De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie van Socialistische Jonge Wachten

299 0
01 August 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 August. De jonge socialist: maandelijksche uitgave van de Vlaamsche Federatie van Socialistische Jonge Wachten. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sb3ws8jg2b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

vierde Jaargang • Nr 8 Ôogst 1914 DE JONGE SOCIALIST MAANDELIJKSCHE UITGAVE VAN DEN BOND VAN VLAAMSCHE SOCIALISTISCHE JONGE WACHTEN Door Kapitalisme naar Socialisme In onze vroegere artikels stelden wij reeds vast dat de huidige samenleving, die wij de kapitalistische maatschappij noemen, even-als de vorige samenlevingen, de slavernij, de lijfeigenschap, en wat er vôôr ging, berust op uitbuiting en we zagen ook al reeds, welk karakter, de uitbuiting in die vroegere samenlevingen aannam. De uitbuiting onder het ka-pitalistisch stelsel is niet zoo eenvoudig als hare voorgangsters, en juist omdat zij inge-wikkelder is hebben zoo weinig arbeiders er een helder gedacht van en is het zoo gemak-kelijk voor de burgerspartijen velen nog een rad voor de oogen te draaien. Van jongs af aan in de scholen wordt den jeugdige prole-tariers geleerd goed op te passen, zich goed te bekwamen in hun vak, vooral heel vlijtig te zijn ; maar wat men hen niet leert, dit is dat al die hoedanigheden welke men hen tracht in te pompen moeten dienen om veel winst te brengen in den zak hunner meesters. De burgerlijke democraten loochenen de uitbuiting door de patroons op hunne arbeiders gepleegd ; zij geven wel toe dat er eenige « slechte » bazen zijn die veel te laag loon be-talen, maar zij beweren dat er ook goede zijn en triomphantelijk wijzen zij op enkele rare havissen, die zelfs de winsten hunner fabrie-ken deelen met hunne arbeiders. Later be-wijzen wij wel dat tfUIST DEZE LAATSTEN DE GROOTSTE UITBUITERS ZIJN. De uitbuiting, onder de loonslavernij gepleegd wordt door dat zij eenigszins ingewikkeld is door de massa niet begrepen, maar ze wordt gevoeld. Iedereen weet dat hij uitgebuit wordt; de domste boer, de verstomptste arbeider gevoelt aan zijn lijf dat hij veel moet werken voor weinig geld, maar hoe dit komt kan hij niet precies zeggen. De eenige benaderende verkla-ring die hij zou kunnen geven is bv. : « Wan-neer mijn baas aan mij niet meer verdienen kan, dan zendt hij mij weg en heb ik geen werk meer "» maar hoe dit economisch in el-kaar zit, met welk recht zijn baas dit doet, dat zal hij niet kunnen uitleggen. De arbeider wordt niet uitgebuit, de arbei der is vrij, schallen de verdedigers der kapitalistische maatschappij uit ; vrij van te werken, wanneer hij wil, waar hij wil ; niemand heeft hem iets op te dringen. Hij mag de voor-waarden weigeren die een baas hem voorstelt enz. En inderdaad, dit staat dan ook zoo ge-schreven in de dikke wetboeken van bijna al de landen der wereld, en wijzende op die wetboeken en de hand op het hart, zingen i?e heeren liberalen het lied der vrijheid des arbeiders op aile tonen en in aile talen. Het kapitalisme kent inderdaad den per-soonlijken eigendom van menschelijke wezens niet meer, zooals de slavernij bv. De slaven-houders hielden slaven net als wij huisdieren houden, zij hadden er recht van leven of dood op. In onze tegenwoordige maatschappij is het bij de wet verboden over menschelijke wezens te beschikken. Een mensch staat vrij tegen-over de andere menschen ; niemand mag aan zijn lijf raken, of hij wordt gestraft ; niemand mag hem dooden, bv., of hij heeft met de strenge heeren van het gerecht af te rekenen. Maar, de menschen hebben nog wel meer betrekkingen dan die van lijf tôt lijf ; onze maatschappij is nu niet zoo eenvoudig "dat ieder mensch, zoo maar een eiland kan vor-men en geheel afgezonderd van de overige menschen kan leven. Onze maatschappij is zôô ingericht dat integendeel, de menschen betrekkingen met elkander moeten hebben, dat de een niet leven kan zonder de andere. Het grootste gedeelte van wat de mensch be-hoeft om te leven, moet hij koopen van een ander mensch, omdat hij zelf het niet maken kan. Dat ieder maar eens rond zich kijke en zich eens afvrage wat van hetgene hem oni-ringt zijn eigen produkt is. Bitter, bitter weinig. Hoogstens wat knutselarijen van weinig belang. Ailes wat hij gebruikt of verbruikt, al die waren heeft hij moeten koopen van andere menschen ; en die menschen zelf hebben meestal niet gemaakt wat zij verkoopen, zij hebben op hunne beurt die waren ook nog gekocht van anderen. Wij noemen nu waren die producten welke voortgebracht worden, niet om verbruikt te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods