De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1589 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 April. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/db7vm43p97/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3e jaar. — N. 15. Zaterdag 11 April 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTEÇSTRAAT, 6, LOMMEL Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPLISCHE ARBEIDER Oeloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Kantonaal nieuws. — Kiesmeetinq. Overeenkomstig met de HH. Kandidaten der aanst. wetgevende verkiezing, zal op 3ia Mei aanst. eene algemeene groole kiesvergade-ring te Peèr plaats hebben, die terzelfdertijd eene Iluldebetooging zal zijn ter eei'e van den llooggeachtcn lleer Minister Ilelleputte. Al de maatschappijen, vrienden en kiezers van het kariton wor-den dringend ver/.ocht deze vergadering en manifestatie door hunne tegenwoordigheid te willen opluisteren. VERRIJZEN. Dat vvij eenmaal /.lillen verrijzen !.. Den grootsten dageraad aanschou wen die ooit een menschenoog heeft verblijd I Rijzen uit den grond, — gelijk hetdoode graan na den winter kiemt en bij de jonge warmte der eerste lentezon door de zware aarde boort, — levend worden wederom ! En ganscli ons moeilij k menschen -leven vergetend, glanzend van ver-dienste, eindelijk voor eeuwig naar den iiemei mogen I Alléluia ! ¥ ★ ★ Jezus-Christus heeft ons dat be loofd en zaligmakend vôôrgedaan : In een arm stalleken geboren ; midden het misprijzen van zijn eigen volk grootgegroaid ; verraden en verkocht door deze die Hem vrien-delijk zoende, zeggende : « Meester, wees gegroet ! » ; gehoond, gelas-terd en belogen door allen die llij redden wilde ; vergeeseld zonder mededoogen; opgenageld tegen het hout der openbare schande ; dood gemarteld v66r zij ne eigen Moeder en begraven in een graf, geleend door eenen der enkelen die hem kende, is Hij, na den derden dag, zeer glorievol verrezen 1 Alléluia ! * * ★ « Hij is verrezen van de dooden, ziet, Hij gaat u vôôr ! » (Matth. .28 7.) Troostvol en opbeurend moet dat, kliriken voor de velen die gelaten, siil, alleen, beklagenswaardig maar door niemand ooit beklaagd, een harden kruisweg gaan. Voor dezen die, tevreden met des lleeren wil, deemoedig wacliten, in den winter hunner dagen, naar een eersten nooitgenoten lentedag. Voor dezen die de uren tellen moeten aan het druppelen hunner tranen, aan het krimpen van hun hart dat stilaan ledig bloedt. Voor dezen die nooit een lapken blauw des hemelszien, maar krank en kreupel, ongeneesbaar liggen weggesloten. Voor allen die, nog levend, dra-gen een deeltjen hunner dood, moet het troostvol en opbeurend klin-ken : « Hij is verrezen van de doo den, ziet., Hij gaat u vôôr 1 » Want wie wilt er niet in lichaam ) en gemoed een Kruisweg gaan ; den kelk der menschensmarten drinken tôt den droesem ; verraden worden door den laatgten zijner vrienden en gelasîerd om het goed, zoo pijnlijk, maar zoo offervaardig, zoo gulhartig uitgewerkt... Wie wilt er met in lichaam en gemoed eene Kruisdood sterven .. Indien hij eenmaal, glorievol als Gbristus, — Alléluia ! — Verrijzen mag 1 (Standaard ) Politieke Priesters. Wie keut dat afgezaagd deuntje niet : "Het zijn politieke priesters». Door die woorden : het zijn politieke priesters, trachten de liberalen en de so-cialisten die priesters hatelijk te maken, die dag on nacht door kopbrekerij en geestesarbeid werken en zwoegen voor het welzijn van ons volk. De liberalen en de socialisten noemen politieke priesters, juist die priesters die niet alleen de zielenbelangen maar ook het stoltelijk welzijn van hun volk be-hartigen.Politieke priesters noemen ze dezen die in Boerenbonden, in Vakvereenigingen, in Ziekenkassen, lotsverbetering roor den minderen man bewerken. Politieke priesters noemen ze dezen die in al die volkswerken gratis het schrijfwerk ver-richten, met veel geduld en opofterings-geest eenieder trachten te voldoen. Politieke priesters noemen ze dezen die het volk opleiden te streven naar een menschweerdiger bestaan, naar een hoo-gcr denken en voelen. 0 ! wat zijn die blauwe-roode cartel-broeders toch hatelijke volksbedriegers. Goede priesters zouden bij lien zijn die priesters die Gods water over Gods land lieten loopen. Goede priesters zouden bij hen zijn die k priesters die zich in eeno altoos al meer en meer ontvolkte kerk zouden opsluiten. Goede priesters zouden bij hen zijn die priesters die zouden zeggen : Bemint uwo vijanden, luistert goed naar hetgeene ze zeggen. Doe wel aan die u haten, laat u overal maar goed aframmelen. Bid voor hen die u vervolgen en lasteren, opdat de duivel zou zegepralen. Wel, wel, hemeltje lief toch, dat zouden goede priesters zijn, ei, cartelman-nekens?Deden de priesters niets en lieten ze ailes maar gaan, o ja, dan zouden het goede priesters zijn, en achter hunnen rug zouden liberalen en socialisten dan fijntjes tegen het volk zeggen: Eiwel I uwe priesters, waar zijn ze ? Maar nu dat de priesters werken voor het welzijn van 't volk, nu zijn het politieke priesters, ei ? Doet maar goed voor zulke lieden. 't Is al gemakkelijker de maan met uwe tan-den te pakken. En wat heimelijke volksbedriegers toch 1 Hoe weten ze op de volksonwe-tendheid te azen. Hoe slim zijn ze toch om door de onverschilligheid van het volk goed zaad in zijn wasdom te krenken, Om het onkruid weelderig te laten tieren. Duizenden werkmenschen hebben zich alzoo laten beetnemen. Op plaatsen waar de priesters volop op sociaal gebied ijverden, maakten zij er politieke priesters van. Daardoor wa-ren die blauwe en roode volksmisleiders zelf de schuld dat de lotsverbetering der werkmenschen achterbleef en altijd langer zal achterblijven. Op plaatsen waar de priesters niet op sociaal gebied ijverden, maakten zij er menschen van te lui om te werken, en die niets overhadden voor den armen werkman. Begonnen die priesters soms te werken op sociaal gebied, dan was het seflfens : Blijft in uwe kerk, bemoeit u daar niet mee, ge zijt politieke slipdra-gers.Ik vraag het u, werkmakkers, is zulke handelwijze deftig ? Wij zeggen vlakaf : zulke handelwijze is laag en laf. Laag omdat ze den priester als ware volksvriend doet verachten. Laag omdat ze den priester die het volk naar ziel en lichaam wil weldoen, in zijne verhevene roeping tegenwerkt en zijnen arbeid stremt. Laf omdat zo het volk bedriegt, omdat zede volkswonden openhoudt en nog meer doet bloeden, omdat ze azijn in plaats van balsem op die wonden giet. Ja, lat — omdat ze de schuld is dat de werkmenschen, in plaats van beter loon te bekomen, in een polieken strijd worden getrokken om hier en daar een opgebla-zen Baas Ganzendonck op de roode kus-sons te helpen. Mijnweriîer. Yoor ons Yolk. F>ensioen- en Verzekeringswet. Na het Paaschverlof zal de pensioen-en verzekeringswet besproken worden in de Kamers. Een voorstel om het wetsontwerp te splitsen wordt verwacht van de heeren Verhagen, Huishauwer, en consoorten, doch het zal niet gestemd worden. Naar men verzekert, zullen minstens 20 leden der Rechterzijde dit voorstel verwerpen. Liberalen en socialisten willen evenmin van de splitsing. Menvoorzietde stemmingvan hetwets-ontwerp, zooals het is ingediend door de Regeering. Door den vreemde beoordeeld. Leopold Mabilleau behandelt in de Journal van Parijs dit Belgisch wetsvoor- stel. Het Journal behoort niet tôt onze partij. Zijn oordeel luidt : '• Van het Noorden komt ons nu h cl lichl De belioudsgezinde partij van België die sederl zooveel jaren aan het bewind is geefl een nieuiven blijk van hare aanpas sing bij de sociale noodwendigheden van de werkende klas. Ik zul mij bepalen met le zeggen dat het wetsvoorstel op de sociale verzekeringen door haar neergelegd een sloutmoedig als bestudeerd werk is. Het is le gelijk het meesl volksgezind en het meest vrijzinnig voorstel dat er ergens in eenige wetgeving le vinden is. Voor y fr. jaarlijks verzekert Frankrijk een pensioen aan de lielden die op eigen k'rachten de drievoudige hel : ziekle, ge-brekkelijkheid, werkeloosheid kunnen doorzetten Voor 24 fr (12 fr voor de ziekle. 6 fr. voor de gebrekkotijd, 6 fr. voor het ouder-domspensioen) neemt de Belgisclie verze-kering alle gevaren van de arbeiders op haar : ziekte, onbekwaamheid, ouder-domspensioen.bepaald, dit klein land is een groot volk. » Onze hoofdmannen. Heeren Schollaert en de Favereau. Kamer en Senaat zijn in verlof gegaan : Zoo er één man in de Kamer is die be-wondering verdient, dan is 't wel de ge-achte voorzitter, heer Schollaert, die- de bespreking wist in 't rechte spoqr te houden, de meest weerspannige balstu-rigaard tôt reden bracht, die streng de hand hield aan de uitvoering der door de Kamer vastgestelde dagorde, die zelf het voorbeeld gaf, ondanks zijne jaren, door in de vergadering te blijven tôt 8, 9, zelfs 10 en 11 uren 's avonds. De keeren, dat hij zich in den voorzitterszetel liet ver- vangen, slabbakte de bespreking. * * * Baron de Favereau, voorzitter van den Senaat word Maandag moi'gen in den rouw gedompeld door liot overlijden van zijn neef, Jean d'HUart, substituut te Namen. Hoe hard hem dit overlijden ook trof was hij Maandag toch op zijn post als président van den Senaat. 't Zijn mannen van plicht en opoffering. ~Werkabonnementen. Met het doel de katholieke regeering hatelijk te maken bij de arbeiders, ver-spreiden de socialistische bladen sinds eenigen tijd het gerucht dat er opslag zal komen in de prijzen der werkliedenabon-nementen. M. Segers, minister van spoor-wegen, heeft verklaard dat er nooit of nooit kwestie geweest is den prijs der werkliedenabonnementen te verhoogen. Daarmede is de roode leugen weer den bodem ingeslagen. Teletoonnieuws. M. Segers, minister van ijzerenwegen, post- en telegraaf, heeft bepaald dat voor-taan de abonnenten van den telefoon ton allen tijde mogen opzeggen mils betaling van den prijs ooner maand. Nieuw wetsontwerp. Minister Hubert heeft een wetsontwerp neergelegd, het arbeidskontrakt tusschen bedienden en werkgevers wettelijk rege-lende. De werkopzeg van weerskanten word verpliclitend gemaakt en er zijn zekere bepalingen, waarin het de bedienden, die een patroon verlaten, verboden wordt hun eene oneerlijke concurrencie aan te doen. Paschen houden. De koning, de koningin en prins Leopold hebben Maandag in de de parochie-kerk van Sint-Quirinus hunnen Paschen gehouden. In het begin der aanstaande week zal het koninklijk gezin voor eenige dagen naar Oostende vertrekken. Flondreiskaarten van S en 14 dagen. Tengevolge der talrijke overtredingen in de spoorwegabonnementen, heeft het spoorwegbestuur de volgende maatrege-len genomen : 1. De aanvraag voor een abonnemont moet vergezeld gaan van een portret van den belanghebbende, getrokken op papier van 6 cenlimeter lioog-te en 4 breed ; het hoofd moet ten minste een centimetcr hoog zijn : 2. Dat portret mag slechts een enkel maal gebruikt woiden ; 3. Het moet op de afgeleverde kaart geplakt blijven. In de staties moet men de portretten weigeren, die niet aan de opgegeven voorschriften beantwoor-den. De waarborg mag niet (erugbotaald worden aan den houder van een abonnement waarop het portret niet voorkomt. Handboekje van den Vereeniffden Werkman. Dit leerrijk handboekje, opgemaakt door advokaat Paul Crokaert, van Brus-sel, een geestdriftige vereenigingsman, word in twee talen gedrukt. Van de fransche uitgaaf werden reeds 10.000 exemplaren aan den man gebracht. Eene tweede uitgave zal binnen kort moeten verschijnen. Met de Vlaamsche uitgave is het slcch-ter gesteld. De Vlamingen laten zich deze maal «trekken». Dat is gansch ongo-woon. Do bestuurleden onzer vereenigingen vinden in dat handbookje zeer nuttige inlichtingen omirent de geschiedenis en de strekking der vakbeweging, eenvoudig voorgesteld, die zeer goed op vergaderin-gen, en in vlugschriften en manifesten kunnen benutligd worden. Wie zijne taak als bestuurlid goed wil kunnen vervullen, moet zich een « Handboekje vnn den Vereenigden Werkman •< aanschafien. De bestellingen te doen aan het Atge-meen sekrelariaat. Holstraat65, 6ent. Prijs per exemplaar : 15 cent. Met minstens 25 ineens genomen : 10 cent. Voormannen, leert, leest en ontwikkelt TJ ! 't Is het zelcerste middel tôt zedelijke vorming en standverhefflng. Met landbouwlblad. I'it blad kost jaarlijks gemiddeld aan den Staat 7227 frank. Het heeft voor de Fransche uitgave 11 en voor de Vlaamsche 4 abonnenten. Heer Maenhaut vroeg daarom aan den heer Minister het eenvoudig af te schaflen, te meer daar het volgens hem hoegenaamd geen dienst be-wijst, noch aan land-, noch aan tuinbou-wers.Heer Helleputte merkt aan dat het •• Landbouwblad » niet veel abonnenten kan hebben, vermits het aan velen koste-loos wordt rondgestuurd. Hij zal onder-zoeken welke nuttigo veranderingen er aan die uitgaven kunnen gebracht worden.Burgrers en Coôperatieî. Ilet Burgersblad, zijn titel zegt zijne strekking, vraagt dat eene wet in België gelijk in Duitschland aan de coôperatie-ven zou opleggen al liunne winsten aan de leden uit te keeren zonder iets voor arifere doeleinden te gebruiken. Dit ge-daclit keuren wij goed, want eene ver-Ijruiksmaatschappij moet niets anders zijn dan eene verbruiksmaatschappij. Toch is het te vreezon dat de bestaande cooperatieven eenvoudig een anderen vorm zouden aannemen, b.v. van han-delsmaatschappij,en zoudenvoortwerken als nu. Het Burgersblad erkent dat katholie-ken mogen cooperatieven stichten. Dat zij daartoe door de socialistische of libérale cooperatieven kunnen genoodzaakt zijn, looehent het niet. Het zal ook, indien het wil rechtuit spreken, moeten belijden dat do katholieken in 't algemeen de andere niet zijn vooruitgeloopen in-zakc coôperaticf, integendeel. Voor Limburg eehter stellen wij de vraag ? Zou het voordeelig zijn dat de katholieken zich op dit terrein door de socialisten laten voorgaan ? Senaat. In Senaat gelijk vroeger in de Kamers lcruipt de bespreking over de schoolwel langzaam voort. Nieuwe argumenten zijn er niet aangebracht maar de tegenpartij wil tijd verspillen. Diric. Y an week tôt week Ontffoocheld. Tegen hun congres van Paschen, zouden ze 500.000 handteekens hebben oj hun lijsten voor algemeen stemrecht, zoe schreeuwden de socialisten, zoo bazuin-den ze rond ; 500,000, een half miljoen. Ja wel gauw gezegd, maar.... In Brussel hebben ze gekregen 8,60C handteekens, in AnUverpen 4,198; in Brugge 120 ; in gansch Luxemburg 260. Op 31 Maart hadden ze voor gansch het land, met zijn bevolking van over de 7,000,000, verzameld 88,723 handteekens.lïn men moet weten dat dit het cijfer is door de socialistische bladen zelf opgegeven, wat beteekent dat er daar nog eenige duizenden handteekens kunnen ge-logen zijn, iets waar, overigens nioi moet aan getwijfeld worden. De uitslag is waarlijk ellendig en weinig bemoedi-gend voor hen, die deze. week, op kom-mando, nog eene bovenmenschelijke po-ging moeten wagen om een oogst van handteekens op te doen. Ons volk geefl den brui om de rooden en om hun ge-zwets over grondwetherziening en algemeen stemrecht. De inzamelaars zullen het best ondervinden als zij deze week op zooveel plaatsen met klikken en klak-ken zullen buitenvliegen ! Nagels met koppen. Het Vrije Volk heeft het alweer op de klerikale geldmannen geladen. Het schijnt goed ingelicht te wezen, naar het beweert, gooien de katholieken het geld zoo maar weg om nietsdoeners vet te laten worden, het zijn de katholieken die aile vet betaalde postjes inpalmen. Wat deed het liberaal ministerie in 1879 ? Het smeet al de katholieke ambtenaars aan de deur om ze van honger te laten cre-veeren, en stelde nieis dan liberale vrees-zakken in de plaats die op korten tijd de staatskas verrobberden en het land in den dieperik hielpen. En nu onder het katholiek ministerie zijn in al de departementen en besturen nog liberalen die de vetbetaalde plaatsen innemen. Welke liberaal heeft onder het katholiek gouvernement op 30 jaren tijd zijn plaats verloren om zijne liberale princiepen. Waarom spreekt gij nieteens van de liberale en socialistische geldver-brassers, die in het bestuur van gemeente en godshuizen nestelen onder andere te Vorst bij Brussel ? Het ziet er daar pro-per uit met den ziekendienst van de arme kranken in het wereldlijk hospitaal ! Een gemeenteraadslid, de socialist M. Boulanger, beroept zich op mannen van goe-den wil om de schandige braspartijen en verkwistingen te doen ophouden (zitting van den gemeenteraad van 3 April). Boulanger : " Alleman weet dat ik geen cal-lotin » ben, maar ik ben een man der daad en geen centenprater. Om het hospitaal van de vuiligheid en rotligheidj te kuischen doe ik oproep tôt aile eerlijke menschen zelfs tôt de «callotins.» Gij liberalen met den burgemeester hebt in 12 jaren geene verbeteringen uitgebracht. De burgemeester triomfeert altijd door alleen heersching. Hij heeft u ongeloofe-lijke geldverbrassingen doen stemmen. Is onze burgemeester wezenlijk in staat om eene voorstad van 30,000 inwoners te bostieren ? » Waarom spreekt het V. V. niet aan zijne lezers over die schandalen van het hospitaal van Vorst? Zijne lezers mogen het niet weten. Nog a propos van vetbetaalde liberale plaatskens ! Er bestaan voor de scholen van Brussel 15 inspecteurs, waarvan de grootstemeer-derheid niets te doen heeft, maar zij zijn benoemd door liberale vriendjes. Ziehier de lijst : Een inspecteur der lagere scholen ; Een inspecleur der kindertuinen ; Eene bijgev. inspectrice der kindertuinen ; Een inspecteur voor het handwerk ; Een inspecteur voor de beroepscholen; Een inspecteur voor de zwemlessen van jongens en meisjes ; Een inspecteur en eene inspectrice voor de leergangen van orthophonie (verzor-ging van de articulatie bij het aanleeren van talen ; Twee inspecteurs voor de schoolsoep ; " Een inspecteur voor het speciaal on-derwijs ; Eene Inspectrice voor den vierden graad voor meisjes ; Een inspecteur voor de maatschappijen van oud-leerlingen ; Een inspecteur voor de volksbibliothe-ken.Zou M. Jaccjmain of wel het Vrije Volk niet kunnen zeggen hoeveel in 't geheel die 15 inspecteurs per jaar optrekken om niets te doen. Wanneer zal Brussel nu een inspecteur van de inspecteurs benoe-men ? Die zou toch ook wel 25,000 fr. mogen trekken. Om fortuin te maken. Het blad van don liberalen heer Braun van Gent schrijft : " Door de exploilatie (sic) van zinneloo-zen, iveezen en ouderlingen, is menige overste van kloostergestichten archi-milli onair geworden. « Als geven zoo rijk maakt, waarom geven de liberalen dan zoo weinig? Héwel daar is een kansje ; er zijn milli-oenen te winnen met de verzorging of exploilatie (sic) van zinneloozen, weezen en ouderlingen, zoo laat M. Braun in zijn blad beweren. Neemt de gelegenheid waar, heeren liberalen. Verzorgt gij nu cens wat zinneloozen, weezen en ouderlingen. 't Zal uwen geldzak streelen. Steunt de katholieke pers. •' Al de katholieken hebben den stren-gen plicht, de katholieke pers te steunen. PIUS X. Vlaamsch in Limburg. Het Handelsblad dat zoo wakker de vlaamsche belangen verdedigt schrijft : Wij ontvingen op ons kantoor een stuk ter inzage dat luidde als volgt : Ministère de l'Agriculture et des Travaux publics.— Administration des eaux et forêts. — Inspection de Ilasselt. — Adjudication par voie de soumissions, enz... eene aanbeste-ding dus in 't vlaamsche land, niet voor vlaamsche menschen echter, vermits het stuk enkel in het Fransch was. Dit lokte vanwego het Vlaamsch Handelsverbond het volgend schrijven uit : Antwerpen 17 Maart. Hooggeachte Heer Minister, Wij hebben hier voor ons liggen een inschrijvingsbericht, uitgaande van het Ministerie van Landbouw en openbare werken, gedagteakend te Hasselt op 9 de-zer, en onderteekend door den heer F. Dubois, opzichter van waters en bos-schen.Dit inschrijvingsbericht werd rondge-zonden met het oog op de aanbesteding van chemische meststotfen die aldaar kor-telings moest plaats hebben. Dit bericht van kennisgeving is enkel in de fransche taal opgesteld, en wordt sinds jaren regelmatig in die taal alleen rondgezonden. Wij zijn zoovrij de bijzondere aandacht van Uwe Exellentie op dit feit te vestigen, en Ued. te verzoeken last te geven dat de wet in deze worde geëerbiedigd. Betrouwende, enz...» In Limburg vlaamsch I Waar zij meester zijn... In de provincie Henegouw, waar de socialisten meester zijn in den gouwraad, werd over eenige maanden eene leening gedaan van 1 millioen 800 duizend fr. Het kwam niet toe. Verleden Vrijdag heeft de socialistische meerderheid eene nieuwe leening gestemd van 375.000 fr. Dat lijkt daar veel op een Fransch bestuur ! De afdeelingen der Kamer. Do trekking van de afdeelingen der Kamer, voor de maand April, gaf de meerderheid aan de rechterzijde in zes afdeelingen. De linkerzijde heeft slechts meerderheid in eene afdeeling : de vijfde. Vliegen zonder vliegmachien. Te Gilly gingen 200.000 fr. vliegen uit do kas der mijnwerkers ; te Farciennes 9000 fr. ; te Montygny-sur-Sambre 1000 f. le Châtelineau gansch de kas ; te Leuven verdwenen 150.000 fr. ; te Ecaussines 3000 fr. ; te Brussel 4500 fr. ; en de roode secretaris van den rooden docterMascaux van Courcelles, liet een tekort na van 180.000 fr. Samen meer dan.547.500 fr. Die vliegers hebben hun deel reeds mêe in afwachting van den dag der algemeene verdeeling. Lynx. nui m BUITENLAND. FRANKRIJK. De schoolst'ijd. — In den Senaat maakt de Scboolwet naar den zin der anticleri-kalen telangzamen voortgang, want rechts verdedigt de rechten der katholieke bijzondere scholen met nadruk. Na de algemeene debatten trad rechts met een tegonontwerp naar voren. Senator "Larère eischte daarin minstens voor de huisvaders het recht, toezicht op het onderricht in de volksscholen te houden eu hunnen kinderen in de school zelf door de geestelijken godsdienstonderwijs te laten geven. Maar ook deze bescheiden -iîiseh werd aïs « ontoelaatbare inmen-ging» afgewezen door den minister van onderwijs, Viviani. Hij merkte cynisch op, dat het onnoodig geweest was, den kloosterlingen het gezamenlijk gods-dienstonderricht te vorbieden, wanneer het den huisvador vergund werd ; door ordesgeestelijken, die thans in wereld-geestelijken veranderd zijn, in de volksscholen godsdienstonderricht te doen geven. Senator Lamarzelle wees op de onlo-gische houding der radicale regeering, die den kloosterorden in Frankrijk het godsdienstonderricht verbiedt. in de Levant daarentegen de kloosterscholen in het belang van Frankrijk subsidiëert. Met 202 tegen 41 stemmen werd het ontwerp-Larère verworpen. Dadelijk kwam Lamarzelle met oen nieuw amendement te voorschijn, waar-door de onderwijzers der volksscholen verplicht zouden zijn in hun zedenonder-richt ook de plichten jegens God op te nemen. Zooals van zelf spreekt had ook dit voorstel in den fanatieken Viviani, dio de sterren van den hemel wilde rukken, eon gezworen tegonstander. 0e verkiezingsstrijd. — Vele bisschoppen hebben herderlijke brieven uitgevaardigd over dn aanstaande Mei-verkiezingen. De meeste bepalen zich ertoe, de geloovigen op hun plicht te wijzen om mannen te kiezen, van wie zij zeker zijn, dat zij de wetten Gods, de rechten der Kerk en de vrijheid des gewetens zullen eerbiedigen, en dat zij, indien zulks onmogelijk is, ofwel van twee kandidaten den minst anti-katholieken behooren te kiezen ofwel. tegenover twee verkeerde, zich moeten onthouden van aile meewerking tôt hunne verkiezing. Mgr. Touchet, de aartsbisschop van Orléans, gaat wat verder, door zijn geloovigen voor te houden, dat zij moeten stemmen tegen de-genen, die het land tôt flnancieele ram-pen brengen, en die niet het leger willen steunen, zonder hetwelk Frankrijk het hoofd niet bieden kan aan zijne machtige naburen. De bisschop van Montauban, Mgr Marty, zegt, dat zijne priesters en geloovigen niet meer stemmen mogen voor de beide afgevaardigden van Tarn-et-Garonne, daar dezen hunne stem voor de anti-godsdienstige Schoolwet hebben uitgebracht. De radicale pers toornt over dit optre-den der bisschoppen, dat zij een ongepas-te inmenging van den godsdienst in de politiek noemt, een aanslag op do Repu-blielc enz. De ideale katholiek schijnt in de oogen dier pers te zijn de geloovige, die Zondags naar de Mis gaat, zich lijdelijk in een hoek laat duwen en ten slotte nog zijn stem op de vervolgers zijner Kerk uit brengt.... Het politiek schandaal. De procureur-genoraal bij het Parijsche gerechtshof Fabre, die indertijd op aandringen van de ministers Caillaux en Monis de mstructie tegen den zwendelaar Rochette had doen schorsen, is thans door den minister van justitie ontslagen. De bladen weten nu echter al te berich-ten, dat hij président van een provinciaal gerechtshof of raaJsheer in den Hoogen raad zal worden. >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Lommel from 1911 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection