De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2623 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 June. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vd6nz81q50/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

5e jaar. — N. 2$. Zaterdag 6 Juni 1914. Beheer en Opste! : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMM Inschrijvmgeprjjs voor België : 3 £r. Gewone aankondlgingen : 15 cent, den regf€ DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd si) Jezus-Christus Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURÔSCHE WERKMANSBONDEN Blauwe Komedianten ! Hier geven wij eenige brokken uit de verslagen door Vri.te Volk en ToekomS' van Limburg, gédrûkt over den ùitstàg der verkii'zingen Wij hebben maar een spijt dat wij die verslagen niet volledig liunnen geven ; dat zou le lang zijn. Plechtig begint het Vrije Volk fnr 22, Zaterdag 30 Met), met volgende bescltrij-ving van het iveer : DE DAG. Op Zondag 24 Moi was ailes kalra te Tongeren. 't Was een grauwe dag, met zwarte wolken, Niet veel rumoer. Sleehts in den morgen, de getuigen, die opgewekt vertrokken naar de Kempen, met snorrende auto's om de laatste vor-zekeringder zegepraal te bewerken. Rond 8 uren koraen de kiezers afge-zakt, in aile stilte. Zooals de kiestocht was, zoo is de kiezing kalra. Zoo schrijft de correspond. van Tongeren of liet nu ligl aan ons klerikual dompersv pondenten allebei het even goed kunnen g< ken als een. DE EERSTE UITSLA.GEN tenanderedie toekomen, zijn verblijdend. Daar is vermeerdering van stemmen over al, in de gekende bureelen tôt nog toe... Een stortbad sehijnt neer te ploflen op de heeren van de katholieke lokalen. Althans, er is niet de minste beweging. Zouden die heeren reeds weten, dat M. Neven gekozenis... Ondertussclien komen steeds draadbe-riehten toe, uit Sichen, Sussen en Bol ré, honderden stemmen winst meldende. Te Tongeren, op de gekende bureelen, zijn er reeds 600 stemmen winst.. Neen, nu is het vast en zeker, geen ti in dezelfde pan. Want vergeet niet in de t volk bézig over Tongeren, en in de twee komst over Hasselt. Aardig loch dat juist ook in Ilassell. Geen t wij fel meer... M. Neven is gekozen met verplelterende meerderheid. Op dit oogenblik verschijnt M. Voncken, voorzitler der Liberale associa tie en houdt eene gloedvolle rede-voering.Jandorie! Ovalie voor M. Hechterma: achterziUen 9 Zou M Voncken « het goed zou het zijn omdat hij in zijne lange loop liberalen bezorgde 9 Wie zal liel uitmaket " Ik kan u zeggen, Mijnheeren en par-tijgenooien roept iiij (M. Voncken) uit, dat onze vriend, onze knappe werker, onze onvermoeibare strijder, M. Neven, met verplelterende meerderheid gekozen is." Donderende toejuiehingen onderbreken deze rede, en het duurt eenige oogenblik-ken eer M. Voncken kan voortgaan. " De juisto cijfers zijn nog niet bekend, vervolgt spreker, maar de meerderheid is groot. En niet alleen M. Neven, maar ook nog zijn Kamergenoot, M Peten zegeviert te Hasselt.» Een nieuwe ovatie... enz. Hoe 9 Tappen die twee ook al hunnei iedereen bij de liberalen aan helzelfde va buis in de hand, en zegde de eene na wc Volk, wie heeft die redevoering, die gl Vonken in Tongeren of M Hechtermans gij ze uit inuen duim gezogen 9 En is er dan maar een correspondent het Vrije Volic spreekt in datzelfde mit schrijft « van overal komen ons verslag baal het menigvuldige medewerkers te lie Slot coeplet der komedie, gansch h In 1914 is er gezongen en gespr dat iedereen moest zeggen : Eei W Zoo moet het Zoo moest het zijn, ja, maar.... Daags voor de kiezing den tilel van een kleine wijziging door niemand te zier den 9 Il cet gij dat eerlijk strijden 9 Niet durven zeggen dat men liberaal ven voeren 9 Heel gij dat eerlijk strijden 5 Altijd op zijn programma geschreve altijd op nieuwe lasten aandringen, en di lieken omdat zij diezelfde wetten gedeelt strijden 9 Wel Vrije Volk en Toekomst, dat l lijkheid ; wij gunnen u de uwe. « Wij wisten, zei ons een katholiek kiesdraver, dat M. Neven zou zege-vieren. 't Is onze fout. Wij hebben ei schuld aan. Maar nooit durfden wij den ken, dat hij zooveel stemmen zou heb ben.» Wien houdt dit heerschap voor den zot Dat vragen wij u ook Vrije Volk Want ulweer is het klaar dat die kathol staat. Klaar is het, dat, gelijk wij in onz aan het licht komen, gelijk ze zijn. Na, gelijk voor de kiezing disschen ; hun rolleken van builen en rollen het af Ze schrijven geen geschiedenis maar Met geloof en zulke apostelen zullen Even plechtig begint De Toekomst vai Limburg fnr 2Î, Zaterdag 30 Mei) ; DE DAG. Op Zondag 24 Mei was ailes kalm t Hasselt. 't Was een grauwe dag met zwarte wolken. Niet veel rumoer Sleehts in den morgen, de getuigen, di opgewekt vertrokken naar de Kempen met snorrende auto's, om de laatste ver zekering der zegepraal te bewerken. Rond 8 uren komen de lsiezers afgç zakt, in aile stilte. Zooals de kiestoch was, zoo is de kiezing kalm. Zoo schrijft de correspond, van liassei erstand, maar wij oordeelen dat die corres :zegd krijgert, dat zij met hun tweëen spre DE EERSTE UITSLAGEN die toekomen, zijn verblijdend. Daar i vermeerdering van stemmen overal, i de gekende bureelen, tôt nog toe... Een stortbad sehijnt neer te ploflen o de heeren van de katholieke lokaler Althans is er niet de minste beweging Zouden die heeren reeds weten, dat M Peten gekozen is. Ondertussclien komen steeds uitslage toe, honderden stemmen winst meldei de. Te Hasselt, op de gekende bi reelen, zijn er reeds 600 stemmen winst •jijfel mogelijk : die twee bruden hun spe erste kolom is de correspondent van 't Vrij de heeft het de correspondent van De Toi 600 stemmen winst waren in Tongeren e Geen twijfel meer... M. Peten i gekozen met verplelterende meerderheic Op dit oogenblik komt M. Hecli termans de heer Dr Saroléa aan bureel vervangen, nadat hij de stemoj neming had geeindigd van 't bureel waa hij om het goede voorbeeld te geven al getuige had gezeteld. Een ovatie valt hei ten deel. i s en geen voor M. Voncken ! Wat zou dan e voorbeeld niet « hebben geven willen 1 c baan al zoovele fonkelende buizen aan o i ! « Ik kan u zeggen, Mijnheeren en pai tijgenooten, roept hij (M. Heohter mans) uit, dat onze vriend, onze knapp medewerker, onze onvermoeibare stri der, M Peten, met verpletterende meei derheid gekozen is.» Donderende toejuiehingen onderbreke deze rede, en het duurt eenige oogenblil ken eer M. Hechtermans ka voortgaan. >■ De juiste cijfers zijn nog niet beken< vervolgt spreker, maar de meerderheid groot. En niet alleen M. Peten, mas ook nog zijn Kamergenoot, M. Nevei. zegeviert te Tongeren." Een nieuwe ovatie... enz. i wijn uit helzelfde vaatje ? Maar dan taj :itje Of stonden die heeren met de Itlefoot t de andere had voorgezegd9 Allons Vr tedvolle (991 redevoering uitgesproken 9 A in Hasselt 9 of geen van de twee en lie : voor Vrije Volk en Toekomst ? Nochtat imer van zijn » knappe •• medewerkers e m toe over geestdriflige betoogingen. » VVi bben als ze toch allen helzelfde zeggen 9 tlzelfde in Vrije Volk en Toekomst ; ongen geworden, op zulke wijze, lijk gestreden, deftig gezegepraald ! zijn ! 't Nieuws van Limburg overdrukken m , om eenvoudige kiezers om den tuin le le is, en tegen den godsdienst ; geen vlag du i hebben : scliooldwang en soldatendwan m de kiezers gaan opruien tegen de kath elijk verwezentlijklen 9 Ileet gij dat eerh •ewijst dat er twee opvatlingen zijn van ee '■ Wij wisten, zei ons een katholù kiesdraver, dat M. Peten zou zeg ■ vieren. 't Is onze fout. Wij hebben < schuld aan. Maar nooit durfden wij de: ■ ken, dat hij zooveel stemmen zou lie ben.» ' Wien houdt dit heerschap voor den zo su Toekomst, wien houdt gij voor den zot ieke kiesdraver alleen in uw verbeelding b en tilel zegden, hier de blauwe komedianlt e hun lezers opgesloofden kost. Ze kenni en hunne lezers kunnen het slikken. alleen wat in hun verbeelding opkomt. onze Limburgers ver komen ! Same. Yoor ons Yolk. Ben verdienstelijk werk. De eerste onderschrijvingslijstom Pate r Rutten de noodige geldmiddelen te bezor gen tôt oprichting eener school voor so ciale propagandisten, heeft opgcbrach 13,500 fr. i Bravo ! Inschrijven is een heerlijk werl begunstigen, een werk dat ten doel heef de degelijke ontwikkeling, de opbeurin< van ons volk. De mannen in die school gevormd zul 3 len doorwoed zijn met den ehristelijkei , geest die het werk van "Pater Rutteh ken . merkt. Van zulke mannen moeten wi 3 hebben, nu in Limburg de nijverheid op , bloeit, opdat vermeerdaring van rijkdon - geen vermindering van zieleleven zoi voortbrengen. Die kan brenge zijn penning bij. t ONTVANGEN: Het college van Peer 35 fr. ( Hola ! In liet kanton Tongeren is de uitslaj . voor de katliolieken nog het min sleclist van allen geweest, schrijft Het Nieuw van Limburg. Hola confrater ! De liberaal vermeer derde zijn stemmental sleehts met 22 t. h ^ in Tongeren, aangenomen, maar bekei ook dat hij in Tongeren moeilijk 50 t. h winnen kon. Hij heeft er zoo al zijn fat p soenlijk getal stemmen ! Neen als men met een einduitslag voo den dag moet komen van 5438 steinmei ' aan de katholieke lijst tegen 3624 aan eei liberaal, dan doet men best zich lie woord te herinneren : Glissez, mortels, n'appuyez pas... Nog een stem. Wij laten de besluilen volgen van eei ^ artikel, in Iiooger Leven versclienen, ove ^ de verkiezingen in Limburg. 1. Dat wij katliolieken ridderlijk ui den strijd komen en heel anders dan d vijand die om ons te bestrijden zijn -eigei programma verzaakte dat altijd school s plichten kazernedwang omvatte — Zulk laagheid kenden wij nooit en zullen wi . nooit kennen. i 2. Dat onze katholieke volksvertegen i_ woordigers in gedurigo voeling moete r blijven met het volk en bij de regeerin s de echte wenschen van het volk moete: q vooruitzetten. 3. Dat men ailes wel moet inzien b: het opmaken der kandidatenlijst en da i- men zich hierin niet te zeer mag late f leiden door 'n " esprit de clocher. » e 4. Dat ons volk dient onderricht t worden voorop en degelijk, en dat gee geestdriftige redevoering van een liai uur, gehouden juist voor de verkiezin - een wet doet begrijpen, en de redelijkliei e der wet doet inzien. i- 5 Dat het hoog tijd is dat men on werkvolk door woorden doe inzien e door daden doe begrijpen, dat het zijn n opbeuring op aile gebied alleen verwael: •- ten kan van de Kristel. Sociale Actie e n niet van de vleiwoorden onzer tegenstn vers en hunne révolutionnaire, leerste I, sels. !S Die schrijveris braaf, goed ten akkoor r met hetgeen wij over de kiezing schn l, ven ; er is maar een verschil, dat ons a: tikel klaarder was. De Belffen bezitten gelcl. il Op 15 April laatstleden was het tijc i- stip geeindigd, toegestaan voor liet zeg( u len der buitenlandsche waardepapieret f overeenkomstig de wetten van 30 Augu: it tus en 30 December 1913. Uit ingewonnen inlichtingen is thaï] is gebleken, dat er voor eene waarde va n omtrent 5 milliard terzegeling aangebt il den werd, zoodat de Belgen voor ee bedrag van ongeveer 5000 millioen fran aan buitenlandsche waarden bezitten. Deze som is hoogst belangrijk ; zij ve tegenwoordigt een bedrag van meer da 700 frank per inwoner en van omstreet 7000 frank, indien men aanneemt, d< sleehts één inwoner op tien buitenlan( sche titels bezit. Fransch geld. naar Belgii Op 31 Maart 1. 1. werd in Frankrijk c ,■ wet Caillaux gestemd, vermeerdering va lasten en inschrijvingsrechten op de tite en aandeelen, die wet heeft voor gevol o- gehad dat vele bezitters hun geld in dt r/c vreemde plaatsen, in Zwitserland en ne meer in België. Men heeft berekend di r- sedert 30 Maart ongeveer 750 millioe franken naar België verhuisden hetgëe voor België natuurlijk goede gevolgen z; :k hebben ; de nijverheid zal er zich ne e- meer uitbreiden met hare economiscl îi' gevolgen op aile gebied. Meer zedelijke waarborg-en t? Voor de bespreking van de nieuvi miiitiewet werd door den Kntholiekt 9 Vlaamf.chen Landsbond eene grootscl e vergadering belegd, in de zaal van t Meetingpartij, te Antwerpen, om er m bespreken de zedelijke en de taalbelang< in het leger. Aangaande het laatste pui :n werden door de Kamers ernstige besli singen getroffen en kregen wij grootei deels voldoening ; dit is hier nu niet ti sprake. Betreffende het tweede punt, de zedi lijke belangen in 't leger, werd door de E. P. Van der Straeten, den grooten so datenvriend, een merkwaardig versla • uitgebracht over de zedelijkheid in c . kazernen, en werd er gewezen op lu . noodaikelijke van een wetielijk ingrijpe t om dieu toestand te verhelpen en do vei dere uitbreiding, door de legerverste king, te beletten. Dit verslag maakt t een geweldigen indruk. p Do Katholieke Vlaamsche Landsbon vroeg, benevens bepalingen aangaanc . de aalmoezeniers, namelijk het volgendi l a) Op Zon- en feestdagen zullen c . poorten der kazernen ten C ure geopen | worden, om de soldaten toe te laten ■ . eommunie te gaan ; [ b) In ieder slaapzaal moet mede ee t onderolïicier vernachten, om veran woordelijk toczicht te liouden ; c) Strenge bestraflingen voor 't zinge van vuile liederen en voor pornogr: flische lectuur ; d) In den omtrek van kazerne en kam moeten aile verdachte huizen geweei j worden ; doet de gemeenteoverheid diei 3 aangaande haren plicht niet, dan mo i do Staat ingrijpen ; e) zonder ouderlijke toestemming nif - geen nachtelijk uitblijven worden toeg staan. i Talrijke blijken van instemming, u . aile deelen des lands béwezen dat d - eischen béantwoordden aan 't verlange onzer katholieke bevolking. r In 't kamp van kamp van Beverloi i blijkt het, zal de toestand beteren zoodi i de ontworpen gebouwen voltrokken zij: t de soldaat zal binnen het kamp zelf al mogelijk en deftig verzet vindon. Maar elders ? 't Sehijnt dat er nog nie of maar weinig gedaan werd, enke slechte kotjes werden wel gesloten. Doe 1 laten wij het zoggen, het zijn niet enk r de ontuchthuizen, als dusdanig geken die de zedelijke verrotting in de rangi t der soldaten zaaien, en die we moeti 3 weren. maar tevens, en even sterk, mo 1 geliandeld tegen de kaberd oeskens m ■ hun mekaniek-pianosenhun paar meide ° waar dé soldaten uur en tijd vei'geten ■ j en van daar tôt aan 't verderf is de sti zoo kort. In heel 't katholieke land zouden stei 1 men moeten opgaan om tegen dien to ï stand te protesteeren. 1 Wantzooniet zal van uit de kazerm in onze groote steden het kwaad ied j jaar meer en meer als eene vernieleni 1 zee over ons Christen Vlaandeien slaa 1 Eene katholieke zegepraa e Uit het officieel nazicht der cijfers v; i de kiezingeu te Zinnik is gebleken dat ■ f katholioke kandidaat, M. Gravis, ni ,• 6,955 voorkeurstemmen bekomen hee: 3 zooals men eerstmeende, maar wel 8,15 Daar de katholieke lijst maar 753 stei s mon te kort had, om haren tweeden ka d didaatdoor te krijgen, zou deze, M. Gr e vis, met eene prachtige meerderhefd zi - gekozen geweest. q Ongelukkiglijk zijn er van die 8,11 i. stemmen 1200 nietig verklaard, omd _ 1200 briefjes waren, waarop gesten was achter den naam vanOravis en bovi i de katholieke lijst. .. Onloochenbaar is het dat die kieze •. voor de katliolieken hebben willen stei men en dat M. Gravis de gekozene is v; het volk en niet de tweede socialist. Zal die heer — gewoonlijk loopen i- socialisten zoo hoog op met den vvil v; i- het volk — zal die hier zijn zetel afstaan Werken. Wat hebben wij van vereenigingen c , niet meer van ons vragen dan onz n naam op de lijsten onze conten in de kas Wat helpt dat nader toi ons doel ? Q Gewerkt moet er worden. Aan de luiaards is nooit een kroon t loofd. Aan de onverschilligen komt p_ zege niet toe. Gewerkt moet er worden en gestrede s Weest kerels toch. Dirk. lt 1 HnBHIIaM 1 VanAveek tôt weel i. Aardige meerderheid ? ! e '( Vrije Volk is aan 't rekenen gega n en heeft bevonden — wij beven als wij [s aan denken ! — dat de klerikalen in 1 „ land eene minderheid hebben van 76 n stemmen. g Hoe ze aan die cijfers komen, zegg ze niet, maar ze staan er vet gedruk n dus zullen het wel de echte cijfers zijn n Halte-la ! Om die cijfers te bekom hebben ze al bijeen geteld wat niet op e g katholieke lijst stemde. Aile stemmen v ie dissidenten, zelfs katholieke, daensiste liberalen en socialisten hebben ze sam geteld. Zijn de daensiston liberaal of sociali: ' Niets van de twee en als Daens met re oppositie moest meestemmen tegen d n godsdienst, zou hij zijn erwten gauw : ie hebben in het land van Aalst. Dat wet le onze tegenstrevers ook. te Als ze fatsoenlijk willen rekenen, e :n ze dan ten minste de daensisten van ka lt laten. Ze hoeven ze ook niet bij de kath 3- lieke stemmen te rekenen, al is 't groi i- ste deel der kiezers van Daens katholie ;r maar er oppositiestemmen van mak< dat recht hebben ze ook niet. s- Daens haalde 20.000 stemmen. Tre n die af van de oppositiestemmen en hu I- fameuze meerderheid van 6000 stemme g wordt eene minderheid van 12000 stemme e Dat is ook rekenen. !l En de kiesdeeler ? n De kiesdeeler moet het ook al misge den. De katholiekem halen een zetel mi 14000 stemmen, de liberalen met 1600( e Hoe onrechtvaardig ! zegt de liberale ri kenaar. Allo ! vriendje'-lief. Een volksvertegei e woordiger wordt niet toegestaan p< '• 40.000 stemmen maar per 40.000 inw< ® ners. In liet Vlaamsche land zijn de familit e met 4 en 6 kindereu goddank niet zeli zaam, in sommige streken van het Waa n sche land wel. Zoo zult gij in het Vlaan sche land op 8 personen (vader, mood( en 6 kinderen) een kiezer hebben, en i n het Waalsche land op 8 personen (2 hui l" houdens van vader, moeder en 2 kinderei 2 kiezers. P Dus moet de kiesdeeler in 't Walenlar hooger zijn, en lager in Limburg, w: J" gansch tôt eer strekt aan ons Limburg. Zelfs met uw een man een stem zal d; blijven. Dan nog zult gij op 8 inwone: S een stem vinden in Limburg en 2 in h Walenland. Kom, kom, geen kiesstelsel zal deuge of onze tegenstrevers moeten erbaasdoc le worden. Dien dag zal ailes in orde ziji :n Wij kennen voorloopig maar een midde aan de katholieke kiezers hun stemrecl J' ontnemen. a Zou dat geen middel zijn, naar u i"e wensch, Vrije Volk9 Onrechtvaardig ! ts 6000 stemmen minderheid in het lan le — wij hebben boven gezien dat er nie ;1, van waar is, — en 12zetels meerderho el in de Kamer. Schreeuw maar op. Wij weten ei :n zaak. Den dag dat wij katholieken 50.01 .n stemmen meerderheid zouden hebben et ' het land, en gij liberalen een zetel mee et derheid in de kamer, dien dag zoudt j, n, ailes perfekt vinden, en ons wandeli _ sturen. Vans gelijken. Zuiver algemeen n- stemrecht ! e~ Vrije Volk eindigt zijn berekening< met den kreet : Leve het zuivor algemei !n stemrecht! er Mogen wij weten wie dien Levé onde teekent? spreekt het Vrije Volk in naa D- van de liberale partij in Limburg? 1, Is M. Neven ook voor dat algemei ln stemrecht? je Wat verstaat gij daaronder? Op : et jaar, op 25 jaar, met een 2de stem vo den huisvader of wat? g' Voor zoover wij weten is daar nog gei akkoord over tusschen de liberale leidei n_ Van Hoegaerden, in Luik gekozen op a_ liberale lijst, is er tegen. ;rl Zal Neven nu de kwestie uitmake Dan zal hij niet alleen de redder zijn v; ■k Limburg, maar van heel de liberale pa at liJ?! id Hun ware gedaante. în De kiezing is nog geen 8 dagen voorb en reeds kunnen de liberalen — zoo voc rs zichtig in kiezingstijd, — hunnen ha n- tegen den godsdienst niet meer verkro in pen. «Gelukkig schrijft de Toekomst v( Limburg van verleden Zondag, nadert ln dag waarop in onze Kempen een gee van vrijheid en onafhankelijkheid 2 heerschen. Dien dag zal het er voor go je gedaan zijn met de klerikale heerschapp ,u >. En nu, vrienden van steden en de 't pen, moedig en onverpoosd aan 't wer ten strijde tegen den eeuwenouden vijar het kle ikalisme ! e_ Katholieke kiezers, die u liet meesle pen om voor de liberalen te stemme overweegt die woorden I n. Hun eerlijkheid Ze hebben onze dorpen afgeloopen, ■ liberalen, om onze bevolking op te h sen tegen de miiitiewet, en nauwelijks i£ de kiezing achter den rug of de libers (Chronique) durft schrijven (30 Mei). » De dienst van twee jaren wordt ee m wet voor 't behoud van den vrede ; a! er andere inaatregelen gelijk het inricht et van kleine plaatsclijke afdeelingen 70 Luxemburg, zijn maar zwakke stopmi deltjes, om ze niet belachelijk te ne en men. » t : « Men heeft veel gedaan voor de vert !? diging van liet land in deze laals.e jart en Het ts niet genoeg Men moet voortgaan en nog veel meer doen » m Arme kiezers, die voor zulke mann n, stemden I Lynx. en t? BUITENLAND. de AMER1KA. en lit Groote scheepsramp. - Duizend doode en — Eene ramp, welke aan die der Titar doet denken, heeft zich wederom voorj at daan. nt Vrijdagnacht is bij dikken mist, zood o- de lichten der vaartuigen niet te zien v )t- ren, het Canadeesche mailschip Empr k ; of Ireland niet verre van de Canadeesc m, kust, midscheeps in de liank aangevar door het Noorweegsche kolenschip Sl< k stad. De Empres had circa 1450 menschen n aan boord, waarvan sleehts 450 zijn ge-n red. i. Toen de aanvaring plaats greep, werden onmiddelijk de reddingssloepen uitge-laton, en werd met de draadlooze tele-I grafie in aile richtingen het noodteeken jt S. O. S. rondgeseind. Dit deed een lieele j vloot stoomschepen, zoowel passagiers-^ als vrachtboten, naai de plaats des on-heils snellen, maar het zinken is zeer vlug gegaan : binnen de 10 minuten, zoodat . die booten alleen de sloepen en ronddrij-' vende drenkelingen hebben kunnen op-pikken. 1023 opvarenden zijn verdronken. De geredden werden bij de monding der [_ St-Laurens-rivier aan wal gezet. I Te Liverpool, waar de Empres had moeten aankomen, verdrong zich een be-angste menigte voor de kantoren der ree-derij om inlichtingen. Aanvankelijk dacht men dat het kolen-'l schip Storstad ook gezonken was bij de ' aanvaring, doch dit was niet. rï Integendeel, hoewel het zware averij be-t kwam, heeft het honderden pasagiers van de Empress gered : met 360 geredden aan lt boord is het — heel larigzaain, want de ,s gansche boeg is ingedrukt - ondereigen stoom naar Quebec teruggekeerd. De Canadian Pacific, aan welke de Em-n press behoorde, eischt van den kapitein der Storstad een schadevergoeding van j twee millioen dollars (10.000.000 fr). .I Het Canadeesche gouvernementsvaar-^ tuig Lady Grey heeft 188 lijken te Quebek aangebracht. De verwanten der dooden wachten op de kade, waar de lijkkisten werden neergezet. Er hadden liartver-scheurende tooneelen plaats bij het ope-nen van de kisten tôt herkenning van de i, lijken. ts De Empress is in ondiep water gezon-id ken ; bij ebbe kan men hare schoorstee-nen nog boven water zien uitsteken. Het su schip had eene waarde van 5 millioen gul->0 den ; daarvan zou sleehts 6 ton gouds door in verzekering zijn gedekt. r; Dat er zoovele menschen zijn omgeko-;ij men, valt hieraan toe te schrijven, dat de :n Empres na de aanvaring dadelijk overhel-de en begon te zinken, zoodat het onmo-gelijk was vele sloepen uit te zetten. Het eerste waren een loodsvaartuig en een kustwachtschip op de noodseinen ter ;n plaatse gekomen. Ze hadden 10 mijl moe-în ten afleggen en vonden nog sleehts wat ronddobberende sloepen met hulproepen-r_ de schipbreukelingen. m De kapitein der Empress behoort tôt de geredden. Een half uur na de aanvaring ;n werd hij door een reddingsboot opgepikt, vastgeklemd aan een drijvend wnakhout. II 't Was de eerste maal, dat Kendall — zoo 3r heet de man — het schip commandeerde. Eenige schuld heeft hij niet : de aanva-3n ring heeft om kwart voor tweeën 's naclits s bij dikken mist, dus in stikdonker, plaats le gehad- Daden van heldenmoed.— Door den boeg j? van de Storstad, die tôt in de liutten in midscheeps doordrong. werden vele pas-r- sagiers gedood of verminkt. Door het on-middellijk overhellen van de Empres was de uitzetting der reddingsbooten grooten-deels onmogelijk, zoodat men aile losse stukken, zooals dekstoelen en dergelijke ir" over boord wierp, hetgeen nog vele dren-a kelingen in staat stelde zich boven water P" te houden. Naar uit Montréal gemeld wordt, be-■n vond zich aan boord van het verongeluk-te schip |voor ongeveer vijf millioen aan s' zilveren staven, afkomstig uit de mijnen a' van Cobalt. ^ Tal van getuigen van de ramp doen 'J- verhalen omtrent daden van moed en r" zelfopotlering. Daar is bijv. een verhaal i1' van den dapperen rnajoor Morris van het di Leger des Heils, die in de duisternis een half uur lang rondzwom, om den com-e" mandant Rees boven water to houden, a> die echter ten slotte uitgeput aan zijn greep ontviel en in de diepte verdween. Dat daarnaast in do verwarring en in den 3e doodsangst dier ongelukkigen ook andere t- tooneelen voorkwamen, is duidelijk. Zoo is vertelt een dame, Mrs Black van Ottawa, ,1e die door haar man zwemmende werd gered en in een reddingsboot gebracht, hoe ne op het dek, toen ze na haar man, op le diens verzqek, te water sprong, achtcr en haar nog hëftig werd gevoclnen Het was in zeide zij, ieder voor zich zelf. Er werd d- geen poging gedaan, om de doodelijk be-,e- angste passagiers te bedaren. Er werd gevochten om het leven en allen hadden le sleehts een enkel doel. n Maar al zal de doodsangst onder de en honderden ongelukkige slachtoflers wel-licht tôt zulke tooneelen als waarop mrs en Blanek doelt, aanleiding hebben gegeven uit de vcrschillende verhalen blijkt niet-m temin, dat ook hier bij deze ramp de heor-lijkste eigenschappen van den mensch aan 't licht kwamen, Men leest van een onbekend man, die een vrouw boven wa- ter hield, tôt ze in een der booten kon n. worden opgenomen, maar die zelf uitge-iic put door zijn zelfopofferend werk te le- zwak was om de handen te grijpan, die ook naar hem worden uilgestoken en met at een glimlach in de diepte verdween. Van ra- een andere vrouw, mrs Greenaway, die îss op een dekstoel ronddrijvend, door twee lie mannen op een vlot werd getrokkan. en Wees maar niet bang, meisje, zeide een i r- van do mannen en toen ze klaagde, over

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Lommel from 1911 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection