De kleine gazet: geïllustreerd blad

1571 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 March. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Seen on 29 September 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n872v2d98s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Donderdag 26 Maart 1914 Nr 13 Tien de Jaargang DE KLEINE GAZET GreïllxastreercL "W'eekfbla.cL Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen Korte Nieuwstrcicit 28, en in aile Postkantoren. Af zonder lijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamste dagbladverkoopers. ABONNEMENTEN l'er jaar fr. 2.50 Per nummer fr. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 26 A. IV T W Telefoon 853 AANKONDIGINGEN : 4e bladzijde, per kleine regel volgens overeenkomst Groote aankondigingen Het Sport=Leven Het Springen Voor een sportman is er een oefening van veel belang : het springen : Het is zoo eenvoudig met de ellebo'gen te-gen het lijf, de vuisten op de hoogte der borst, op gymnastischen pas het springpunt te bereiken. Stijf, beenen, voeten en hielen bij elkander een grooten sprong nemen en zich dan prachtig op den punt der voeten ontvan-gen, om met een gebaar van automaat en op tijd, de twee armen te strekken om ineens zich weer op te richten in de stijve houding van een soldaat, die aan het bevel van «fixe» gehoorzaamt. Men moet zulks herbeginnen en nogmaals hevbegimien ! Velen zij n voov den àkadernÎBCÎïèn sprong, den ontbonden sprong, den sprong op de wipplank, waarmede men zoovele jaren de ontwikkeling der beenspieren heeft verlamd of bedorven. Wat kan voor sommigen de overschreden lengte of hoogte maken. De manier van loo-pen, van zich te verheffen en weer terecht te komen is ailes, de ovérspr-ong en afstand, een bijzaak. Men moet werken — en een lange praktijk en ondervinding is er voor noodig — om die-gene die zich door de wonderschoone sporten in open lncht lieten behagen, de rationeele me-thode te geven. De onwetendheid der goede grondregels vernietigt heel en gansch bij de besten der onzen, den schitterendsten athle-tischen aanleg. Het springen is een der beste sporten die , men kan uitvoeren, een der gezondste, een der krachtigste op het standpunt van de ont-wikeling der onderste spieren. Diegenen die zich een weinig toelegt op het springen, be-merkt met welk gemak, na eenige weken oefening, hij zijn lichaam draagt ,terwijl, bij de eerste sprongen zijn massa aan den grond bleef. Men gevoelt zich stilaan, dag voor dag lichter worden, en weldra licht men zijn ge-wicht op met een gemak dat verwondert en bekoort. Zekere bezitten bemerkenswaardigen aanleg voor het springen, dit zijn altijd athle-ten, die de kostbaarste en meest te waardee-ren der hoedanigheden, de snelheid, bezittenn Om de snelheid te ontwikkelen, bij de be-gaafden en niet begaafden, is den sprong een onvergelijkbaar oefeningssysteem.. Men houdt volstrekt rekening met de prachtige krachtin-spanning en lenigheid die een man van 70 tôt 8o kilo geven moet op platten grond, om zon-der list, zich op te lichten en zijn gewicht 6 meters ver te brengen of 1 m. 70 hoog. De sprong is een oefening die allen moesten in toepassing brengen, op de eene of andere wij-ze, regelmatig en zoo lang mogelijk ; de spieren die niet meer dnrven springen zijn afge-werkte spieren, versleten ; het zijn geen spieren mer, maar koorden. Door een hinderpaal te overschrijden gevoelt men een waarlijk genoegen, die van de overwonnen moeilijkheid. Er zijn verscheiden soorten van sprongen en er zijn verschillende manieren van springen. De sprongen worden verdeeld in. Sprongen in de verte ; Hoogtesprongem ; De eene en de andere met en zonder loop. Staakspringen ; Springen met gewichten. Voor den hoogtesprong is een plat terrein noodig, tamelijk harden grond voor twee païen n den grond gevestigd op 4 meters van elkander, en door een beweegbare bar verbonden. Daar het er op aankomt de grootste hoogte te overschrijden, is het noodig de hinderpaal niet te snel aan te stooten. Een lange duizelingwekkende loop nemen om m de hoogte springen, is een fout die het mee-rendeel der beginnelingen begaan en die de Kyninastiek-methoden van de praktijk van het springen heeft verspreid. Wat men in horizontale snelheid bekomt, verliest men in loodrechte w erking, en het is ee nonmogelijke krachtinspanuing, zonder ver-iies, klimmende macht in horizontale te willen doen veranderen. Om goed te springen zal de athleet met zorg het punt merken waar hi jzich zal verheffen \ oor de baar ; hij zal met gelijke zorg de lengte van zijn loop meten ; dezen loop, moet hij volbrengen in bedwongen tred, zoo regelmatig, dat, werktuigelijk, den voet juist zal komen op het aangeteekende punt . Zijdelings een hinderpaal overschrijden is slechts mogelijk voor diegenen, die zich be-vredigen met middelmatige sprongen. De* lengtesprong eischt een goede snelloo- j per. Om de nuttigste baan te beschrijven en zich te gewennen het werktuigelijk uit te voe-ren, is het beste systeem, bij de oefening, in het midde'n een haag van 90 centimeters tôt 1 meter te plaatsen. Het is noodig de juiste lengte der koers vast te stellen, het vertrek-punt en de plaats waar men zich moet verheffen noch te vroeg noch te la-at. Ho espringt men goed? Het koersveld goed begrensd zijnde, zijn loop nemen, in voile snelheid op de plank komen, de ontspanning geven j met al het geweld waarover men beschikt, door , de armen in de lucht te werpen om den aan-loop te vermeerderen ; het lichaam moet goed in evenwicht zijn; de beenen bijeenbrengen, , ten einde ze zoo ver mogelijk te werpen, en op den grond komende een slag der ledematen om- ] dat het lichaam naar noren stuike, den val , der voeten den sprong verniettigende. ] De lengtesprong zonder loop brengt verschei- t den spieren in beweging en -doet vooral die ( van het onderlijf en de lenden werken. , Het staakspringen dat men slechts beoefent in den hoogtesprong moet in de praktijk vooral dienen om grachten te overschrijden. De staak heeft 4 meters lengte ongeveer en is in eik of in bambou ; het uiteinde dat men in den grond plaatst moet- breeder zijn en, is aan het uiteinde van 2 of 3 sterke punten voorzien. Hij moet gehouden worden met de beide handen omtrent 75 centimeters verwij-dert, en door de bovenste hand te plaatsen op de hoogte die» de baar beslaat op de païen. De loop moet gemeten zijn ; een koers van 30 meters is genoegzaam. De hindepaal in voile snelheid bereiken. Aan het einde der koers gekomen, de punten van de staak in den grond steken om te gelijkertijd met een ontspanning zich te verheffen, en zoodra de staak loodrecht is, het lichaam te hijschen bij middel van een tractie der armen, het over de baar werpen naar dewelke een slag der lenden ze reeds gericht had. Zoodra de baar overschreden,moet den springer zich vlug omkeeren, naar den hinderpaal toegekeert, en zich weer oprichten om het achteruit vallen te vermijden, terwijl de handen den staak weduwen en verlaten. De sprongen met gewichten in hoogte en lengte, in een, twee of drie sprongen, staan buiten de zuiver athletische sprongen om in de kunstmatige en akrobatische sprongen plaats. te nemen. Met de gewichten kan men slechtts sprongen zonder loop uitoefenen ; zij vertienvoudigein in werkelijkheid den loop, geven aan den athleet een waar steunpunt op hetwelk hij de krachtinspanning dubbelt en ' hernieuwd, terwijl hij zich door het wegvver- 1 pe nder gewichten verlicht op den oogenblik 1 zelf der uiterste ontspanning. Buiten eenige akademische sprongen be-staat er een overvloedige reeks fantaisistische " sprongen, ontwikkelt door beroepsathleten, e clowns en gymnasten. Wij zullen er r.iët over ^ spreken. ' Men weet dat naast de dieren, de mensch " een zeer erbarmelijke springer is, wat niet '' geschikt is om ons te troosten. Hierbij kunnen ^ wij de kronijk van den sprong sluiten. v Rolf. k Deglijdende Kaaimuren, 10 en 11 „ Een Zicht op de Uitgravingswerken Een Overstroomiug iu 1861 , S Kunt gij u een voorstellng vormen lezer van -, den ontzaggelijken druk der millioenen en mil- joenen kubieke meters water op de vtakke dijk- j, stellingen uitgeoefend F Overal hadden de wa- s terstaatskommissien de handen vol werk, hier l moesi een zwak punt worden versterkt, ginds 0 een begin van breuk worden hersteld, elders ] maatregelen worden genomen tegen een onvoor- h zien ongeval. De onrust en spanning werden dagelijks grooter. Keeds hadden de bewoners j der hoeven die het meeste gevaar te duchten z hadden, hun woningen verlaten, om bij familie en vrienden een tijdelijk onderkomen tte zoe- j: ken. In schier aile huizen waren de meeste t meubelen uit de benedenvertrekken gehaald en s op zolder gebracht. Daar had men ook bedden- r goed, levensvoorraad, en kleeren geborgen. En li .ag en nacht, waakten de mannen aan de dij-:en. De kanonnen stonden van afstand tôt .il tand gereed om met hun noodschoteri, (.en on fwendbaren doorbraak te verkondigen, en ?der oogenblik meende men het onheilspellend ;elui der stormklok te zullen hooren. Xog teeds woe-i de wind^ een orkaan gelijk, met ulderend geweld uit het Westen, de wateren pstuivend, die aldus opeengeperst met dubbe-; kracht de dijken bedreigden. Zoo naderde et begin van Februari. De doodsangst die onder de bevolking van laas en YVaal heerschte moet onbeschrijflijk i i n ge«eest. In geen enkel huis werd dien nacht gesla-en. De storm huilde en gierde door de kale ;i ken der boomen en loeide dooi' de schoor-teenen als om het laatste sprankje van ge-ustheid te dooven in het gemoed der onge-îkige landbewoners. De kaarsen waren ontsto- ken voor de Lievevrouwebeeldjes en in menig kamei'tje zaten de vrouwen en kinderen op de knieën om de bescherming af te smeeken van den Hemel, waar hulp van menschen niet meer baten kan. Toen had plotseling de vefschrikkelijke ramp plaats. Op een punt, waar men niet het grootste gevaar had vermoed, was langzaam aan het water doorgezijpeld en bij een onverhoed-schen geweldigen windstoot brak de aarden be-walling en door een geweldige opening stortte zich eensklaps met donderend geweld de ont-ketende vloed, in de gapenden polder. De noodschoten gingen te loor in het overstem-mend gebulder der golven, doch een angstge-schrei klonk plotseling ten hemel en een oogenblik daarna zag men tal van menschen in ra-deloozen angst Wegvluchtten den dijk op, den zwarten nacht te gemoet, slechts onvoldoende gekleed, zonder eenige nagedachte, slechts Huizen door de Golven geteisterd door een krankzinnig makende voorstelling be heerscht. Het water, het water. En aanstondi vermengden zich een angstig geschrei, eer akelig hulpgeroe-p, het nare geloei van hei het losgemaakte vee, met het gieren van der wind en het gebulder der golven. En eer ei een kwartier voorbij was, waren er reeds eer twintigtal woningen omvergeworpen als kaar-ten huizen. Muren stortten in, gelijk een veter wand, en verbrokkelden onder het schuim var den vertoornden vloed. Boomen knakten af als halmen. En onder de diepe duisternis van hei sombere zwerk, dat als door woeste hordei: voortgejaagd, langs het hemelgewelf dreef, klonk het gekerm en geschrei van honderden en honderden, die plotseling van have en goed, ; van familieleven en eigen lijfsbehoud waren be-roofd, door den woesten stroom voortgefcweept trachte men zich te redden, door met boven-menschelijke kracht zich vast te klampen aan rondrijvende bakken of door nog eeiî oogenblik reddig te zoeken op een losgerukt dak, tôt ook dit zwakke steunsel zou wegzinken in den afgrond... anneer de Maas, na Limburgs vlakke zan-dige landauweri en de lengte te hebben door-kronkeld, zich langs den Zuidrand van de Noordelijke heuvelen van het Bijkswald, naar het Westen wendt, dan verbreedt zich plotseling hare bedding. De bodem welke 7Àj hier betreedt bestaat uit de vruchtbare rivierklej door haar zelf in den loop der eeuwen, in laag op laag neer gelegd op den drassigen bodem, in het voorhistorisch tijdperk, door de zee ge-vormd. Zuidwaarts bespoelend den hoogen rand der zand- en grindgronden van het oude Hertogdom Brabant, strekken zich ten Noor-den van haar de wijde polders uit, met de weelderige akkers, rijke boomgaarden en vette weiden, waarin met roemvolle uiers het rustige vee, glanzend blank in den zonneschijn, zijn vreedzaam maal geniet. Zoover het oog reikt is hier ailes groen. Als een zee van halmen golft het voort tôt aan den weiden horizon, waar boven den kruin

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods