De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

635 0
06 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 February. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s756d5r479/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GEBTENJUIR-BE LRIDWRCHT fflg&aia lESXBM sas «a» ■*» w^uas» bû-î KS îsiri£a «ai S5» ««aas^ es&atsEa a^a^sa* saa «s* ««•=> «a» *5*3 «C^J *5M -<*;^ac tas t&3 sa* S9- faap. N«m»31 G.DeGraeve,Ketelvestia® DE KLEINS PATS39T Dia^ag © F^ruarl 101 T. Prijs 3 cenilemeii Jfm.A ■— -- -=■* ' u—l—M—>1*. ■ .-t.—» I . .»UI|g DE NIEUWE BISSCHOP VAN GENT Wij vernemeu uit vaste bron dat de officiëeîe tijding der benoeming van den Zeer Eerwaarden i Heer Ksnunaik Senhers, pastoor-dofcen van i St-Jan-Bapt:sta, tôt Bisschop van Gent, in het Bisdom is toe^ekomen. Monseigneur Em.lius Seghers is de 25® bis- ] schop van Gent. Hij is geboron te Gent den 3 Sepiember 1SÔ5 en is pastoor van de volkrijke parochie van St-Jan-Bapista sedert 2ii Juli 1888. De nieuwbenoemde bisschop zal het bestuur j van het Bisdom in handen nemen als hij de bulle : van zijne kanonieke aanstellin? ontvangen heett < en aan het Kapittel voorgeîegd, en als hij bezit gencmen heeft van den bisschoppelijken Stoel. < Intus?c.entijd blijft de Hoog Eerwaarde Vicaiis Kapitularis gelast met het bestuur van ! het Bisdom. Maandag, om acht ure 's avonds, luidden de klokken van al de kerken en openbare bid-plaatsen eene halve uur, om het blijda nieuws aan de bevolking aan te kondigen. Monseigneur Seghers heeft Maandae, ta < 10 1/2 ure, deeerbi dige hulde ontvangen van het « Kapittel van St-Baafs en te 11 ure van de Eer- i waarde Heeren Pastoors der Stad. 1 * * * De zeer eerw. heer E. J. H. M. Seghers, , licenciaat in Gcdgeleerdheid, ridder der Léo- , poldsorde, deken van Gent (Extra muros cis j scaldim), pastoor van St-Jan-Baptista, te Gent, werd alhier geboren den 3 September 1S55. Hij volbracht zijne middelbare studiën in j Ste-Barbarakolle^e te Geat, studeerdo de philosophie in het Klein Seminarie, te St-Nikolaas, waarna hij zijne geestelijke studiën voltrok in f het Groot Seminaiie te Gent. f < Na zija lie nciaat in de godgeleerdheid ver-worven te hebben, werd hij lceraar benoemd in het groot Seminarie te Gent, alwair hij gelast < werd met den leergang van zedelijke godgeleerd- : heid. Op drie-en-dertij jarigffn leeftiid, 3 Decera- i ber 1885 werd hij eere-kanuunik ber.oîmd vau l het kapittel van St-Baafs. Den 26 Juli 1888 werd hij als op voiler van den serw. heer Teirlynck,pastoor benoemd der volkrijke parochie vau St-Jan-Baptist te Gent. Den 13 Oo^st 18S8 werd hij a!s pastoor plechtig îangesteld do)r wijlen Mgr. Lambrecht en uisterrijk ingehaald door de inwonera dier volkrijke wijk. Vijf-en-'.wirîtig jaar later, op 8 September 1913, vierden de neg'ien duizend vijf-honderd parochianea van Si-Jan-Baptist h-?t zilv rei ubelfeest van hunoea geliefdea herder, die ge-lurende het kwart etner eeuw zijn talent, zijn /erstand, zijne gezondneid, zijn liefderijk hart sa zijne beurs ofterwilîig ten beste had gegeven .'oor het geestelijke en stoffelijk welzijn dier iuizsnden menschen, in mearderheid behoo-ende tôt de vve'kende k'asse en door hun getal ils hst ware eene kleine stad vormende. * * * Wij denken hier de woorden te moeten aan-tialen, welke den 26 Juli 1883 uK?e»proken wrr-len.bij gelegenheid zijuer aanstelling tôt pastoor, îoor Z. D. Hoogw. Mgr. Lambreclit, die den lieuwen herder eoed kennenl, als het ware eene jrophetie uitsprak. Hij zegde onder anlere : « De oastoor leert de leering van Kristus, hij >efent Kiistus macht uit, hij doet Kristus werk; verk van v< r'roosting, van zuivering van ver-ichiing en zaligmaking. » Naar het voorbeeld van dien Go'Helijken îerder, tracht de pastoor zijne schapea te cennen en door hen gekend te zija ! » Hij rospt, hij zoekt, hij brengt niar dea leesteïijken schiapstal. niât alleen de kloeke en retrouvve, m ar ook de kranke en Verdwaalde ichapen. » Hij koestert eene onuitputtelijke liefde voor !e lammeren, voor de kindsren, dis vooral aan ;ijne zorgen zijn toevertrouwd. » Gelijk Paulus, verschijnt hij in het openbaar n de huizen, om overal, met raad en daad, het foed te verspreilea. » Dien herder, den eigen pastoor, moeten de parochianen dan ook aauhqoren, inwendig en uitwfndig eerDiedigen ; zij moeten hem ook beminnen en raadplegen. Zij moetep hem vo'gen met hunne kinderen en onderhooiigen, want h.j zal hen brengen naar de hemelsche wcide van vrede en zegen 1 » Ziedaar in welke verhevene, treffende en gepas'e bewoordingen, de geliefde bisschop LambrJcht het bee'd, het uiterlijk en inneilijk, het menschelijk en geestelijk beeld schetste van di'n jeugdigen herder. Hoe waar en juist heeft hij den toen 33jarigea herder afgeschilderd 1 Inderdaad, van af den eersten dag zijner aan-komst op de parochie, tôt op den dag van heden telde hij op zijne parochie niets dan vrienden en menschen die liem beininden, achtten of eer-biedigden.Door zijn innemend kirakter, door zijnen minzamen omgang met persoaen van allen staud en allea rang, door zij.i ernstig kaiakter eazijn liefderijk hart, dat juicht en jubelt bij andermans vreugd en treurt en weent bij de smart of de ramp w^ardoor zijn evenmen?cn gc-troffen wordt, was hij de vrlend, de geliefde raadgever van al zijne parcchianen. Wie zija zilveren jubileum bijwoonde den S September 1913, was getuige van de liefde, de genegenheid, de achting en den eerbied, waar-mede die 19,500 inwoners, zonder uitzondering, hem omringden. Elk huis was bevlagd en versierd, het was feest in elke woonst en ia elk hart. Ziedaar de waardige model-priesierop wiende H. Vadsr, Benediktus XV zijne keus heeft ge-vesag 1. Dat God den nieuwen Gentschen prelaat zegeae en hem lange jaren vruchtbaar bestuur schenke. Het Werk der VUamsche Katholieke Druk-pers biedt aan Z. D. Hcogw. Mgr. Seghers zijne beste wenschen aan, en is verzekerd de tolk te zija der geestelijken, der kloosterlingen, der burgers, der werkliedeD, kortom van al de standen der samenleving, wanneer het, over-gelukkig over de keus door Z. H. den Paus, gedaan, den juichkreet aanheft : Deo Gratias ! Ad multos anrioa!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods