De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1156 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9wx36/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 39e |aar. tu'ja m Nam. 81 G.De Graeve» Keielvest, M DE KLEINE PAT&IOI 'oadaj S en ftlaawlag 9 Ayrll !§17. Priîs 3 eehtîemesf Officiëele Duitsche barichten Verordening fr*rorÛ8alas voor 5x<rt slaohten vaa hon- dan en verkoop van hat vleesok aan &9 burserlijke bavolklag Art. 1. — Aan de stad Gent wordt hare aaa; Vraag tôt oprichtiag vaa eene hondenslachtertj ^oegestaan. Da volgende voorschiiftea moeten Saauwkeurig gevolgd wordea. Art. 2. — De te slachten honden, wairvan liet vleesch voor de burgerlijke bevolkiûg dieaea lal, mcetengezond en vrij van aile ziekte zijn. Ïïet slachten der hondeu mîg alleen in net jitedeliik sïachthuis, ia eene bijzor.dere h al, Iplaais hebben. Hondenvlee3ch, dat door dea Veearts onbruikbaar verklaard wordt, mcet aan-■tonds aan de militaire vitderij, Nij verheids-foan, 117, afgeleverd worden. Art. 3. — In de landelijke gemeeaten der Kommandantuur is bat slachten vaa hondea rerboden. Art. 4. — Hôt vleesch mag alleen ia de door de stad Gent aangewezea verkooplokalen var-kocht worden. Deze moetea h&t opschtift « Hoadeaslachterij » dragen. Art.^S. —■ Het is verboden artikelen te maken, die bestemdzija om bowaard te worden, zooa's worst van handenvieesc'n, hondenbloed en afval tan geslachte honden. Art. 6. — Iedere hondenshchter moet in zijn wlnkel een klantenboek houdea. waarin ieder maal aauwkeurig de koopers, de gekoch'e hoe-Teelheid en de dag van verkoop tnoeten aange-reekend worden. Hij mag niet maer dan 1 kilo Wekelijks per gezia verkoopea. Art. 7. — De verkoop van hondenv'.eesch aan persocea die tôt het Duitsche leger behooren, tilsook aan houders van hôtels en eethuizen is (rerbodea. Ait. 8. — De maximum-prijs voor geslacht hondenvleesch bedraagt 2 frank par kilo. Art. 9. — Aile hondenvellea zijn volgens de verordening Tan den Opperbevelhsbber van t Februari 1917 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4« leger, blz. 532-534) in iesîag genomen en moetea tegen betaling afgeleverd worden aaa de « Haute-Sammelstelle », Eîent, Keizer Karelstraat, 10, of aan de opitoo->ers schriftelijk door de « Etappen-Inspek.ioa Wirtschaftsausschuss) » aangewezen. Art 10. — Bloed ea aadere afval moeten door le hondenslachterij afgeleverd worden bij de uilitalre vilderij, Nij verheidslaan, 117. Art. 11. — De contrôle over aile hondenslach-erijen wordt door eenen door de stad Geat aan-irewezea reearts uitgeoefend. Art. 12. — Voor het slachten van liondea noet in het slachthuis 50 ceatiemen psr stuk )9taald worden. Art. 13. — Overlrediagea tegen bepaliagea [aa deze verordening worden, voor zoover niet roîgens andere verordeaingea hoogere straffea oepasselijk zijn (§ 9), bestraft met boete tôt .000 Mark en gevangenis tôt 3 maaaden ofwel net eene dezar straffea. De voorwerpen, die het oa lerwerp der over-reding zijn, wordea verbeurd verklaard. Bevoegd zijn do Duitsche militaire recht-tanken en dti militaire overheden. Gent, 3 -Ypril 1917. De Euppen-Koatmaadant. von WICîC, Oberstleutnaat. | i PASCHEN. I Het blijde « Allaluia » weergalmt in onze Kerken. De Zaligma'ter, die gestorven was aaa het Ktuis, ls verrezen. « Verrezen » zooals Hij het voorzegd had ! Paschen is de grootste feest dag der H. Kerk. Het Paaschfeest overtreft het Kerstfeest, omdat op de Verrijzenis van Krislus, de echt-heid van het Krist&n Geloof berust. De Zallgmaker had binst zijn laven voorzegd dat Hij na zijnen dood, door eigen macht, weer uit het graf zou opstaan — verrijzen. De Joden wijten dat en toen de Zaligmiker aan hat kruis ges;or\ en was en door Jozef vaa Arithmathea en Nicodsmus bfgraven was in eea nieuw steenen graf, p'.aatstea de Joden mat toe-lating vaa Pi'atus, wachten aan het graf. Want, zegden zij, deze verleider heeft geze^d. dat hij na drie ddgon zou verrijzen. En het zou kuna*-n gebeuren dat zijae discipe-len 's nat-hts hetlijlc uit het graf komea weg-nemsa en dan zeggen, dat Hij verrezen is. Aldus zou het laatste bjdrog nog erger zijn dan het eers'e. Er werden dus wachten geplaatst en het graf, dat door eensa zwaren steen gesiotea was, werd verzegeld. Zoo wilde men beletten dat" de Apostelen ea discipelen hetlijk van Jésus uit het graf zou-3en halen, om daaroa het gerucht te verspreiden dat Hij verrezen was. Doch de rnaatregelen der menschen vermoch-ten niets tegen de Almacht van God. Den Zondagtosn de Htfllige vrouwen z:ch naar het graf de3 Zaligmasers begaven met het inzioht nog eens hetlijk te balsemen, stelden zij elkander d^î vraag, wie voor hen den zwaren steen zou verwijderea, welke den ingang van het graf afsloot. Toen zij ec'n^er b'j het graf kwamen, zagen zij den Engel, die dea steen verwijderd had, ea haar zegde, dat Jezus verrezen was en haar tôt bewijs het iinnea toonde in hf t^velk het lichaain van dea Zaligmaker was gewikkeldgeweest. Door zijne verrijzeais heaft de Ziligina'cer zijne Almacht en dus zijie G^dheid bavestigd. Aan zijne Aposteleu en zijne Discipelen heeft hij^door zijne Verrijzsnis bexvezen dat hun Meester waarlijk de Zooa G )ds wa3 ; en aan-getoond dat zij niet tea onrechte hun vertrou-wen in Ilem gesteld hadden eu in de toekomst niet zonder redoa en ta vérgeefsop Hemmoch-ten vertrou wen. De gebeurteaissen hebben hun vertrouwaa tea voliegerechivaardigd. Hoaderden enduizea-denk waman hunne woordeu aaahooren en geloof dea in Jesus-Kristus. De feastdag der Verrijzenis — Paschen —is de grootste der kristene ieestdagen, omdat de Verrijzenis net oawejrlegbaar bewijs levert vaa de Goddelnkheid van daa S ichter der H. Kerk ea van de Goddeiijkheid van hare leering. Niet ten onrechte iaat de H. Kerk het blijda « alléluia » weergalmen ia hare tatnpels. Het weergaline ook ia onze harten ! Wij ook mogea ea moeten op dezea dag onze vreugda laten blijken omdat wij hat onscha baar gélule hebben het Kristene Geloof te kuanea belijden. De Kerk begeert dat wij dezea feestdag mat grooteren luister vierea dan aadere fesitdagea, daar zij oas verplicht omtreat Paschen tôt de H. Tafel te naderea. Zij wil dat wij oas geweten zuiveran vaa aile smettea, om waardiglijk aaa te zitten aan het geestelijk gastmaal, op hetwelic de Zaligmaker ons zija eigen vleescii ea bloed tôt zielespijj aaabiedt. Zij wil dat ook wij verrijzsn tôt een aieuw leven ; dat wij het pad der zonde verlatea om dat der deuad te bewandelen, opdat wij met aile oprechtheid des herten zoudea kuanen mede-ziagen : Alléluia ! Hij, die oas dea weg tôt dea Hemel is komen aantoonen is verrezen, zooals hij gezegd heeft. — Hij is de Zaligmaker, de God ea het looa van het Goede. Alléluia ! liUhJMUa^KlU'BI I- i ' i» Biif&eha kmMûm Mmn het Greot Eerste Daitach bsrioht. BERLIJN, 6 April. Wssîelljk Krîjg^toonsel. Het geschuigevecht op her Artoisfront is in de iongste da^en bedaidend vianiger geworden. In 't bijzonder vaa aaa de Ancre tôt dei zuiJs-liiken oever van de Scarpe was gisteren, bij wijl hevig vuur vaa aile Italiber op onze ste.lingen gericht. Meerm lais aanvallende Enjelsche ver-kenningsafdeelingoa werdea door onze loop-grachtbezetting teruggeslagen. Ook op h t Aisnsfront kwam het in aanslui-tini' met onze gisteren gernelde, in den voor-zienen omvang ten voile gelukte ondeineming b:j Sapigneul, ten Noorden van Reims tôt heftige vuurgevechten. Wij hebben 15 ofticierea en 7 man gevangen genomen ea 4 machiene-geweren, 10 mijnwerpers en veelammuniiie buit-premaakt. Een Fransche tegenaanval tusschen Sapigne.il en La Neuville werd afgeslagen. Op den VVcs e'ijken osver van de Maas zwol, in de middaguren, het gestïnutvuur voorbij-gaïad aan. Bij helder weder kwam het bij dag en des nachts tôt zeer vinnige rerkenaers- en aanvals-bedrijvigneid van onze vliïgarsdie talrijke lucht-pevechten leverden. Een tôt bij Douai geraakt Engel sch eskader van 4 vliegtu'gan werd door onzî vliegers aangerallen en vernieti^d. IJe 4 vliegtuigen 1 ggea achter onze Unies. Opper-luitenant Vrijhesr ron Richthofen hesft bij dit luchtgevecht 2 vliegtuigen, hat één zij i 33e ea het ander zija 3GS, neerge3choten. Baitendiea ve'loor de vijand 8 vliegtu:gen in luchtgevecht ; twee van deze wsrden van bsneden neerge-schotea ; 3 onzer vliegtuigen worden vermist. Oasblîjk krijiisioanss!. Legerfroat vdii generaal oeldmaarschalk prlns Leopold van Bciereti : Bîzuidan Riga, b;j Illoskst, Toboh', aaa de Ztota Lipa, evenals bezuidea Staaislau zetle de Russischs artillerie aanzienlijke hoeveel'ueden anamunitie ia werking tegen onze stettingen. Ejn aanval vaa de Russea, na m iaontp'oSing te.jen de hoogte Popic'alicha tea Zuid- Wcstea van Brzezaay ondernomen, mtslukte. Bij de vermeestering van hat Russische bruggehoofd vaa Popich'ich s. aaa de Stocirod op 3 April, vielen ia onze handen 130 officieren, meer daa 9500 man, 15 kanonnen en ongeveer 150 machiengeweren en mijnwerpers evenals oorlogsmateriaal van a'.len aard. Lfe-Tfront van gener.-overste aartsh. Jozef Nie's Dieuws. Legergro*p van çen, oeldm. von MacKenstn De toestaad is onveraaderd, * EEacsdoalsoîi front : In da Oostelijke belft vaa de Ceraa-bocht nara hat gescautvuur tijde'.ijk toe. In het Wardar-dal werdea dosr het werpea vaa boinmen door onze vlieger<s groote opslagplaatsoa van muuitie tôt ontplofS ag gabraclit. Officieela Oosîanrijkscha beriohten WEENEN. 6 April. Oosielijk krljgsboaeel. Bij de verovering van het bruggeahoofd Tobolij aan de Stochod, eergister gemèld, nam^n wij 130 Russischî officieren en meera'.a 9500 mann-n gevangen. Er werden 15 kanonnes7 ongeveer 150 machiengeweren ea m;jnenwerp.era en eeue groote hoeveelheid krijgsmaten&if buitgemaarst. Gister dikwijls levendige gescÎKK* strijd en levendige viiegersbedrijvigheid. \ Aan het Ooat-Galicische front schoot eeU onzer vii™;(rers een vijandelijk vliagîuig na-^ bcaelen. Aan de Narajowka werd eene pogi :sj der Russen o n na het sj>ringen eener mijn a i* te rallen, in de ki«m gestikt. iialiaaaseh en Zuid-Oostel'ik kr.fgsîacncel- Oaveraudeid. Qoriog in SSLîIg su FSAUKRI» Fraasolie hrerlohtaa. PAttîJS, 5 April.— Van aan de Somme tôt de Oise liebbiin de Daitsc'nei6 geen reaktieuit-gevoerd op het nieuwe front, gisteren door de l'';aaschen vero?erd. Gedurende de . nachï k\Vaman_de Franschen ten Noorden van Gauciy en tea Noorden van Moy tôt .bij de Duitscaa liniss, die zij geducht bazet vondec.Ten Oosîea en ten W'es en vands Somme tusscheapoozenda geschutbedrijvigheid.Gisteren b:j het vallen van den avond hcbbsn de Fransche batterijen an Duitschen tegenaanval tegengehouden, die op het punt was op hat front Laffaux-Margival los te breken. In d en sektor duurt de geschutstrijcî voort. Ten Noord-Westen van Re.ms hebbe i de Duitschers zonder voordeeî voor hen de I ran-sche linics tusschea Sapigneul en de Go 1a:-hoeve aangevallen. Eenige afdeelingen DÏnt-schers d e vasten voet gekregen haddea in een vooiuitgeschoven Frausch lo^pgrachtgede:Ita werdea daar onmiddellijk door Fransche tege.i-aanvallen uitgeworpen. In den Elzas hebben dô Franschen, in de straek vaa Amiïisrtzv'iller esa Duitsche troep oader vuur genomea en ver-strooid. O/e.al el 1ers rustige naoht. Sasslsch bsricht. LONDEN, 5 April- -r Wij hebbea de dorpsn Roasso}' ea Bassa-BaUlogas " na eea hcv.K gevecht genomen. Wij maaktea twee-en-twinùg; gevangenen en vermeesterden drie machier.-geweren. De terugtrekkeade vijand verwarda zich ia zijn eigen draadve spertiageo en iee<i geducht door ons machiengéwjervuur. On:e troepen rukten verder voort Oostelijk ea Noord-Oostelijk van Metz-cn-Couturs en bereikten J.a Westeiijke en Zuil-Westelijke randen van da bosschea vaa Gouzjaucourt ea Havrincourt.VSfif maakten 60 gevangenea en vermeestîrden twes mortieien en vij machiengeweren. Oostsnrijksch-lîaliaanssha oarl8| Italiaansch berloht. ROMti, S April. — Gisteren was voorai da artillerie in touw. Op verschillande punten op het front in Trentini was het ruur tamelijk feïi| Op het Julische front voorspoedige bsdrijvig-heid van onze patroeljes. die de wippaca bc« zuiden Raccogliano overstaken en acht gevaa-genenen ineebrach en. Gisteren avond hebben vijandelijke vliog'uigea bommen ge'.vorpen op de kuststreek tusiciiea Grado ea iMonfalcone.Eeuige paj'tikuliere huizaa^ werdea daardoor beschadi^d. Ter onverwijldsa wedervergelding bombardeerdea Italiaansch^ watervliegtuigen het vijaadelijk vliegkamp Prosecca en de gebouwea van den Oosten-rijkschea Lloyd te Triest. Amerika en Duitschianti. Da betrskkingen dar Veraenigde Slatsa meî Ooaîenrljk. WEENEN, 6 April. — Vokens de dagbladoa veraeman, kteeg de Oostenrijksch-Hongaarsch^ Gezaat ia Washington, Graaf Tar n o 'vs ,? b »"sl 'âediplomatischebètféKliiaKéa met de Vetécnii ie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods