De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1943 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 May. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 19 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2b8v980n98/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekbfad voop Landbouwers ultgegeven onder medewerklne van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Batgtaaha bladan mogan ult i Di Landbouwer > mat» overneman, iondar talkana da bron ta varmaldan. Nr 11. Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestunr, afdeel. VII, Namenstraat, 10. Druhhcrij : Itafttsdrokkerij, Leuvensche weg, 40. Brussel, 16 Mei 1917. AANKONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagen, bijzondére prijs. 3e Jaargaa». INHOUD: Jtijzondere Dtrbaiidelingen : Over de teelt van de aardpeer als groente en veevoeder. Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Ontziet de fruit-bloesems. — De meikever. — Teelt der peulvruchten, vooral der wintererwt.— De struikboon, een peulvruclit met groote opbrengst. — Teelt van koolrapenplantgoed. — De teelt van huttentut. — Teelt en waarde van de zonnebloem. — De verdelging van den liederik.— Het verspenen van groentenplantsoen.—Kiemkracht en kiemx>roei'. — Gi'oententeclt vôôr tabak. — Vijanden onzer fruit-boomen in Mei. — De practische Schrebertuinier. — Bondiga raadgevingen : x. Bijenteelt. 2. Tuinbouw. 3. Landbouw.4. Allerlei. — Marktberichten. — Plagen bij onze huisdieren. Over de teelt van de aardpeer als groente en veevoeder. De aardpeer is ten gevolge van haren langen groeiduur wel niet in staat ons tijdig in het jaar met groente en voeder te voorzien; dock zij is daarentegen uilstekend geschikt om tôt nu toe onbewerkt land en gansch lichte zandgronden, waarop men niet met voordeel aardap-pelen verbouwen kan, te nutte te maken en daar de betrek-kelijk hoogste opbrengsten te leveren. Daar dit jaar onze voorraad plantaardappelen nog schaarscher is dan in het vorige jaar, zullen wij doelmatig enkel goede aardappel-gronden, waarvan men een zekere opbrengst verwachten mag, met aardappelen beplanten en de onzekere, lichte gronden voor de aardpeer voorbehouden. Deze is, zooals men weet, zeer ongevoelig voor het klimaat en lijdt wei-nig zelfs onder aanhoudende droogte. Gedurende eenigen tijd blijft de groei der stengels dan wel ten achter, en deze stengels kunnen onder gunstige omstandigheden tôt 2-3 m. hoog worden; maar de knollen halen hun çchade in zoodra het weer wat vochtiger wordt. In zulk een tijdperk van vochtigheid komt de plant evenwel immer, daar hare ontwikkiling vooral in de maanden Augustus, September en October valt. Voor einde October zijn de knollen niet heelemaal ontwikkeld, en vroeger moeten dus in geen geval de stengels met de blaren, die een goed schapenvoeder leveren, afgesneden worden, zoo niet zou het rijpen der knollen geschaad worden. Deze leveren een voortreffelijke groente. Het is beter ze uit te dampen dan te koken en zij worden sneller gaar dan de aardappelen. Men moet er daarom voor zorgen ze op tijd van het vuur te nemen, opdat ze niet te Week worden en zich goed laten schillen Er dient 00k aangestipt dat de aardpeer een lossende werking heeft. Als veevoeder dienen de knollen in rauwen toestand als gezonde voeding voor schapen, geiten en konijnen, zijn 00k, evenals wortelen, een goed voeder voor paarden, bijzonder als zij lijden aan kliergezwellen. Uitgedampt zijn zij een deugdelijk voeder voor zwijnen enpluimvee, Waaraan men ze als aardappelen verstrekt. De zwijnen, die, zooals men weet, gaarne op harde voorwerpen bijten, als aarde, houtskool en dergelijke, nemen 00k gaarne rauwe aardperen aan, alhoewel hier het uitdampen doorgaans aan te bevelen is. Ziehier eenige aanwijzingen aangaande de teelt van aardperen : de knollen worden gelegd in droge gronden van October tôt Mei, zoo de grond niet bevrozen is, dus in een tijd wan-neer er geen ander werk is ; men werkt met den markeur en plant dus in rijen op 5o en 70 cm. onderlingen afstand en op den gelijken afstand in de rijen. In lichte gronden en bij matige bemesting moet men de kleinste afstanden kiezen; in goede zvvare en goed bemeste gronden de grootste. In zware, vochtige gronden is het niet raad-zaam vôôr April te planten, daar anders de knollen, alvorens zij kiemen, licht kunnen verrotten. De diepte, waarin de knollen gelegd worden, is 00k verschillend. In lichte gronden is het do'lmatig 9 cm. diep te planten, in zware gronden maar 5 cm. De kiemkracht is bij de aardpeer niet zoo sterk als bij de aardappelen. Het leggen kan 00k, evenals bij de aardappelen, achter den ploeg gedaan worden, maar deze moet dikwijls ledig gaan, daar de rijenafstand grooter w°rden moet dan bij aardappelen. Voor rijkelijke en zelfs zeer straffe bemes-tins: met stalmest en kunstmesten is de aardpeer zeer daiikbaar, maar bij geringe bemesting ontwikkelt zij zich 00k voldoende, zoodat een slechte oogst schier nooit voor-komt. Ofschoon deze plant over 't algemeen 00k minder verzorging dan andere hakvruchten behoeft, zoo is het toch noodig gedurende haren langzamen aanvankelijken groei op tijd voor verwijdering van het onkruid door ophakken te zorgen. Een eggen na het opschieten en een dabbele aanaarding dragen merkelijk tôt vermeerdering van den oogst bij. Van Augustus af vormt de aardpeer eerst een dichten groei, zoodat de onkruiden door de schaduw der blaren onderdrukt worden. Voor de veld-teclt komt van de verschillende aardpeersoorten enkel Helianthius tuhcrosus in aanmerking in zijne 3 onder-soorten met witte, gele en roode knollen. De roode soort levert op zandachtige gronden geringer opbrengsten dan de beide andere, maar kan op leem-gronden hooge opbrengsten leveren. De meest verspreide is de witte soort. De opbrengsten zijn zeer verschillend volgens de hoedanigheid van den grond en de felheid der bemesting. Op reinen zandgrond en bij matige bemesting mag men niet meer dan 5o centenaars van 1/4 ha. verwachten, daarentegen hebben goede leemgronden op dezelfde oppervlakte wel 220 centenaars geleverd. De opbrengst aan loof, erinbegrepen de bovenste, nog teere stengeluiteinden, die door schapen gaarne gevreten worden, beloopt nagenoeg een derde van den knollen-oogst. Op een voile opbrengst kan men zeer wel reeds in 't eerste jaar der aanlegging rekenen, wanneer men goed bemesten kan. Nevens stalmest is vooral kalizout noodwendig, want de knollen hebben hieraan even zeer bekoefte als aardappelen. Aan fosfoorzuur hebben zij nauwelijks half zoo veel behoefte. Bij de latere bemesting na eenige jaren is benevens de beide genoemde kunst-meststoiïen als vervanging voor stalmest aal of een kunstmest, dat stikstof bevat, als zwavelzure ammoniak, te verstrekken. Bij.een langen duur der aanlegging moet er voorgezorgd worden dat aan elke plant eenige dikke knollen bij den oogst gelaten worden als zaaigoed voor het volgende jaar. De kleine knollen, die in de aarde blijven, groeien 00k ia

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods