De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

202 0
04 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fb4wh2g338/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT K us .2&1 -F---- 3§e faar. G.Be ©ra®^©, KetelvesMâ Dfi KLEIN M PATK1UÏ Diissaag <£ December I91T. Prifs 3 centiemea ©FFiCïEELE DÎJI78CHE BERICÏÏTEN VEEOSBSffiïM» houdende wijzlgiaa; van de wet van 25 aîaari 1S91 (Beigisca Staatsblad, blz. 885, vectaling blz. îii7) en van d i wet van 30 Augusius 1913 (Bôigisca Staàtsblad, blz. 5317). . Art. 1. — Da wet van 25 Maart 1891 (Bel£iscn Staa'.sblad, blz. 885, verialing blz. 1117) is gewij-tigd als volgt : .tu 1. In srtikel 12 is da bspaling 3° doorgenaakl. £. Het 1e lid van rrt. 141uidtvoortaanais_voigt: « Het zîgelrecht voor a^tiën of obligation eu aÙe sndeie effekten, zonder onderscinid van •divurtijd, is Tastgesttil op 1 t. h. van htt bsd'ag, i .i' i a utos in voorkomfcudgevalopwaai'ts wordt fteron i aïs voix t : Tôt 100 fr. of een meervoud van 100 fr., vOor » ui'.ken van ten hoogîie 1000 fr., en tôt ean loeervoud van 1000 frank, vo'jr stukken vanmesr i3nn lOo'O fr. a 3. In art. 14 is als 3= lid (na het tvoord « uitge- geYen ») voUetide bepaling inge'ascht : « Vo^r de obligation, uit^egeven door de pro-*înci?s, de i;etnc n'.eu, de Maatscbappij van Gcmet ntekrebct en de Nationale Maa^schappij ian Biiuitspoorwegen, wordt de helit der in lid 1 voojz ene rcchtcn genevec. » 4. Artikel 62, cij£er fiO is opgeheven. 5. Do zeven laais'e woorden van artikel 02, cijfer63, zijn doorgehaald. Art. II. — De strsfbspalitigen van artiksl 4S *Âer wet zijn toepasselijk ir.geval papieren, die ï.xachtens artikel I, cij fer 3 dczer verordenlng aan de zegelbelastisg oaderworpen zijn, ciet van het verdschte zegel voerzien worden. Art. III. — De wet v'sn 30 Auyustus 1913 {Beîgisch S aitsblad. bl. 5817), is ais volgt ge-wijîKd : 1) In artikel 4, i3 het recht van 0.50 t. h. ver-srar.gcn dcor c en recht vaa 1 t. h. 2) In artikel 30 A, is het recht van 3 frank ver-vabgen dooreen recbt van 5 fr. per 1000 frank, sonuer breuk. 3) ln srtikel 30 B, is het recht van 2 centicm servangen door een recht van 10 centiem per 1G00 frank, zonder breuk. 4) Artikel 32 is aangevutd als volgt : « 5e De verzekeiin.<en aangegaan me! aange-llolen ma^îschnpfùjen vanonderliugen bijstand». Grosses Hauptqvartier, den 13 Oàtob r 1017. Der Generalquartif rni'ister HAHN OORFF Gèneralleutnant. Brussel, den 13 Ok'ober 1917. Der Generalgouverneur in Be'gien, Freiherr von FALCKENHAUSEN. G«ne;aloberst. Voorstasnde verordening wordt voor het Be'.g'Schgedeelte vaa'tgebied vaa het 4e leger feekendgemaakt. Der Oberbefehlshaber Sixt von ARMIN. General der Infanterie. Eïï IT ! C HÏ~BB S î 0 H Wf _ vasî lie* Groot Ilisofdïswai ti~p Esraïa Jîuitso-i barlo^». BERLIJN, ! December. Wesialijk krajsîaanseL > In Vlaanderen bieet de artiilenebed1 ii-vigheid binnen mat'ge erenzen. Ten zuid-oosten van Arras hield het veisterkte vuur aan. De siag bij Kanie ijk is gisteren op-nieuw hevig ontbraud. E'ger.e tegenaanval-len cm oaze steliicgen ta verbeteren hadden volledigen uitsiag. Sîeike vuurweiking van artillerie en mijùvïe; pers baande den vyeg voor Oi ze infanterie in de vijandelijke Jijnen. Tusschen Mœuvres en Bourlon en en.van uit Fontaine en La l1 olte wietpen wij dsn vijand teiug cp de dorpen Grairj-court, Anneux en Càntaing. Aau wee-szij-den van ]3anteux bestormden onze troepen aan de Schelde de boogten op dsn westoever van den stroom, dooibraken de eerste vijan> delijke lijnen natiîcn de dorpen Conne-lieu en Villers Guislai». De viiacd die zich verbitterd verdedig^e, ]ced zware verliezer'. 4000 E"gelschen wer-den gevanpen, \erscheide.ie batterije i huit-gemaakt. Tegenaanvaiien 's avonds door d'en vijatid ondernomen, o der bescherming van tanks en Icavallerie, stoUen in een met poote veiliezen. Gansch den nacht liield b.et hevig vuur op het siagveld aau. Op den Oostoever d^r Maas was deattil-Jçriestiijd tijdelijk sterk. Eitmeester vrijheer von R'chthofen be-haaide zijne 63e, luiter.ant Klein zijne 22° SPeiwinning in de lucht. BERLIJN, 2 December. Legergroep oui ueldmaarschalk kroonpvins lîupprtcht oan Beieren. In V.'aandereu sieei het vuur dat den dag door matig was geweest savonds langs weeiskanten van Piîschendale tôt groote hefti^heid en bleef Blo'k den nacht door. Dcgevechten bij Canib. ai duren voort. In den £ektcr van Incby tôt aan bourloa ontwikkelde eich 's namiddags na we'gfis'angde eigene onder-nemingen levendigo kanonnenbeirijvigheid. Vijandslijke kaàonneaaaavallen werdea tâa westen van Mœvres door ons vuur varstikt. Ten oesten van Mœvres werdsn ze voor onze Iinién gefnuikU Het dorp Masnières werd van vijan; den gezui7erd. Gevartïenea wfrdoa daîrbij ingebracht. De vijand richtte starko teganaan-vallân met nieuwe bijgezette krachten tegen de s'elliugen hem op tiea westoaver der Schelda ontrukt. Na verbitterd worstellen dat tôt in de duislemis voonduurde wierpen wij den vijaud te'ug. Indische ruiterij d'à uit Epchy tossnelda werd overhoop ge-choten. Ds voetvolk-aaavallen, wolke de vijand aauzeite na sterke kanonnsn-vooibereiding tegen oiiae liniën ten Westea vaa Vcndhuille, onderglngen hetzelfde lot. De dag van giiter kostta den vijand bijzandor zwaro verliexen. Verscheklene honderdei ge-van.çenen bleven in onze hand. Uit het sUgveld werden tôt hiertoe 53 buitgcmaaktc Engelscho kanonneri en maer daa liouderd michienengs-weren geborgea. Legevfront itan der. Duiischen kroonprins. Ten Nootdea van Piaon brachten storm-troepea van esne welgcslaagda ondememing "gevangesen in. Een Fransche voors'oot zakte ineen ten Westea vaa Brimoat. Op den Ooste-îij'ien Maasoever herleefdo htt kansanenvuur maar tijdelijk. Lsffsrfr. ve.n srsn.-vsl'lmaur.hiTto^ Albreeht. Op wesrszijden van Altkirck vermesrderde de kanoanenbedrijvigheid. Oasisiîlïi kpHffsicôneal. ISacQîioaisolî fraat. BERLIJN, 1 December. Geane groote gevecatsbedrijvigheid. BERLIJN, 2 December. Geene groote gevecbtea. ESaoaâoulaoh tiont : Tusschen do Ochrida- en Prespameren alsook in de Cernabocht lee'de het vuur op. Ten West n van het Ochrida-meer en op don Wardar welgelukte verkennings^evechten. liâliaanss?! krlisissassl. BERLIJN, l December. Italiaansche aaavallen tegea den Moate Poitica m'siukten. BERLIJN, 2 Decîmbîr. Nie:s nieuws. 2uli3oîi b îrloîit vanl Seosiabsr. BERLIJN-, 1 December. Op het slagveld bij Cambrai zijn sterke Erigelsc'ae tegenaanvallen tegen de door ons genomene stellingen, mislukt, Aan de overige fronlen nie'ts nieuws. Officielle Oos enrijksch8 barlchiân WEENEN, 1 Decembîr. îfallaarasch kpHgstasaeel Op de Monte Pertica werden Italiaansche aaavauen at^eslagen. 0.ssî3Ïjk Onveranderc). A!'jaais3h krljgsioons^i. Westelijl; Korica vefijdelder.i àibanische vrijschare.i door onmiddellijke înzettende tegens!oo!en, eenen Fraioschen aauva!. Sa oarloi i:î haï Oaslau. TurkgohfearlolîS. KO N5T A N T INOPEL, 1 D^oembir. — (Ainbteîijk bericht van J0 Novembei). ElsaS-froat : Le op;r<siics door ons b-gomen g^an v joruit. De vijaud traciiite te vtrgîefi ja d;:i n ie :t op 28 November aan onze tio^pjn h t t« rei •. Ta en noaien dat zij g:ster*n genomen ha idan te-i zuiien der Audicha ea vai den Abulad coa. lîoor onze viiegers gestoord, vuurdea de vijandel ,fea schepen niet. De troei'en van o .?en rec'ater \lsu„fcl daden m«t goed gevol^ oèa aan val. Ongeveer 40 f.evaageue.1, een aan.al iruchieu-geweren en anderen bu'ten w*idin iiuebrkcht. KONSTANTINOPEL, 1 Dtcembar. Sinaifroat : De gevtchten duren voott. Ten zuiden K'asika e i Abu Led:cha, va'i de kust tôt bij Tire, stootten oaze troepen opnieuw op hevigen tegenstand.Zij sîosgen aile vijandelijke aanvalien af. Verder ten zuid-oosteu bv .Vlaaiejn, stootte de E«ge!schen verschai-detie rna!e:i met een infanterie- e i es ne rut-terijdivisie op onze vooruitgedro >ge e troepen en werden telkenmale met z ware ver-liezen teruggeslagen. llet was een roeraTOlle dag voor hît 77eiDfan'erie-re.uir,ent en een ba:a jon van ii«t 58eregunenf, dio iicii bijzonder ondeisciieidaa hebbtn. la deze verbiuerde gevechten werden van wege dea vijanl een ofiieier en 20 maa gevangen gensmen. Iirachtdadig ze^tan on;e troepci! op den iechtervieugol vau den rniddea-groep hunne aanvalien vooit. Reads eergisterea werd do >r hen Bîzur el Toka genonija en drorgea in de riebting Bezur el foka vrrder vooruit. De aanvalslust der deelnerasnde troepen verdient groote erkanaiog. Eea officier en 1 ^ 1 1 • t • r 1 . -r * * 30 m™ en vier macaiengewe.en warasn îage-brac'nt.Bij onze troepen ten Westen en taa Noorden 7an Jérusalem heerschte siechts geria^a ge; vechtsbedrijvighoid, die in hst algemesn bij artilleiievuur bsparkt b'eef. Een Engelsche vastligg"nde billon werddooreenoazarvlisgers neergeschoten. Da Engelschs verplegsrs- en muaitiehoopen wsrdea suksesrol met bomman beworpen. Op de aadere froa'iea aiats vaa be-teekeais.Salgaarsoh borlcht. SOFIA, 1 Dec. Ambtelijk bericht van 30 Nov. Haca&oaiisch froat LevenJig artUlerievuur in den omîrsk van Bitolia. Aan de andere plaatsen van het front verstoringsvuur. Tusschen Wardar en hat Doiran-meer voerden onze opldaringsaf.leelingen aanvalien uit tegen vijandelijke loopgrachtea. Da vsrss'ûirpts duikb30i§a-o3rio|. BERLIJN, 30 November. — Officieei. — Nieuwe duikbootuitslagen rond Engeland : 13.000 b. r. t. Daaronder bevo :d zich een fyvaar beladenstoomsr van mins'ens 6000 t., telke uit een sterk konvooigeschoten werd. De overste van den admiralstaf der marine. BERLIJN, 1 December. — Officieei. — Een onzer daikbaoten, bevelhebber ober-luitenant ter 223 Valentiner (Haiis) heeft in den laatste.i tijd in het Oostelijk Aeimel-kanaal rsiettegenstaande sterke vijandehjke tegenwerking, vijf stoomb.oofea mat ongeveer 21000 bruto-registerton in den gro.ïd geboord. Een der stoombooten vloog na hevige ontploffing in de lucht. De booe was niet munitie geladen. MADRID, 1 December. — Duikbooten hebben eenige dagen geleden deSpaansche zeiiboot « Buena Ventura » uit Barcelona, in den grond geboord, alsook de Fran?che stoomboot ' « Bomena » (4000 ton) geladen ijzer en vvijn, in de nabijheid vaa het elland Madeira en de Amerikaansche stoomboot « Toresk St-Robert » geladen met tarwe. Garlog ia Bflgie ea in Fraakrijk, Fraasobo beriabiaa. PARIJS, 30 November. — Rastige nacht op gansch het front, uitgenomen in de Argonnen, waar beide artilleriën zeer levendig waren en in den omtrek van Cham-brelles, waar na eene reeks lêvendige beschietingen, de vijand eene balangrijke handgreep uitvoerde, die volledig mislukte. PARIJS, 30 Novembe-, (avoudbericht). Tijdens den dag geene infanterie bedrijvig-lte:d. In den omtrek ten Nooiden van de Ciiemin des Dimas en op de 1 rschter Maas oever, was de artillerie zeer bedrijv-.g. ïnrloitan. LONDEM, 30 November.— Een vijandelijke activai op de Balgische stellinge 1 in de ivabj iie'.d va.î Ascii dorp waid na een hevig ge ^echt terug^esiagen. Ten Zuiden der Scirpe maakten wij 's nachts bij patroe'je-gevechtea eenige ge>aageneiii. Van het oveiige fiontis mets va s belang te me'den. Heden ttosi aariz enlijke wederzijdsche aitilierieaktie in de nabijheid va.i het Boar-lon woud. Ten Westen vaa het woud scho-ven wij door een goed geslaagde plaatse-lîjke ondernemiug o ize lijnen iicht vooruit. YVij sioîgen heàen vroeg vijandelijke aan-va ien teiug in-dsstreek va 1 Avio i e . Ho le-bekï waatbij wij eenige gevangenen maakten. L'.)\TDEN,1 Dcc.—S'na •riiandîlijVa vli ^gsnde koloai, w« ke gisteren avoud pjogde oiïelioie i 1 da nabij'aewl ra.u Gavreiî« tu na lerea, \v:rd (io r oïîs vuur, vjoai;er zij de i lOp^rachten bei-. ilc e, «c.dreven.D; v>>aadel jïa artillerie w.is tij !cus dsn nacht op *eÎ3 plastt.'ca t»n Zui l-W< s'en eu tenWfs'si CaTi'o ai,a so>!c ien Oostjn van Ie,~e;en b^àrij i r- Ko i i S u o 'j m jrgeads viel de *ijaad n 1 h 1 vige b33Ch:etia2 mef sterke 1 r.ch'.sn op «en bree t front a-tn, tsn Z iidsii vaa Oarabrii tussche 1 Wnlbuille en Orê-yrc.j.tr'. Kort dajrna o stwikk^ldei z 01 vervo fens aaa-vallaa ts;^e 1 onz,» a e'iagea ten Wjatan vaa Cambrai ia d3 nabijh ùd vàa htt Bjailsabascli sn Mce ivres. Alla vijandelijke i^fmteriea',nTallea, van *an Mcsaières tôt b j Moenr s werden na ve'schil-lige ur«a sch«rpe g irechten aoor ons artillerie-, £4W.e - en machie igawoerruur atgeslagen en zwjre verlieien toe.'ebracht. Ten Zuiden van liet djrp M?siièras. in den omtrek vaa Bonivii tôt bij Virers-Ghidain, gelukte het den vijanl op verscheidene plaatssn ijoàz« stallingen ts dtingaa. Hij lcwam tôt bij Laracquerie ea Gouzeaucourt. Oiîzî tegea-aaaval en hebbsn raids Lavac<jii3rie terug in oas bezit gebrac.at en dea vijand uit Go.tzaau-cou't ea vju de bergc.uggen tea Oostan vau hst dorp teruggédreven. Op de ander ; plaats 'n is du vijandeiijue aaaval gefadirkt. Il-et gevecat duurt voort. MSNGELWERK.— 4 December 1917. 71 GiSOHOiiEfl ëëH. Op de bar,k o .der het groene iommer had ir.middels mevrouw \Vedding plaats ge-ïiomen.— Ik ben u gevolgd, Ehtentraut, riep zij îiare dcchter toe, die, iangzaam over de ■sveide komend, de piek naderde. Het is pracfatig weer, en îk was reeds vroeg op. Ik ïieb Stoffel en den kieir.en Willi een korf vol vei verschingen gestuurd en wiide deti laaîste mee naar buiten t.emeu ; maar wat Eiet gii er uit ! Zijtgij niet wel ? — Marna, ik beu djarginds geweest, en heb Allain met zij t oorn af^eluisterd. Ook den vorst heb ik gesproken. Zij zul.'eti in de veibintenis toestemmen, omdat ik tijk en de ériger,ame van \ele miijoenen ben. Een bHtere lach volgde op ueze woordou. llet uitgeteerdc, beltominerde gelaat der ûouairieie werd door een droevige senaduw ©vertogen. De mammon wa^ iiet vreecelijke epook, dat Richards levea vernietigd, dat iihrentiauîs kindeijaren \ergald had en thans haar geluk bedreigde ! Diep geschokt Lei zij het gnjze boofd op de borst hangen. — Enrentraut, mijn Ehrentraut I Prins Carolath kwam met snebe tchtedea dwars ôver de weide aangeloopen. Ehientrauts fijue gestalte beelde by dea iiiaiiii uiei KtJiiciue biem. j^angzaaiii Keerue zij haar bïeek gelaat naar den prias toe. — Wat is er gebeurd, liefs e ? Ge z>et me zoo vreemd aan. Ik sidder bij de gedachte, dat ik iets van uwe liefde verloren iieb. Dat is niet mogeliik ! Spret-k.zeg.dat ge mij liei-hebt.ik kan het nieldikwijlsgenoeghooren. — Ik bemin u 1.0g a!s aiîijd, maar ik kan uwe vrouw niet worden, Allain l Hij verbleekte. Met stetkeren druk sloeg hij zijnea arm om haar leest. — Scherts niet, niet daarmee, bid ik u, Ehrentraut. —Ik scherts n:ef,het is mij ernst,ge!oof mij. — God behoede, dat ik zuiks ooit gelooven zal. Ik heb een veel bster, veel hoo^er ge-dacht van Wedding's Ehrentraut. Voor eeuwig hebtgij belcofd mij toe te behooren. Zie, dat js iets, wat ik mij niet laat ont-nemen, dat is een schiîd tegen dreigende gevarea, in nood en dood ! — Maar gij suit en moogt mij niet huwen, indien ik geen vermogen bezit, en ik zal nooit, verstaat ge, nooit een penning vaa he* geld der Weddings aannemen. De bieekheid op 's prit>sen aangezicht weid door een lichten blos overtojen. Hoe komt gij daarop ? — Och, zooeven hoorde ik, hoe gij uwen 00m verzekerdet, dat ik de erfgename vaa mtllioenen ben. — Hebt ge dat geboord ? Daarom dus ! Ehreatiaut, spieek, deokt ge zoo gering vaa m:i, aat ik daa-'oni ee 1 verb:ntenis met u gezocht kou hebben ? Wi!t ge u niet liever met mij verheugen, da; een gunstig lot de?:e bijiake'rî, niettemia leve îsvr^gaa zijn, zoo wij-.; geregeld heeft,dat het m;j, den vorstea-zoo î, mogelijk wordt u tôt m j te nemea ? — De t vorstenzoon?— Gij daalt dus neer ? — Toc h niet. liefste. Gij zijî imtners mija verloofde, mijne prinses uit het sprookje, zoete Ehrentraut ! De liefda maakt alies gelijk. Wiit ge mij nu niet, hoe arm?:alig het klinken moge, toe^even, dat ik aiserfgenaam der Carolaths verplichtingen heb — hoe hoo^er de startd, des te meer verplichtingea, mijn schrander bruidje l Moet ik werkeiijk earst het voorhangsel van onze familie-omstandigheden wegrukkea, om u le doen zien, wat ik voor u het liefst verborgen had gehoudsn ? — Neen, ik hoorde immers reeds, dat ge eene rijke vrouw hebben moet ; juist daarom kaa en wil ik die niet wo.dea. — De afschuw van het geld is bijna eene zieke'iijkheid bij u geworden ; gij zijt nu eeamaal zoo volkomen geschapen, dat enkel het noemen van aardsche goaderea u in uwe teederste gevoelens kwetsea moet. O, ik ken u zoogoedin uwe onschuidige ruwhe.d en kinderlijke liefde! Daarom moest mijn Ehrentraut hare reine lippen niet met die ïeelijke vragen bevlekken, doeb mij latea begaan en inij volkomen ver-troawea. U3îl3sinjicscn-iîauaansGii3 yoriuj Stallaaaaoh barlsht. ROME, 30 November. —Op het gansche front vernielingsvuur der twee artiilerieën. Aan den benaden Piarc trom melvuur onzer batterijen op drijvende vijandslijke doelen. ROME, 1 December. — Op gansch het front vsrsteikte zich het artillerie-gevccîit en v^-aa bijzonder levendig in den omtrek vi;n de Monta Novelette, op de hoojviakte van Asiago en ia het in het midien- en b:neden Rave-dal. In het kustgebisd Dam een Engelsche metor op da hoogta van Pcissoiella een door den vijand ge-bouwJe scheapsbrug ond.er vuur en veroiald-3 zj. Over Asiago werd in luchtgevecht ten viiau-dalijk vliegtuig neergeschoten. In den verloopen nicht werden vijandahjka plaatsen tusschan Feitre en Fonzaîo suksasvol door onze vlieger met bomnien geworpea. . 1 ■■■ Io de Flijksdag. BERLIJN, 2 Dec;mbar. — In clsu Rijksdag liep gis'er mtt groote aanhouienlhsid hei gerucht dat van wege da Russhche regeeriag, te Weanenen te Berlija over de voonviardeu van eenen wapenstilstand oa de opening vaa vi'ddesonderhaadelingen geta«t is geworden. De spceàixe verdasing v;n dan Rij'ssdag en het hernsmen. onmiddellijkdaarna der ziitingen der hoofdkommissie, die zeteide van in den voofmiddag tôt li me, wordt daarmede in samen-hang gebruch^, ho-:wel ook officieei verklaard werd dat de hoofdkommissie enkel doorvocr samenkwam, omdat staa ss:-kretaiis v. Kuhlmann wilde ant woorden op bemerkingen over Lithauen dia 's voo'.middags \oorgtbrachl weidsn. zoedet dat de staatss«kra!aris m staat was daarovet onmiddellijk het woord te nemen. Er war«n daarom'rent ferst besprekingea mit dea kause-lier en het legerbevel noodi.r. ni»... ■. t ■ !■ tmmfffàlfêiï - — IIST A.TSTJD Ho 5 VraiBa-Aaiibaâ. Da Volkskommissa;is vau bùitenlandsche zaken Trotzki en de Voorzilter van den raad van Volkskonamissarissen hebben aan al de oorlogvoerende Mogendheden een draàd-ioos telegiam gezonden waarbij gevordeid wordt dadelijk vredesonderhandeiingen le opeaen. Hs6 an'woord van Ooaèsnrljk. De door de Russische regeering beketîd gemaakte richtlijnen voor den te sluiteu wapenstilstand envredesverdrag.opdewelke door da regeering van de Russische repu-pliek tegenvoorstellen worden ingewacbt, voimeo volgens de meening van de Oosten-îijk-HongaarEche regeering gepaste grond-slagen voor het begianen der onderbaude-inigetî. De O O-, te n r ij k- lïo n ga aise h e regee-liug veiklaart zich bereid de door de Rassitc'ie regeeiing voorgesteldi onder-handelingea over een onmidde'.ijke wapenstilstand en over eene algemeer.e vrede ta be ginren. XIai aatwoord van DuUaaUlaad. BERLIJN. 30 Nov. — la de hui i;g; zittiaç van de hoofdkomtniss e vaa din Rij«s<Ug, naia Dr Kuhlminn, St-»a ssskretaris van 't miaibteiiti van b'iitenlaûi.chezak^n, hst woird. Na fcort« voîtrouwelijke niededeeiiîigeri ge-gevea te hebben, b..spraK hij do in de Russischa geheims \erdragen vermelde besprekingaa vin Lnancieinanarn in Zwitse'Lnd. Bij grondi ; on ierzoek vo:kUarde da staatsse -retar's dat lîeî bericht uit Bsrne vau dan Russischen dipliia .at op oajuiste ialichtincen berust. fli) hîl lietover 't Oosten en zeide : Ruslan î die den oonoçsf akkel in den werekl g -slingerd heeft ; Rusîand waarin een borc'e van bureau-kraten, raisig tôt in 't m erg der beaaderen, onder «ea afgeza ndçrd geUnoei van ten zwakktj en inisl«Hde aile nheerschappij, o. da mobili-seering besloat, de^velke deeigenlijksônmiddel-iijke o jrzaak '.an die geweldige volker«nrani(» geworden is : heeft de schuldigen vvej-gavaagd ea zal nu aile zeilea uit om door w jpet stil-ta> tî ea vraie, *ijd te wianea voor dea biunenLad-sebea htropbeuw. De tôt hiertor, aan de we:eld medegedeelda grocdslagen vaa de huidi.e mactihibbers ia St-Petersburg schijnen de gron.,bj«(iusele«! ta zijavoorde hencheppiog van de za ci lu het Oosten. R'.islaacl sa d9 Entanta. KOPENIIAGEN, 1 Decemb r. — Onder d<*n titel « Vreie » houit zich de « National Tidende » bazig met het Russisch vredesaanbod en de afwijzeads houdiag der Entente en zegt daar-oyer: De houding der Engelsche çnFianscha regeering tegeao?er het viedesa^nbo-i der Bol-schswi-.i is *n£e! natuurliik ; eene andere vraar i? het of Engelani en Fiankrijk of bâter : oî Engeland bij dia houding zal b'.ijven a'sLeain aan het roer blijft, en het kan heuas niet betwi t worden dat de uitzicl-tea daarvoor in da laalsce daïen gas'egen zijn. Het artikel spreakt dan over den brief Lansdowne en zegt dat hij de aandsciit trekt op dat^eg«en van Balfour bij het feest voor Venezuela, dat da vernietiging van den Duitsche^' hindel geen oorlogsdoelmaar e-.a ooilogsmiddsi is en gaat voort : Er bastaat vollsdiga overeenkamst tusschen, Lansdowne ea Balfour. Men mag vermoeden, dat de lsidfrs der Behouds^ezin len die vo r-zeker nooit eene bijzoadeie voorîiefde vo..,r Lloyd Ga>rga in het hart gevoeld hebben, de gelegenhei 1 zulleu waaraemen 0111 zijn koalitie-minisieria omver te werpen. Hier,an zijnevea-eans kentee-.ens, dia in verbindirg met dea Russischen toastan-1 opmerkzaamhe .1 verdieaea, Saa bevel van KryleaLo. AMSTERDAVI, 30 November.— Volgens een plaatseiijk b'ad verna m de j Times » uit Smt Petersburg : Krylenko beval dele.ers het vech-ten te stateen, maar op hunne hoede te zijn, geene verbroedering te beproeven eu denuitsUg-der onierhandaiingen at te wach'en. H8t 45° regimant. LONDEN, 2 December. — Djea meldt dat het 4 Lettische regimant aan da regeering lie; wetsn dat het tôt den 3 December op zijnen post zal blijven ; indien de vrede dan niet geslotea is zuilea aile soldaten zonder mser het front ver-laten.Ean maatregaï dor rageerins'. BAZEL, 1 December. — Havas meldt uit St-Petersburg : De regeering beval de sluiting van aile militaire scho.'ea alsook het schorsea van officiersbevor deringen. Da Bolaohe wikis te St-Peîersburg. ROTTERDAM, 2 December. — « Daily Tele-graph » meldt Donde'dag uit St-Petersbarg : De einduitslag voor de grondwet'elijke vergaderins te St-Petersburg bewijst dat de Bolschewiki» de \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods