vuurbsdrijvigheid hebben de Russsn des avoads ea des nachts aan het front Narotscliraecr-Smorgon, ten Oosten van Wisclmew op ver-scheidene plaatsen aangevallen met belangrijlie krachtea aan beide zijden vaa Sroorgon bii Bsgucze (ten Noord-Oosten van Crewo) en bij Sloikowschtschisna (ten Zuid-Oostea vaa Wisch-new). Zij hebben geene voordeelen behaald, maar wel zware verliezen geleiea. Lcsfers van gsneraal-ueldma.acschulk prias Leopald van Beieren ; Da krachtige tegen aanvallen oazer troepen hebben aan de plaatsen waar het aan de Russea gelukt was aaavankelijk vooruitgang te doen, doorgaansweg succès gehad. 13 offtcieren ea 1S83 mannen werdea gevangen binneagebracht. Levers van generaal von Linsingen. * 1 Ook gisteren wierpen zich: de Russen met sterke, gedeeltelijk nieuw aangeraerde massas, tegen het vooruitdringen onzer traepen op. Zij werden vers'agen. Oaze aanval won verder veld. Leger van generaal graaf von Bothmer. Ten Zuid-Oosten van Tlucaacz hebben onze troepen in snellea vooruitgang de Russen op eene frontbreedle van meer dan"20 kilometers en op eene diepte van 10 kilometers teruggedrongea, Balkaaisch ooploasierreiu. Geene wezenlijke gebeurtenissen. j Officieele Oosîenrîjkscîia bérichten Russiseh krîjgsioaaeel. In Bukowina sloegen onze troepea afzouder-lijke Russische aanvallen af. Bij Kolomsa werd mst oaveraiinderde heftig-heid voortgevochtea. De aanvallen door de Russen in het westea der stad aan^ezet droagen niet door. In het Noorden — ten Zuid-Oosten vaa Tlumacz — gingen Duitsche en Oostenriiksche-Hongaarsche troepen met welgeluksea vooi-waarts.In Wolhynië poogde de vijand ons vooruitdringen door masia-aaavalten tegea te houden ; htj werd overal oader zware verliezen teru.çgeslagcn» ltallaan$sh krljgstosssîsel. Ons front tusschen dezeeen den deiSei Busi-berg stond in den avonl en de gansche nacht onder het sterke kanonaenvuur en werd onop-houdelijk aangevallea. Da heftiïste inspannin-gen van den vijand waren ditmaal gericht teirea den bergrug, ten Oosten van Maafalcons, wel-ken onze dappere la'ndstormtroepea tegen zeven aanvallen volledig behieldea. Opmarschen der Italianen tegea onze stellingen bij Bagni op den Gosich-berg en ten O. vaa Salz werden eveneens, ten deele in lijfgevecht, afgeslagen. Voor den St-Michielsberg verbin-derde reeds ons kanonnenvuur het optredea vaa het vijaadelijke voetvolk. Ten N. van 't Sugana-. dal stikten aanvallen der Italianea tegen onze' stellingen op de opper Masabeek. Ook tea Noordea van het Opper-Posinadal sloegen onze troepen verscheidene sterke voor^ stootea van den tegenstrever terag. Gister werden 177 Italianen geraagen genoir.en.' Opper-luitenant Johan Foind heeit zijn deidq vijandelijk vliegtuig neergeschotea. Zuid Oastefiffc krijgstooaesl. ■> Onverandf>r(î.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods