De klok uit België = La cloche de Belgique

486743 0
23 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 December. De klok uit België = La cloche de Belgique. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639m79t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUI!), IS T ZEGE PRIJS FER NUIVEMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ KERSTMIS "Christus is onder ons gekomen„; we vieren zooals de middeneeuwen zich uitdrukten "den jaardag des Heeren„, Een goddelijk kindeken is uit een maagdelijke moeder geboren, kom! landgenooten spoeden vvij ons tei kribbe, want daar in dien stal, troon-zaal van den Schepper, tusschen Maria en Jozef, onder de vleugelen van Cherubijnen en Seraphijnen die neder-wieken om hunnen meester te aanbid-den, voelen wij ons kalm, gelaten en rustig. Daarbuiten is slechts duisternis, dwaling, zielemoord, eibinnen is ailes glans, warme gloed. De drogredenen die ons verstand benevelen en onzen geest van 't goede spoor afleiden worden door de schichten der Waar-heidszon vaneengereten ; in den Stal wordt ailes tôt zijn werkelijke waarde, gehalte, en grootte teruggebracht. Schijn en Leugen zwaaien hier den schepter niet. Daarbuiten heerscht de zonde, en haar greep omsluit om zeggens de ganache wereld en hare adem vergif-tigt 't meerendeel der zielen, en. haar gloed brandt in onteibare oogenparen. In het staileken is ailes zoo rein ; Maria maagd boven aile maagden buigt zich overde oneindige Zuiverheid terwijl de Engelen zich het aansehijn dekken daar ze zich niet rein genoeg achtten dezen groep te aanschouwen. Daarbuiten woedt de haat, de on-tevredenheid, de verdeeldheid. De mindere haat den meerdere, de sterkere beiaagi den zwakkere, en het kind heft de vuist tegen zijn vader op. In de schamele hut ademt rnen een atmos-pheer van ongestoorde zaligheid ; het kind, Schepper, is onderdanig aan zijn moeder, een zijner schepselen. Daarbuiten brandt de wereldoorlog, en sîaat onheelbare wonden ; de aarde b'fcft op hare grondvesten, de stroo-men zijn bloedig gekleurd, huizen en torens liggen in gruis ; ;t leven wordt verr.ieiigd en boven de hoofden klin-ksn hartverscheurend de vloeken tegen het noodlot en degilien van doorboorde borsîen. Bij Jezus' wieg spreidt hemei-vreugde zich in eindelooze mate over de knielende schaar; hier ontspringen en bioeien de schoone bloemen die Naastenliefde, Zelfopoffering en Vrede genoemd worden. Onze voorvaderen der middeneeuwen hebben die lessen begrepen met ; den geest, en doorvoeit met het hart | meer dan wie ook, en daarom hebben zij die aanmaning der Evangelien "komf, laten wij Hem aanbidden,, op aanschouwelijke wijze gevo'gd ; zij hebben voor het eerst een kribbe ter open-I bare vereering van het kindeken jesu gebouwd. En sindsdien hebben aile landen en aile volkeren hunne voet-stappen nagevolgd. Het Kerstkribbeken ! is er iets in ons leven waar zulke zalige herinneringen aan verbonden zijn ? We hoeven slechts het woord "Kerstkribbeken,, te iezen, om ons weer heel k'ein kind te voelen ! Onder moeders kapmantel verborgen, moch-ten wij mee ter nachtmis trippelen nooit hadden we de kerk zoo be-koorlijk als in dien nacht gezien ! Er al het licht dai brandde rond den stal van Bethlehem ! Zachtjes schoven we tusschen de stoeien vooruit, om heei dicht bij 't kribbeken te geraken ! En dan bleven wij in verrukking staan vooi 't kindeken, dat met zijn armkens uitge-strekt van op het stroo ons toelachte we baden, als Maria, diep ingetogen we hadden meêlij met den armer St. Jozef; we hadden graag tusscher de herders gestaan om al wat we bezaten aan 't kindeken en zijn moedei te geven, want we konden maar nie! begrijpen dat die os en die ezel die plaats, waar het zoo moest tochtte konden verwarmen. Daar klinken ons in de ooren die eenvoudige lieve kerstliederen : " 't Is geboren het goddelijk kind Dat ons allen zoo teeder bemint „ Daar rij3t het visioen van den kersîboom door ons eigen vader en moeder opgesteld, gesmukt, beladen en verlicht. Tranen kotr.en ons in de oogen, maar we voelen ons toch ge-lukkig.Het " Kerstbribbeken ! „ Hebt gij daar ais jongeling, of meisje niet het vurigst gebeden voor de verwezen-lijking uwer droomen ? Het " Kerstkribbeken ! „ Hebt gij hier, vaders en moeders, niet uw hei-Iigsie tranen geweend om met deze pa-relen van Jezus los te koopen wat gij te redden hadt ? En waar kunnen wij, bannelingen, oo dezen langen en vermoeienden zwerverstocht beter rusten dan aan den voet der kribbe ? Hier zullen wij de waarde der aardsche dingen leeren kennen, en berusten in 't verlies dat wij geieden hebben. Gij weent over uw huis, het vaderlijke hnis, waarover de roode haan kraaide ; niet zonder reden want het werd geheiiigd door het Leven en Den dood. De vrucht van een gansch leven zwaren arbeid werd in eenen oogwenk door den vijand vernietsgd, huipeloos en hopeloos zit ge nu drie jaren, het hoofd tusschen de gebaîde vuisten te treuren. Beklagenswaardig zijt gij ; doch ziet hoe Jésus zijn eeuwige woonpiaats verliet, hoe de Messias den rijkdom met zijn voor-rechten prijsgaf, hoe de Heiland de ellende boven ailes verkoos en leert nu dat onthechting de redding brengt en dat armoede heiîigt. Hier zullen wij de oplossing van het lijdensraadsel vinden. Waarom zouden wij morren warfneer de droef heid aan onze deur aanklopt, als we zien dat God aan zijnen eenigen Zoon, bij zijn intrede in de wereld, als grootste geschenk de Smart gegeven heeft ? Zijn Eeniggeboren wilde Hij voor Aarde en Hemel verheerlijken ; in zijn Alwijsheid vond Hij geen beter middel om dit doel te bereiken dan voor Hem een kruisweg af te ba-kenen die begon aan de krib en ein- Onze Prijskamp. Reeds zijn er "werken,, binnen ge-komen. Doch wij trekken er de aan-dacht op : benevens de bijdragen moet er een briefken steken met naam en deknaam in gesloten otnslag ; en deze twee stukken moeten dan in een tweeden omslag opgezonden worden. Ziehier eenige der boeken die als prijs zullen geschonken worden : Gezelle: Volledige wevken. — CsesAR Gezelle : De Dood van Yperen. — Persijn Sehaepman: A Glance at the Soul etc. — V. Cauwelaert: Staa-kunde (Losse bladen over...). — Uit Soldatenpennen : (van de Stem uit België). — DeCock: EenVlaming in de oorlogsklem. — Werken van Conscience. — Voiksmisboek, enz. Van week tôt week 14 December. — Kerkvervolging in Mexico. — Cuba breekt met Oostenrijk-Hongarije. — Engelsch convooi door Duitsckers vemietigd, — Balfour verklaart dat Duitschland in Sep-teinber II. de Entente over den vrede heeft \villen polsen, 15 December. — Korniloff's troepen door de Maximalisten verslagen en Kaledin ge-vungen genomen. — Te Brest- Litowsk is het verdrag omtrent den wapenstilstand onder-teekend.16 December. — De scheiding van Kerk en Staat in Rusland uitgeroepen. — Vorderingen der Engelschen in Palestina. — Vorderingen der Centralen in Italie. 17 Decejnber. — Wapenstilstand begint 17 Dec. 1917 en zal durén tôt 14 Januari 1918. 18 December. — M en zal nu in Rusland ook vredesonderhandelingen beginnen. — Ver-woede gevechten tusschen Brenia en Piave. 19 December. — Belangrijke overeenkom-sten tusschen de Centralen en Rusland over het uitleveren van burgerlijke gevangenen. — Monte Asolone door de Centralen genomen. 20 December. — Verwoede aanvallen der Centralen in Italie. digde aan het graf, Landgenooten het lijden verruimî het hart en veredelt den mensch. Hier leeren wij hopen. Zij die naar de stem der menschen luisteren vra-gen zich in vertwijfeling af : "Komt er nog ooit een einde aan het bloed-bad ? — Zal de rosse vuurgîoed niet voor eeuwig de blijde zonneglans verhinderen ?a Doch zij die bidden en knieien voor de krib hooren de zangen "Vrede op aarde aan aile menschen die van goeden wiile zijn 1 » Zij begrijpen dat de toekomsi in Gods handen ligt, dat Hij den tijd van den oorlog afiijnt, en den d-ig des vredes aanteekent ; dat Hij de periode van den strijd kan verkorten, en 't oogenbhk der rekenschap kan bespoedigen en dat Hij het zal doen ter wilie van hen die geest en hart naar zijne xvet schikken. Kerstdag weze voor ons een dag van vrome aanbidding en zaligen troost. En a! zulien de kanonnen de klar.ken onzer Kerstklokken verdooven, al zal het lied van Haat en Dood boven de hymne van den Vrede bui-deren, bidden wij met vertrouwen om het eind der beproeving, en met elken slag van de Feestklok zal in onze harten de zekerheid der bevrijding nederdalen. De Klok. Wekelijksch Overzicht Belgisch front. Officieel weekbericht van 8 10 dec. De dagen werden gekenmerkt door een onderbroken werkzaamheid van het geschut. Wij hebben herhaaldelijk de versteikte hoeven op den linker-oever van den Yzer beschoten, evenals de vijandelijke schansen in de streek van Dixmuiden en Nieuwstede, terwijl wij de vijandelijke artillerie hebben beantwoord. Deze heeft een ver-strooingsvuur in de richting van St-Jacques Capelle, op onze vooruitge-schoven posten van Reigersvliet en Stuy/ekenskerke, op onze stellingen aan den zoom van Dixmuiden, als-mede op verscheiden punten in de streek van Vijfhuizen, Aschoop en Draaibank gericht. Gedurende den nacht van 8 op 9 December heeft een krachtige vijandelijke afdeeling een aanval op onze vooruitgeschoven stellingen bij Oud Stuyvekenskerke gedaan, welke door ons geschut en machinegeweervuur werd gefnuikt. Vijandelijke vliegtuigen hebben op twee verschillende dagen bommen ge-worpen in de richiing van Oost-Vleteren en in de omstreken van De Panne en Adinkerke. Onze vlie-gers hebben, ondanks de ongunstige weergesteldheid, het ten uitvoer bren-gen van verschillende opdrachten niet gestaakt. Een vijandelijk vliegtuig is in vlammen gehuld, binnen zijn linies neergeschoten. Westelijk front Geen bizondere gebeurtenis op het Westerfront. Van de twee kanten bombardeert men er dir.htig op los. Maar wie van de twee neemt hier het initiatief ? Onmogelijk ook zooals men het bij andere offensieven deed, de punten aan te duiden waar de aanval zou beginnen. Voor 't oogenblik is er bedrijvigheid op het heele front. Al de sectors worden in de communiqués vernoemd, en 't vuur wordt te Yperen en aan de Aiilette slechts gestaakt om met meer hevigheid te St-Quentin, te Verdun, in den hoogen Elzas hernomen te worden. Er staat thans veel op het spel De tegenstanders gebruiken niet alleen hun voile kracht, maar ook de grootste siuwheid, en de hoogste krijgs-kunst. Best mogelijk kunnen wij schijn-of afieidingsoperatien te zien krijgen aivorens de definiteve slag geleverd wordt. Misschien kan de artillerie der Ver-bondeneti het offensief der Centralen voorkomen ; want wi! de vijand een aanval met goed gevoîg ondernemen, dan moet hij eerst en vooral de bat-terijen van den tegenstander tôt zwij-gen gebracht hebben. Worden zijn troepen tijdens de samenstelling of tijdens den aanval door het vuur bestookt, dan zal er een vreeselijke slachting onder hen aangericht worden, zonder verder re-sultaat.Dit laatste jaar hebben de Verbon- denen getoond dat ze met hun artil. lerie en hun vliegdienst de baas zijn. ) le BLAD. Zondag, 23 December 1917. Jaargang No. 39

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De klok uit België = La cloche de Belgique belonging to the category Katholieke pers, published in Maastricht from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection