De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2165 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 March. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6k297/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3e iaar. — N. 13. Zaterdag 28 Maart 1914. Beheer en Opstel : TTT.r»r»ÇlrT'TnT?«rPT3 A AT R T.OMMPJ. InsclirijvingBprije voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad Geloofd zi) Jezus-Christus. ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN UIT LIEGHEBBERIJ? Ul } hlb| i Dateen tegenstanderu beschimp dat hij uit afgunst op uvv werk, een scheldnaam naar het hool smijt, dat hij uw arbeid kleineert e als gepruts betitelt, ach, dat laat betrekkelijk koud en daarom zej gij maar : dat raakt mij niet. Maar wat wel voelt, al kunt g soma doen of gij het met een schoi dérophalen van u afschudt : als i het zeggen, die u moeten steuneï Als zij het zeggen, die uit lak heid en luiheid en onverschillighei al het werk voor u laten liggen ; Als die menschen, die tijd en g' legenheid en vermogens, die ; hebben, als ongebruikte talente in den grond stoppen, en u — te wijl gij arbeidt voor de goede zaal — nog smadelijk toevoegen, of w: nog eerder gebeurt, achter uw ri van u zeggen : « Ach, die mensche hebben daar nu eenmaal liefhel berij in.» Ja, liethebberij. Datis een etike dat de luiheid plakt op jongen ijv< en geestdriftig begonnen en voor gezetten arbeid. Liefhebberij. Alsof het altij I u een plezier was, vergadering c vergadering bij te wonen, op hui bezoek te gaan, artikelen te schr ven, verslagen te maken, altijd ma ploeteren, juist voor diezeltde lu die hun hand nog niet uit lu broekzakken halen orn een stoot te geven aan den wagen van h sociaal werk, die gij met zoove moeite tegen de brug opduwt. liefhebberij. Alsof onze prop — v , , stellen is met het verzamelen van i prentbriefkaarten en postzegels, 1 met biljarten, footballen en flguur-î zagen. i Liefhebberij. Alsof het doel en de t. beweegreden van onze actie niel hooger ligt dan ons zelf, alsof bel j niet gaat « om Christus' Koning- schap op elk gebied. » j En toch, ja, liefhebberij. Althansin dien eenen zin,dat wij, wat wij doen, verrichlen, omdal J wij liefhebben (iod en onzen naaste. Omdat wij het meenen, als wij toi ■ God biddend, zeggen dat wij van e Hem houden. i Omdat wij weten dat liefde ofïers • vraagt. , Omdat wij begrijpen, dat bel t dwaasheid, zoo niet erger is, altijd g maar tegen Onzen Lieven fleer te i zeggen : « Ja, Ileer, ilc bemin (J - bovenal en mijn naaste gelijk mij zelven, maar ileer, het bemd is , nader dan de rok. Ik moet eersl r voor mijzelf zorgen en later, als ik veel tijd en veel geld heb, dan za ik wel eens zien, of ik ook nog wal 0 voor een ander doen kan. » p Ja, liefhebberij. Want die Iletr ; liefheeft, «Die, medelijden had me j- de schare », moet. ook het hart vo r dragen van liefde tôt het volk, da , Jezus niet kent, dat Jezus niet fief n heeft. e Ja, liefhebberij. Laat men he t vrij zoo noemen. Ons werken vooi :1 God en ons volk, het is de liefheb berij van onzen Koning zelf, het i: 1 de dwaasheid des Kruises. ^ n tr. . _ Wel op de goedkoope wouingt Uit den Vlaamschen Werkman nerr wij de volgende beknopte samenvatti over van de wet op de goedkoope v ning die door de Kamers gestemd we Het gouvernement is gemachtigd Standregeten goed te keuren eener Nal nale Maatschappij voor 't bouwen v goedkoope woningen. Die nationale ma schappij zal de stichting uitlokken v plaatselijke en gewestelijke maatsch; pijen, deze mogen fondsen verschieti (Art. i.) De Nationale maatschappij niet do burgerlijke rechtspersoonli heid, staat gelijk met andere naamloi maatschappijen. Als goedkoope woningen worden ai zien : a) de gebouwen die dienen huisvesting eener familie, inbegrepen c hof, eene slrook land of andere aflian lijkheden in zoover de huurwaarde of ! kadastraal inkomen het gesteld m< mum niet overtreflen ; b) de gebouv die bestemd zijn voor de huisvesting \ een aantal familiën, inbegrepen de tu steden en afhankelijkheden ; c) de gebi wen, beslemd voor openbare slaappla sen of volksgasthoven. Kulinen van deze wet. genieten : werklieden en dienstboden, de lagere dienden zoo van den Staat en openbi besturen als van de handelshuizen nijverheidsgestichten, dé onderwijze en aile andere personen wiens inkou een te stellen maximum niet overtreft. Kunnen aandeelen onderschrijven : Staat, de provinciën, en de aangenon plaatselijke en gewestelijke maatsch pijen, de weldadigheidsinrichtingen en bijzonderen. De plaatselijke of gewestelijke ma schappijenzonder hun burgerlijk karak te verliezen, nemen den vorm aan 't naamlooze of samenwerkeude ma schappijen, zijn gemachtigd legaten giften te ontvangen. Op vraag der stichters eener pla selijke of gewestelijke maatschappij n het gouvernement tôt hoogstens i vierde van het kapi-taal ondersebrijv De Staat zal jaarlijks aan de nation maatschappij eene toelage geven, gel met liet verschil tusschen de annuïtei van het nominaal kapitaal der uitgege' obligatiën eu de annuîteiten, bepa door Art. 8 der wet, Een kapitaal i 100 miljoen is door het Gouvernem ter beschikking der Nationale Ma schappij gesteld. De intrest is voorloo op 5 t. h. vastgësteld. De Spaar- en Lijfrentkas mag h: werkingen uitbreiden tôt de person thans bedoeld in Art. 4 dezer wet. Bij gebreke der gemeenten hebben maatschappijen, krachtens een konii lijk besliiit dat het openbaar niet bev tigt, het recht ongezonde woningen onteigenen. Het openbaar nut zal i gesproken worden op voorstel der I j_ meenteraad en het beschermcomiteit streek. ;n Het gouvernement mag de welda* ig heidsbureelo nen godshuizen verplicl o- raeê te doen aan eene of meer^iaatscl d. pijen naar hunnen keus. le De weldadiglieidsbureelen kun o- rechtstreeks aan de aangenomen m; in schappijen het bedrag van den huurp it- overmaken, voor degenen die door h m ondersteund worden. Dit veronders p- dan dat de ondersteunden eene wor u. betrekken, door de maatschappij ;e- bouwd. k- De Minister van geldwezen zal ji ze lijk s op liet bureel der Kamer de rt ning der Nationale Maatschappij v( n- leggen. De beschermcomiteiten, inges ot krachtens de wet van 9n Oogst lf -n zien hunno b'evoegdheid uitgebreid to ,e- woningen en logementhuizen, door c et wet bedoeld. ti- De instollingsakton der Natioi en Maatschappij evenals van de plaatsel in en gewestelijke maatschappijen zijnze ti- vrij, alsmede do uittréksels, afschri: u- en verzendingen van akten. De aanli it- pen van gebouwen zijn ontslagen enregistratie en overschrijvingsrecht. ija Het gouvernement is gemachtigd lti. noodige sommen te vooischieten v re het inricliten der Nationale Maatschaf en Een krediet van 10.000 fr. is daarv ter beschikking gesteld. Vasfgestelde Meetingen de VOOR DE ep- Wetgevende Verkiezing van 34 Mei aanstaande Zonday 29 Maart Te MARLINNE L'" 10 ure in de school voor de kiezers er Marlinne en Rukkelingen. ln Te HEERS om 2 ure in het lokaal M. Derwael voor de kiezers van He en Basheers, Horpmael, Gutscoven, Kl Gelmen, Mettecoven, Opheers en Veu it- Te VLIERMAEL om 4 u., in de sch ag voor de kiezers van Vliermael, Vlierni en Roodt, Romershoven, Hern-St-Hub n. Schalkhoven en Werm. de Te CORTESSEM om 6 u. in het loi jk der Boerengilde voor de kiezers van ( en tessem, Guygoven en Wintershoven. en Zondag 5 April : Meetingen in het 1 ld ton Sichen. nn Zondag 12 April (Paaschdag) Met nt gen in het kanton Loon : Te Alken, it- beek, Wellen, Houppertingen en Bi >ig loon. Maandag 13 April (Paaschmaand re Meetingen in het kanton Mechelen s n, Zondag 19 April : Meetingen in kanton NEERPELT : te Lommel, O de pelt en Neerpelt. k- Zondag 26 April : Huldebetooning :s- eere van den Hoogedl. Minister Hellep te te Maeseyck. it- Zondag 3 Mei : Meetingen te Exel, I a- en Bree. St-Huibrechts-Lillc, Caulille en Achel. Do meelingen te geven op Zondag 17 Mei en Donderdag 21 Mei (O. L. V. Hemelvaart) zullcn latcr aangekondigd worden. De hooggeachte Minister Helleputte en de andere katholieke kandidaten zullen ovenil liet woord voeren. Voor ons Volk. v uur ou» v uiiv. 1 Liznburgersjn'dekunst. t Nog eens de "Limburgsche Drijvuldi; - heid->. Een onzer vrienden doet ons o merken dat mon eerder spreken moe van een Limburgsclien driepoot, of ve een "Limburgsclien melkstoel» met e< ■ lîberalen, een katholieken en een soci t listischen poot. Nu blijft de groote kwestie wie er c t dien Limburgsclien melkstoel zitten za j Maar wie er ook op moge plaats neme: wij vreezen dat hij niet in staat zal zi de Limburgsche kunst te lielpen. g De Liimburffers en hunnen godsdiens '■ Sinds jaren verschijnen in den Lim i Kourier eene roeks bijdragen over g 3 schiedenis, zeden, gebruiken en taaleigi J in Limburg. : 't Laatste <• Kijkje in Limburg « hi wij uit de taal, de laal zooals ze langs i s Maasboorden gesprokon wordt, het inr t ge godsgeloof onzer vadercn leert kenne i Als hij een werk begint, zegt hij : . ] Gods naam ! I Soins klinkt dat : In Gods naam : de neet geolookt. In Gods naam, daarmee drukt hij k£ II me berusting uit. Maar ook zijn ongedul t bijvoorbeeld : Mer, in ene Gods naar i| wooe bliefsle loch ? j Vertelt hij van zijn voornemens vo J de toekomst, dan zal hij nooit verzuimi er bij te voegen : As God bleefl fbelief Als hij iets doet om anderen te helpe it als hij armen ondersteunt, dan doet 1 r dat :'om Gods wil. of : 1er leere Gods. 1 H wil hij met aandrang iets vragen, ic verzoeken, dan zegt hij : Icli bae (bi dich om Gods wil. Met elk goed we: weethij dat hij verdient: eine Gods looe Eu als hij zijn werk, een moeilijk wer ten einde heeft gebracht; als hij slaa in zijn onderneming; als hy een lang wt ir waclitc gunstige tijding ontvangt, d; drukt hij dat uit met : Goddank ! V Wanneer hij verbaasd of ontstelt u over hetgeen hij ziet, dan is zijn uitroe] p- Kinjer fkinder) Gods ! Wordt hij ongedi dig, dan zegt hij wel : Gods leeoen lie i n Sterker ongeduld wordt uitgedrukt doc t- God in den hieemel ! En voelt hij zi is driftig worden, dan zegt hij al bij voc ir baat : God vergeef mich ! R Van den onverschilligen zegt hij, d g hij Gods waler veuer Gods land lieel loit 3- floopen) Ook lioort men wel : hae l Gods waler uever Gods leim [le.em) loii[ Do akker, waarop een rente rust, c aan de kerk of de armen betaald me worden, heet Godsakker. d Als hij iemand lioort niezen, d wenscht llij hem : God zaegent uch. ] 'e hij ontvangt voor antwoord : God loot ;e uch ! Dat zei vroeger ook de kerkmeest voor elk ceiitje, dat in de schaal gele 'e werd bij zijn rondgang door de kerk. G e looent ucli, zei ook do arme, als hij e aalmoes ontving aan de deur. Maar kwf a de arme om een aalmoes bij iemand, t niets te geven had, dan zei de laatst n God wil os hellepe ! Of hij der mee wil te kennen geven, dat hij zelf geholp le moest wordon. )r En kon hij der zelf eventjes kome j- maar sclioot er voor den evenmens )r niets over, dan was het : Eeder uuer zi en God uuer allenej î® Ging een der huisgenooten op reis, di reikte hij het wijwater en sprak : Gar, dat dich God bewaar ! En spreekt hij over iemand van famil Il vrienden of kennissen die gestorven dan zal hij nooit diens naam noemen zc der de bijvoeging : God gaef hum d m hieemel ! ofwel : God truest zien zieel ! 11 Mot den schrijver besluiten wij " I geloof hebben mij van onze voorvader ■n geërfd. Die taal is ons van hem geli s. men. Laten We beide in eere houden. » 1Cranige werklieden. 1, Mon weet dat socialist en scliatrij :1- Terwagne, volksvertegenwoordiger o> t, al, in den gemeenteraad van Antwerp de uitdrijving der liefdszusters uit al hospitalon voorsielde. Wie daar 't mei r- van zou lijden dat zijn de werkliede: ook hebben zij dit begrepen ; de ven i- nigde werklieden hebben aan de zuste een prachtigen huldebrief geschreven. Wij bepalen or ons bij een klein u - treksel over te nemen van dit schrijv - dat lieel eanvoudig, maar diep veroi waardigd gevloeid is uit het hart van d , dankbaren werkman. «Wij, werkersbevolking van St-Augi et tinus en St-Joris — zoo lezen wij r- dien brief — zijn diep ontroord, nu c wij vernomen hebben dat men U, rei 3r engelen der toewijding en naastenliefc te van ons ziekbed wil verjagen. « Aan zulkén ongehoorden aanslaghf îr den wij ons niet verwacht, en het mei nog van al is het te verwonderen, dat gi geven is geworden, door diegenen, wel-ko door don werkman zelf gekozen, zich ovoral uitbazuinen als vrienden van den werkman. » Maar dat zij wel weten dat geet en.ele werkman van welke partij hij ook' wezo, van hunno brutale handelwijze weten wil. "Ziedaar dus, nonnekens, de belooning welke men U geven wil voor zeven lion-derd jaren getrouwe diensten, dagen eri nachten doorgebracht aan liet.. ziekbed van den armen werkman, dagen en nachten, rijk aan troost en liefdevolle hulp. engelachtig geduld en onbaatzuchtigc naastenliofde ". En als slot zeggen deze werklieden dal dezen dio tegen de nonnekens de hanc durven opheflen, met lien zullen hebber af te rekenon. Bruçrge dat zich zelt verzekert, De Bruggelingen geven ons een schoor voorbeeld van samenwerking ; in hunnt stad bestaat sedert vier jaren eene zon derlinge maatschappij van Brandverze-kering. Verleden week hield de maat schappij hare 4° algemeene vergadering Daar werd volgend bestatigd : 't Gedacht van zich zelf "onderling t( verzekeren heeft grooten bij val genoten Natuurlijk zooals altijd, in 't begin lieer schte er een zeker achteruit houden, eei vrees van : zal 't gaan ? Ze belover wel geld terug to geven op de premiën maar wanneer? En beknibbelaars, (waai vindt mon dat volksko niet?) die zeiden ze zullen nooit. iets terug geven en di menschen zullen daar nooit geon trouv in hebben. Nu de tijd is de beste geneesheer vooi zulke,'jkortziende of zwartziende mon schen. Die maatschappij bestaat nu 4 j lu dien tijd sloot zij reeds 468 verze keringen. Volgens de standregelen, di verzekerden kunnen, 't eerste jaar niet; terug krijgen. Welnu vanaf het tweedi jaar bestaan reeds, gaf de maatschappi aan de verzekerden 15 % terug op di betaalde premiën. Het derde jaar gaf zi aan de verzekerden 20% terug, en ni dit jaar zal zij aan de verzekerden 25°/ van hunne premiën weergeven. De kapitaal aandeelen hebben opvol gentlijk eenen intrestgenoten van 2.60 fr 3.50 fr. 4.15 fr. on 4.30 fr. Waar blijven nu de beknibbelaars? En wat denken de menschen die bi andere maatschappijen verzekerd zijn Zij betalen maar altijd en zien nooit geei centiem terug. En als er winsten zijn ? ' Zijn de actionarissen alleen die ze opstrij ken. Zij ook al... Bij de Ftijtuigkuischers. Zondag, 15 Maart, hebben de Rijtuig kuischers eene hoogst belangrijke zittinj gehoudon te Brussel. De lieer voorzitter Vervenne deeld* mede dat de lieer Minister een onderzoel had geopend over den toestand en ieven over do gelijkstelling van loon met d laders. Die gelukkige mededeeling won door de gansche vergadering op geest driftig gejuich bogroet. Sinds jaren is het getal treinen merke lijk vormeerderd, 't getal rijtuigkuischer is hetzelfde gebleven ; daardoor ontstom dus — het is zonneklaar — veel mec werk en toch bleef het loon, hoewel lie voor aile rookson van spoorwegarbeidor gestegen is, voor de rijtuigkuischer hetzelfde. Het reinigen der treinen is het belang rijkste werk voor de openbare gezonc heid der reizigers. Aan dien arbeid zijn tevens allerlei ge varen verbonden. Ilot zou dus maar billijk zijn en nie meer dan billijk, do menschen de ge vraagde vorbetering toe te staan. Het zo' tevens de bekroning zijn van de aanhou dende werking van de wottig erkend beroepsvereeniging « De Broederlijk Eendracht der Rijtuigkuischers * * * Dat lazon wij in een dagblad en wi dachten : zij ook al zijn vereenigd en krr gen door vereeniging verbetering. Er i dan niemand meer dan de Limburgsch werkman die onvereenigd blijft en daar door... slaaf blijft ! Konijnen vangen. Menigo werkman pakt eens gaarn een konijnlje als hij de kans heeft zou der zelf gepakt te worden ; hij heeft ool zoo zelden een buitenkansje... Wij geven hieronder een geval waarui liij kan opmaken wanneer hij in voll recht konijnen mag vangen : Boetstra/felijke rechtbank van Luik. De genaamdo Plainevaux verhuur zekere gronden aan M. F., en het jacht recht op dezeive aan M. Braconier. Dei 24" December maakte een hunner jacht wachters proces-verbaal op tegen d zonen van M. F., omdat deze met frettei gejaagd hadden en de heeren Braconie dienden eene klacht in en stelden zicl aan als burgerlijke partij vôôr do recht bank. Mlr Armand Lebeau doed artikel ' der wet van 4" April 1900 gelden, vol gens dewelke de huurder van een grom op dezen de konijnen mag vangen ei vernielen. En door huurder moet mei verstaan, het lioofd der familie en zij die bij hem inwonen. pe zonen hebben dus enkel van ht i recht gebruik gemaakt. De rechtbank i ook van dit gedacht geweest, want ■/ heeft de betichten vrijgesproken. i 't Kan te pas komen. | Rond de Vlaamsche Hoogesohoo. Mr. Vorsteylen, die tegen de vervlaar ! scliing is moet dus verslag uitbrengt i voor de vervlaamsching der Hoogescho [ van Gent, zoo werd het immers beslist . de Kamerafdeelingen. Hoe zal hij zic daaruit trekken? . De houding van den lieer Versteyli wordt in de Vlaamsche middens omliei L do Kamer nogal streng beknibbeld. Z 1 de lieer Versteylen nu in zijne afdeelii l een verslag opmaken tegen de vervlaar scliing, al is er de meerderheid voor? E zou eene daad zijn, die de oogen van i Vlamingen uit heel het land op den lie< Versteylen zouden vostigen, en 't zou he ' meer dan eene onaangenaamheid kunni ! bezorgen. In de verslagen over de vergadorii der afdeelingen, werd er gezegd, dat do Walen tegon de vervlaamsching d' Gentscho hoogeschool waren. Dit is ni juist. De lieer Celestin Demblon heeft 5 voor gestemd. Als politiek man zullen u • steeds vinnig togenover den lieer Demblc staan, maar als Vlamingen zijn wij he 1 van harte dankbaar voor zijne krani| 1 houding en zijnen rechtvaardigheidszi • legenover de aanvallen die hij om d 1 houding in zijn Waalsch arrondisseme ■ te vorduren heeft. Hij verklaart, tro 3 wens, rondweg, dat hij de vervlaar 1 sching der Gontsche hoogeschool z goedkeuron, al stond heel het Walenlai r tegen hem op. In de socialistische par staat Demblon veel nader bij den vlamii • Camiel Huysmans, dan bij Vandervelde * 3 * * 3 In het pas verschenen n. 1 van h J niouwe studentenblad 't Zal wel gaa j lezen we : 2 "Juist vôôr het ter pers gaan van c j nummer, vernemen we door een onz ^ vrienden een belangrijk nieuwsje over 0 inzichten der regeering in zake de ve vlaamsching der Hoogeschool : In een tafelgesprek heeft de lieer Di • beke, volksvertegenwoordiger, meeg deeld dat minister Poullet de volgen' oplossing zou voorstellen. j De fakulteiten der Gontsche Hoog ? school, zullen trapsgewijze vervlaamsc 1 worden. t Worden ingericht te Gent : Eene mijnbouwschool ; eene veearts nijschool ; eene hoogere landbouwschor aile met het Nederlandsch als voertaal Omde stad Gent niet te benadeelendo het afschaffen der franscho leergang t aan de bijzondo.re scholen voor Burgeri ko bouwkunde en voor kunsten en i 0 briekwezen, hetgeen de vreemde studt 1 ten zou doen vertrekken, worden lii s Nederlandsche leergangen naast de 1 e staande Fransche ingericht. Eene nieui i school voor burgerlijke bouwkunde woi . te Luik ingericht. Wat, moeton we van dit voorstel de ken? Misschien is het maar een nieuwsj s rondgestrooid om aan de vlaamsche k d zers vertrouwen in te blazen, nu ju r vôôr de kamerverkiezing — vertrouw t dat wel geschokt zou kunnen zijn, na s houding van de katholieke vlaamsc s groep in zake Vlaamsche amendement aan de schoolwet. We zullen zien ; afwachten, meer b [. zonderheden trachten te weten en 1: voorstel in ons volgend nummer nad - onderzoeken.» Tôt daar hôt nieuws van liet stude :t tenblad. De nauwkeurigheid dezer inlichting u niet verzekerd. e Yanweek tôt weel Een verlies : ij dood van Mr. Dr. Delport Zaterdag avond is Dr. Delporte, katli s liek volksvertegenwoordiger van Berg c aan eene beroorte overleden. Hij h daags te voren de Kamerzitting nog bijg woond. Dr. Delporte maakte sedert 1904 d< e van de Kamer. Hij was een der gewo i- woordvoerders op do congressen van d le Belgischen volksbond. De goede, volkslievende, verdienstel t ke man, die ons in den ouderdom van e jaar door den dood wordt ontrukt, i ten aile kante, bij vrienden en kenniss gomist worden, want zelfs politie t tegenstrovers, die hem waarlijk kendo - moesten hem genegen zijn. il De hoofdtrek van zijn karakter w - goedhartigheid, gevoed en gesterkt do e eene onwankelbare trouw aan de chr a tene liefdewet. r Hij was de inrichter der boreensc :i werklieden, die zich niet door het soci - lism hadden laten verleiden ; hij was 7 toelichter, voorkamperen uitwerker v. - hunne redelijke verlangens en betrachti 1 gen. En voor ons was hij tevens de e< a lijke Waalsche landgenoot, die de recht a der Vlamingen erkende van zoodra hij , Vlamingen in den Belgischen Volksbo: harl ln^rvm lrr»rmnn n Dokter Delporte heeft immer voor het is welzijn van zijn evonmensch gewerkt. ij Hij heeft den mindero al gegeven wat hij geven kon : do Allerhoogste zal den be-langloozen dienaar zijner liefdewet ge-denken.I. Fransche lessen. i- Zondag laatst heeft ons blad do groote n schandalen meegedeeld die in do politiek >1 der Fransche Republiek aan 't licht kwa- n men. Twee ministers, Caillaux en Monis, h rechtstreeks betrokkon in het schandaal, zijn heengegaan — misschien maar voor- n loopig, want in de rotte Fransche Repu- n bliek is ailes mogelijk. Maar het Ministe- il rie zelf, dat niet ophield zich solidaire te g verklaren met Caillaux en Monis — «Ik i- behoor tôt dezen, riep Doumergue verle-it den Dinsdag ter Kamer uit, die nooit hun le vrienden vorlooehenen ! « — dat Ministerie il' blijft nog recht, lia al wat gebeurd en aan il 't licht gekomen is ! n En dat is nu de republiek, waar socia-S listen en radicalen de wel voorschrijven ! 11 Dat zijn nu de ministeries, gosproten uit ÎI- Kamers, die gekozen werden door het één ^ man, ééne stem! Ha ! we wachten lien af die ons 't puur en simpel zullen aanprijzen als het eenige 11 eerlijke kiesstelsel, als do eenige practi-11 sche remedie voor aile maatschappelijke :e kwalen ! }> We zien wat het voortbrengt, het puur en simpel, wat het al voortgebracht heeft 11 in Frankrijk ! 't Begon met het Panama-schandaal, 1" toen meer dan honderd gekozenen van 't 11 puur en simpel zich lieten omkoopen ; en „ sinds kendo de reeks schandalen geen JJ onderbreking meer, totdat do gansche 'S wereld vernam dat ministers, in samenwerking met hooge gorochtsambtenaars, den grootsten dief van Frankrijk het mid-, del aan de hand deden om den wrekenden arm des gerechts te onlkomen, ' En als we dan don blik van 't rampza-lige Frankrijk afwenden en ons geliefd België beschouwen, hoe voolen wij ons j hart dan niet zwellen ! Immers, ter wijl de Fransche Republiek verzinkt in schande en oneer, stijgt België j hooger in de achting der volkoren. Ons land wordt gewaardeerd, dewijl het be-sluurd wordt door eerlijke lieden, aange-steld niet door het blinde, maar door het redeneerende stemrecht. I Laten wij in eere houden wat ons land groot en voorspoedig maakte, en duchten wat Frankrijk herschiep tôt een republiek der schande ! e- 1, Noodige maatregel. Zooals gew.oonlijk, als een of ander )r drama gelijk de moord Calmette de open-'i1 bare meening in roering brengt, komt de ■J" kwestie op 't tapijt of het niet mogelijk a" is, ten minste gedeeltelijk, zulke drama's n" voor te komen. Al meermalen is er ge-3r wezen op het groote gevaar,dater bestaat in den vrijen verkoop van vuurwapens. 'e Iedereon die wat geld bijoengespaard d' heeft, kan zich een revolver of een browning aanschaflen. En zoo komt het dat n' er om zoo te zeggen geon dag voorbij c' gaat of de revolver speelt in een of ander e_ drama de hoofdrol. In Engeland is dat heel anders. Daar kan niemand een revolver koopen, of hij ^ moet eene scliriftelijke toelating van de 10 policie aan don wapenhandelaar afleve-in ren. En om deze toelating te bekomen, doet de policie eerst een onderzoek : 'J" Waarom liebt gij den revolver noodig ? el Dit onderzoek duurt vier dagen. Elke en-er gelschman, die de toelating krijgt een revolver te bezitten, moet eene jaarlijk-n" sche belasting betalen. De wapenhandelaar, die een revolver zou verkoopen ls zonder toelating, wordt zeer streng ge-straft.B Zou het niet tijd worden om dezelde doeltrefîende maatregelen in België in te £ voeren ? De heerlijkheden der oiïlcieele taal. Volgend pereltje is een voorbeeld van °~ offleieelon stijl ! în — Mijnheer de Minister X. komt den *d volgenden brief aan Mijnheer Z. te laten G' geworden, in antwoord op de stappen die hij gewend had opdat de concessie der e' nieuwe Tramlijnen in aanmerking geno-le mon die te A. uitkomen, zou toegestaan ;n worden. «Komt to laten geworden» «in ant-ij" woord op do stappen « — antwoorden op stappen ?! — « die hij « — wie is dat, do a' minister of Mijnheer Z. ? Volgens de :n spraakloer is het de minister, maar de ce minister schrijft toch geen brieven aan n> zijn eigen ? ? — «gewend had" — waar-hoen ? — «opdat...» enz. — neen, aan het *s einde van den zin wagen wij ons niet, )r dat blijft ons een onoplosbaar raadsel ! s" Zoo schrijft misschien een Hottentot maar met de Vlaamsche taal heeft zulks le niets gemeen ! Wanneer zal dat eens ver-a" anderen ? ie Ln Socialisme en Vrijdenkerij. n- Het Belgische orgaan der vrijdenkerij r- «La Pensée libre» deelt mede dat de m « roode Paschen » zal gevierd worden in le het socialistische volkshuis te Gent. Er îd zal een feestbankot op Goeden Vrijdag gehouden worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Lommel from 1911 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection