De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

595 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 08 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 05 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hh6c24tz8v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT IS< Saar. Uitgsver G. Oe ttraeve» ueaï, Kelelvesi, i«. 2DS BZLHIlSrJES PATkIOÏ Dînsdag s Augustus 1319. Nam. 1S9 Quitsche berïcMen T^sn het Groot llocfdkwarttWn Wastelljk krljgstaaneel. 9e gisteren geoaekis gevechtea ten Noorden def Somme OTcr eea breeder front en tegen sterke iSugelsehe steqdkrackten geleverd werden. Op sommité plaatsen werd nog den R-anschen sgag door gevochtoa. In den sektor van benoor-$en Oailiers tôt aan het Foureaux-bosch sioegea ^•rij, deets bij gevechten van man tegen maa, de #ooruitrukkende Esgelschen terug en brachten fcua zware verliezeu tse. Nieuwe gevechten zijn Jraada# nabij Prières aan den gang'. Ten zuiden San Maure pas, slo&tren wij 's namiddags eea op kich zelf staanden Franschea aanval af. In net 9Usne-g*bâed deed de vijand talrijke patroslje-ondernemingea die hem schter nergens iets «pbrachte*. .. .. j Rechta van de Maas hebben wij b:j onze ;egenaanvaïlen van gisteren in den sektor van PÎeury 468 gevangeaen gemaakt, behoorende lot vier verschillende divisies. In de streek vaa ! tvet werk Thiaumont zijn weer verbitterde ge-fechten oafcbrand. * Bij luchtgevechten in het Somrae-gebied wer-ïea twse vijandelijke tweedekkers aeerge-►choten.| BERLIJN, 6 Augastas. — De gevechten bij Pozières <î«r»n voort. 's Avends rnislukten vijan-Seîijke afzemderlijke aanval'en in het Foureaux-|>o,sch en dieht ten N. der Somme. ( In het M»as-gebied,bijzonder rechts van dea Jltroom.&Btwikkelde het geschut sterke bedrijvig-Sjêid. Ora het eenmal'g werk Thiaumont grepea frerbitt^rde infanteries eveebtea plaats. Het aantal gevangeisen in dsn Fleury-sektor is op 16 officieren eu 578 man gtste'en. In het Ëhapitre-boïch maikten wij gisteren rerdere VOrderiagcn. Hier zijn aaa ongewonde gevange-tien 3 officieren en 227 man in onze handeu Jjevalea. Vea N.-O. van Vermelles, in d? Argoanen en <(£> de hoajtfe ven Cambres lieten wij met •akses entploffingen plaats griipen. Vijandelijke fiatroeljoa wrrden op meerdere plaatsen afge-la^ea.j Eigene ondernamingen siaagden bij Craonello «a op de Conrbies-hooste. Door afweervuur irerd eea vijandelijk vliegtuig ten N. vaa Fromelies, en in luchtstrijd een ten N.-W. vaa Bapaume neerg^schoten. ©ssleîljk krljgstoansel. BERLIJN, 5 Augustus. Leçergroep oi\r g-tn 'ra-il-oeldmaarschallc von Hirtdenburg. Poginsren van de Russen o-'n nabij Dvveten •ver di Duaa te kcmen werden verijd-îd. Tet «og toe hebben wij nabij Roc dka-Mirynsfca 861 gevangeaea gem^akt. Aan de Sereth, tea Noordwes'cn vsn Zalo ze, sloeg-"n wij v r-•chîidene vijandelHka aanvallen af. Rusgfecha llfdeelingen. di€ sabii Ratysczs over de Sereth vrarea-geraakt, raq '-.tea voor een te.çenaaa?-al îerua;trekkfiB. Nabij Miadzygori en Czystopady àoudt de vijand zich nog op den zuidelijkea iDever. Front van luilenant-oeldmaarsohalk atrtshertog Karel : 4 Bij de çeslasgde gevechtrn in de Karpathên itebben wij tôt nog toe 325 Russen gevangea fcenomea en twee machic-ngeweren buitgemaakt. BERLIJN, 6 Augustus. Lofer van Genersal-Veldmaarschalk oon Ilindenbursr. Eïn ten Z, van Zarecze (aan de S'ochod) door ïw3 Yijand noS bezet g-:houden zandduin werd SeSuiverd. Tegenaanvallen werden afgeslagen. 4 cfficieren en 300 man werden gevangen geno-snai, 5 machiengewren buitgemaakt. _Bïj een ten N.-W. van Zalo ze hebben de «fflssea dea westelijkea oevor der Sscath bereikt. unit, uuu.- v etum, a*ra(«ricy &nr« Bij het leger van Gen. Gï. v. Bothmor gtcpei veWgevechten op het vôôrterrain pîaats, fXm'Jnt l biitzoaders betoekeaïs. De suksessea der Duitsche troepaa in Karpathaa werdea uitgebieîd. Ba&aHseh oorlofsiosnssl. BERLIJN, 5 Ausustus. — Gaene b^isondeiffl gebeurtenissen. BERLIJN, 6 Augustus. — Geea aieuws. BERLIJN,6 Augustus.—Gisteren voormiddaf werd in de naiiijheid der Vlaamscfee kust eea vijandelijk strijîvliegtuig door een onzer marine vliegtuigen oa lange acatervolgieg tôt een gavechi uitgedaar;d,necrgeschotan en volkomea vernield. Hierdaor heeft iHiteaaat ter see Boeaisch h ci vierde rfjandelijk vtie ituig van uit een marine vliegtuig yernield.Hij haeft voor eenige dagea eea andsren tegenstaBdec door miohiènge wîox tre€ers gewoegen te landen achter de vyandelijTce liai», Qfficisela Oosltarpscha barichten WEENEN, 5 Augustut. Russiseh kr^#sto»iisel. De in de Karpathea vechteade strijdkrachtos van hst legerfront van aartsfet rtog Karel wanaes ook gisteren terrein,namen 3®5 Russen gevangen en msakïen twee kanonnen buit. De gsvec&tea spreidden zich uit tôt ia dea omtrek vaa Deia-tj'n, ten ac«rd-westen van Zalocze. Op des zuiJel'jken vleugel van het front van generaal-veidmaarschalk voi Hiadenburg. gelukte hal den vijand, op eenige plaatsen de Setefch over tt trekkea. Hij werd teruggeworpen. Maar op ear punt is de tegeaaanval ouzer troepen kracht-dadig aan gang. In hetnoorden geengebeurtanissen vanb'lang, lialiaaassh kp!|gsio»a^3L Op het Zuidelijk deel der hoogvlakte vaa Doberdo k'.vam het gisterea tôt hevige gevech-ten. Het vijandslijk gsschutvuur, dat reeds binst de laatste dagea in hevigheid toeaam, zette in het Monte Dei Sei Busi-vak ea op den Moafal-cône, tegen 10 ure, zijne bedrijvigheid in. Na e:n oaderbroken massavmir, dat 4 urea duurde, begon ora 2 ure 's naraidiags het Italiaansch voetvalk aan te vallon. De eers'.e p^giegen van den vijand an uit zijn dekkiugea vooruit te komen, mialukten door he-goel gericht vuur onzer dappere artillerie. Nochtans gelukte het den vijand, in dei loop V3n den namiddag, op verschei leno plaatsen blncen ou^e stellicgen te dringen. Daa-i zij da dappere houtliag van ons voetvolk, werd hij eentar in gcvechUa man tegen man, avérai wsder uitgessr'ôrpen, zoodat om 7 ure's avonds de gansche steliing opnieusv ia ons bezit wis. ©mstreeks dit uur hiald het geschutvuur, tôt het vaîlea van het donker op, in he«gheid te werkea. Zeven It&liaaffsch-î regiinsnten, tes Hrios e, raTiea aan dîzea aanval deel. 230 oage-wonde soidat>n werdea gevangen geaàmen en twee machien^evveren buitgemaakt. Hut noor-delijk deel der koogvlakte ea van het bruggen-hoofd vaa Goerz stonden ge lursnde heal dea dag aan hevig geschutvuur bloot. In Karinthië werd op den Plôck; een aan val door drie Italiaansehe afdeelirsgea,op 't l'iroolsch oostelijk front een aanval eeaer brigids te;en de hoogo ten N. van Panereïgio bloedis' afgeslagen. Onze vliegers strooidea met goel ge /olq bomrnen op Battano. Zuid-Odsiëlijk ksvSjgsioaaa&JU De toestand U onverancterd gebleven. WEENBN, 6 Augus us. iassiseh krifgâisaaeel. Legerfront van den luitunont oeldmarsohdik Aartshertog Kttrel. In het Capul-gebicd stiktea talrijlre Russisshe aaavillen ; zui4waarts van Jabloinba ea Taïto row gaan de OoiienriC,{scixe-Hongaarsche ©ï Duitscho troepen, ondatiks hovigea vsa dea tegeastrever yooiaslt» ^ XlOl va* UCU KCUBiattl'WVCiblC VUll ! Kovetx weerd -1«« Zuîii-Westea van Delatyn sterke Russische aanvallen af. Verder ten Noorden geeae bijzenderc gebeur-, teaisiea. Legert man oeldmaarschalk-generaul von Hindenburg. BU Zalocza word op de westelijke hellirigaa vaa het Sereth-da^ verbittord ea atwisseiend ge-vochtea.De verbondase treepea van generaal Fath brachtea ia de gevechtca bij Zarecze, nu zege-pralead afgeloopen, tea Zuiden vaa Stoby-ckwa, 4 Russische officieren, 300 maa en vyf mitraljeuzea ia. Italiaanseh krliastoaaesl. Op het Isenzofroat hield het sterke kaaonnea-vuur aan. tegea het bruçgetihoofd van Gorz en de ; hoagrlakte vaa ôoberda mat onverminderde heffegheid a^a. Afzon-letlijke opmirschcn tegea onze stellia- fen in het oostea vaa Redepuglia ea bij Se!y rerdea afgewez-sn. De stad Garz had sterk te lijdea onder de beseniedag vaa gisteren. Het Hospitaal der Broeders van Liefde werd door raa' schoten getroffea en verscheidene per-soasa werden gedojd. Op het Tyroler Oostfront staaa onze hoogte-stellinge î in de ruimte van Paneveggio voort-diirend onder het zerurste kanonnenvuur. Afzonderlijke aaavallea van Italiaaasche bat 4jons stiktea onder de zwaarste vijandelijke i verliezen. Ten Zuiden van het Suganadal bracht eea korte aanval van eigeae afdeeliagan twee officieren, 76 Itaiianan ea 5 machioneage-rea ia. 0a eorÎBj ia M Oasîan, Tarksohe berlehtea. KON STANTIN OPEL, 4 Augustus. - Het kwarti r-geaeraal meldt : Op het Irakfrent geene verandering in dea sektor vaa FeHahie. Esne af Jeeling vrijwillieers heeft een zwakke vijaadelyke afdeeling verïïezen toegebracht, be-spinnen voertuigen en vee bui'gemaatt.' PERZIE : In eea gevecht in Je streek van het dorp Boekaa hebbea onze troepen dea vijand naar het Noorden teruggadreven. De Russen hebben 200 dooden op het gevsch'sterrein achter-gela'en ei wij hebb û 3 tnachiaegeweren in goeden staat eu met alli to beho^ren, banavens een gi oote hoeveelhoid munitie, geîveren en vae buitgemaakt. KAUKASU3-FRONT : la da takken van Bitlis ea Moesj gaort veranderiag. Een aanval der Rmsen tegea een deel onzer stellingen in het vaii Osao:, oageveer 80 km. ten zuiden va_a_Erzero -m, is door oaza troep;n tôt s:aan gebr-.cht en afgeslagan. Op de and -re froatgedeeltan is het over 't a ^eiaeeu ru^ig ^ebleven. Eea Russische torpedoboot heeft Tirebsli ea Kiresund, onbeschannde kustplaatsen, besetto-ten. Eeaige i»uizen z jn veraield, zes iawoners gedood of ^ewoii 1. Aan het Égyp-ische front schermutselingea ia de nabijheid van Kat a Den 1 Augus,;is heeft een vijandelijk oorlogs-schip ter lnog:e vati Mohamadië eea uur lang d : dade b i soa?n van Hoede'nedpotea Ogratina ton ooiian vaa K.itU, b scaotea. Het oorlog»-sc'iip is d ior eea o.izer vliegers mot bomiaea godwoa re i hst vuur te staken ea" zich te ver-w jdercu. V^n do and re fronten zija geea berichtea vaa belaa? o itvaagea. KONSf ANTINOPEL, 5 Augustus. — Aaa i h^t irik-froat en in Peraië'aaa het Russische froiu aie s vaa belang. t Aaa het Kaukasusfroat, op dea rechtcr I vleugel, hebbea onze vooraitgeschoven afdee-s* liagaa deaviinad aangeyalka, dis z-ich op de vcisici&tc nuis up uc oea srscueaa^ ûo grea ten Z. van Bitlis teruggetrokken had en berat» ten da loopgrachten van de eerste linie van dea vijand. De Russische troepen, die ten Zuiden vsa Moesj gelegerd waren, zijn ook uithun steliingea verdraven en naar het Noorden teruggedrong«;a. In den loop vaa dit gevecht nataea wij 2 oia-cierea, o. w. een compagniechef, en 40 soldai sa gevangen. In het vakvan Oknotalleen scher nutseliagen. In het centrum aijn gedeeltelijke aaavallerf van den vijand tegen onze stellingen ten westea van Erzicdzjaa ea Gumusjkane door ons vuur opgehoudea. In h :t Noorden aan de kust geea gevech ten, Aan het Egijptischc front hebben twee vij <g-delijka oorlogsschepen ia de waterea vaa Moa-hamedia opnieuw zonder succès de daiidfbos-schen vaa Ogratisa, tea O. vaa Katia, beschaten. Eea vijandelijk vliegtuig is bij Sir Hassana (27 kdom. t n Z.-O. vaa Ibae^ ver.lreven. Verder zija drie viji.ndoftîka vli^tuigea ver-dreven, die op onze troepea bij Kaîia bomaiea wierpea. — Elders geeae veraaderin ». Bu'gaarsoh barloht. SOFIA, 4 Augustus. — Geeae verandering aaa het Macedoaischa front. Na de ge /echten, waarvan ia oas co.umuaiqué van 27 juligewag isgemaakt, gebeurdeeraiets vermalds.isvvaards, benoudoas zwak geschutvuur eu onbsduidonda schermutseliagen vaa patrosljen. De verliezea van den vijand aan doodsn ia de g :vechten vaa 25 tôt 27 Juli zijn tweetaaal zoo gra jt als in ons vo-ig beriebt werd oPfe;>ev&a. Oadsr de doodea waren 4 officieren. Wij hsbbea eea mitraljeu^s ea een £root aautal Fransche gewerea buifgs-maakt.Oorîog in EEL5IE en P8ASKSIJH Fraasoh* beriohtsa. PARIJS, 4 Augustus. — De strijd werd den heslen dag voortgezet ia de st eek van Thiaumont ea Floury. Ten Noordwestîa en ten Zuiden van het Thiaamont-werk b'even aile vijandelijke aaavallea, ten doel hebbende cm oas uit de vormaesterde stellingen te verdrijven, vruchteloos, terwijl wij door eea tweeden teg :n aaa v.;l voor de tweeaa m - a! b'nnea een hall etmaal het Thiaumont-werk hebben gengmîn, dat wij oadaaks verscheidene tegenaanvallen behieklea. Er wordt verwoel gevochtea bij het d>r;> Fleary, dat wij vaaochte id g diesl hebbea oat-riii.ad, tsngeTolge vaa de Dnitsche aaavalien. Onze iafiateric heeft hed^n mildag hetgrootsfa deel vaa het dorp met de bâjoaet bestormd. Da vijaad biedt nog krachtigea tegeastand. Wij maaktea vandaag 400govangeaen. PARIJS, 5 Augastus. — Op het front der Somme betrekkelijk kalmc nacht. Tusschea Ancre en de Aisne hebben de Franschea ver-schillende Daitsche patroe!joa verstrooid ea eeîîige gevangeaea genomea. Op dea rechter ^[aai-ooïer was de besciieting levenlig ia hsaS den sektor Thiaumont-FIeury. De Duitschers hebben gepoogd dos? ver-woedo tcgenaanvallen da Franscheu uit hst Werk Thiaumoat te verja^en, dat zij sta .dg be« zet hondea. De strijd heeft sin 1s gî teren àvo :d 21 ura tôt den morgeàd voortgîduurd, zware ver» liezen brengeaJe aan da Duitschers die werdea teruggeslagea bij elke poging, zonder eria t® si >gen het minste voordèel te behaîen. De. strijd werd insgelijks levend:g voortgezet in het dorp Fleury en bracht goen enkele noemenswaardiee wijziging. Artilleriestnjdbij tusschsnpoozen in de ander# sektors vaa dea rechteroover. Tea Oostea vaa Pont-â-Motissoa hebben d« Duitschers, na eea artillerievoorbareiding, eea aanval gericht op da Fransche steiliagea, di« raisîukte oader het v««r der Fransche machisa-j_ grwerea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods