De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1287 0
31 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 31 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zk55d8s09d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37* JAÂR Ffî^s'g Si Becemfe 1915 SP H t. DE GENTENAAR = DE LANDWACHT fcpjjs per nummer » centienten. m, - . - SE KLEINE PATBIOT B«?ee!enfe Genf np 16 Keielvsst Bericht aan Lezers en Yerkoopers. Met % ienwjiiafdaff «îeaeîffïS© sehikkisr^en mît de Kcrstclagejt. §8 ïeiliei m deï MU Fr. S835 tôt 9854. — Het komiteit van MOER- KSRKE (5e verzeudiog) . . 100 9855. — Naroens dea werkmanskring Sint-St. faaus, als Kerstgeschenk aan zijnen vaandeldrager, Ferdinand Blom. . . » 5 De Bloemententoonstelling In den « îvootîaa îSoed », te Geni' Al dezen die gedurende de drie eerste dagen de bioemententoonstelling bezochten zijn vol lof over de weelderige en reine bloemen welke men er te zien kiijgt. Veîen dachtea dat enkeî groene plantait zouden worden tentoongesteid, met misschien hier en daai eene bloeiende piant om de een-toûigheid af te wisselen ; toen zij echter de wérkelijkheid voor oogen hadden, waren zij Verbaasd over het prachti'g schouwspel. Bijzonderlijk de prachtige azaleën van M. Roel" Meerendrê, maakten den besten indruk. Wij dedcn reeds uiîschijnen met fcoeveel smaak de tentoonstelling werd aaa-gelegd. L:ever dan nogmaals daarover ait te weiden zullen wij onze lezers aanraden aiet de nienwjaardagen het bloemenfeest te ibezoeke .. Zij zulîen terzelfder tijd een menschlievend werk verrichten, want de opbrengst der ingangkaarten wordt besteed aan de werken ter ondersteuning onzer irijgsgevangen eu gekwetste soldaten. Om den bijval der tentoonstelling te ver-^ekeren zal op Zondag 2 Jauuari om 6 1/2 u. in de bovenzalen eene muzikale auditie gegeven worden door den welgekenden a Kunstkring » onzer stad. De schitterende veelvuldige bijval reeds door die bloeiende vereeniging bekomen is de beste waarborg voor een goeden uitslag. Voor wat den verkoop betreft : de uitsiag der due eerste dagen was zeer bevredigend. Het inrichtend komiteit wil openlijk dank ^eggen aan de koopers die alzoo de kleine liof bouwers ondersteunden, in 't bijzonder aandeheeren baron Rotsaert de Hettaing, £aion van Zuylen de Nyevelt, de Smet f^e Nayer, graaf de Hemptinne, de KerGhove 'Exaerde, Vergauwea, Siffer, Maeuhaut, anunnik Byl, Bourdon, Hendrickx, Van Henden, Notarissen De Mulder en Martens, Dubrulle, VVolters, Hendrickx, Cloquet, enz. Mochte hun edel voorbeeld gevolgd worden tôt voorspoed der kleine bioemisten. Koude en stormes. Vaapt«lg~m In de Wiêîe Zee Sn'jeslofen. Het blad Nationaltidende van Kopen-fcagen vèrneemt uit Christiania dat meer dan honderd vaartuigen, meest Amerikaan-Eohe en Engelsche, maar ook Noorweegsche, door het ijs in de Witte Zee werden verrast en irgesloten, zoo dat zij gedwongen zijn a'daar te overwinteren. Het laatste vaaituig dat juist te rechter tijd Arkhangel verliet en aidus de insluiting door het ijs ontging, was de Noor weegsche Stoomer « Modig », die reeds te TromsS is aarigekomen. Het schip had met een vreese-lijk orkaan te kampen. De bemanning leed veel vaa de hevige koude, Hei orkaan dat met de Kerstdagen aan de Noorweegsche kust wbcdde was volgens zekere berichten het geweldigste sinds m e ri schen gebeugen. Talrijke btoomers leden avarij. Een schip werd s.echts van den oudergang gered door dat het zijne petroollading in zee uitpcmpte. Een kuftvaarder vau Christiania naar Beigen îeed vier dagen vertraging. Verscheidene Stoomers waren met ee.»e zoo dikke ijslaag bedekt d^t zij eene noodharen moestea bmnenloopen. Stoi3men i.t de Noordzee. Op Kerstavond en in den loop der Kerstdagen braken vreeselijke stormea over de Noordzee los. Onder de Noorweegsche kust va art werden groote verwoestin^en aa i-gericht. De haven van Chri^tt'ansand ligt vol tnet vaartuigen die met ijs zijn bedekt. Talrijke scbripbreukelingen zijn ook aldaar aangekomen. £en stooauer had tijdens het orkaan, zes- tîg uren noodig voor de reis van Friedrichs-haven na'ar Cfaristiansand, die gewoonliji in twaalf uren tijd wordt afgelegd. Veel wrâkhout komt aan de kust aange-dreven. Reeds is het verlies van enkele menschenlevens bekend. Verscheidenepost-Stoomers leden tôt drie dagen vertra^ing. Sommige stoomers zien eruit als phantas-tisc'ne ijsmo isters. Gïiwcder te Loïsdea. Een geweldige storm, zooals men sinda îange jaren niet beleefd had, heeît over Engels d gewoed en groote schade aange-ricîit. Vele ts'egrafische en telefonische ve.-bindingen zijn onderbroken. Door ga sen het land zijn van tallooze huizen de daken afgerukt. Talrijke schipbreuken worden ge-meld. De kust is met wrâkhout bedekt. ïm revolalioîiBaire fewe^iai IN OSÏNA. Het telegiaafbureel Reuter meldt uit Pek ng dea 27 : De gouverneur van Junnan heeft eene bekeadmaking uitgevaardigd, welke de onafhankelijkiieid der provincie Junnan uitroepl. Hij verkîaa.t dat Juan-Chi-Kaï zijnen eed als Voorzitter gebroken heeft en de opdracht de republiek in te richten, in den wiud heeft ges'agen. Beiangrijke troepenversierkingen trekken vaa het Noorden uaar het Zaiden. Verder meldt Reuter uit Shanghaï onder den 27 : Een revoluLionnaireaanvoerder uit Junnan verktàarl m een gazetgesprek dat er gezegd wordt, dat andere militaire gouverneurs zich zullen aansiuiten bij den opstand. tôt welken over eenige weken besloten weid. Hij voorziet tegen het einde der week eeaen algemeenen opstand tegen Juan-Chi-Kaï. Me® wacht tôt dat Juan-Chi-Kaï de herinrichting van het vorstendom uitge-roepen heeft. Reuter meldt later uit Peking : Berichten uit Kwantung en Kw^ngsi geven den indruk dat de overheden aJdaar de regeering trouw blijven. Een hooge ambtenaar is naar Junnan vertrokken, ten einde de krisis aldaar te sussen. —Win .H" ■ Uilgifte van valse!) geld TE Aanhondingen te î&ariaksrisa en ts Gent Woensdag morgend werd door de policie van Mariakei'ke, twee personen van Gent aangehouden, de genaamde ' Geirnaert en zekere X wonende de la in de Won- delgemstraat en de 2e op de Terneuzen-laaa. De twee Gentenaars werden aangehouden door de heeren Ivo Henderickx en Jozef Baetslé, wonenda op^de gemeente, op het oogenblik dat zij een valsch koperen stuk van 2 fr. van de stad Gent, tôt uit-wisseling gaven. De valschmunters werden in handen der policie geleverd ; op hen vond mers onge-veer 50 valsche stukken van 2 fr., die zeer goed waren nagemaakt; nogtans was de kant van hetgeldstuk waarop de leeuw staat veel grover. De valsche stukken hadden hetzeifde gewicht a's de goede geîdstukken. De heer Burgemeester van Mariakerke ondervroeg de twee aangehoudenen over de herkomst van het geld. Zij verklaarden de vakebe stukken ont-vangen te hebben van eenen persoon van de 10e Wijk. De heer burgemeester van Mariakerke, verwittigde dade'ijk den heer policie-kommissaris Pattyn, die vermoedens vat.a tegen eenen inwoner der Kerlcstraat, een Franschman, mouleerder van beroep. M^Pattyn begaf zich naar het huis nr 453 der Kerlcstraat, waar hij den vermoedelijken valschmunter, Orgy Cambrai, 31 jaar, aan het werk vond. De valschmunter op heeter-daad betrapt deed volledige bekentenissen. Sedert 8 dagen leverde hij zich over aan valschmunterij. Ongeveer 100 koperen geld-stukken van 2 frank der stad Gent, had hij reeds in omloop doen brengen. In zijne woning werden nog 76 valsche koperen geldstukken gevonden, alsook va.scbe zilveren stukken van vijf frank. Al het materiaal, zooals vormen voor te gieten, metaal en elektriek toeste!, werden aangeslagen. Cambrai weigert de personen te dren kennen die bij gelastte het valsch geld uit te «reven. De twee personen te Mariakerke aangehouden, alsook Cambrai, werden Donder-dag morgend ter beschikking van 't parket gesteid, . j SPORT V3STBAL. j^acing Club Ga.ié — Op ons sportplein te Gentbrugge-Noord : Zaterdag X Jauuari 1916, om II uur, Racing (schoiieren I)-Gentsclxe Voe> L lclub C cholir ren) : om 3 uur, Racing (ge-înengd IH)-fîtoiie de Gand F. C. Zundag 2 Januari, om 10 uur,"Racing (schoiieren III)-F. C. Union Gantois II ; om 111/2 u., - Racing III-Ganda F. C. II ; oui 3 uur, grooten match voor Uampio^naat van Geat : Sporting Club Gantois teg n Sparta Club, die met zijn vernieuwd elftai zal spelen. i î.sKiisorg'©. — Zondag match tusschen de f F. C. Flandria, Meile en de A. E. F. C., 2e elf-P tallçn. Begin oai 3 ure. Uit de Vlaanders. Aaîât — Aanlioudingen. — De policie heeft alhier ee ;e gevaarlijke dievenbende aangehouden., op het oogenblikdat de leden dei bende poogden in te breken in den stal van den lani'oouwer EmielVinck, Binnea-straat, 109. De bandieten die met hamersen andere ijzeren voorwerpen wa:en gewapend, verweerden zich dapper tegen de policie, doch ten slotte moeàten zij het onderspit delven. De dieven zijn ter beschikking van het parket gesteid. Het zijn de genaamJen Jozef Van G..., Frans T..., Kamiel De C... en Benoit W..., alien wonende te Aalst en Alfons De S..., van Baardegem. Twee jonge gasten die onlangs eenen diefstal pleegde bij M. Vander Elst, Ter-lindenstraat, zijn ook aangehouden. — Diefstal. — lu de Auibachtstiaat Sint-Jozef, werden 's nachts drie tianjmissie-riemen gestolen. ,Zeveïseeken. — Diefstal. — 's Nachts zijn oabekende dieven in het varkenskot gebroken van den landbouvver P. Preengels, wijk Ruilaarde en hebben er een varken ge-stolen, wegende 120 kilos. iSalegeoi. — Poering tôt inbraak. — Des nachts hebben drie ongekeude scheitnea bij midlel van braak gepoogd te steien bij M. Léo Helleputte. De dieven werden op de vluchi gedreven. SSaaSPOde. — Geheime stokerij. — De koatroieur der belastingen met de accijns-bedienden van Dendermonde, vergezeld door den policiekomtnissaris van Baasrode, hebben alhier Donderdag eeue geheime stokerij ontdekt ; het materiaal werd aange-slagen en bij den heer oatvanger in bewa-riiig geplaatst. Ssheldepode. — Diefstal. — Bij Gustaaf De Geyter, wijk Makkegem, werd Maandag avond, door onbekeade dieven, eene jonge geit en vier konijnen gestolen. STADSNIEUWS — Stulalijk werk der Voed ng. — De 50e en 51e lijst der giften voor het Stedelijk werk der Voeding bedragen 4116.83 fr. — Doktoop Ds Dssker, tandmeester, vroeger Ottogracht,27,n« Steendam, 5?,Gi.it. Raadoleging van 9 tôt 6 ure. Te Eekloo, Groote Markt, /tf, den Donderdag voormid-dag van 8 tôt II ure. Behandeling zonder pijn. 4624 — Za-çwedstrijcl. —> Onder de leden der maatschappij « De Vereenigde Kanarie-vogelliefhebbers » gevestigd m de estaminet De Flesck, Keizer Karelstraat, 69, bij M. L. Vermeulen, had op 25 Docember laatst, de jaarlijksche zangwedstrijd plaats voor oude en jonge vogelen. Ûeze prijskamp heeft zooals altijd eenen overgrooten bijval behaald. De prijzen werden toegekend aan de volgenae leden : Jonge vogelen î Eerepiijs MM. G. Boey-kens met 82 punten ; Ie pr., F. Collyn, van Ledeberg, met 81 p. ; 2e pr., F. Simoens, met 76 p. ; 3e pr., F. Collyn, voornoemd, met 75 p. ; 4« pr., J. Ceunen, met 72 p. ; 5e pr., M. J. Meiresonne, van Ledeberg, met 71 p. ; 6® pr., M. J. Collyn, van Ledeberg met 67 p. ; 7e pr., M. j. Collyn, van Ledeberg met 66 p. ; 8e pr., M. Sirjacobs, met 63 p. ; 9e pr., M. T- Ceunen met 58 p. ; 10e pr., M. J. Meiresonne, van Ledeberg, met 57 p. ; 11e prijs, M. Ch. Van de YVeghe, met 57 p.; 12e, M.J. Andries, van Gentbrugge, met 54 p ; 13e, M. J. Ceunen, met 53 p. ; 14®, M. F. Simoeas, met 53 p. ; 15e, M. E, Van Rey-brouck, met 53 p. ; 16e, M. Van Hecke, met 53 punten. Oude vogelen : Eereprijs, M. J. Meiresonne, van Ledeberg, met 87 p.; le prijs, M. E. Van Reybrouck, met 8C p.; 2eprijs, M. F. Collyn, van Ledeberg, met 72 p. : 3e prijs, M. E. De Backer, met 57 p. ; 4e prijs, M. F. Simoens, mat 53 p. ; 5e prijs, M. E. Van Reybrouck, met 55 p. ; 6e prijs, M. F. Collyn, van Ledé^ berg, met 54 p. — Snaarînstraînsntan, Pianos, irïusieîr. Suis Cnadds, Hsnagauwstraat, Ibis, £tent — Onze varboopars zulîen voor 191G aan da lazers eenen schoontn plakalmanak aanbiedea met het porfret van Z. H. de Paus ofwel da gravuren vaa de Halle van Isperen ea het Gravenkasteel te Gent ; prijs 10 centiemen. Gsïî.tferilîjjjs. — Jaarlijksch feest. Zondag 26 dezer, had in den « Katholieken Vriendenkring » Snoekstraat alhier, het jaarlijksch Kerstfeest plaats. De groote zaal was proppensvol bezet door de leden met hunne huisgenooten. Op de voorste rangea hadden plaats ge-nomen : E. H. Gordyn pastoo'-, M. ridaer Lefevre de Teçihove, schepen, M. advokaat De Cuyper, uit Gent, de bestuurleden van den kring en voorname ingezeteaen. Een keurig — op^esmukt en kleurrijk — verlichte kerstboom sierde het verhoog. De uitloting van de kostelooze tombola, beïtaande uit m^er dan 100 nuttige pâjzen van huisboudelijken aard, bracat leVen en blijdschap onder de aanwezigea. Schoone kerstliederen en gezaugen werden, — zeer verzorgd — ten gehoora gebracht door een koor yan meisie^temmen uit het patroonschap ; ook dé liedèren gezongen door den heer E. C. werden zeer gesmaakt. De kundige leiding dient geprezea evenals de knappe begeleiding. Eea passend, wel-geslaagd en weldoend Kerstfeest dus. Da eerw. heer pastoor, in een hartelijk woordje, dankle dan ook allen die tôt inrichting en het weigelukken ervan hadden bijgedragen. Hij noodigde de leden uit, dikwijls — en nu bijzonder in dezen tijd — naar den « Vriendenkring » te koraen, waar zij, benevens eea niet-kosterid verzet, steeds eeaen kring vau ware ea behulpzame vrienden zullen vinden. —De Katholieke Volkabibliotheek.gçvsStigd in dea «Vriendenkring» inag zich verheugea in zu'ikea aangroeieudea bijvai, dat k^t bestuur zien genoodzaakt ziet sommiee weiken — in dubbel — aaa te koopen. Katholieken, steunt dit nuttig, dit nood-zakeiijk werk. De boekerij is open elken Zondag morgend vaa 10 tôt 11 1/2 ure. Da uitleening der boeken is gansch kosteloos. Oorlogsberichten. Oui'tsctie berichtan vaa hat groata Hoofak„-7artior. WestsIIJk SCpîîjstoaaea!. BERLIJN, 29Decexnber ('s middags). — Westende is nogmaals gebombardeerd ç -worden door eeaen vijandelijken monitor, doch ditmaal zonder dea minsten uitsiag. De vijandelijke aanval tegen Hirzstei- , welke gisiereii wsrd aangestipt, is mislu t door ons geschut. 's Avonds hebben de Fratischen tw«3 achter elkaar volgende keeren, de stelling i aangevailea welke wij opnieuw bemachti ; ! haddea op Hartmannsweilerkopf. Zij zij i erin gelukt in een gedeelte onzer loopgrac > ten te driagen. Dadelijk na den eersten aanval, werd de vijand ove al verjaagd ; na \ tweeden aanval ontstond een gevecht dit nog steeds voortduurt, daar men die eenige eindjes loopgrachten niet wil opgeven. De Franschen hebben tôt heden vijf offiçieren en meer dan 200 soldaten verlorea. De Eagelschen hebben gisteren twee vliegtuigen verloren, waar vaa een door het vuur onzer bijzondere kanonnen, gedwo -gen werd neêr te dalen ten Noord-Oo~:en van Lens, ter wij 1 de andere een groot oorlogsluchtschip ten Noorden van Hr n, tijdens een luchtgevecht werd neêrgehaaid. Den 25 December is een derde Engel c'a luchtschip de prooi der vlammengeworde ,, ten Westen van Rijsel. Oîsislljk kpljustaoneaL BERLIJN, 29 December ('s middags). Een sterk Russisch detachement is misîukt in zijnen aanval, beproefd in de nab.jhe.d van Raggasen, aan de kust (ten Noord-Oosten van Tukkum). Tea Zuiden vaa Pinsk, hebben wij eeaen vooraangelexen; Russischen post verrast en stormenderhaud ingenomsn. Balkaanseh oorlogsîârpela BERLIJN, 29 December ('s midd-^s).' Niets nieuws mede te deslea aangaande de legers, die aaa dat front werkzaam zij ♦ ■■ ■ QfficiseSe Oost3»rijksshd WEENEN, 29 December. — Officieel wordt medegedeeld : Russiseli kpljgstodiîeel. Op de Bassarabische grenzen herhaaiat de vijand gisteren zijne aanvallen, ingeieid door sterk kanonnenvuur op dezelfde vvijza als daags te voien*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods