De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

650 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 18 June. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b853f4px5q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nuîïi. 44#. 49' jaar. G.daGraeve» KoielvesMS os iclsins patrïot DinsdUg as Jurai 1018 Prifs » centièmes: IÏÏITSGHE BSEICHÏBN raii Siteî Graof H©e?ilkwartier Ker«te Baltech bsriûht. BERLIJN, 15 Juui. Ws»tell[k Xrljgsiyoneel. hftrnsn lereûnprint Riipprecht van Beiertn ; SterKe verkcnnersbedrijtigbeid. Tea Zuid-westen van Mrrris namei Wij gavasgenen. [St«rke \ijande3iika aanraJlen aan den Ancre Werdta îcrjggesUgcn. De artillerie- en ciijn-wrper s'riid verhoogde 'g aroi.ds a«n weers-i lijdca «cr Somme. | Ltçergrotp Duitschen kroonprins. Ten Z'iidwestcs van Noyon bleef de iafante-Ifetrijd beperkt tôt plaatselijke jevechten. Het [irtiileiievuut verflauwd». Tea Ztiidcn der Aisne |Weefdê»rtiller;es!rijd verkoogd. Verschtidena {«dtellelijkesanvgllen van den vijand tegenonza lijneoio h' t woud van Vlilers-Cotterêts werden lenijceslagen. Het aantal gevangecen uit do liatsts cevechten ten Zuiden dcr Aisne heeft ricti verhoosd tôt 48 officleren en meer dan KÛO nun. Luitenact Udet behaalde rijoe 30", luitenant Kirsfeia sijne Î5e «n 26» ovtrwinoing in de lucht, tîsteiyk kr'lsstoause! ; Lcgtrgrcep Eichhorn. j Rusiische bmden van ongaveer 10,000 maa iterlc die i?an Jeisk kwamen en in deMiusjbocht un de Noordkust van de zee van Azot landden, trich'eu Tajsxrog aan te vallen. Zij werdea Tjrtieli Deelen van den vijand die op booten f Tlotcn trachten te ontkomen, werden door Ma ri;«r vernietigd. ïweéi» Saîtaoh bsrloht vaa i5 Jaal. Plaatseîijke vijandelijkc aanvallen ten Noor-V» van Bethuce en tea Zuiden van de Aisne fiiniHten met groote rerliezen. Esrsts 3nitseb barloht. BERLIJN, 16 Tuni. WeslôlSJk krijgsiooneel* i«fcis eau kroonprins Rupprecht |T«nîuid-wêsten van Merris en ten noordea ran Jf'nui.e werdea Engelscha gedeeltelijke aan-fliioc.waarbij de vijand tea westen von Locon in W«TOor»te Haie dronsr.in nagevecht afges'agen. ®n de overige fronten b'aef de infant-, riebodiij - M ;ï '' i. iiim IH1III il »■ — I ^^—1 ■ «I vigheid tôt vsrtenningsgevechten beperkt. De geschatstrijd nam toe tegen den arond tes noorden van de Lt»ie,ten noordea van de Scarpe en asn de beide zijden van de Somme. Kleiae infanieriegevschten op de gevechts-veldsn ten ZuH-Wes'en van Noyon ;ten Zuiden van ds Aisne duurde de toenemerde gavech's-bcdrijvigheid voort. Sterke aaavallen der Fran-scben teg*n Dommièfes werden door teeren-stooten ten Westea van Domrnières verijdeld. Erenesn:- stortts met groote yerliezen een tegen onze linies in het woud ran Villers-Cotterets g-inchta tegêDao.îival inetn. LuiteTant Menckhoff behaaide zijn 34« over-winning in de lucht. Oîfioiatia Osstanrijksche barichî^a WJiENEN.lo juci.— Hedea vroeg verkoogds het artlUerievu'.ir in rele sektoren tôt groote havigheid. | Aan het front in Albanie zijn gister nogmaals i Fransche aanvallen.met sterka reserven doorge-voerd, ten noordwessten vaa Sinapr«mte mislukt. WEENEN, 15 Juni. — Uit het oorlogspers-kwartifr wordt op 15 Juni 's avoods mede-gedeeld : Onze legers ztjn heden vooraaiddag soowel op de hoogïdakte dar Zevsn Gemeentfin, j alsook over de Piava hesn in de vijandelijke ! lïjnen gebroken. Tôt 's middags warea "berichlea binRengekomen over 10.000 gevasgen Itaiianen. Engelschen en Franschei. De kanounecbuit is bedaider.d. 0a oorloi \n hst Oosten- Tarksoh beriobt KONS'TANTINOPEL, 15 Juni. - Aan het Paies tins Trrn1. !n de streek van de kuit gerinç s gevschtsbfdrijYiïheid.InhetJordsaa-dal werden | vijandelijke sampen onder vuur genomea en ! twee ruiterij-regimentan die onza stelliogea ! aanvielen, verdveven. Op den Oostosver der j Jordaa'i Wîderzij Jseh arti lerieruur, Een oozar ! batterijan in gamemverking met vliegws oader- : nam een suksesvolle aanval op vijandelijke ; bootstoanpunten aan de Dojde Zee. Op 11 Juli ! werd ton aanval van rijandelijke katneairuiters | tegen d(n Hsdscha spoorweT d>or erze pottsn j teruggestîgen. Onzs rliegers vlelen vijandelijke i ; karavanen met boramsn aan. Luitenant Matzke ! ' schoot op 3 Juai een vijandelijk vîiejtuig neder. ; i Op de andecefronîen isde toestandonveranderd. » Salgraaraoh barieht. SOFIA, 15 Juni.— Aan bet Macedoaisch front ten Westen van het mesr van Ochrida trach'te eene Franscha afdeeiing meermaals oaze s'el-lingen op de hoogten ten Zuiden van de Sfcumbi-bronnen te naderen. Zij werdtelkens met Rroole verliezen ttruggsslagen. Ten Westen van de Cerna, bij het dorp Brandanitza, lang aanhou-houdsnd trummelvuur vaa vijandabjke zijde. Ten Zuiden van Huma verhoojde de wtder-zijdîïcne vuurbedrijvigheid. Eagelsc'ie verken-nersafdeelingen,die oaze voorposten ten Oosten van de Wardar trachlten ta naderen, werden door ons vuur verdreven. Bii Doiran was het wederzijdach artiîîerieruur van tijd tôt tijd zeer levendijf. Se TMscbrgta àuikboatsn-oorlog BERLIJN, 15 Juni. (Officieel) : — Door do beirijvigheid onzer duikbooten werden opaieuw 20,000 b. r. t. tôt ziuken {.ebracht. De duikboot on 1er bevel ran kapitein-luitenant G?or^ hectt allesn 17,000 b. r. t. vernield, nameljk in hat K niai. O^der de gezonken schepen bevinden zich twee diep geladen stoomers van ongereer 3 00 en 5000 b. r. t. evenals een tankstoomer, waarschijnlnk van het typa Luce'lum, van on-geveer 5000 ton ; deza was bege'.eid door twee groote duikbootjagers. Verder werd van het vlschvaartuig St-John, dat in Engelschen oorlog-dienst gejteld is, het kanon en de En;:«lsche oorlogsvlag buit gemaakt. De kapitein, de machiaist en een man werden gevansen ge-aosien.BERLIJN, 15 Juai, officiëel. — Een onzer duikbooten, kapitein-luitenant Rem y Wa ter, he;ft, onlaags in dea AtiantiscUeu Oceaaa, diia stooiaboiten met gezamealijk over ds 28,000 b. r. t., rarnisld, waaronder natnelijk het Ameri-kaansche troepentraasportschip « Présidant Lincoln, • 18,153 b. r. t.. met vier 151/2centim. kanonnen bewapead, ea do gewapende stoom-boc.tan « Vegram, • -1846 b. r. t. ; en • Carlton, » 5202 b. r. t. De militaire bamanain? van « Président Line iln » bestoad uit 14 oflïcieren ea 630 rnan der marine. Buitea die wirennog 20 officleren ea manschappsn aan boord, die naar Amerika teruggebracht werden. Vermoedelijk is het grotte deel der benaaaaiaï bij het ver,?aaa van het schip omgek-imea. I ^ MENGELWERK. - 18 Juki 1918. 112 mkm Mlddléfon .i [ï ^meilite dien dag aa« 't midcîagmaal " M. Escouit zich bij soaderlijk bîijverde ™jariaangetiaam te ziju, misschien ifhi ' van ^em eenea af^eer scheeu te eoben ; hetgeen voor somni'ge mannen m°eg 'n0Cj a' hua best te doen guî îe çt-*se>. Doch wanneer ik wezealijk al zijae »u,!n^en ycsîootte, wendde hij zich tôt !°uwMiddieton, diezich in zij a gesprek iriinen ve'iustigen. Ik was, ondanka v„'es aiKeer, verplicht te bekenncn dat hij «n«p was. .Ji'sonMtngenaam eenen maa in eea Li1.;'c,laP te onlmoeten, wanneer men, om en fi?rile^e.ns wcet. dat hij door treffelijke indien ^ec^#n zoa ontvlucht wordan, La,u men|ommige zijoer dadei bekend Lu e.n <3en siuiei' wegschoof die zijn h(,ber»,aËer en zUn gedrag aan de wereld lWbu neer diegenen die men bemint, etrbied voor zulken persoon spreken, en hem hunnen vriend noemen, is het moeilijk de beschuldigc-de woordea op de lippen terug te houden. Zulke gedachten vloger. mij door het hoofd, ab ik dien mid-dag M. Escourt naspeurde, terwijl hij allerlei vroo'ijke vertelselen aan Méréouw Middleton verhaalde, en ik haa- met groot | belang naar hem zag luisteren; Ik gevoeMe • dit_ nog veel meer na 't eten, wanneer ik ! mijn oom hem op de harteiijkste wijze te Elsley hoorde uitnood'gen, en bo'.'e-a!, waniieer Edwaid hem aausprak met : Mijn beste vriend. » Ik maakte eeae beweging van o.igeduid die Edward ongewoon moest voorkome.i, want hij bezag mij met eene ongeveinsde vei wondering. Na 't middagmaal, zater. wij ailen op het steenea plaukier voor 't huis vergadertl ; en terwijl ik vruchte!oos gewe'd gebruikte om de gedurig aangroeieude duisternis vaa mijnen geest te dosn verdwijnen, was ik verplicht te bekennen dat Rosa uooit zoo lief of zoo goed begaafd gescheuea had. Of zij, op verzoek van Ed ward, de wonderlijke geschiedenis vaa Daniel O'Houcke, die de maan b j harè hoorns vastgiftep, met statig- heid in eene platle taaî vertelde ; of dat zij, op eenige bsmerkingen van M. Encourt over o iderwerpen die al hare gevoiîens opwak-ten, sommige woo:den met vuur over Ieriand en zijne beieeiigende eer, uitîprak, of datzij oas met ee'ie kinderlijkheid de kunstea van haïr kleia hondje too.idd ; of in een bootje, dat voor haar gebruik ver-vaardigd was, de riemen vastgreep en ons o^erzette ; in e'ke beweging was er beva'iig-heid ; in elken scha'kschea b'.ik geestigheid, in elk woord, ieven. Edward lachte vroo-iijk, oî iuisterde met belang, terwijl M. Middieton scheen te herle/ea ei zich te vermakeo. Toen wij in huis terugkeerdea, versocht M. Manbij dat Rosa eens zou zingen, en daar wij haar alieu te gelijk smeekten, ging zij zich aan de piano piaa'sga, ea zong achtereenvoigens Eugélschs dausliédcen, Iersche melodiën ea Jacob'tsc'ie gezaigen, in welke zij meest vermaalc scheen te via-den, endiegeheel hat gezelschap verlustig-dça. Wanneer wij de piano verlietea, en in de naburige kamer traden, kwatn Edward naast fnij ziltén. Gebsdenbond voor den Vrede, Woeasdasr, 19 Juni, in de kerkvan Heiîijf Kerst, tijdens de 7uremis, algemetno Koia* munie. KSaXELÏ m HIBUOTS. M A AN» JUN!. Sïaand vaa 't AUarhaUigfata H art vaa Jasa a Orde der dagen van Aanbiddtntf. Woensdag 19, Poortakker. * v " Ktrk van hat Sta-Barbara-Coîlas». —> Genootschap der Kris'.ene Moeders. — Woensdag 19 Juai, te 101/2 u., H. Mis ea ondenichtiug» *** Mariakarks. Zondag toekomenda 23 Juai* begint de vermaarde covsne van den H. Cor* nelius. S TÀTs NI si Vf SL i — Coaipîolr Séaéral Û SÎsotïioité, nr 3, Calandsrstraat, Gent. Elektrieke lampea, 5 kaarsen, 220 volts, aaa 1,25 fr. 3878 ~Sr is nos AS33£iZ)QNK dis goed iai de merken < De Pauw » en « Pierrette». 4837 — SSeesplaaten g.'raed om seffens ter plaatâ gezet to worden : Savooien, Witte Koolea, Spruiten. Roode Koolea, Blosmkoolen, Rutabaga (tuten), k'eine Komkommers voor den iaraaak, groote Pompoenen (Potirons), Selder, Tom* «n, enz., alsook nog «ene hoeveelheut Tabakplaaten, Statiestraat, 25, Gent. 5103 — Tubea vaor oigarettea, St-Llevenslaaa, nr 13, Gsnt. 5085 — Creaaî-S'oivdsr Pas, het fiinsta produkt. Purpere doosjes « Pax-chocolat ». Bruine doosjes « Pas-ranille ». Blauwe doosjeî « Pax-bittera amandels ». 3032 — "57atar- blaaa aiar- ea vrouwzloktaa. Genezingdoor spseiaiist, Zon-, Dins-en Vriidar, ran 9 tôt 12 ure, Savaans traat, 54, Gent. 3377 — Dr 3. VaHdeadaslan, oogarts, Kaai, 15, Geersanhbergtn.'Va.n S-10 l/2enl-2u,Zond.8-10. D | !}/ Ik kûop alla blik. Bonbon-, conserve-, ■-* mslk- ea siro opdooz^n. Oliepullan, enz, (niât geroest). LO UrS BOTERDAELE, Brus^elschestraat, 34, Gr.nt, 5056 — Aasgrekomea : Hollandsch Wagensmeer, voor^ïelise prijzen, bnCh. De Ridder-Van Kerck-hors. Schoonaarde bij-IDendermonde. Bastellingea In den nieuwm Boer, Koormnarkt, Gent. 5008 CIGAHETTEfilPAPiER «n TU8EN fc Te I)8k0iri8n St-8aafsplaats, 18, Gs'nt § —3shangpaplar E.Winsel-Janssens.Da.npoort-str., S t, Kolosjala kom. Vosrdeelige voorwaarciea rmt roort verkojpers. Kimptaate betallng, 2951 — Strojaaal la ^oalôr, SîresaaeX lu soit3a. Indien niet goe I, gHd terug. Apoiheâk De Wueleaaera, S eend .m, 30, Gent. 3241 ~Sobsikuu&l gB oatloâlagrea. recepten,fabrl> katie, Xiaboraîoisra Adaa, Korto Meire, 4. 4905 — Grooîhaadal in b;<oitteriëiî, J. Marièa, KeizerKareistr.,76. Groote aankomst ran ringen. — Ki#»rv9v,f Salgioa, best gekend merk, oaovenroffen kwaliteit, alierha; d ■ Ba araitikels, Accordéons, beaoodUheden voor coiffeurs, enz. Bijzoa.isre voor'.vaarden roor yoortverkoopers. In 'tgro:>t, half en 't Idein, bij J03. Moortgat-D« R»dder, L^ bbeke. 5114 ~?laa43»l ijke ïavoorradiaâdkoaimlaale. Boterdianst. — Dinsd.^g 13 Juai, voor de vijfda wijk, raeksea 17, 18,19 en ?&. fonder de nieu^o P. B. C.-isaart zal or aaa ni»u»and boter wordea afgelevord. Rautsoes» ,i00 gramme» aaa 6.> cea-ticmen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods