De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

245 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 05 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m0764d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

oe gehteiiaar.de lamdwaqht m laai». UiiQûver (L»a Graeve, Gent. Katelvest. 1«. -niÉ Kr.'ElîTE PA.TSIOT Zaîerdaa 5 Augustus 1916. Nam. 18* JW'VUU. '.H'.'JS- >v — tfficiëôla Duktsche bsriohten 193. Vercrdening Vkrvolg. De volgorde der leveriogen uit de verscheidene kommandanturgebieden en de verzeadiag wordt 4oor de Kommaadanturen geregeld en gesur-Veilleerd.§ 6. Voortbreugers van groote hoeveelheden, iie voor bijzonders redenen zich met de kande-Isars Ei«t in betre' king gesteld hebben, mogea kunne voortbiengsels ook onmiddellijk aan de Kommandanturen opgeven. § 7. Uiivoeringsb.îslemmingen tôt deze veror- {coing kuûnen, met toestemming der Etappen-nspektion, ook door de « Obstverwertungs-«eiie » uitgvaardigd worden. E. H. O., den 20 Juli 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER. Gent raal der Kavallerie. 194. VERORDENING betroSc-nda liât iubesl&grneman des aotenoogst vàa 1916. 1. Geheel de notenoogst (hazel- en walnoten) t't Etappengebied van 't 4° leger woidt in laggenomea. î. Het phikken en inleggen van groenenoten, alsook icd;r handel ermede is verboden.De rijpe loten moelea ingeoogst en behoorlijk bewaard Worden. 3. De ingeootrste rijpe noten mogen alleen door àandelaars, die door de E'appen-Inspektion iaarmede gelast worden, ingezameld.opgekocht ta afgeleverd worden. 4. Dezelide fcestemmingen slaan ook op voor-îiden van noten voortkomende van den oogst iroegtrer jaren, alsook op ingevoerde noten. 5. Wie de bestemmlrgen dez<-r vercrdening âvertreedt, wordt met ten hoogste 3 maand jevangenis of met geldboete tôt 1000 mark £estrafs. Beide straften kunnen tegelijktoegepast sa de in beslaegenomen voorraden verbeurd ■wrklaard worden. Zijp. bevoesrd de Duitsche militaire rechtban-•îen en militaire besturen. E. H. O., den 23 Juli 1916. Dèr Etappeninspekteur. von UNGER, General der Kavallerie. 195. VERORDENING. 1. Bij deleveringAn^van levens en voedermid- ^len voor het legerbestuur zal er van de land-awera, die Ned'rlandsche onderdanen zijn, ilechts de helft geëischt worden van helgeen ien Belgea oj gelegd word'. i. Kleir.e eigenaars die Nederlandsche onder-Unen zijn, worden van deze leveringen bevrijd. Door kleine eiyenanrs zijn die landbouwers te vers" aan, w< lke niet meer dan 2 hektaren akker-îand bep'anten of niet meer dan 2 volwassen îunderen be^Iitea. 3. Aan de voorschriften, welke den land-souwer in 't be'ang der stad- en landbevolkirg «veringen en verrichtingen of beperkingen spleigen, bîijven de NederJanders in dezeltde Bit^ire' theid onder worpen al s de Belgen. 4. Ten einde onttrekkingen te beletten, moeten *e iitappenkommandanturen door vaststelling *»n het grondeigendom en den veestapel der «euenaud: che landbouwers of op andere ge-I* • ie w'J2e e.en nauwkeurig toezicht houden tr,1 der nûsbruik straften en aanstonds aan de tappen-Inspektion melden. Le Eta ppen-lnspektion behoudt zich voor in ».i,r0i0r ^mend gevaldebegunstigingin kwsstie ;lee'°' '!edeeitelijk buiten kracht te stellen. H. O., den *5 Juli 1916. t,£®r„EtaPPeninspekteur. von UNGER, gênerai dei kavailorie. duitsche berlehiea -«an het Gro»t Hoofdkwa^nri Vestâlljk krljgstooneel. BERLIJN, 3 Augustus.—T«a Noorden raa de Somoie, liet het krachtig voorbereidingsvuar van den vijand tusschaa de Ankerbeek ea de Somme een grooten, beslissendea aanval ver-wacaten.Ten gevolge va» oas gordijaruur, kwam het eckter alleen tôt op zich zelf staande, tusschea-poozende gevechten die evenwel zeer vinnig ware». Aaa weerszijden van den weg van Bapaume aaar Albert en ten O. van het Trônes-bosch, zakten krachtige Engclsche aanvillen la elkaar. Tusschen Maure pas en de Somme liepen de Franschen zeven maal storm. Door taaien sfcrijd hebben onze troepen hun stelling behouden. Alleen in de hoeve Monacu en in een stuk loop-gracht tea N. daarvaa kon de rijand binnen- I diingen. Ten Z. van de Somme, weerden wij nabij Bar! eux ea Estreés Fiansche aanyallen af. Rechts van de Maas, deden sterke viiandelijke strijdkrachten een aaaval op dea Peperheuvel en over een breed front van aan het werk Thiaumont tôt benoorden het werk La Laufès. De vijand heelt op liet westelijk deel van dea Peptrheuvel en ten Z.-W. van Fleury voet gekregen in gedeelten van onze voorste stelling en in het La Laufée-boschje stukken loop^racht heroverd, die hij eergisteren verloren had. Nabij het werk Thiaumont en tea Z.-O. vaa Fleury werd hij glad afgeslagen ; in het berg-woud kon hij tijdelijk onze stel ingeu hinnen-dringen, doch wij dreven door een tegeaaanval hem daar weer uit ea brachlea hem zware ver-liezen toe. Door vijandelijke bommenaanvallen op Bel-giscUe steden, werden onder andere te Meirel-beke (bezuiden Gent), 16 inwoi ers, waaronder 9 vrouwea en kinderen, gedood of zwaar ge-kwetst.Onze vliegeniers vielen de vijatidelijke lucht-eskaders aaa en nooJzaakten ze teru* te keeren; een ervan ont week over Hollandsch gebied. Bij ten lucatgevecht viel een Engelsch twee-de ker ten Z. van Roeselare ; ten Z.-O. van Péronnc, schoot luitenant Wintgens zijn 13e vijandelijk vliegtuig neer. Ons afweervuur haalde een vijandelijk vliegtuig uabij Boeiinga en eea tweede ten N. van Atreeht nesr. Oostôlîjk krî|f|stooneel. BERLIJN, 3 Augustus. Legergroep van generaal-veldmaarschalk pon Ilindenburg. Op het Noordelijk deel van het front, geen bijzondere gebeuitenissen. Russische aanvallen aan weerszijden van het Nobelmeer mislukten. Een krachtige aaaval zakte ten Z.-W vaa Loebiesczow in elkaar. Aan dea spoorweg van Kowel naar Sarny verdreef ons vuur vooruit-rukkende vijandelijke tirailleurs. In het bosch nabij Ostrow ten N. van Kisielin, namen wij me: r dan 100 Ru:,sen gevangen. Aan weerszijden van den spoorweg nabij Brody, werden blijkbaar vijandelijke aanvallen geree igcmaakt, doch zij konden alleen op Poni-kowica doorgevoerd Worden en werden daar afgeslagen. Op de overige frontdeelen was de gevech'i-bedrijvigheid geringer. Nabij Rozyszcze ea ten O. van Torcjyn schoten wij Russische vlieg-tuigen neer. Léger pan generaal graaf pon Bothmer. Ten Z.-W. van Wisniowczyk zuiverden wij kleine nesten van Russen. Balkansch krijgstooneel. Niets nieuws. BERLIJN, 3Augustus. (Ambtelijk.) — Een froot aantal onzer marine-luchtschepen heeft in ea nacht van 2 op 3 Augustus wederom een aanval gedaan op de zuidoostelijke ^raafschap-pen van Engeland en daar met goed gevolg eea groot aantal spring- en brandbommen geworpen, vooral op Loaden, op het vlootsteunpuat Har-wich, ea op spoorweginrichtingen en fabrieken vaa militair beiang ia het graaftchap Norfolk. De luch schepeu werden op den heentocht door lichte zeestrijdkrachten en vliegtuigen van den vijand aangevallen ; tijdens den aanval zelf, werden zij belicht door talrijke zoekliohten en ook hevig bescho en. Zij zij a echter aile onbe-schadigd teruggekeerd. De chef vaa den Admiraalstaf der Marine. BERLIJN. 2 Oogst. — Officieel : D:n 28 Juli zijn ter Oostkust van Engeland door een van onze duikbooten acht Engelsche motorzeil-ichepen en een Engelsche stoomtreiler in den groridgeboord. BERLIJN, 3 Augustus.— MeerJare Duitsche wa'ervliegturgen hebben den 2 Augustus in den ochtend herhaaldelijk het Russische vliestuig-stat'oa Arensburg aangevallen en meerdere trefters in de daar gelegen inrichtingen bereikt. De ten atweer opgestegea Russ'sche vechtvlieg-tuigen werden naar beneden gedrongen. Onzi vliegtuigen zijn ongedeerd teruggekeerd. Offîcieale Oostenrijksche barichtsn WEENEN, 3 Augustus. Russisch krifgstoosieel. Bjj Wejesniow wierpen onze troepen, eene ▼ijan.'ie'ijke afdeeliag die on een smal frontstuk in onze ioopgraehtea was biaaengedrongen, reddfiloos daaf weder uit. Het leger van generaal von BoHm Ermolli sloeg ten Z--W. en ten W. van Brody aanvals-potingea af. Ook aan de baan van Sarny naar Kowei ea aan de beneden Stcchod misluktea Russische opmarschea. Verder hiéia de vijaad zich gisterea rustiger, wat wellicht vooral aan de boveDmatige groote verlifzen aan zijaea kant mag toegeschreven werden. Italiaaaseli kpl)gsîooneel. Bij succesvolle kleine ondernemingen werden gistêren in den Borcolasektor, 140 Ital'anen, waaronder 2 ofticierea, gevangen geaomen en twee mitraljeuzea buitgemaakt. Op de hoogten ten Z.-W. van Paaeveggio werd^a dea 1 Augustus andermaal twee Italiaan-sche batalions onder de zwaarste verliezen terug-geslagen. Verder geene bijzondere gebeurtenissen. Zuid-Osstelljk kpîjgsîoone&l» Oaveranderd. Op Zee. Eene groep onzer torpedovaartuigenbeschoot den 2 Augustus 's morgends militaire doelen te MolfeUa. Een vlie^tuigenhangaar wjrd vernield, eene fabriek in branï gcscho'ea en eene andere be-schadigd. Bij den terugkeer haddea deze torpedovaartuigen ea de bij hen behoorende kruiser « Asperu » een kort vuurgevecht met cane vijandelijke afdeelirg, bestafiide uit eenen kruiser en zes destroyers. Nadat vaa oazea kaat raak geschotea was, trokken de vijandelijke standkrachten af na^r het Zuiden en verdwenen. Onze eenhed n zijn ongedeerd teruggekeerd. In den margead vaa denzelfdea dag, werden vijf vijandelijke land-vliegfuigea die over Durazzo bommea afwierpen zonder eenige schade aaa te richten, vanda ir door opgestegene zeevîisgtuigen achterrolgd. Een der vijandelijke vliegtuigen werd, eenige zeemijlea ten Zuiden van Durazzo door een onaer zeevliegtuigen (lood3 zeevaandrig von Fritsch, verkenner zeevaardig Servera) tôt val gebracht. Het werd slechts Hcht beschadigd en werd buitgemaakt. Van r'e beide inzitteden welke de vlucht ge-nomen hadden werd later een officier door onze troep'.n gevangen genomtn. Het torpédo vaartui g — mum, « Magnet » werd den 2 Oogst in den voormidiïâg door eenen vijandelijken onderzeeër aauge-lanceerd en door eenea torpedotreffer aan het dek beschadigd. Hierbij vrerdea twee mannen gedood en vier gekwetst. Zeven manaea worden vermist. Het vaartuig werd in de haven gebracht.WEENEN. 2 Augustus (Ambtelijk). — Da Italiaansche duikboot « Giacinto Pulino » is ia het aoordelijk deel der Adriatische Zee bijna gansch onbeschadigd in onze hand gevallen ; zij werd naar Po.'a gesleept. Degehealebemauning, bestaande uit 3 officiereu en 18 mati, is oagea kwetst gevangea genomen. Vlootkommando 0s oorSog in hst Oosiar», Tiu-kaoha berlohtan. •KONSTANTINOPEL, 3 Oogst.- Het kwsr-' tier-generaal meldt : Geene verandering aan het Irakfront Aan het Perzische front achtervolgden QUts troepon de Russische soldaten,die de plaatseltjk-heict van Bakim ontvlucht waren en bereiktaa' het dorpje Buquam, ten Noorden van Sakik. i Aan het Kaukasische front, in de saktors vaa Bitlis < n Musch, hadden flauwe gelokaliseerda aantàstelijkheden plaats. De aanvallen levendig sedert vijf dagenuitge-voerd door den vijand met 7 regimenten voet» volk, 4 r gimenten ruiterij en meernan 30 kanon-nen en houwitsers tegen onze vooraan.*elegea stellingen, die on zen uitsprong vortnen in da Noord Oostelijke richting in den Ognott sektoï en welke verdedigd werden door eene geringo troepsnmacht, werdea afgeslagen met bloediga veiliezea voor den vijand. De vijaad heeft tij dea s dat gevecht 3000 maa aan doodea veiloren. Onze verliezen zijn ba-trckkelijk gering. Den 1 Oogst, 's moigends, heeft de vijand, na een bombardement dat 7 uren duurde, opnieuw die stellingen aangevallen met renfortea welfea hij had aangevoerd en ond^rging opnieaw zeeç groote, buitengewone verliezen. Oas voo wacht- letachemeat is naar de stellingen, weike eea weii ig naar achter gelegen zijn, gewekea daar zijne aanwezigheid in dla stelling onnoodig geoo.deeld werd. In het center en aan den linker vleugel, aaa de lcust, geeie be'an^r jke k ijgsverrichtin^en. De bedrij vigheid aan den dag gelegd door dea vijand, Ersindschan verlatend, om voorurit ta rukken, nameiijk in de richting van het Oostea, was volkomen vruchteloos. De vijand heeft het dorpje Kalibarnu, ten Westea vaa Polathaus, bezet. Eea Russisch vliegtuig werd aeêrgeschotea aan de kust der Zwa: te Zee. Do inzitteden, een marine-officier en 1 coldaat, werden krijgsgevangea genomen ; het vliegtuig werd buitgemaakt. Den 30 Juli oatscheepten tea Oosten vaa het eiland S .mos, op de kust vaa Dipo Burau, onge-vi er 500 roovers, bescherind door de vijandelijke ooriogschepen, Dank aaa de weerstaadskracht onzer aanval-l n konden zij niet vaoruitkomen maar moestea integendeel terugtrekken naar hunae landings-plaats, zware veiliezea lijdende aaa doodea ea gekwetsten door ons geweldig vuur. In de richting ten Noorden van Katia hebbea onze luehtvaarders bomtnea g«worpen en met hulp der mitraljeuzea met goe J-gevolgEngelscha' stellingen aangevallen, alsook het kampement van Mohammadijch aan de kust. Twee dagen geleden hebbea een hutpkraiser en een bewapend transport vaartuig, die de golf van Akaba waren binnengevaren, die plaatso-lijkheid beschotea alsook de omstrekaa, terzeH-dertijd pogeade troepen aan laad te zettea waarin zij door ons vuur werden verhinderd ; zij moesten aftrekken. De vuand leed bij deze botsingen ernstig* vas» liezen. V

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods