De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1589 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z892808j50/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 39' taar. Mum« 82 wmm wrm m mm mm O.De Gpaeve» Kctelvest, li DB KLEINB PATRIOT Vrijdag • April 1917. m m Prlfs 3 eentiemes GOEDE VRIJDAG i * 0 Kruin dat in den loop dex tijden Sa hemelsch hcidra klaarheid rijst, j&a ondanks kampen en bëstrijdea _ Ktfg immer 'i spoor van 't heil ons wijst. t> Kruis dat sedert twintig eeuwea, Vàst als de rots, onwrikbaar blijft, £n spijts verwoeden godd'lcos schreeuwca, ' De helsche raacht van 't kwaad verdrijft ! i o Kruis®, pand en hoop der vromen, War.rop hst Lam der onschuld slierf En 't rnenschdom steun en onderkomen, Vaor 't tjrievend leed en smart verwierf... fcKruise, schrikbeeld van de kv/aden, Door 't vuig gebroed der aard' bespot; Met hoon en laster overladen, Dûor 't lage, schuldig zondaarsrot. ,s o Kruis ! van Christus' blced doordronken ; — Wastraan de Ileiîand stervend hing, Met nagelen van smaad geklonken; En 't dof srevlotk voor dank ontving; Waarop Hij boette voor onz' zonden TJit goddelijke medelij, Waarbij w,j heil en redd'ng vonden, Van satuns juk en boeien vrij 1 1 O Krnls als Gode groot en heilig, 3Dat roemrijk op de k'.ippen staat, ïn 't buld'ren van da orkaaen, veilig, Tôt spijt van wrevel en van haat. o Kruis, voor 't rnenschdom opgerezen, pat heil en redding immer toont, ^■'at hoeft een sterf'ling ook te vreezen, î)ie vreedzaam in uw schaduw woont !... L. E. EHrferahd feerf&htefl fân heî 6?oot ffoafdkw&rfte? • Eerste Oultsoh barlobt. BÈRLIJN, 4 Apnl. Westellfk krligsîoonee!. t Yan Lcns tôt Arras was de vuurs'rijd ook Bfeteren levendiar. Ten Westen van St-Quentin en tusschen de Somme en de Oise zetten de Franschen hun hevige verkenningsaanvallen ▼oort. Eenig terrein, dat wij stap roor *tap prijé-gaven, moesten zij met bloedige offers betaïen. Nabij Laffaux, aaa den weg die van Soissons ln Noordoostelijke richting leidt, ondernamen de Franschen na een hevig vuur voorwaaitscbe bewegingen, die evenwel op niets uitliepen. Vijandelijke batterijen, vcrdedigingswerkan en troepenbewegingen, die wij binnen en nabij Reims bemerkten, werden door ons onder vuur genomen. — Onze vliegers schoten 9 vliegtuigea en 2 kabelballons van den vijand neer. Oosielp krlfgstooneel. Leçerfront pan den generaal-veldmaarsch&lk prins Leopold van Beieren. Tusschen de zee en de Pripjet wàs het geschut in verschillende sektore»zeer bedrijvig. Aan da midden-Stochod ver o ver t'en onze troepen het bruggehoofd van Toboly, dat de Russen op den Westelijken oever der rivier nog bezet hielden; een aanzienlijtee buit viel daarbij in onze hand. Aan weerszijden ran den spoorweg van Zloczov naar Tarnopol was de geschutstrijd af en toe leven iiger. Leçerfront van genev.-oversla aartsh. Joeaf en Legergrorp oan tfen. veldm. von Mackenasn De toesfand is onreranderd. Haoedonlsoh front Er heersch'e slechts een geringe gerechtsbft-drijvigheid. Onze luchtsmaldeelen wierpen tal-rijke bommen op de statis Vertekop, ten zuid-■vvesten van Vodena. Daardoor ontstane bran-den werden door lichtafdrukken opgenomen. Tvtreada Dnltsob berioht. BERLIJN, 4 April, avondbericht. — In het westen bij regenachtig weder, slechts in enkele sektors leven dise artilleriebedrijvigheid. In het oosten alsook in Macedonië niets b'jzonders. 0fficî3@Se Oostanrijksohd barichtas WEENEN, 4 April. Oostclijk krljgsiooasel. LegerfrontoanoeldmaarschalkoonMaclcsnsen Er is niets te melden. Legevfrohi oan ftn.-ootrsft aartthert.Josef Een Oostenrijkscn-Hongaarsche vlieger schoot in de emstreek van Oona een Russisch Nieupott-vliegtuig neder. Leçerfront oan genere.àl-ueldmaarichalk prins Leopold oan Beieren, Aan Midden-Stochod namen wij, benevens een belangrijken buit. het Russisch bruggen-hoofd Tobol in bezit. Verders dikwijls opflikke-read geschutgevecht. Itaiiaanseh en Zuld-Ooslelijk krllgstoeneel. Geene bijzondere gebeurteaisien. 0@ §@rS3i î" ftoi Oaslân, Tarksoho berlobten. KONSTANTÏNOPEL, 4 April.- (Ambtelijk bericht van 3 April), Sinaî-frout : De vijand trekt ia Zuid-Westelijke richting achteruit. KauËasusfroat : Botsingen tusschen verkenaingsafdeelingen, waarbij de vijand met zware verliezen terug-geslagen w rd. Kaoeâonlsoh iront : Onze troepen voerden ter verkenning eene geslaagde voorwaartsche beweging uit, wierpen de Franschen uit verscheidene hunner vooruit-gelegen stellingen en maakten 5 maçhienge-weren buit. Krachtdadige tegenaanvallea van dea vijand werden met verliezen aan zijae zijde afgeweerd. Van de overige fronten ia niets van belang te. vermelden. Sulgaarsoà barlobt. SOFIA, i April. — (Ambtelijk berieht van 3 April). Uaoeâonisob front Tea Noorden van Bitolia hebben wij een cwakke aanval der Franschen zonder moeita ai'geslagen. Op de overige frontdeelea hevig ge-schutvuur. Da vliegenierî wâren op geheel Set front zeer in de weer. Jîumaensoh front : nîmnwf». i MJîN GÈLWERK. - 6 April 1917. 10 De zoon des Moordenaars Rushb:ookzag zijnen zoon verwonderd aan ; Jane greep hem bij den arm ; zij was overtuigd dat de jongen eene goede reden had om zoo te spreken, en dat hij een plan had gevormd om aile verdenking af te weren. Wat het echter was, kon zij met geene Ciogelijkheid begrijpen. Zij liet den arm van haren zoon los en zag hem ondervragend in fiet gezicht. — Waarom Jos? vroeg zij schijnbaar be-flaard.— Omdat, hernamjos, ik het eens goed heb overwogen. Ik ben onschuldig eu ik geef er dus niet veel om of men mij voor Bchuldig houdt. De zak is gekend als de mijne, het geweer moet ik in de sloot wer-pen twee velden verder. Gij moet mij wat geld geven, als gij het hebt ; zoo niet zal ik er zonder moeten gaan, want er is geen tijd te verliezen. Binnen tien minuten moet ik ^an hier weg zijn. Morgen zult gij aan «CHsreeii viagenof zij iets van mij gehoord <" gezian hebben, omdat ik in aen nacht het huis verlaten heb. Ik zal dan al een heel eind ver weg zijn ; bovendien zal men den marskramer in de eerste dagen niet vinden. In aile geval niet voor dat ik reeds eenigen tijd weg ben. En dan, moeder, zal de zak, die bij hem gevoùden wordt en het geweer in de sloot iedereen doen vermoeden, dat ik hem vermqord heb ; maar niemand zal kunnen bewijzen dat ik het bij ongeluk gedaan heb en dan uit angst ben wegge-loopen, of dat ik het met opzet deed. Ziet gij moeder, dat is mijn plan en ik zal vader redden. — Maar, kind lief, ik zal u dan nooit meer terugzien ? — Dat zal eraan liggen. Gij kunt misschien na een wijl hier vandaan gaan, als de zaak is doodgebloed. Kom, moeder, er is geen tijd te verzuimen. — Rushbrook, wat denk gij er van ? vroeg Jane aan haren echtgenoot. — Wel, Jane, de jongen zou in ieder geval weg moeten, want ik nad aan Byres gezegd dat ikjosmeezou brengen, en die zal dit wel aan den boschwachter hebben medegedeeld. Ik deed het om hem te bedrie-gen.maar nu zal men den jongen doen voor-komen om tegen zijnen vader te getuigen. — Dat zal men zeker, zuchtte Jos, en wat moet ik dan doen ? Ik dmf niet, neen, ik kan niet liegen, en toch zou ik vadef niet willen verraden. Wat kan ik andefs doen, dan maken dat ik weg kom ? — Dat is zoo, ga dan, jongen, en neem den zegen uws vaders mee, helaas van eenen schuldigen vader ; moge God het mij ver-geven ! Jane, geef hem al het geld, dat wij bezitten ; haast u, vrouw, er is geen tijd te verliezen. Rushbrook scheen aan den g;rootste angst ten prooi. Jane spoedde zich naar de kast, nam er een doosje uit en schudde den inhoud er van in de handen van Jos. —- Vaarwel, jongen lier, sprak Rushbrook, uw vader daukLu zijn leven. — Godbehoede u, mijn kind 1 weende Jane, terwijl zij hem omhelsde. Schrijf spoedig I neen i gij moogt niet schrijven, Gol 1 God 1 ik zal hem nooit meer terugiien 1 en de ongelukkige moeder zonk bewustèloos op den vlosr neder. , Da tranen schoten Jos in de oogen toen hij zijne moedet zoo zag liggen. Nog eeas drukte hij zijnen vader de hand, greep toen het geweer, en ging langs de achterdeur uit ; den hond, die hem wilde voigen, joeg hij terug en liep toen over de velden zoo vlug als zijne beenen het maar toelieten. Oorlog ln BBL3IB m FSANKEIJK Franaolie borlohten. PARIJS, 3 April. — Van aan de Somme tôt de Aisne tusschenpoozead geschutsbedrijvigheid. Patroeljeontmoetingen ten Noorden en tea Zuiden van de Ailette. De Franschen namen in da streak van Vauxaillon, in de gevechten vaa gisteren, 6 mitraljeuzen. De geschutstrijd woidt tamelijk hevig voortgezet in de streak ran Butta de Mesnil en Maisons-da-Champagne. In den Elzas werd eene Duitsche aanval spogiag op een Fransche loopgracht in den sèktor vaa Seppois-le-Haut door t Fransche vuur afgeslagen. Ôveral elders is het rustig. PARIJS, 3 April. — Na breede vuurvoorbe-reiding beoosten en bewesten de Somme hebbea de Franschen de vijandelijke stelling van Epina Dallon af tôt de Oise aangevalien. In weerwiH van den vertwijfelden teganstand des vijanda wonnen we het gebied, waarop we het oog hadden en veroverden over een froat van 13 km. een reeks versterkte punten, die stevig in orda waren gebracht en door veel soldaten wsrdea rerdedigd. Epine Dallon, de dorpen Dallon, Giffecourten Cerizy alsmede verscheidene hoog-ten zijn in onze macht. Wij zetten ia de streeîe van Lafiaux dea vooruitgang voort. Ook namen wij Vauxeny. De vijand wierp twea duizend granaten op Reims. Verscheidene burgers zijn daardoos gedood. Bngelsoh barioht : LONDEN, 3 April. — Bij de geslaagde aan-vallen gister ten Zuid-Oostea van Arras ultge-voerd, hebben de Britsche troepen na langdu-rigen strijd het dorp Henin sur Cojeul genomen,' afgezien van de andere, waarvan de namen reeds werden opgegeven. Een tweede Duitscha tegenaaavai is in den avond door ons geschufc gefnuikt. Wij namen het dorp Maissemy en be* zetten het bosch van Ronssoy. Acht Duitsche vliegtuigea zija geveld. Zes do» onze worden vermist. Oostenrijksch-ISaliaansoh3 oorSsj Italiaanaoh barioht. ROME, 3 April. — Overvloedige sneeuwval heeft in de bergstreken de werkzaamheid vaa het geschut gister op vele plaatsen gedwars-boomd. Ze was levendiger in het dal van Etsch» waar de vijandelijke kanonnen bij herhaling met granaten van groot kaliber huizen van Ala hebben geraakt, maar enkel stoffelijke schada aanricbttea. Ten antwoord heeft onze artilleiia met gofede uitwerkmg militaire inrichtiagen van Riva, Rovereto en Villa Lagarin beschoten. RUSSÏSCa-DïïirSCHB QOELOj Russisch ereoechlsterrein. ST-PETERSBURG, 3 April. Ten Zuiden van Illoekst en ten Zuid-Oostea ▼an Wladimir Wolinsk hebben wij met d« bajonet vijandelijke troepen, die in onze schan-sen waren doorgedrongen, verdreven. De Vredeskwestie. ZURICH, 3 April. — De « Buad » bespreekt de verklaringen vaa graat Gzernin onder het opschrift: « Waarnaar allen verlangen » es» schrijft : Iets is onloochenbaar : het verlangen der wereld naar vrede wordt immer dringender ea, een dîplomatenwoord dat heden den vrede roept is voorzeker een woord uit het hart aller volkereav Men moet zich door het jammerende geschraf van zekere pers niet laten om den tuin leiden. Al!e volkeren verlangen naar het einde. Allen protestanten, katholiekea, joden eg Mahoinedauea vereenigen zich heden in ouden eerbiedwaardigen tekst der Mis : « Doa% nobis pacem » (Geef ons vrede.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods