De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

816410 0
28 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0wz24/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nr 291. «fo Jaar. G. De Craeye, Ketelvest, as. BB KLEINE PATRÎOT Zaterdag 28 Peg. B988 Per Nr 5 ctni.-fref veaR *è eîm Toeset«îea daor de Censuur. t VOORSCHOTTEN. Hetgeen wij in een vorig nummer over tchstiin# en Verçoedirig van oorlogsschade feebben gezegd dott voorzien dat hct gerulmea tijd zal duren eerhet bedrag der vergoeding vast-gesteld eu uitbetaald is Intusscheu zullen vele beschadisrdea willen hersteîlen ot heropbouwe ;, maar zullen ia vele fevaUen geen geld hebben om hunne begeerte te unnen ui'voeren. Dat heeft de weîg^ver ook voorzien en de wet laai toe voorschot'en toe te sJaan op betgean da benadaeîigde al» vergoediog zal toegestaan wordec. Op die manier zullen aan don benadecligde Ifeldmiddelen verschaft worden om do meest Soodifie heistdUinjjen ta kunnen doen. Ziâhier de bijzonderste bepalingen van het tretson'werp : Art. 1. V«orschotten kunnen toegcsfaa a worden *oor bepialde, stofîelijke rechtstreeksche scbade aan de goederea in de voleoade ka egorlëa ▼alleu ds : A. lu zake onroerende g^edéren ; Ie Aile onroerende goederen, dienenda tôt uitbatiag van nijverheid en hmdel, a'smede het tuig en Rer^edschap tôt de uitbating dienende. iJ Woonhuizen ; Se Onroerende goederen bestemd tôt opsabaar ■Ht (hosf>it*ien, scbolen, kerken) e;:Z. B. la zake mebi'aire goederen : Ie stoffserende meube'os, kleeren, lijnwaai ; enz. vaa eerste BCodwesdigbeid ; 2e G;onditoffen en koopwaren, noo lîg tôt do oitbatirg van nijverheids-, handels-ef landbouw-inrichiingen.3e Lichters en binnenschepes. Ar|. 2. — Alleea de Belgen die hitnr.e nood-*akeli'Ve en drinsende bthoefte bewijzen en die net bedrag van het toegekends vootschoî zullen pestedea tet hersteiling van vernielde.ontvserde ot bïsobaiiijde goederen kunnen eea voorschot pekomen. De ïiczenlijkheid en di dringendheid der fcehoefitn worden beoerdeeld volgens de geld-midde ea van den benadeelde en het be'an^ der uitgaven noodig tôt de he stelliag. Art. S. — Het veorscbot m^g de som nlet overt>enen aie noodig zou geweest z:jn, daags ▼oor te mobilisafie, vor.r de herboawinff of in ^er ke?chadi<de geboimen. Wat de woonhuizen betreft, het voorschot in*g de 10.000 fr. per woniog motte boveng3an. en K^Tiinklijk be3luit mag dit maximum over-trofien wurden. Art. 4.—Het voorïchot is vertegsnwoDrdïed ooor eenen ti'el uitboiaalbaar door den Staat, ia •tn tydper^ van vijf j iren. 5f ~ voorscho;s(itèl zal kunnen afge-■rt«.an ot Vf rpand worden vo'geus het besluit- a Van November 1918. Art. g. — Indien de toegekende verjfoeding KJeitier ware dan hct beHrag van het voorschot mi ae voo.schotstitel vervangen worden door •enea rietiwen tiel ds bepaaldo rergooliag vermeldende. Iag wal yan afstand of ve panding van den n ex zal de Staat aaa den afnemer of scbuld-eiSi-her-waarborg, de sommen botalen v/alke de Denaaeehgde hem schuld g iç, uit hoofds van Tc.agen gesloten in overeenkomst met het Dcsunt wet rau 18 Noveir/oer 1918. ~ rooischotten worden toegestaan «oor de rscntbanken en gerachtshovea vaa ooriogsvergoeding. diinleSfd'behandeld?0"01101611 bîj aan"' 8' "* *anvraac tôt roorschot duidt 1° Het bedrjig van het gerraiîda voarschot. 1° De Isowjsmmdea tôt schattia-g va* de wezealijka en drrngendo boioefte die hat veor-tchot rechtvaardigt. 3« Het gebruik daî di aa*vrager vaa hot voorschot schikt te makeneade rchattiagderuitgaaf welke men schlkt tedoeo. Aile b:f(ekken, in'ichtiaçen en ultlaggrnde gtukken zullen bij df; aauvraag gevoegd wordsn, Art. 9j — Bij gebrfk aan v£5te gveadea tôt sch^ttiag der jui»te waa-.de, doet d» racfeter uitspraak rekening hoùi^eade vsn de granden door den aanrragcr en dea S'aatskomuiisBaris verschafr. Art. 10. — Beraep is oatvankelijk weîk ook haï bedrag zij ^l«r nan»raag. Art. 11. — Op ver ooa van een c*îtiiikaat vaa deng'iffi:r der rech:ba«k cf van het hof over-handiït de ministcr van financiëa aan den bcaadeelde dea voorjchotstitel. Art. 13. — Een kosinklijk beslait zal het toe-elcht regelea van de vervulling der voorwiiarden aan da penie*t(*r« van vn*r8rîlantï/*n 1 De huishuurkw©sfi8. Gsutongrâ Kom'tsit van flo Elgreaaars-bslaa^sa aa VorumlgS.* SlgœuMta. Het gemeagd Komiteit, «etroffan door het neerleggen van een wjtïaaiw-jrp betreffende de acht^r»talii?e huishuur, heeft besloiea asn de Ielen der bciie Kamers esn verzoekscbrift te sturen, in de hoop dst er rokon:ng zal g#haudea worden van de rechiaatige eischea en vaa den onmogelijken toestsni deq eigenair aaagedaan sedi-rt het uitb ek&n van denoor'a?. D« statistiek-tabellea opgemaakt d«?or de maat-schappij « Eigenaars-Bekagso » stellen vast dat einde 1916 't ver'ics van huishuur reeds 54 1/2 °/o van het iotaal be'iep. Dese zoo ernatiee tosstand heeft v»or rechîstrteksch gevolg gehad iat de meesteeisrendommen door reoten eabypsthekaa be^ast zijr., wcIko allea ?road*;la? z&udea ver-lieze» iadiea het vooritel Vanderveide tôt v,ret •wierd. Het zija de kleine eigenaars en ëezen welke zich latea overha ea hebben werkmanswo-îisgea ta bouwea — een weric clat noch ass dtor de regtering gesteu<id werd — welî-e er al da n'sdïelea van zoudeo dragon. Tegenover zulke rechtsmisVemin? zullen xij op hunn^ beurt in de ©amageliikheid zijn hunne verbioteafésea sa ta kemen. Nochtaas zija het di3zel!deei?enaars welk« het gro<>tste deel dor las'eadragea ea zo^d^eaie de staatskas aaa-vullen.Zullkdanige wet zou allea verderen opbauw vaa werkmanshuiz^n 3(renmen en n4)«dzakelijk de verhoog:nT (1er huishuur bijbresgen. Er is du-, aile rede de "feelangen vaa eeae zoo belaagrijke reeV» be'astisgsc&uHigen *iet uit het oog te verliezen ea tategen iecl maet er er astis gezocht worden om huane resds zoo diep gegricfde belangen ta hersîe'.lsn. Kanln^ Albsrt te Dinanl. ZaHolaer morgend, rond 9 u^e, is Koning Albert, ia k^ein uniform van g^na"aaft vergs-zeld van dô prijjei Leopold en Karel, incognito te Dinaat aangekomîn, om hst hserlijke s'tadje van vroîger, clat nu slechtî nog eea puinhoop is, te bezoeken. Onze Vo-st wandslde te voet Isngs da rua Grande, was'zeer vertrouwalijk met de bevol-kiag, vroeR aan da omstan iers hoeveel bargers er werda i doodgeîC'ioten, het getal gijzjlaars en weggevoerdsn ea hoeveel huizen 1a braad werdsn gestoken. Koning: Albert deed zich de plaats aanwijzen Waar het staihais hai gestian. waar 17 iaar g«- leden, Binant de eer had Albert do Groote, die prias Albert van Belïië was, ta satvangea. De K'ïHÎag der Be'g«n oaderhield zich essisre ! oageBblikkan met de orerste vaa hct kloester ; vaa da eerw. ZUstets van O.-L.-Vreuw. Op dit ojgeablik werda* de Konln? ea de prissea daor de meaifte die iposdig laots aile kanten was te^gekemaa, erloeud en werdaa Huaae HoogheJea ueesldriftig toegajulciit. De Voistelijke personsn bégaren zich ver-vo'gens aaar de « Krifebs 5iari*-Jo3é« vraar de Konios: bijzondeiiijk Mej. Laurent galuk-weaschte.Gsvolxd door eoaige leden van dîn gemeen-terta<3 sa da pastoor-daksa van Dinaat kwam men op da plaatsaa wsar den 23 Ooj?st 1914, Duitscbe troepaa lafieUjk 650 burgers 'vejrmoor-dsH,waaroader S0 vroawen en 18 kinderen ooder de 14 jaar en zelfs van a&iader dan 2 1/2 jaar oud. De Koniag zeer bewojan, ontbloatta zich en nam ke^nis van de herianeringsplaten ®p dezî verscbiirge plaatsen, aaa ds muren vas'^ehocht waarde oag:elukkige4 dan nurteldood stierran. De Koning bezocht eenig? veraielde gebouwen, evcrblijfsels vaa prachtige woaiagen, waar peHeele famllies bekrsmpen zijn gehuiscest, Zijne Majesteit eadarhield zich laag met de bewooers en sprak hun aanmoedigeacte an ver-troo*tende woordoa toe. Om 11 ure 45 vertrekken Hunae Majesteiten oader de kreten van : Leva da Koaing, love Belzië. Tramwegen, Mea schrij ft ons : Mijnheer de Hoofdopsteller, Met veel baiaaj;steUing las ik uwe artike'en aopens de uitbrei-ling der tramwegen. Wonder-baar. dat de Zuldarkaat dar stad iinmer rergetea werdt I Ware het nochtans niet wansc'aelijk, dat Sint-Deaijs-Wastrem, Siat-Marïens-Laethem ea De Pinte ook per eiektrisken train aan de stad ver-bon ien warea ? Het is ho-'gitwaarschijnlijk, dat dd statie vaa Geut (Zuid) voor het reiîigersverkeer niet mser zal seopand worden, waat er was van h«t aluiten reeis kwestie vôôr daa eorlog. Al de reizigers die met dan spoorwag1 aaakomen, zullan ia St-Pietersstatie moeten afstappen en dia welke van do oaiîiggeade ge igecatto kemea en zich ia het centrum der stad moeten begeven, zallen sleohts halfweja zija. Ee-ie nieuwrt tramlijn zou moaten aangelegd wordan vaa St-Pjetersstatie, lançs de Afsnéiaan of Si-Deaij;laan, welke verder de Meerscastraat zou volgen naar Siat-Dsaijs-Wostrem. den Kor rijkschen ateenweg doorkruisen dicht de Rosdamstraat, du^ niât verre vaa St-Martans-Laet'nem, het lan 1 deorsnij ^ea tet aaa de B reede-straat van De Pinte, deze volgen, en eindiçen aan den ijzerenweg, waar de aieuwa statie moet gebouwd wordan. De tramrijtuigen zouden moeten dosrrijden, tôt de Kooramarkt, waar zij rond St-Niïolaas-keik kunnen draaiea. Zm zoudea veel bijfragen tôt het verbeterea van den siienst Koaramarkt-St-Pieterss(atie. Reeds nu viadt men gesn plaats in de rijtui?en op deza sektie, wat zal het zijn, als St-Piefersstatie de Groote * atia van Gant za\gewotden zijn ? Een allergrootste voordeel dezer lijn ware, dat zij noch over draaibruggan moet, aoch een spoorweg moet doorsaijden. Zij zou het geluk ui'makea dar talrijka bewon-deraars dar Laie, ea ware zeker geroepea tôt een overgroot succès. Het is te verhopei, dat onze maatschappij \an ele'ctrieke tramw^gen met wolwillendheid deze kwestie zt! oaderzoekea. , Aanvaard, Mijahear ens. A. J. De reizigers taaken zich ooge4uldlg over da rertragisg die de tréteau op daxan o®«enblik ondsrgaan en nachtass is het de tçhûld aiet vaa het spoorwegbestuur. De iok»moti«roa door da Duitschers achter-gelatta, zijn ia slachteo toes<aad ; al aet mate-riaal is versletea. Daarbij hebhsn ds Daitscbcn al de goede kelea wcgpehaakl aa met d-5 slechte hoeianighaid dis m«a ons gelaten haeft, is hol de machiniste» oamagelijk de aood ga drukkiag te âoudau. Ook de spoorwegwe»en zija in zeer slechtea s'ait ; er wordt vlijtig gawerkt om daarin te verhelpan, doch dea arbeid is iastig voor^.1 mat zulk slecht wedar. Ook het vervoar van troepaa ea asamuaitie, de militaire bevoerradi g en deze der vluchteliagea, waarvoor talrijke treiaes noodi.e zijn, bileameren het verkeer voar da reizUers. De toestaad is dus zeer moûiijk, doch stillekens aan zal er verbeteriag komen. Sedert eanige dagea hebben de D iitschert lokomotievan, di« in beter -n staat zija, gel«vetd, waardoor dea dienst vanr«izigers-en koopw trea-treiaen merkelijk zal kunnsn uitgebreid wordaa. UIT INGELMUN3TÊR. Varleden Zandag hield de volo-club <t VIuf ea Vrij », eene eerste algemeens verga-ie.ing in het gewooa lokaal aan de Groensterjt. De gelajzaal, versierd met de portretten vaa onze peliîfda Vorsten, mi-lden vaderlan ische opsohriftan en nationale vlagjes, had ojn feaste-lijk aanzien ter gele-rfenheid onzer bevr^iaj. Da noadiga schikkingen werden genomea tôt volledige heriisriclïtiag van den voor'aeen zoo bleeienden club. Het dâel ons deugd d-iar var-dienstelijke mannea aan ta^ treiïea als Jaa Vandekerckhove, onder-officiêr in veriof, dio zoo^eel ge'eden heelt ia zijne harde, larbrdurige ballingscbap en die zijae oude vrieaden was kemea groeten ea de hand drukken. Met alge-Beene stemmaa werd hij bestuurlii gekozoa. Hertalijk proficiat I Deschnjver, Georges Van Hoti'to, d;e de iaric'ater en altijd de ziel van de.i velo-club «evreestis, hardacht in eene korto aaaspraak de vijf ledsa die gestorvea zija voor h>H vadar* laad en als heldca op bat eereral l pevalhn zija, aameiijk : Gustsiaf Delsof, Michel Dswauynck, Léon Laiaez, Jaa Liac'au ea Gaston Michials. Na hulde gebrach* te hebbea aan de diarbare gesasuveldea, stelse hij voar e^ae oinhaling te do*a,tâa eiada eoaea dk-nst t»laten csleWreerea voor hunne z'elalafanis l 't Is het eenigs e en 't beste, zoo bes'oot h'j,wat wij voor Ir-ra ltunnoa doen. Die oinhaliag bracht do ren^e son» op van fr. 66-53 wat eoa sprtdcsnd bswijs is ran da broederlijkhtid, den sïoisdisn^teivi en da vaderlasAiliefda d^r leden.'t Is waarlijs prachtig en loffraardij ! Gansc'i den avond werden vad^rlandsch» liederen Kezençen, als : Mijn gobaortedo'-p. de Vlaamscha Leeuw, Naar wijd e» zij d, en m^ar andare, kuns'ig beîelaid up de piano door Georges Lyaael. Wat vooral bijral vond, was het liîd van «De K«ut» waarla de Du t;cho dwinglandij op meesterlijke w:jz* geschand-vlekt ea heel dû Bnifsciie doeniaga fijn op flesschen g^trakk^n wordt. Eea knul werd binnsngebracht, in militaire houding. volledig uitgeru-t zO'>dat hem niets ontbrak, tôt zalfs hït eereliat, het ijzsren kruis, de veldflesch met het opsch'ift « IJ^erwasser » en do gamslle waarin eea halvea haring warea niet verge^en. Hadde hij a'I^s gehoord en verstaan, hij ware Iin den hoek. waar hij tan tooa stoni, vaa spijt ea schiamte iaeeagekrompen ! Die ke'el zal ongetwijfeld weigcrlijk bew.iarl worden en la andsro omstaadighedeanog dieast m jeten doeal

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection