De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

300 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 May. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 24 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x921c1z11b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LAHDWACHT y p— - fy| bb BfB m mm mmi rttrl H «. " * nos Kb Ena &SHi frfi s ES IS Çuni. ltl. 40'jaar. G.Be Grasve, KotelvesMS PB K.LE1NE PATR1QT Woeasdag 15 Mai 1918 Prlfe » eantiomea '^Baitscha barichtan i f«D kat sroots Eteofdkw&vtlsr. [{jsîds Baltsoh tesrisât van 12 Mei. feRLIJN, 12 Mei. — Avondbericht. — Vaa fcijgstooneelen niets nieuws. Eerste Bnltaob bsrlcht. iERLIJN, 13 Mei. Westtiyk krJigsîooneel. « het 'Kommelgebied duurde de levendige ictatbedrijvigheid in verbinding mat plaatse-ie voetvolkgevechten voort. Ook in de andere «chtsvakken werd zij '« avonds herhaaldelijk Inhlt Ancre-dal, ten Zuid-Wes ea van Albert ird een Engelsche gedeelteiijke aanval afje-igen. Op vele punten van het front zette da »aâ eijn rerkenaingsaanvallen voort. Bij hun |r«r namen wij her'saaidelijk gevangenen. jtdurecde de maand Ap-il b-^draast het (lies der vijandelijke luch'tstrijdkracht op het liische froat 15 kabelballons en Î71 viiegtuigen urran 122 achter onze linies, de orerhe aan nanderen kant der vijandelijke stellinaen ge-lien zijn. Wij hebben in bet geheel 123 vlieg-jftnen 14kabelballons verloren. yaade andere krijgstoonèelen uiets nieuw». TwoeAo Daltaoh bsrlcht. BERLIJN, 13 Alei (avondbericat). — Van de ijgs'.ojneelen niets nieuws. fic-ieels Gosienrijksche bsrichten WEENEN, 12 Mei. —In het Pazoebio-gebiea i!de Tijand enr^isteren onze dekkingstroepac a, waarbij hij er in slaagde in onze voorstc &!inj*a op den Moite Korno te dringen. Onze ssren ondernomen tegenaanval vmrp er d« ikn nweder uit. In de andere >akkenvai i1 'r.>t in 't gebergte, werdea Italiaanschc k:aningsafdaeliDgen teruggeslagen. . Uveldloods opper-luitenant Liake-Cravforc hoot op 11 Mei twee EngelscUe viiegtuigec 1er «n behaalde aldus zijne 22e ea 23* overwin-«g in de lucht. in Albanie stelselmatig levendigere gevechts toirgheid. iVÉEMEN, 13 Mei. — Aan het Italiaanscl ibsrgtefront is de gevechtsbedrijvigheid voort irend levendig. )or!og in heiOosten. nrkaoka beriohtan : KONSTANTINOPEL, 12 Mei. - Aan he Ihstinafront. tusschen de kuat en de Jordaar liden er somi hevige geschutgévechten plaats Mers niets van beteekenis. KONSTANTINOPEL, 13 Mei. - Aan he outin Palestina wederzijdsch gerinsc gevechts WrijTijheid. Een vooruitrukkend vijandelijl rodron op den Westelijken oever van cm Waan, werd door ons Yordreven. Andera niet: ic belang te melden. farsQberptî BuiiiksaUaîorlôg BERLIJN, 13 Mei. — Een onzer duikbooter » Vlaanderen, bevelhebber opper-luitcnan 'Me Wulter Schmitz. heeft in toosielijk ge m Tan het Kanaal de bewapende Enge'schi Nschipen « Hungerford », 5,811 ton, « Bro *ck», 4,321 ton en een ander, ongevetr 6,00( Pjîroot benapend stoomschip, samsn 15,00! tticneepsruimte in doa grond geboord. w schooTie suksessen van de boot, we'k< 'wgenitaande de herhaalde versperr'.rgj' <»gEn in Zeebrugge binacngeîoopen is W»n betor d*n woordan dat 4t vijand valscht "Pkoestert, wanneer hij altoos opnieuw he «icat nitilrowit dat de verspening onzer ateua punten in Vlaaaderen en de lamlegglng van onze daar stationneerende duikbooten hem ge-lukc is. In het geheel werden er, volgens do ingekomen berichten onzer duikbooten, 18,000 toa in den gronl geboord. AMSTERDAM, 13 Mei. — Eene ambtslii'-cc Engeîsche melding zegt dat op 6 Mei een Engelsche mijnenleg^er door eenen Duitscheu duikboot tôt zinken werd gebracht. Twee officieren en 13 koppen dor banianning worden vermist. Samenkomsten in het Duitsche Hoofdkwartier. WEENEN, 12 Mei. — Keizer Karel ran Oostenrijk heeft zich op 12 Mei 's avonds naar het Duitsche iicofdkwartier begeven. In het gsvol< van dsn Vorst bevindt zich onder andere de eers e Opperhofmeester graaf Hunyadi de minister van Buitenlatidsche Zaksn graaf Burian en den chef van den admiraalstaf der marine, vrijheer von Arz en de Oostenrijksche gezant te B irlijo,- prins v. Hohenlohe. BERLIJN, 12 Mei. — Van uit het Duitîcha g oote hoofdkwartier za'i zich Keizer Karel naar Buda-Pcsth begeTen, om daar mst da parlementaire lelders te spteken en zal dan de sedert lang ontworpene reis ondernemen naar Sofia en Konstantinopel. Do deelnamiDg van d«.n Staatssekretaris von Kuhlciana en ran dea Oostenrijkschen nainister graaf Burian aaa de samenkamst in het groote hoofdkwartier, bewijst dat daar gewichtiga be-slviiten zulien genomen worden. Naar Duitsche blaJen melden zulien zij in i hetalgem«en degansche inesnzetting betretfen der nog niet opgeloste Oosterkwosties en bijzoa-derlijk ran de Poolsche kwestie, die intusschen ' voor basprekinsj is iijp geworJen. De roorloopige besprekingen hebben reeds te 1 Bucarest tnsschan de twee miaisters, sonder verbintenissen plaats gehad, zoodat na nog enkel in aanwezigheid der twee rerbondene vorsten ea van den Rijkgkanselier eane bepaalde oplos-1 sing van ds moeilijke kweitie tôt stand moet koman. Of intusschen reeds onmiddelUjk op die bs-•prek'ngen in het Groote Hoofdkwartier nopens de uitslagen eene officieala verklaring zal gedaan vrorden, is nog cistbspaald zeker. MUNCHEN, 12 Mei. — De « Korrespondens Hofman » meldt officieel : Z. M. de Koning van Beieren is heden avond van het Groote Hoofdkwartier en het front ver-trokken. Z. M. werd baxeleid door dsn Staata-minister van het Koninklijk Huis en van Binnen-landsche zaken Dandl. ' BSRLIJN, 13 Mei (Officieel). — Bti het be-zosk van dan keizer van Oastenrijk in het Di:it-sche hoofdkwartier namen van Duitsche ïiide l aan de ontvangst deel : Da Rijkskanselier, veld-^ rnaar3Ccialk von Hindenburg en den roetToîk-genîraal Ludendorff.alsmede da staatssekretaris ; v. Kuhlmaan en de Keizerlijkegezant te Weenen graaf Wedell. Tusschen de hooge Verbondînîn en hunne raadgijvers had eeae haitelijke woordeawisselmg en uitgebreide bssprekiag plaa's vaa «lie principieele politieke, ekonomische en miliUira i vragen, die de huidige en de toekomstigo var-t houdingea tusschen de beide monarchiën be-treffen.! Hierbij bleek eene voile overeenstemming in al d-:ze vragen en het besluit het bestaande ) Bondgenootsch p uit te breiden en nog gron-) di?er te beveiti^en. De richtingslijnen der in nitzicht genomea vé tdragen en overeenkomsten s zijn reeds in hoofizaak vastgesteld. Indenloopder besprekingen blesk rerheu gender wijze, hoe hoo.', van beider kant»n nu i ook in verdedigingsoorlog, het zo"> rosmrijli t JjntMa ig enïbondgen jotsch'ip tuîschen Oosten-rijk H .ugarie en'c Duitsche rijs gesc'aat wo.dt, SterfeevalSen. Woensiag is a hier, ia ds dîepste gevoelens van godsvrucht, ovarleden, eea der best be-faamde Uunsteaaar» van het land, M. Louis Tytgadt, historié-, genre,- en portretschilder.die eene Europetsehe faana had verworven. Hij was gewezen bestuurder der KoninUijke Akademle van Schoone Kunsten, onder-voor-zitter der Kommissie van Monumesten, eere-deken der gabuurte-dekenij van het Oud-Begijn-hof, officier der Lepoldsorde, enz. Hij maakta deel ult van da merkwaardige 4" periode der XIX eeuw welke van 1865 tôt 1875 de volgende kuastenaars zag oatluiken, die op lateron leeftijd allen eena bendiieng-waardige faara verwiarvsn : Capeinick, Félix Cogen, Aug. Daeljuliaan en Alb«rtDe Vriendt, Theodoor Gérard, Langeroc".f. Th. Lybaert, L. Maeterlinck, Jules Van Biisbroeck (vader), Louis Lebrun, Sîeldraeyers en Gso Van den Bosch. Louis Tijdgadt, dio 77 jaar bereikt had, was een door en door braaf man, gedienstig en goed-hartig, steeds kaltn en bsdaard, neJarig en god-vruchtig uit innig overtuiging, ea evea gcoat krls'.ea als ge'eerd mensch ea groot artist. Hij ruste in vrede. 9TABSNIBBW8. Bsst« Schuarpapiar aan 1,85 fr. Calanderstraat, 3, GSNT. 3378 — Da l'Union du Crédit da ©aaâ, Naamlooze Vennoatschap, aresticht in 1835, Maatschappolijken Zetol : St-Michislsplaats, 16, Bijgevoegd bureel : Vlaanderenstraat, 32, Geat, heeft de eer het publiek te be ichten, dat zij van af Woensdig 1 Mei 1918 eea bijgevoegd bareel heeft geopeod op de Eiisabethiaah, 19, Gent.- Het bureel is open : 's morgends van 9 tôt 12 uur, en 's namiddags van 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, 's Zaterdags namiddag uitgesonderd. 4(28 — 3ot«v wordt voordsellg op het broo 1 ver-vanK-en door « Crème Baurrette. » 4352 — Zymafiottr, hetbeste Kindervoedsel, ook voor volwassenen het kloeksta en s.Tiakalijkste gerecht. Jos. ColliD, Brabantdam, nr 30. Î5Î8 — Aan- 93 Vavkdop van Publieke Pondsen, betaling van coupoas, ko3tel. inlicht. ïaîrlyack •si Tan Bannis, ï=ang»aiiint 61. 4615 — AUarbssta gewaarborgda Landoslten roor Aardappglen, Grosnten, Plinten, Graspleinan en Fruitboomsrf.—Allerhande Hofzadea, Kool-en andere Groentenplaaten, Toaiaten, Vo;el-zaden en Kiekeneten. — Blauwan Aluin, Borde-leescha pap en aile lnsekteadooders, bij B. WIEvIER, 11, Kalanderberg, Gent. 4306 — înkoop van mondstukken aan 1 en 2'fr. per tand, Juweelen. Zilrerwerk, enz. E. De Paepe, Brabantdam, 80(bij St-Annakerk), Geat. 4719 — Wiaaalkantoor Julaa Ooasoîia, Brabantdam, 27. Aan- en verkoop van Publieke Fondsea, betaling van Kospons, Ialichtingen. 3321 — Haîlandaoh ^uia B. EsokslasrS, Abasl-straat, 16. — Zoolang voorraad strekt 1= kwaliteit Schoencream«Trois fusils», oaovertrefbaar. 4718 — Verlorsn : Zaterdag, b'eek-bruine Schapers-hond, wit op buik, naarn Mirxa. Terug te breagen mitsbuitoQgevronebelooniagRecoIettenlei,7. 4717 —2>a baais Brillas, Piace-Nez, Verrekijker», Thermo«eters, Alkool- en Melkw*g«rs, Teeksn-gerief, Réparation.Walpoortbrugstr., 2,Gent. 4463 — Werkmanstiiinen. — Met dezen wordt het belaaghebbend publiek ter kennis gebracht dat het komiteit der werkmanstuiuen bssloten heeft geziea de steeis xfooier woideatfe opkoout, dut veikoop van plan'aardappelen noi enkele da-,'ea te verUnjfen en dit zoolang de voorraad strekt. De totale prijs i ; 22 fr. voor 400 plaatjes en 20 kgr. asrdippeien. Bij komptante betaiinsf wordea 5 o/o weergekeerd. Kostelooze plantjes worden niet meer alçeleverd. Men wends zich Vrijhsidslaan, 40, aile dagea van 9 tôt 11 en van 2 tôt 4 ure. Men wordt var-zocht zooreel mogelijk pasgeld mede te bresgaa. — Schoona gif t. — Door tusicheakomst van den heer policiekommissaris Patjn, der Ie wijir, stort Mevr. Van Heddeghem, ter gels^enheid-van het ontdekkea der waarden en juweelen bij4 haar gestolea, de volgende sommeti : 100 fr. aan het « Halfkluitjesvrerk » ; 100 fr. aan het « Werk der Weduwen » en weszsn vaa den oorlog ; 100 fr. aan de Zusters der Atmen ; 100 fr. aan de krijgsgevaagenen ; 100 fr. aan den Bond « ter bestrijdintf der tering ». —Varkoop VAnbrandatof. — Voortsetting oan den uevkoop oan Coktsstof. Donderdag 16 Mei van n. 12251 tôt en met 12900, Zaterdag 18 » ran n. 12901 tôt en met 13550/ Dinsdag 21 » van n. 13551 tôt en met 15000 De aflevering geschiedt in het Gasgssticht,. ingang, Gasmeterlaan, telkenmale van 81/4 tôt 111/4 ure, op vertoon van het deel A/B der gela. bijzondereseziaskaart (teolenkaart), ultsluiteHjk' op dendagovtreeastemmeademetde opgeroepea, nummers ; «een enkele persooa zal op een anderea dag bediend worden, wat ook de raden weze. Om de ketten te verminderen, is het rantsoen op 100 kilos vastgesteld ; dus 2 frank. —Voortzettins van den verkoop van COKES : Woess Jag, 15 Mei vaa n. 64801 tôt en mat 05500 Donderdjg, 16 » van n. 65501 tôt ea met 66290 Vrijdag, 17 » van n. 66201 tôt en met 069001 Zaterd3g 18 » van n. 66901 tôt en met 675,00. Dinsdar, 21 » vp.a n. 67501 tôt en met 68500 De aflevering geschiedt in 't Gasgesticht, van î tôt 5 ure. Da p;■ ijs is 3fr. per 50 kii, Het verroer of afhalen geschiedt naar eigen keus en heeft niets te zien met de gew»»n« ' kolenrantsosneering en het vervoer of aanhuis- ' bestellen dat er mede in verband staat, — Ta knran : Schoone gemeub. Kamsr, met,' balcon, gaz en water. Kortrijks. steenweg, 158. 4721S — Zwemkom Tolhtiis. — Openlng Woensdtg' 15 Mei. De zwemkom al toegankelijk zijn voor heeren^ dan Maaadag namiddag, den Woeasdag gansch; den dag en den Donderdag en Vrijdag voormid-dag, den Zaterdag gansch den dag en den Zon* dag roormiddag. Voor damen, den Maandag en Dinsdag roor-mlddag en dsn Dondorda? namiddag. Dea Dinsdag en Vrijdag namiddag zulien et gemengde biden zijn (mannen en vrouwen)» Voor cieze twee namiddaifen zal man moetea voorzlen zijn van een volledig badkostoum. Er zulien siechts handdoeken geleverd worden. — Werkstaking in de Bakkerij der Samea-werkende Maatschappij « V joruit », — Maandag morgend weigerden de bakksrs aan het werk ta-gain. Deze staking vindt hare oorzaak door ds-; invoering van een nieuw arbeidsreglement in d« bakkerij, règlement dat op 28 April 1.1. door d»' Algenieene Ledanvergadering der Samenwer-kende Maatâchappij « Vooruit » was goedgt-keurd, met aannejiing der invoegttrediug op gi^terea 13 Mei. t" Ondanks het aandringen van brooduitvoerdfiia,. ea beheer om tôt Maandag avond te werken»!* ten einde dan met bi'n«er, bakker# en lorcotl*'s uitvoerders eene zitting te houden, gettea <!«■ bakkers hunnen wil door. De bakkers eischten de terugtreicking van hetr nieuwa règlement door de Algemeene Lsdea*. vergadering aanjenomen, eisch die door dite teeheerders aiet kon ingawilligd worden, o*a!„ men Yoor t.*n foimed bealuit atsuuk _

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods