De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

261 0
22 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 January. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3rn6t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE DEGENTENAAR-DELANDWACHT Num. iê. 4ôe faar. G.De Graeve» Ketelvesf » s § BS KLEIMfi PAi'Klor Dinsdaj Janaari i»i» - rrjfs s eenssemen . Biussel, 19 Januari 1918. (Centiaal Vlaumsch Persburcel). Overcenkomstig de doeleinden aaugegeven in tfcijn cerste manifest, en een ja*r gelcden ver-Bchenen, heeft de « Raad van Vlasnderen » in Zijne Aigemeene Vergadering van *2 December 1917 plechtig en eenparig Vlaanderen s vodedige zelfsUndigheid bes'.oten. lngevolge dezer verklarmg legt de KAAL* VAN VLAANDEREN het mandaat neder, lietr. door den VlaamEchen Landdag tan den 4 Fcbruarl 191< foeveitrouwd, en zal zlcn aan eene nieuwe volksraaclplegiog onderwerpen, die ket volk gelegenhefd moet verschaffen, zijn wil ncper.s dit beeluit van den RAAD uit te dtukken. Commiîsie van gevolmachligden : Voorziiter : Prof. Dr. P. Tack Algemeen Sekretfcris : A. Briis _ Buitenlandsche Zaken : Prof. Mr. A. T. M.Jonckx „ „ „ „ Binneclandsche Zaken : Pr. M. Dr. K. Heyn-desickx . t> r Landbouw en Opcnbare Werken : 1 rot. ï. Vernieuwe Wetenschappen en Kunsten : Prof. Dr. J. De ï)«cker Tusticie : Mr F. Heuvelmans. Finat ciën : Léo Meert. Nijverlieid en Arbeid : Dr E. Verhees. Nationsal Verweer : Dr. A. Borms. Posferijen, Telegraaf en Zeewezen : Prof. J> F. Brûlez. — ' ' Duitssha benchla» van hst grooïa HoofdkwaTJlar. Eeraîe Baitsoh, bsrieht. BERLIJN, 19 Januari. Westelijk krilssbonesi Levendîge srtillsxiestrijd in de bocht ten noord-oosten van IJperen,op den zuidotver aer Scarps en in de stieek van Mœuvres. Ook aan veie Jdaatsen van 't front en vcornamelijk aan weers-Eijdeti der Maas, was de vumbedrijvigheid ver-hoogd. Ten noorden van Bezonvaux haalden stormtroepen gevangenen uit de Fransche lijuen. BEKLIJJN, 20 Januari. Oostende is langs de zee beschoten geworder>. ' Geweldige tweegevechten hebben tôt laat in des nscht aangehouden in de steliingbccht ten Noord-Ocsten van Iepeien. Aan W' erskanten der Leifi aan het Bassée-kar.aal, alscek tuîêchen Lens en St-Quentin is de werking versterkt geworcen. Gansch den dag door is het Engelsche artille rievuur met eene gansch bijzondere drukte gericht geweest tegen OEze stcllingen ten zuideu van deScarpe. De Fiansche artillerie is slechts in weinige sektors ievendig geweest. Het artillericgeschut werd bij poozen rersterkt in de streek der Maas, alsook ten Nooiden ea ten Zuiden van het Rijn-Marnekanaal.» Oostelljk kp2isstG9K8©Io , BERL1JN, 19 jauuasi. Nieta nieuws. BERLIJN^û Januari. Geen nieu^fg,hcegenaair.tf. SaoedoniBcSi front. In de Cerçabocht lag onze hooglestelling teii nocrd-costen van Paraîcwo gansch den dag ondcï artillerie- en mijEenvuur. iîaSiaansch krljgstocneel. De toestand is onverandtrd. Tweeôe ïînitseh bericîit van 10 Januari, BERLI[N,19 Jan., avondbericht.—Levendigç artii'eriebedrijvigheid in de bccht van Ieperen. Vaa de sndere fronten ciets van belacg. ©fficieelô OcsîenrijkscSîô bepiohîes? WEENEN, 19 Januari. Geenc telacgrijke gebeuitenisEen. Verscîtrpti Euikbootencorlcg BERLIJN, 19 Januari (officieel). — Nieuwa dulkhootuitsJagen in de Oosteiijke iiiûdenze 4 steomers en 1 zeiler met rond de 25.000 br. re?. t. Een onzer duikbcoten vernielde, in het z'cht der Tripoliiaanscfce kust, den diepgeladtn Itaiiaanschen tianrportstoomer «Regina Elena > (7.940 t.). Kanonvuur van op het land ken do duibboot niet verhinderen zijn aanval door te voeren. <jok ce overige senepen warea, -wegcua kunne grootte en ladinjr, waardevolle voorwer- ti pen van aanva). Zij waren bijea al!en op weg v nasr het Oosten en voeren onder sterke bege- c leiding. Daaronder bevond zich o. a. den diep- I be'adeBeEngelschentransportstoomer «Spiràa» * (3620 t.) die in een goed doorgevoerden aauval 1 uit een sterk bejeleid konvooi geschoten wetd. \ Van de twcestoomeis was er een van Engel- 1 sche nationalité^, bewapend, en, naar de tal- ] rijbe booten en reddingsvloten te oordeelen, een troepentransportcr ; de andere, een grco'e stoo- i mer, waarschijnlijk der P. en O. of White Star i Line, met ammunitielading. t BERLIJN, 19 Januari (officieel). — Een onzer duikbootea, kommandant kapitein-luitenaot 1 [ Etkmann, heeft onîangs 6 bewapfende stoomers < met ongevter 32.000 br. reg. ton tôt zinken ge- 1 bracht. Het meer«ndeel dezer schepen werd in i de Iersche zee deels alken, deels in konvooi < varend, vernield, daaronder bevond zich een , stoomsr van ongeveer 12.000 toa, vanhetAfiic- ' type. Oêrlig ia België ea is Fraalrp. ' S'ransohs bsrloliten s PBRIJS, 18 Januari. — Artillerievuur met onderbrekingen op esnige punten ran het front. In Champagne bleven twee vijandelijke aan-vallen, die in den nacht van 1G op 19 tegen onze voorposten in de omslreken van de bergen uitgevoerd werden.z onder uitslag. VLIEGWEZEN. — Op 16 dezer werd een vijandelijk vliegtuig door enzo afweerkanonnea neers-ehald. PARIJS, 18 Januari—Avondbencht. — On3 vuur verstiooide vijandelijke afdeelicgen. dii trEcliien ten Wetten van de Oise onze afdee-lingen te bereiken. Tameiijk Ievendig artillerie-geuecht ten Noorden van Chavigncn en op den rechter Maasoever in den sektor van Bezonvaux. PARIJS, 19 Januari. — Geduresde den nacht ariillerie-bedrijvigheid welke tameiijk Ievendig was in Champagne, in de streek van Auberive en op den rechter cever der Maas ten Noorden-van Bezonvaux. Elders niets aan te stippen. MENGELWERK. - 22 JANUARI 1918. 24 Helena Middleton Maar dat briefje ! — dat akelig briefje ! — Was dat zijn laatste vaarwel tôt mij ? Vv^enschte hij mij te doen gevoelen, dat ik in zijne macht was ? — Dat hij het zwaaid der ■wraak over mijn hoofd hield, en dat ik, o£ in eijne tegenwoordigheid .of in zijne ïfvvezig-fceid, voor zijnen naam moest sidderen ? Neen, zoo bestond Edward Middietoa niet; dit ware onwaardig voor hem geweest. Hij zou mij over mijne misdaad beschuldigd hebben ; hij zou, met zijnen gebiedenden blik, voor mij gestaan en mijn vonnis uitge-sproken hebben ; en ik badde voor hem ge-knield, en aile straf, aile boeting, die hij mij eou hebben opgelegd aanvaard ; maar een ongeteekend, een onerker.d, een gemeen naamloos briefje ! — weg daaimede ! weg daaimede ! Gemeen en ellendig rniddel, om door hem gebruikt te v/orden ! Mijne ziei bezweek in deze gepeinzen, en tenevens a! mijne andere droefheden, leed ik bij 't overdenken hoe laag hij in mijne echting gedaald was. Ik was zco diep in mijne overwegingen jers!onden, dat mijne verstrooidheid maar verdweenj wanneer Henii mij op ongedul-digen toori vroeg : « Hewel ! wat dunkt u van dien brief, dien gij Ec'nijnt wooid voor woord van buiten te leeren ? » — Niet?, séide ik, tenzij dat Edward zoo onbegrijpelijk als on\oldoende is. Hij scheen tameiijk tevreden met mijn antwoord ; en den btief opnemend, sprakhiji over de zaak niet meer. Hij zond mij, door mijne meid.het boek dat Edward hem gelast had mij te overhandigen. Het was « 't Kristelijk Jaar », dat wonder-1 baar, van hooger ingegeven boek. Ik opende het met aandoening en mis-schien had het eenen kiachtdadigen ir.druk op mij gemaakt had ik er geer.e plaatsen in outmoet die van misdaad en 1 eïcfwezeîi hati-delen, en zorgvuldig met potlood aargetee-kend waren, als om er mijne aandacht r.oodzakelijk op tevestigen. Ik vohddaarin het vervolg der dreigeede woorden, die mij zoo vreeselijk toegestuurd waren, en de tcotschheid mijner ziel — ik mag het wel zeggen, 't was mijn ingeboren aard — verzetfe zich tegen zulk bedreigings-middeî. Mijn hart veisteende zich tegen het boek en zijnen gever, en ik verwijderde het van onder mijne oogen. Alhoewel ziek van hait,bedroefd van geest en tôt den grond toe vernedeid door de op- lossing van 't geheim dat over mij hing had ik toch eenige rust, omdat ik nu eene ver-zekering bezat aangaande de schielijke ver-andering van mijn lot. Ik werd bedelaar, en somtijds uren Iang schudde ik den last van mijne borst, en uit-wendig ten minste, was ik tôt mijne vioe-gere gestellenis terug gekomen. III. Op eenen dier aangename dagen, die nu en dan in den winter voorkomen, en eene bijzondere^ vieugd medebrengen, was ik met mevr.' Middleton, na 't ontbijt in den tuin gaan wandelen. Zij moest eenen bloem-tuil vervaardigen met de weinige bîoemen, die de vorst gespaard had, en die in de ongewone zachtheid van het Januati weder schenen te herleven. VVelk een prachtig weder om te rijden, dierbare Heleca, zegde mijne tante, terwijl wij tegen den muur leurvden die door de stra'en der winterzon a's verwarmd was. Hoe denkt gij er over om de paarden te zadelen, eens goed te draven en dan met een bioo je op uw wangen terug te keeren ? zij zijn immers dikwijla veel te bleekals de bloem, en \eel tezelden als deze; en zij toonde mij al glimlachende, eene witte kamelia en eene chineesche roos, die zij i juigt uit de broeikss geplukt had. 4T/\xvjjc?, Avjaiiuari. — inicus io vciuiciocu uiten eene artilleiie-bedrijvigheid ten Noorden an den Chemin des Dames ea aan dea rechter ever der Maa?. îngeîscli bsrlcht. LONDEN, 18 Januari. — Tiidène den ver-Dopen nacht, vcerdsn wij een geslaagdea aan' al uit tan noorden van St-Ouentin. Bedrijvig-tïid der Duitîche artillerie in dea sektor van eperen. Elders ys niets van be'ang ts melden, "îjdenseen manœuver, dat den vijand dezen aorsen tegen eenen onzer posten ten oo-tea ■an Epéby uitvoerda verdweaea eenigen onzst nannen. Geene andere gebeurteni^sente melden. Niet-egens'aande het slîchle weder wierpen wij ia len nacht van 16 op 17 Januari op belangiijka vagendepots ea spoorlijnen te Bcrndorf, kilo-neters ten zuid-oosten van Metz bomtnan. Al )nze toestellsn keerden onbeschadigd teru?. OGSleBrijksdi-Itaikaascîieôôrloi»1 [taHaaasoli bsriobten. ROME, 18 Januari.— Ten Oosten van Càpo Bileondernam de vijand na aanhoudend ver> aielingsvuur, giseren morgen om7 ura eea aan-val, om de op 14 Januari door ons veroverdo stellingenopaieawte bemachtigen. Het^weedo [egiment grenadiers en atdcelingen vaa het 1^ en 7e" bersagli wie'rijders bataljon, die door alla batterijen van de.se frontsekior glanzend onder-steund werden, leidden het butïengewoon ea hcftig gevecht met groote standvas'iglieid. Door de geleden verliezea verzwak1-, door onze tegeaaanvallen gedrongen, moest de tegen-stander om 11 ure zijne ondernemiagen staken en terukkeeren naar zijne ui(gangsslellin.sren. 119 gevangenen, daaronder 2 officieren, b even In onze handen. Wij vonden op hetsiagveld,dat bedekt was met dooden, meer dan 500 geweren, eenige machiengtfweren en oorlogstuig, Van da rest van het front is niets van btlang te melden. TeVallarsa wer en aanzienlijke vijandelijke patroeljes op de vlucht gedrevea en eenige gevangenen gemaakt. In de omstrekea vaa den Monte Asolone, in Camoaica en in de omstre-ken van den Momte Pertica namân onze batte-lijsn groote vijandelijke afdeelingen ea steliin-gen met goed gevolg onder gekoncentreïrd vuur. ROME, 19 Januari. — Op gansch de lengte van het front, kort kanonvuur en beperkte be-drijvigheid der patroeljen. Oaze artillerie heeft zijn vuur samengeirokken op de streek galegen achteraan de nauwe bergeagte Caprila en berg-engte délia Beretia. De Engelsche batterijea hebben hét vijacdelijk kanonvuur beantvvoord. dat geweldiger was geworden nabij de Zuid-Oostelijke helling van den Montello ; zij hebben t oepen die op marscb waren tusschen Mine ea Canadregio. In het zuidelijke deel van den Sassorusto on tan noorden van den Monte Solaro'o werden vijandelijke patroeljen gedwoagen, door besto-kia? met handgracaien, zich ierug te trekken. Tijdens gevechlen welke den 14, 15 en 10dezer ln de streek van de Mon:e Assolow geleverd werden, tea Oosten van Capo Silo hebben wij in het geheel gevangen genomen : 13 officieren en 479 soidaten ; daarenboven hebben wij acht-tien mitra'jeuzen en bommenwerpers bsmach-tigd.— RUSLAND EN RU A/1 EN I Ë, Reuter meldt uit Petersburg : Het rçvoluiion-nair komiteit van het9e leger zond een ultimatum met eentermijn van twee urea aan de Humeen-sche militaire overheden, waarin het rrijen doortocht der Russische iroepen door Jassy eischt. Reuter meldt uit Petersburg : Het bericht, dat de voikskommissarissen besiotea hebben dea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods