De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

372 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 19 June. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 19 January 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x639z93w6b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HF fiF.NTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATHIOT sraasr III nu min mu ffY» .—HHIK—n "-y™- LMBBOUWEBSBOND VAN OOST-VLAANBEREM. Vergaderîng van iS Juni igiS- De heer Maenhout neemt het woord om Il 1/4 ure (M. E. T.) . Misbruiken. — Wij hebben gesproicen over de misbruiken die vastgnsteld zijn bij het afleveren vaa den gerst. Twee van de drie gemeenten, die betrokken waren lieD- , ben strenge maatregels genomen. Een burgemeester heeft den gerst uit ne 'brouwerij, waar hij terecht gekomeft was, doen weerhalen en aan de rechthebbenden doen bestellen. In eene tweede is de afgevaardigde die plichtig was, afgesteld en heeft het gewon-nen geld moeten afgeven. Daarom zijn de straffen aan die gemeenten opgelegd, ingetrokken. De derde gemeente heeft nog geene maat-Tegelen genomen ; ze laat de piichtige per-sonen in het komiteit zetelen. Het geval is voorgelegd aan het provin-ciaal komiteit dat aanzet eene klacht in te dienen bij den heer prokureur des ko;iings wegens misbruik van vertrouwen. Dat zal gedaan worden indien de gemeente tegen de plichtigen niet optreedt. Wezyn verplicht streng te werk te gaan, omdat het Amerikaansch komiteit zulks eischt — het wi'l dat gerst en maïs bij de belanghebbenden terecht komen en niet bij brouwers of kooplieden. Indien de misbruiken bleven voortduren, dan zouden wij verplicht worden den maïs te doen malen vooraleer hem te bestellen. We zouden heel gaarne de brouwers helpen, maar wat voor de landbouwers bestemd is moet bij de landbouwers terecht komen. Er zijn 4000 ton mout uit Amerika op weg voor de brouwers. Het is gekend dat eenige "brouwers mout ontvangen hebben. In aile geval, wij moeten de maatregels handhaven door hoogerhand voorgeschre-ven.MaYs. — Er is eene groote hoeveelheid înaïs en gruis toegekomen, verdeeld onder de gewestelijke komiteiten : Gruis : Aalst . I . 69,000 Dendermonde . ■ . . . 30,000 Eekloo ........ 45,000 Gent en voorsteden . . . 6o,000 Geat-Buiten 99,000 Geeraardsbergen .... 45,000 Lokeren 27,000 Oudenaarde 45,000 Ronse ........ 18,000 Wetteren 24,000 Zele-Hamme 30,000 Beernem 21,000 Thielt 21,000 Thorhout 45,000 _ Maïs. — 1° 89,4 tonnen maïs beschikbaar, ■fregens niet-afhaling : kilogr. Aalst. ^ % 10,281 Dendermonde »... 4,470 Eekloo vï 9,834 Gent en voorsteden. . . • 8,940 Gent-Buiten 14,751 Geeiaardsbergen .... 6,705 Lokeren 4,033 Oudenaarde 6,705 Ronse 2,682 Wetteren 8,046 Beernem ....... 3,1§9 Tielt 3,129 Torhout. 6,705 2° 298 ton maï| : Aalst : . . : 26,500 Dendermonde 9,500 Eekloo 38,800 Gent en voorsteden. . . . 12,500 Gent-Buiten 73,800 Geeraardsbergen .... 23,400 Lokeren 7,400 Oudenaarde ...... 37,600 Xvonse ........ 7,400 St-Nikolaas 22,300 \\ etteren, Hsmme, Zele, . 22,100 Gemeenten afgescheiden. . 16,400 Ook zal nog eene hoeveelheid paarden-tond uitgedeeld worden volgens de opper-■vlakte der gemeenten. Er zal nog 20.000 ton maïs toekomen waarvan 12 per cent voor Oost-Vlaanderen. Scheîkundige mestsîoffen. — Elke femeente woidt verzocht eenen staatinte dienen van de scheikundige meststofien, die aangevraagd worden in de gemeente, en aamelijk van : Ammoniak-sulfaat dat zal te bekomen zijn aan 52 fr.;— superfosfaat, scories enrkaiîiiet Waarvan de prijs nog niet bepaald. De heer baron della Faille doet opmer-ken dat het gemakkelijkste is dat elke gemeente door zijnen afgevaardigde doe opgevenaan hetprovinciaalkomiteit hoevee er gevraagd woidt van elke meststof. M. Maenhaut. — Die meststoffen komei uit Belgic met toalating der Duitsche ovei heden, die er beslag hebben opgelegd. W moeten weten hoeveel er noodig zijn ; et wie ze vraagt moet ze nemen ; — wij kunnei er niet mee blijven ziîten. M. de Ghellinck d'Elseghem, senator.-Verleden week hadden verscheidene ge meenten om maïs gezonden van 5, 6 en 8 urei ver. Toen ze te Gent kwamen, kondpa ze e: geenen krijgen. M. Maenhaut. — Dat komt omdat di maïs gelost was in de magazijnen der stac en dat de Lajgpnhalle, waar men weinig vas landbouw kent, maar ,wil afleveran op di dagen welke zij aanduidt. Wij wilden den maïs den IVlaandaf afleveren omdat het geregend en dat he weergoed wasomte planten. De Lakenhalle ziet naar geen weer ei leveri maar af als zij wil. Eentoehoorder. — Men zou toch moetei maatregelen nemen dat zulke dingen nie meer voorvallen ; dat zijn nuttelooza kosten Een aanwezije van Bellem klaagt da deze gemeente maar 150 kilos plantmaï heeft gekregen. M. Maenhaut. — Ge moet reklameerei bij uw gewestelijk komiteit-Zomeigem, da 10,000 kilos plantmaïs heeft gehad. M. De Caluwe geeft inlichtingen ove het hooi. Wat de Duitsche overheid wil is : 1° hoeveel hooi er is, om dan te berekenei hoeveel erkan opgeëischt worden en hoevee er aan den landbouwer mag blijven. 2° De spekulatie beletten en dat is goed want anders zouden opkoopers zich van he hooi meester maken om het aan hoog prijzen te verkoopen. Dat moet op ail gebied voorkomen worden. Het hooi dat opgeëischt wordt zal komp tant betaald worden. Intusschen mag men het gras maaien e hooien ; het hooi moet op de gemeent blijven, maar de landbouwer mag erva: bezigen. Bijzondere gevallen moet men kenbaa maken aan de Duitsche overheid. Een toeîioorder. — Als een landbouwe nu hooi liggen heeft in eene andere Etappe M. De Caluwe. — Dan moet hij zich te de Duitsche overheid begeven en het geva uiteendoen. De Burgemeesters zouden kunnen optrs den om in de bijzondere gevallen de Duil sche overheid in te lichten, bijvoorbeeld we zijn hier reeds in den hooitijd — i Daitschîand komt hij veel later. Het hooi is in beslag genomen — het ma niet weg, maar de eigenaars mogen erva bezigen. Koekeiï. — De 200 tôt arachidekoeke en de 100 ion sesaamkoeken worden deze dagen verwacht. Zoo gauw er nieuws is, zal het in d bladen staan. Inlichtingen : De familie Decaestecker, van Zarren, e verblijvende te Petegem-bij-Deinze, vrage inlichtingen over hunnen zcon Achiel e hun dochter Zulma, gevlucht naar Fran! rijk sedert 15 Okfober. — Aan de familie en vrienden van d gasplaatser Jan Da Rudder, buiten d Brugschepoort wonende, wordt bericht dî hij nog m voile gezondheid is./- — Adolf Lessens,van Meigem, Kerkstraa vraagt inlichtingen over Urbain Maes, vei blijvende als garçon bij Henri Maes-Tiebei gim, rue August, nr 90, Nieuport-Bain: Laatste nieuws ontvangen in Okiobei Antwoord zenden aan bureel van het blac — De vrouw van Petrub Vanden Hautt van Hillegem vraagt inlichtingen over hare man.soldaat bij 't 8« armée française,60e com pagnie de travailleurs, commune St Abras sart Belge. Laatste nieuws ontvangen i: Febmari 1915. — Severin Kimpe en familie, welvarem te Ledeberg (bij Gent) Gontrodestraat, 27 vragen inlichtingen over hunne ouders ei familiie wonende Kerkstraat, te Moere, bi Gistel, waarvan zij geen nieuws meer ont vangen hebben sedert Oktober laatstledei uitgenomen een snelbericht van 13 April Antwoord door : De Genlenaar-De Land wacIit-De Kleine Patriot. — De familie Charles De Clercq-Van Ros sem van Baesrode Kruisstraat, vraagt in lichtingen over haren zoon Jozef De Clercc gevlucht uit Oostende den 16 Oktober 191-Frankrijk.— Kamiel Nollet-Van Hyfte zijn in goed< gezondheid met hunne kindaren op hun ho en vragen waar August Logier-Van Hyfte van Slijpe, nu verblijven. Antwoord "aar # De Landwacht ». 1 — De familie Florin, welvarend,wonend Eggermontstraat, 30, Ledebeig (bij Gen! 1 vragen inlichtingen over haren zooi broeder en familie Victor Florin, wonend s te Moare (Moerdyck) bij Ghiste', b i « Dejaegher ». Antwoord door : Da Gante 1 naar, Da Landwacht, de Kleine Pairiot. — Men verlangt inlichtingen over Mari Ins'helram en Henri Coopman, wonend Nienwpoortsteenweg, Oostende ; ook ove i M. Ttatsaert, beenhouwer, Thpuroutsteen r weg, Oostende. ...... 1 ■ 1. 1 Scbriklêlijk islsdaad le Wmi ' 33sno rsntsniarstai: varinoord. Sat onûerzosls. , Uit het onderzoek, door den onderzoeks { rechter Devos ingesteld, zou de moon gppleegd zijn op Dondsrdag 10 Juni, op d< 62jarige reutenierster, mad. Ualaroclia.Hip podroomlaan, ta Elsene, door eenen per sood, die goed met de gewoonten vai Mad. Delaroche moet bekend zijn, alsoo! met de ligging van het huis. Da moordenaar heeft al de laden de meubelen doorsnufteld ; in een dezer lag e voor 150.000 fr. titels, ongeveer 8000 fr. il goud en zilver en voor 20.000 fr. juweelen (. Al deza waarden zijn onaangeroe:d ge bleven. r Mad. De'aroche, weduwe van een ge wezen wetsgeneesheer, was verwaat aai wijlen M. Willemaers, ge wezen prokureur ^ generaal en mat den heer advokiat Wille ^ maers, die een neef is van de vermoorda. Isîaandag namiddag was de d;ens;mei( van M. Willemaers bij de wed. Delaroch £ gekomen en vond de deur van het hekkei e van den liof, vôôr de woning gelegen open 3 evenals de deur van het huis. De meid trad binnen, doch niemant ziende, vertrok zij, de deur van het hui tostrekke.nde, maar het hekken liet zij opan 3 _ Dier.zalfden dag had mad. De!.aroch> e hare kuischvrouw verlof gegeven, zeggend; j dat zij een bezoek moast ontvangeii. Men veronderste'.t dat de moordenaar i; r huis was, op het oogenblik dat de meid va: M. Willemaers zich in de woning de r rentenierster aanbood. ? Het is 's anderendaags dat de daghum ^ vrouw da misdaad ontdekte. Deze ver won î derd al de deuren open te vinden, begaf zic rechtstreeks naar de keuken,daar mad.Dels roche de gewoonte had zelf het ontbi: gereed te maken. Verwonderd haar nergen ' op het gelijkvloers aan te treffen, begaf z: " zich naar de slaapkamer van madame, waa zij het lijk ontdekte. Volgens de vaststellingen van de wet: = geneeshaeren, moet het revolverschot waai door Mad. Delaroche werd gedood, o korten afstand zijn gelost. De moordenaar heeft zijn wapen met d rechterhand afgevuurd, terwijl hij mat zijn „ linkerliaud zijn slachtoffer in den nek vas: e hield. De kogel langs dea neus ingedronge onder het rechter 00g, heeft het hoofd dooi boord en den moordenaar aan de vinger gelcwetst, wat uitlegt de bloedvlekken g; vonden op de papieren, door den bandù m de ladea doorsnufield. _ Mad. Delaroche, bij testament gemaal in 1896, had geheel hare fortuin bezet aa eenen neef, M. D .., majoor bij een linit regiment, die heden aan het front is, alzo f haren broeder ontervende. Tijdens den oorlog echter is zij va meening veranderd en heeft nu als legatari aangesteld haren broeder D..., die zij een had«onterfd. ,"m Bij het laatste testament vermaakte z zekere sommen va-n 2500 fr. aan persoaer !' aan wien zsj voorschotien had gedaan. Nu bij het onderzoek werd door d '' magistraten geen enkel kwijtschrift va deze voorschotten gevonden. Men verondes _ stelt dus dat de kwijtschriften, — met wel doel kan men niet gissen, — door de moordenaar gestolen zijn. Vingerindrukken zijn opgenomen en ee , aantal personen zullen nu onderhoor 1 worden. Moordpoging te BrusseL E9n lôjarlge Eisassntrokkar. Ferdinand D.., 15 jaar oud, wonend Canuiselstraat, te Brussel, leerling-leeruil snijder, en Karel F.., 15 jaar oud, wonend Launersteeg, ontmoetten elkander Woens dag namiddag in de Loofstraat. I Voor eene nietigheid kregen zij twist, di l eenter zoo hoog opliep, dat beidea handge meen werden. ! Karel D... die het onderspit delfde, trol t zijn pennemes en plofte het in den linker , schouder van zijnen tegenstrever met zul] 1 geweld dat men moeite had om het mes e uit te trekken. e . Het slachtoffer werd bij hoogdringend-:) heid naar het St-Pietersgasthuis gevoerd, , waar een geneesheer vaststelde dat da e wonde, ter diepte van vier centimeters.^erg j was en gevaar op'everde. De piichtige die de viucht had genomen, werd doo'" de policie op de Graanmarkt a sangehoudea en ter beschikking van dea e kinderrechter gesteld. r — —■m. ■ Nog de erge zaak TE BERGEN. ! Een mîiaja worstalt mat hare masSer, Het parket zet ieverig het onderzoek voort in de zaak van de wed. Bottequin, dia zooals wij gemeld hebben, tijdens eans j worsteling met hare gehuv/de dochter, zoo , ongelukkig aan haareinde kwam. 1 Het slachtoffer, zoo blijkt uit het onder-. zoak, was rijk, doch leefda zeer elieudig en beroofde haar van het noodige. Hare dochter, de echtgenoote Jacques, was bij hare moeiar komen inwonen, nadat hare woning te Bas-Oha (Luik) door brand v/as vernield. Da jongsrahuwden, die niets hadden kunnen redden en bijna geene kieederen aan het lichaam hadden, waien naar Bargen gereisd in de hoop bij hunne moeder een onderkomen te vinden. In den hof van de wed. Bottequin, avenue de Jemappes, te Bergen, we dan opdelvingen gedaan en ean koffertje ontdekfc bevattende voor ongeveer 9000 fr. in goud-j stukken. s Eene belangrijke som in obligatiën en j aktiën werd ook gevonden. . Da juiste omstaodigheden van het drama zijn nog niet vastgesteld. 3 s:E=*O œtrr j VOEÏBAL. » Zondag 20 Juni, voetbalmatch tusschen F. C. De Viaamsche Leeuw, Botteîaere, a tegen F. C. Albert, Meirelbeke, op het 1 earst genoemd speelterrein ; bagin om 5 ure r (M. E. tijd). Scheidsrechter Jusdn Coupé. Lejïîbergs.—Zondag 20 Juni, groote voetbal-matcheo tusschea eerste ploeg der F. C. Albert Elisabeth Lemberge en I F. C. Sottegem. Tweede ploag : F. C. Albert Elisabeth t Lemberge tegen eerste van F. C. Moort-s zeele, op het speelterrein van F. C. Lem-j berge, gelegen aan da tramstatie van r Lemberge ; sche'drechter Charles Van da Velde. Na of binst de match, zal er door da zorgen van 't Bastuur eene omhaling gedaan p worden van het Pakje oazer krijgsge- vangenen. e WX31.EÏJÎJES. e Veîoâ?3om van Evergem. — Voor de prachtige koersen_ van Zondag, om 3 1/2 ure (M. E. tijd) zijn de volgende rijdars ^ ingeschreven. Koers van 80 km. : Marcel en Lucien s Buysse, Pier Vandevelde, Pol Verstraeten, ;• Demuynck, Van Laere, F. Maertens, Ver-;t nest, G. Varmeersch, Mathijs, Dhondt, Saelens, Vercauter en F. Dossche. ^Bij de baginnelingea zij » er niet min dan II 25 ijgaschrevenen, waaronder Van Renter-ghem, Goatgebuur, Declercq,Vandervennpt, 0 Cyriel Buysse, Van da Fo iteyne, Vande-putte, Da Beul, Daro, Martens, De Jaeghar, Q Cocquyt, Berger, Josse, Criel, Dameyër, ® Van Waes, Van Hecke, Maes, enz. Piijzea ,r der plaatsen : 1.00, 0.50, 0,25 fr. t 3TERFGEV ALLEN. e Wij vernemen het smartelijk verlies welke r) M. Potiau, burgemeester van St-Giliis-bij-Dendermonde, komt te ondergaan in het [j afsterven van zijnen geliefden zoon Maurits- 1 Emiel Potiau, geboren te St-Gillis den I December 1896, vereerd met de rnadaiie rj van 2e klas voor daad van moed en zelf-j opoffering, vrijwilliger bij het Balgisch leger, die onlangs eenan roemrijken dood gevonden heeft in den strijd voor de eer van hat vaderland (aau dan IJzer). De gansche bevolking zal dit nieuws mat leedwezen ver-nomen hebben en innig deelnemen aan den pijnlijken doch eervollen rouw welken do s achtbare familie Potiau komt te treften. De plechtige lijkdieast zal plaats hebben s op Doaderdag 24 Juni 1915, om 9 1/2 ure, ■ in de parochiale kerk vau Sint-Giîlis-bij' Dendermonde. s — De eerw. heer Ernest-Ambrosius Goe-- minne, onderpastoor te Vracene (Waas), geboren te Lede (Waneghem) dea 23 April £ 1873, is te Vracene god?ruchtig overleden. — Uit Maastricht wordt het overlijdeu c gemeld van den bevelhebber Lemaire ; hij r was een der eerste werkers van het Kongo-leesche werk. t 37ë JÂÂR hterésÈ 19 Juni 1915 Nr î 44

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods