De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

799574 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 29 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2j6833r37b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

S 7e JAÂR Vriidâà 20 Augustus 1915 Nf 197 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEÏNE PATRIOT Eureelen te dent ns* 19 Keielvâsi Postpakjes. Gedurende eoniee dagen, daar de toeloop van Kantienen te B:ussel zoo groot is, zulien wij aan de adressen van beheeftige soldaten, die op ons bureel gebracht worden. verschillende postpakjes, ruim ec-ne Kantien uitmakende, ver-zenden.Die behoeftige so'daten zulien dus nie s ver-lie en ind enzij geene Kantien hebb^n. Integen-deel, de postpakjes komen cewoonlijk na 4 tôt 5 dagen ter bestemmir.g io Duitschland, terwijl Ae. TCar.iisnen wel diie weken noodig hebb?n. Og Kantien m In Soiaî Fr. 4830 en 4840.- De VerbroedcricgderVlaam-fche toi- ea acciinsbedienden, tak Oost-Vlaanderen, vocr Tuytschaever en Van Viierberghe 1" 4841. — Naamloos, Nazareth 5 4842.—De wed. Vital Van Hecke, Wippèl-gem, voor onzen neef Gustaaf 5 4843. — De meîkverkoopers der Nieuwe • Begijnhofstraa', Gent, voor J. Van Meuter 5 4844. — Mev.G. Gillis, Langemunt, 13, Gont 5 4845. — M. en Mad. G. Den Haese;DeCock, Chausée d'Hundelgem, 302, Ledebsrg. . 5 4840. — Geschonken door d2 duivenuiaat-schappij « De Vi rwachtins » van Safielare vuor Oscar Van Nieuwenhuize .... 5 4847. — Van Ackcr-Walraeve, Zele, voor De Bock César 5 4848. — Werkmanskring St-Antonius (Heir-nis) bijzondere gift voor M. Emiel De Reusp (IIe kantien) 5 4849. — Werkmanskring St-Antonius (Heir-nis) voor Arthur De Launois (12e kantien) 5 4830. — Door toedoen van August Pie} e:s, Collegiestraat, 83, Eckloo: Omhet lot van Hemi Van Holderbeke, eea der armste krijesgsvangenen van Waarschoot, te vôiz ichten, geeft : Vrouw Henri Strubbe, 1 ; Alf. Salens, 0-50; Ed. Vtreecke, 0-50; Phar.iïlde Lippens, 0-25 ; Onbekend, 0-25 ; vrouw Karel Pauwels, C-25 ; vrouw Edm. Duprez,0-50; Boer Engels,0-50; Onbekend, 0-50; en om het pak te volmaken, vrouw De Reu, 0-75; sa men 5 4851. — Camiel L'anniels, «Flasdria», te Sijsseele-bij-Brugge, voor Arthur Tim- mermaa 5 <852 !ot en met 4884. — De leerlingen der schclen der Brouwerij- en Weststraten vsn Aalter willen hun schooljaar eindigen ir.et een blijk van liefde voor hunne djppere broedeis. Zij zenden 65 fr., dat is 13 kantienen voor 13 krijgs^evangenen der gemeente 65 18o5. — De bezoe'^ers van den «Café du 1-imbourg St-Pietersplein, met hunnen dink aan den heer Langeraii t, herste'.ler van het Kongoleesch Mauneke. — Derde cpbrenest van den Kon goleesche Spaar-pot, bestemd voor Paul Alexander, krijgs-gevangene le So tau 5 48'ôg. — Werkmanskring St-Paulus, te Gent (de Dominospelers), voor het lid Maurice De Roose 5 •*- Van wege eenige inwoners van St-Lievens-fcoutem, door tusschenkomst van Mad. Georges Verbrugghen, 2 onderbroeken, 2 onéerlijven en 36 paar kousen. Redaktie: Wij verzonden reeds ailes Dinsdag. Aan de volgende luO adressen werd eene Kantien gezonden door tusschenkomst van oris blad : , 2601. Elewaut Aimé, Giessen.—2602. Fove Jules, Kaltenkirchen. — 2603. Gillis Theofiel, Soltau Kônigsmoor. — 2604. Goemaere Oskar, Hamt ln. — 2605. Goossens Cyriel, Sol tau Oberhode. — 2(k0. Goossens Karel. Soit au Cassa-biùk. — 2007 en 2008. Goossens Viktor, Giistrow û M. (een van lu fr.) — 2609 en 2610. Haesemaa R( ftei Friedrichsfeld (etn van 10 fr.) 26il. Haenijes Armand, Soltau Hannovcr. — *612. Ht ene Louis, Alten Giabow.- 2613. Huys-houwer Jean, Parchim i M. — 2614. Ide Félix, Gotlingea. — 2615. Janssens Achille, Hesten-icoor. — 2616 en 2617. Keppens Gustaaf, Gute Aselage, 1 van 10 fr. — 2618. Coryn Henri, Munster i M, — 2619. Laureins Alfons, Wahn bei Coin. — 2620. Lawaisse Remi, Soltau Lich-tenho st. 2621. Le Bon Petrus, Hackcnmoor. — 2622. Lippens Hemi, Friedrichsield. — 2623. Martens Georges. Oberhode. — 2624. Maitens Pieter, Al'en Grabow. — 2625. Maryns Orner, Celle-lagc-r. — 2626. Masson Gustave, Soltau. — 2627. Méchant Florent, Wahn bai Coin. — 2628, Meerschaul Aloïs, Munster I W. - 2629. Meire Mûgg^nburc-6 — 263J, Merchiers Germain, 2631 en 263?. Michiels Ivo, Soîtau Hannover, | van 10 fr. 2033 en 2634. Mortier Triphon, Komtigsmoor, 1 van 10 fr. - 2635. Musscbè Jules, Gardelegen. — 2636. Neirinck Raymond, Snecheide. —- 2637. Nemegetr Edmond, Giessen. — 2638. Norman Honoré, Edewecht Olden-burg. — 2639. Notteboôm Edmond, Cassebruk. 2640 en 2641. Ogiers Alfons, Bohmte, 1 van 10 fr. 2642. Onpena Déîiré, Lichtenhors'. — 2643 Ostyn Jozef, Edevvecbt. — 2611 en 2645. Par-mentier (justaaf, Munster i. W., 1 van 10 fr. 2<>I6. Peyskens August, Soltau Lamstedt. — 2617! FoppeTheoûel, Altea Giabow.—2648. Pyfferoeo August, Munsierlager, — 2649. Rickaert Alfons, , Soltau Hesteamoor. — 2650. Roels Arthur, i Soltau. 2651. Roels Henri, Bîankenburg a/Harz. — 2652. Rooms François, L-'chtenhorst. — 2653. Roose René, Nordkampe.'i Soltau. — 2654 en 2655. — Saey Philemoo. Friedrichsfeld. 1 van 10 fr. — 2636 en 2:157. — Schaut Alfons, Haineln, 1 van 10 fr. —2658. Scheyving F., Giistrow i. M. 2659. Serlet Alfons. Hameln. — 2360. Sloore Triphop, So'tau, Lichtenhorst. 2061. Snellaart, Pieter, Giessen. — 5662. Souf-friau, Oscar, i. W. — 2663. Staels, Emiel, Kal-tinkireben. — 2664. Surmont, Adoif, Celleîager. 2665. Taelion, Jules, Gardrlegeo. — 2666. l'im-meria, Jozef, Friedrichsfeld. — 2667. Torc'n, Oscar, Lamstedï Soltau. — 2663. Tytgat, Theofiel, Munster i. W. — 2669. Va i Accolyen, Domisn, Hulsen. — 2670. Van Acker, Henri, Muggenburg. 2671. Van Acker Maurice, Giessen. — 2372. Vaa Belle L"opo!d, Etelsen. — 2673. Van Belle Leopold, Soltau Lichtenhorst. — 2674. en 2675. Van Bever René, Wittorferfeld. 1 van 10 fr. 2676. en 2677. Van Brantegem Octaaf. Soltau H innover, Ivan 10 fr. —"2678. Van Clapdorp August, So'tiu Hestenmoar. — 2679. Van.Cot-them René, Kattenkirchen. — 2683. en 2681. Van Damme Hector. Oberhode. 1 van 10 fr. 2682. Van deCasteele EmieJ,Soîtau Oberhode. £6S3. Van den Abeele Gustaaf, Soltau Hestea-m-or. — 2684. Van den Bosch Arthur, Kôln iîheinîan1. — 2685.Van den Hove Frans.Soltau. 2686 en 2687.Van der Heyden August. Heasburtï Yarp'un;), Ivan 10 fr. — 2688 en 26S9. Van der Meuien Ivo, Edevrecht Oidenburg. I van 10 fr. 2690. Van dsr Snicat Kamsd, Munsterîagor. 2691. Van der Straeten Florent, Cellelager. — 2692 en 2693. Van de Velde Jozef, Minden. i. W. (eea pak van 10 fr.) — 2694. Van de Voords, Parchim. — 2695 en 2696. Van de Vyver Alix, Soltau (een van 10 fr.) — 2697. Van de Walle, Giistrow, i. M.— 2698 Van Gansb rghe Léon, Baden Etelsen Moor. — 2699. Van Hsnm» Eduard, Hack-snaioor. — 2700. Vaa Hamme Jan, Soliau. Er zijn nu 2700 Kantienen verzonden. H t regiment aïs 't u bslieft ?âa : Destelbergcn : Baert Edmond, Raes Prudent, Van Laere Serafien, Van Mansaert Désiré. Wichelen : Riebaut Petrus, De Dycker Philemon, Impens Richard, Ringoot Ixiuis. Waesmunstfr. — Poppe Joannes, Van Melle Henri, Van Sloey Philemon, Vincke Pierre. Zulte. — Vestens Honoré, Roobrouck Ado'f. Mariakerke. — Schelstraete Theofiel, De Moor Polidoor. Ursel. — Notteboom Edmond. Beerncm. — De Grande Charles. Oordegem. — Colpaert H enri. Kncssehtere. — Claeys Richard. Wuclitcbeke. — Van Laere Cyriel. Sinaai. — Roekland Arthur. Moerkevke. — De Candt Gustaaf. Deerlijk. — Vergracht Aimé. Vinderhoute, — Wille Aimé. IL usden. — Vaa Damme Reini. Elenc. — De juiste naana en voornaain, van P. Van De:chypt, corps de transport Soltau Edewecht. Gentbrugg?. — De naam van het kamp vaa B.tetens Achille, Mecklenburg is eene provincie en is niet \ oldoende. Baelegem. — Het juiste adres van De Noyèlte Léon, Soltau HelmstedtBransweig kanniet zijn het is ofwel Soltau al'.een, ofwel Helmstedt Brausweig. Beiroelds. — Het regiment van Frans Ver-straeten, Lamstedt, waarvoor 10 fr. betaald werd. Gent. —Alfons Vermeersch,Loodsenstraat,55, regiment ? De Voornaam van : Van den Oostende, 21e linieregiment, Soltau. Gent. — De Harynck Frans, Gôttingen, heeft reeds de Kantienen 98291 en 222056 o'ntvangen en heeft nog eene te goed in September. Wij verzoeken de geachte lezers de lijsten regelmatiç te voîgen, ten einde oas aile tijdver-lies en opzce'cingen te sparen. Zoltegem. — Van Steenberghe Victor, 29e de ligne, Baraque 4, Cassebriik bei Hagen,Bezircli Bremen, DeulschlaEd. . - Pakken uit Duitschland. Het is de belanghebbenden ter lennis gebracht dat de vo'g-ïnde pakken ons van Duitschland terug gestuurd zijn, uit reden van onjuiste adressen. M»n wordt verzocht de pakken te komen haien, Bagatienstraat, 6bis, Gent : Van Herreweghe Albert, Soltau, verzonden doorC. Van Herreweghe, Wetterea. Verschaetse Karel, Munster, verzonden uit Thielt. Kelly James, Wittenberg, verzonden door de Broeders van Liefde, Stropstraat, Gent. Declercti Maurice, Soltau, verzonden door Marie Dec e cq, Brugschepooitstraat, 15, Geat. ALLERLEI. Ds OoplogsKOSïeii van hst onzsidiga Nederland. Volgens de schatting, welke de Neder-landsche bevoegde overiieid gedaan heeft, moeten de financiëele lasten, in het eerste oorjogFjaar, het aardig sommetje va') 200 miljoe i guldeo, dus gosd 400 miljoen fiank, bedragen liebbs.i. De kredieten voor het onder'noud der geïnteraeerde soldaten van de oorlogvoe* rende moa:endhedeïi zijn in deze som fcegrepen. Op de 90 miljoen gulden, onlangs voor buitengewone oorlogsuitgaven ver-leead, werden 3,200,000 gulden voor dat doeieindetoegestaan. Deuitgegevensommen voor de pri'nterneerde Belgea bedroegen reeds in Mei 0 6 miljoen fiank. \qo p de seïnfepîieepden în fiolland. Door de Nederlaridsc'ae spoorwegmaat* schappijen is vrij vervoer over hunne lijnen toegestaan voor aile zendingen uit het bui-tenîand komende ea bestemd voor de in Nederland geïnterneerden. Lîjkplechtigheden van eenen Bcl-fiischen oadspolfieiepte Nunspaet. Te Nunspeet (Holland) werd verleden week het stofïelijk overschot ter aarde besteid vaa eeuen Belgischen oaderofficier, werkzaam als onderwijzer in het Vluchtoord te Nunspeet, die zeer kort na zijne aankomst aidaar ziek werd en er op 11 Oogst laatst-le3 ;n ovèrîeed. Begeleid door de muziek van het Inter-neeringskamp Oldebroek, die een tteur-marcch speelde, en door eene afvaardiçing Be'gische mililairen uit Oldebroek — waar deoverledene vroeger ook verblijf had ge-houden — zoomsde door een aan'.al Bel-gische schoolkinde:en, eu voorafgegaan door de Roomsch-KatholieKe geestelijkheid, werd het lijk vaa het Viuchtoord op eene draagbaar naar de begraafplaats overge-bracht. Door een detachement van de be-wakingstroepen werd het gebruikelijke saivo over ds doodkist gegeven, hetgeen herhaald werd toeii het lijk in hetgraf werd neergelaten. Aan het graf werden lijkredenen ultge-sproken door eenen kapitein van 't Belgisch leger, twee Belgische onderofficieren en eeuen schooikaaap namens zijne medeleer-liKgen.De kapitein-interneeringskommandant te Nunspeet deed ook eene korte toespraak. Eeae overgroote me.iigte wooade de droevige plechîigheid bij. Nieuwe Fransche gezant in den Haag. De Temps vanParijs meldtdat de vroegere Fransche gezant te Miinchen M. Allize, tôt Kevcimachtigden Fianschen minister in den Haag werd benoemd, in vervanging van M. Pellets, welke op zijn aanzoek iu be-schikbaarheid werd gesteld. fnhchiingen — O er dî volgende personea worden inlich-tingea «evraifïd door hunne familie : M. Gustaaf De Roover, Vredestraat, 36, Gent. vraa , t inHchtingen over Mej. Irène De Roover en i <raiiie, verblijvende te Middelkerke-bij-Oostende.Inlichtingen worden gevraagd uit Lichter-velde over M. Dupont, apotheker, te Brugge en M. Dekeyser, notaris, te Ichtegem. Mad. Van Kerschaver bedankt Bertha Der-meel voor h-ire inlichtingen en zou haar dank-b^ar zijn indien zij iangs « De Gentenaar » haar adres wildet geven. Kerkelijk Nieuws Gsaoo'csoiiap ilar G-sdurlgra Aanblddlng. Opd^t het Go et beha&e ons den vrede te ver-leenen, richt het Genootschap der Gedurige Aanbidding eenen Bond vaa gebeden in, en noodigt driagend aile geloovigen uit er deel aan te nemen. Het Genootschap stelt zich voor aan deze oefeniDgea van gebed dea Woensdag toe te wijden, en dezendagte heiligen dooreeme alge-meene Coinmuuie, en door het bidden van den lozenkrans. De Communie zal pîaats hebben binst de mis van 8 uur (M. E. T.), welke zal opgedra^ea worden, den Wosnsdag 25 Augustus, in de boetkapel van Poortakker ; 1 September, inSt-Baafskerk; 8September,in St-Michielskerk; 15 September, in St-Pisterskerk ; 22 September, in St-Nikolaaskerk ; 29 Sep ember, in St-Jakobs-kerlr. De lozenkrans zal met luider stemme in het Viaamsch gelezen werden in de Kapel van Pooitakker, vôôr het H. Sakrament, opdeZon-dagen, te beginnen van 29 Augustus tôt 26 September, van 11 1/2 uur 's morgends tôt 8 ure des avonds en ook in het fransch op de aangeduide Woensdagen, van 11 ure 's morgends tôt 8 ure 's avonds. (M. E. T.) M--a wordt verzocht zich eeif vastgestelde haive uur te kiezen voor de oefe^ing, cpdat de gelojvigen op Woens- of Zondagen, zonder onderbrekin?, elkander bij het bidden Yan den roze-n'trans z juden opvolgen. .11, ► Sterîfevalîea. S jn Bsîgisohs and sraeiuer ta Folkaatona overlsdaa. — m. Hippoliet De Clercq, onder-nem-r, geboren te Gen% is te Folkestone (Engeiana) overleden, tengevolge eener long-entiteking, die slechts een paar dagen geduurd heeft. M. De Clercq was een der Krootste onder-nemers van openbare werken in België. Talrijk sija ds groote werkea door hem uit- gevoerd ; onder ands e dsze van den spoorweg van Luttre, de groote tunnel van Poudromme, bij Beauraing (provincie NFamen), het nieuwe zeekaaaal van Gent naar Terneuzen, de nieuwe darsen van de Antwerpsche haven, enz. M. De Clercq die lang te Gent gewoond heeft had zicatijdens hetaanleggen van den spoorweg te Luttre, te Ukkel gevestigd, alwaar bij later gemsenteraadslid werd en gedurende 25 jaar schepen was van openbare werken. Hij was ook proyincieraadslid, en oud-voorzitter van de Bouwnijverheil Veresaigingen van deFederatie der Belgische ondercemers. De afiijvige werd ta Folkenstone voorloopig bejraven. Men meldt uit Leuven, het overlijden van M. Léon Van dei Kelen, senator en schepen dier stad. Hij was voorzitter van den Bo-jd der Belgische Wijnkooplieden. Hij was eere-bevelhebber der jagers-ver-kenners van de burgerwacht ; officier der orde van Leopold en van het Legioen van Eer. Hij werd te Leuven geborea in 1856. SPORT wielpïSden. Velolroom vaa Evarg8m. — De Ronda van Vlaanderen (150 km. o;.) piste), Zo idag aan-staande3 ure (M. E. T.) te betwisten belooft allen bijval. Niet miu dan 12 prijzen, endaarboven schoona premiën, zijn voor de renners te verdieaen ; de vaste en vhegeude koatrolen moeten veel levea in de koers bijbrengen. De deelneming is verzekerd van Marcel Buysse, Persija, Pol Verstraete, Desmedt (rekordrnan) P. Vandevelde, Léon Buysse, F. Martens, Vernest. Josse. Cocquyt, Van "Renter-gem, Van Laere, Van Waes, îvlaes, Goetgebeur, De Jaeger, Debacker. De Beul, Bauwens, Weewau'ers, enz.in 't geheel 35ingesch:evenen. Een deel der ontvangsten benevens de op-breng?t eener om'aaling zal bestemd zijn voor het Werk der Kan'ien van den krijgsgevangene in Duitschland. Prijzen der plaaten : 1.00 fr. 0.50 fr. en 0.25 fr. 4325. Valodroom van Osntbrasga. — Maandag 23 Oogst, om 5 1/2 ure (M. E. T.), zal op de prachtige pis'e van het Arsenaal, eene 2-uren-koers met 8 k'assementen geloopen worden, waaraan de volgende renners zulien deel nemea: Marcel Buysse, Pier Vandevelde, Alois Persyn, Pol Verstraete, Léon Buysse, Dhoadt, Saelens, Maertens, Vanrenterghem, Cocquit, Vernest, Martens, Vanwaes, Dejaegher. Prijzen derplaatsen: 1 fr.,50 ea25 centiemea. VOBTBAXi. Te Brassai weet men te vertellen dat Freel-man luitenant is, dat Kneipe van de Dern. Heure chef-ambulancier is en Jacobs ambulancier.Dat de snelers De Meyer, Van Cant, Vand^r-auwsra, Wertz, Bosmans, Iiubin, Joux, en Six in goede gezondheid zijn. Men heeft vroeger verteld dat Six gesneuveld was. Frogneux, Nizot, Verstraete, Van Houtte en De Clercq zijn erg gekwetst geworden. Nizot gansch verminkt in het aangezicht; Vers'raeto heeft zeven wonden gekregen van kogels ea is in verlof. Hertsens is luitenant bij de vrijwilligers. Van Cauwenberghe is als onderluitenaat-vrijwilliger overleden, alsook Mackelbergh, van Mechelen, deze laatsten twee zeer goede elementen. Van Cauwenberghe speelde laatst ia Verviers en vroeger in Daring. Hij was een der sterk-ste voetballers en de forwards hadden met zijne kennis in 't spel af te rekenen. — Napoléon, Quatrecht 4-Petit Bleu Lede-berg 1. — Zondag toekomende, om 4 1/2 u. (M. E. T.) Vlaamsche Leeuw, Quatrecht Congo Belge, Melle, op 't plein Caritas. Aîhlefiek. A. R. A. La Gantoise. — Uitslag der wed-strijden van 15 Oogst : 100 meters. — Deene, 4 punten ; Poelmaa, 3 ; De Mulder, 2 ; Soudeyns, 1. 200 meters. — Deene, 4 puaten : Duchene. André. 3 ; Poelman, 2 ; Bax, 1. 1500 meters. — Wemel, 4 punten i Bax, 3; Poelman. 2 ; Lagaesse, 1. Vecspringea. — Deene, 5,07 + 1,50 = 6,57 Lagasse 4,79 + 1,60 = 6.39 Wemel 5,73 -4- 0,50 = 6,23 Sierens, Jules 4,73 -f 1,50 = 6,23 Schijfworpen: Sierens, Jul. 17,75 + 10,01 = 27,75 Lagaesse 17,85 + 9,60 = 27,45 Bax 17,50 -f 9,70 = 27,20 Sierens Geo. 11,95 +14,80 = 26,75 Gewicht werpen : Sierens J ul. 6,02 + 5,50 = 11,52 Wemel 5,98 4-5,50 = 11,48 Lagaesse 6,70 4- 4,60 = 11,30 Laseur 7,50-j-3,80 = 11,30 Algemeea klassement. — 1. Lagaesse, 311/2 punten ; 2. Deene, 29 1/2 ; 3. Poelman, 25 ; 4. Wemel, 24 1/2; 5. Bax, 23; 6. Duchene, A., 211/2; 7. Sierens, J., 17 1/2 ; 8. De Mulder, 14 ; 9. Lee-mans, 14 ; 10. Migeon, 11 ; 11. Marchand, 7 ; 12. Laseur, 6; 13. Duchene, F., 5; 14. Van der Vorst, 5 ; 15. Soudeyns, 4 ; 16. Wansele, 3 ; 17. Sierens, G.. 2 ; 18. Speyers, 1. Zondag 22 Oogst, opening vaa het voetbal-seizoen : de Clubs welke begeeren te spelea tegen ploegen der A. R. A. G. Word an verzocht te schrijven aaa M. A. Van Overschelde, advo-kaat, Bestormstraat, 17, Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection