De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1884 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 02 May. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Seen on 16 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fn10p0xz6d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in Belgîë. Ralgiaaba bladan mtgin ult i Da Landbouwar > mata ovimimm, xondar tatkana da bran la *armaldat». Np 9. Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitseh Bestuur,afdeel. VII, isamenstraat, 10. Druhhertf: Staatsdrukkerij, Leuvensche weg, 4f>. Brussel, 2 Mei 1917. A AN KON DIG TNG EN : 3J cêntiem de kleiue regel. Bîjlagen, bijzoudcre prijs. y- Jaarjaa». INIIOUD: «y zondert verhandelingen : Eggen en wellen van wintergraan. — Het broeden der hennen. Akkerbouw, ueeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Arbeidskalendop voor «le maand Mei. — Op welken ouderdoin kunnen de paarden Ucele-inaal tôt liet werk gebezigd worden? — Voeding der geitenlan* meren in de eerste levensweken. — De driugendste lentewerk- zaamlicden in de inlieemselie bijenhallen. — Oorzakeu van dôn gelen roest bij de tarwe. — Voorkieming der zaden. — Tussc.lieu-vrueliten bij den groentenkweck. — Gebrekkige radijzen eu ramenassen. — Bondige raadgeviugeu : i. Bijenleelt. 2. Tuinlsouv/. 3. Hoenderteelt. 4. Landbouw. 5. Melkerij. G. Fruitleelt. 7. Atlerlei, — Marktberieliten. — Piatren bii onze huisdieren. Efgen en wellen van «intergrann. Ecn der gewichtigste verzorgingsmaatrcgiilcn in c îente was in normale tijden een dekbemesting met Chil salpeter op de winterzaaisels. Door de dekbemesting nu Chilisalpeter werd de groei van rogge en tarwe opnieu' «angeprikkcld en de winterschade wordt hersteld. D }aar ontbreekt ons 00k weer Chilisalpeter. Als vervangin komen zwavelzure ammonialc en kalkstikstof in aanme kinfç, welke ons maar in beperkte hoeveelheid ter bi schikking staan. In velegevallen zullen wedus ongelnkki van cen dekbemesting der wintervruclit moeten afziei ïn de laatste jaren werd er van verschillende zijden o gewezen, buiten een dekbemesting, door eggen en welle de herleving van de wintervelden te vergemakkelijke eu zoo een versterking van den groei te verkrijgen. Egge en wellen kunnen een goed luilpmiddel bij de ontwilck< ling der vruchten bieden, doch enkel zoo deze middele toegepast worden waar het noodig is. Wij leggen daar deu nadruk op om daarmee niet voon den indrnk te laten opkomen alsof wij algemeen hc 0 ver wellen en overeggen der wintervrucht aanbevele wiiden. Het eggen en het wellen zijn groote middelen te versterking van den groei der wintervrucht in de han van den landbouwer die het middel goed Aveet aan t wenden. Een onverstandige navolging van hetgeen in ee naburig bedrijf goed gebleken is, heeh reeds veel sehad veroorzaakt; dit geldt vooral van het navolgen van egge en wellen der wintervrucht. De doenwijze moetverschille volgens den aard van den grond, den stand derwintei vrucht en volgens het weer dat verwacht wordt 11a hc eggen en liet wellen. Dit prenle men zich Avel in het hoof vooraleer navolgende aanwijzingen te lezen. Het eggen van do win ter tarwe in de lente is in de laatst tien jaren bijzonder op vaste gronden opgekomen. Er i gebleken dat tarwe zelfs cen overeggen met zware egge tamelijk goed vcrdraagt, maar 00k door een sterkere groei de met het eggen verbonden onkosten rijkelij Joont. In bedrijven met vaste gronden zal men dus van he overeggen der tarwevelden in de lente niet gaarne afzien bijzonder wanueer deze in een niet te droog klimaa liggen. Enkel bij mangel aan arbeider- en gespanlcrachtei 01 wanneer ongunstig weer het werk verhindert, egt mei ïn zulke gevallen niet. Door een lijdig eggen van he wintergraan worden op eenvoudiger en goedkooper wijzi de voordeelen bereilct, die met den duren liakarbeid ver bonden zijn. De grond wordt daardoor opnieuw loi gemaakt en fijne en vruchtbax*e aarde door de verkruime ling der aardklompjes, die door de vorst reeds half ver brokkeld waren, aan de plantenwortels gebracht. De luch kan beler in den geopenden grond dringen en de werk ?aamlieid van de aarde daardoor verlioogen en eindelijl vernielt het eggen het opgekomen onkruid. Om deze vele doeleinden van het eggen te bereiken moet men tôt hot le eggen van wintertarwe eggen met lange, krachtige tan den i- gebruiken. De eg moet diep in den grond dringen. Naar ?t de jonge tarwcplanten moet men niet zien. |V Zoo de jonge planton 00k veelal uit- en losgerukt worden, zoo schaadt dit niels, daar do tarweplant goed S aangroeit in dezen diep losgemaakten grond. Bovendien c~ prikkelcn wij door het eggen de onderste halmknoopcn tôt 3" ontwikkeling van bijkomende wortels en versterken S daardoor het wortelgestel der plant. Bij het eggen van da tarvve moet men evenwel twee dingen in 't 00g houden. P Wij mogen enkel bij heeleinaal drogen grond eggen. Do u eg moet bij het eggen van tarwe stof doen opwervelen, n zegt men. Zoo lang nog dauw op de tarweplant ligt, mag n niet geëgd worden, evenzoo mag de berijmde tarweplant î_ niet gecgd AVorden. In het kontinentaal klimaat levert een n scherp dooreggen van de tarwe ecliter bezwaren op. Wanneer hier na het eggen geen regen komt, maar warm if droog weder met felle winden, zoo deugt dit niet voor de :t gecgde tarwe. Men mag enkel eggen, wanneer regen n omtrent zcker te verAvaehten is en dan enkel op zware 't gronden die moeten vcrkruimcld worden en die door cl hunnen aard over een rijkelijken voorraad wintervochtig-e heid bescliikken: Q De roggeplant is, zegt men, zeer gevoelig voor een c overeggen. De eg brengt op het roggeveld in 'l algemeen n meer scliade dan voordeel. Een overeggen der rogge-velden is, naar de ervaringen der praktijk, enkel dan gerechtvaardigd, wanneer de grond zulke diklce korst heeft 1 dat het niet losmaken van den grond voor de rogge groote'r i nadeelen medebrengt dan de schade door het eggen aan de planten veroorzaakt, of wanneer een te weelderige e groei een kunstmatige verzwakking vau het roggeveld s ter verhoeding van het platvallen der vrucht noodwendig a maakt. Van het eggen van rogge .kan er 00k maar zelden n spraalc zijn, daar de vroeg gezaaide rogge op den tijd, t wanneer een overeggen in de lente mogelijk is, dikwijls reeds zoo sterk ontwikkeld is,dat de losmakendc werking t van het eggen wegens de bodembedekking, door do , planten gegeven, minder noodwendig voorkomt. Zoo het t eggen der wintergraanvelden een arbeid is die voorai op i de vaste gronden voor de tarwe in aanmerking komt, zoo i biedt de wel op de lichte, meer zandachtige gronden een t liulpmiddel tôt vermeerdering van de opbrengst van î rogge en tarwe. De roggeplant verlangt tôt haar gedijen een tamelijk 3 vasten grond. Het zal evenwel niet immer mogelijk zijn - vôôr het uitzaaien van de rogge door de bodembewerkin'g - de rogge den gewenschten vasten grond te verschaffen t en op lichte gronden wordt gedurende den winter door - de vorst een nieuwe verkruimèling bewerkt. lu deze t gevallen moet vroeg in de lente de wel weer den grond

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods