De lauwerkrans: orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij Oud-leerlingenbond van Berchem

275 0
01 June 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 June. De lauwerkrans: orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij Oud-leerlingenbond van Berchem. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8w3804z97q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LAUWERKRANS Orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij OUD-LEERLINGENBOND VAN BERCHEM EEREVOORZITTER : M. Joseph. Van Hombeeck Kenspreuk : Zetel : Godsdienst — Moedertaal — Vaderland ^a^ Driekoningenstraat, 19, Berchem Aangesloten bij het Verbond der Vlaamsche Tooneelmaatschappijen Maandblad voor Toon-, Tooneel-r Kunst en Letteren Prijs per nummer . . . fr. 0.10 Per jaar fr. 1.00 Aile brieven en mededeelingen te zenden aan den Opstelraad Driakoningenstraat, 19, Barcham Ongeteekende brieven worden niet opgenomen. Aaiikontligingen volgens overeenkomst. Een nieuw Leven Op .5 januari 1913 zag onder den Litel « Ons Leven » , een maandblad, in den schoot onzer maatschappij, haar eerste licht. Ongelukkiglijk is het bestaan er van V <ui laiigou liulti gc WcCSt W«.ûi* ùâ het verschijnen van eenige nummers werd het alras bedekt door : « Een mantel der vergetelheid ! De oorzaak ?!.... Men dacht het dood ! Neen ! Het sluimerde, ja ! en boog het hoofd onder de drukking der alge-biedende natuurwetten : De strijd om het bestaan ! Ziet op de zeeën, schrik bewindende baren heflen zlch machtig in de hoogte en wanneer ze ziedend en bruisschend nederstorten, zijn zij dan verdwenen ? Neen, want machtiger nog rich'en zij zich terug op ! De strijd om het bestaan ! Klimmen en dalen ! Ziedaar ailes. De landerijen om ons heên bieden bergen en dalen en daar aan de gezicht einder waar het oog machteloos wordt, zijn daar die zoo sterk afgeteekende gol-vingen ten einde ? Neen ! Neen ! Want machtiger richten zij zich terug op ! De strijd om het bestaan ! Klimmen en dalen. Gij zelve mensch, gij denkt u krachtig en sterk ! Heden ja ! maar morgen zult gij neer-gehurkt zitten bij den schoorsteen wijl uwe gereedschappen als vergeten op uwe werkbank zullen blijven liggen. Zal dat uw einde zijn, mensch ? Neen ! Nog neen ! Want machtiger richt gij u ta ug' op ! De strijd om het bestaan ! Klimmen en dalen ! Ailes klimt, tôt het op de vereischte hoogte komt, om nadien weer terug neer te storten als wilde de natuur ons eeu wig herinneren, dat zij alleen de macht is en al het ovarige haar speelbal. Klimmen en dalen ! Ebbe en vloed ! Goede vriend lezer, ziet ge in die eenige regels het echte doorschijnen ? Ja J Ja ! Mijn hart zegt het me ! • Thans willen wij, die ook het hoofd bogen onder de drukking der algebie-dende natuurwetten een nieuw leven aangaan Ja nieuw ! Na de winter komt de lente en dan is ailes nieuw ! Dus : Nieuw zal ons maandblad zijn ! Nieuw ook de vriendschap ! Nieuw ook het samenzijn ! Nieuw ailes, tôt zelf den moed waar-mede aile leden onzer maatschappij zul len werken tôt behoud onzer schoone kenspreuk : Godsdimst ! Moedertaal ! Vaderland ! Vooruit ! Vereenigd ! Met moed ! De toekomst hoort ons toe. Orph. DE LAUWERKRANS Waarde medeleden. Met dit nummer treed onze maatschappij een nieuw tijdperk in. Tt:vens is het huidige nummer, het nr î van ons nieuw orgaan onder den titel « De Lau-werkrans » Wij hopen dat onze geachte vrienden het de belangstelling zullen schenken de* welke ons vroeger orgaan verworven heeft. Op die wijze zullen de Eere- en Wer-kende leden steeds van den toestand en de werking van den Oud-leerlingen Bond op de hoogte blijven. Ook kunnen wij hen van nu af verze keren dat het noodige gedaan is om de moeilijkste te bevredigen met zoowel goede, als aangename lezing onze lezers aan te bieden. Goede vrienden, verspreidt gij het orgaan van onzen kring, wij zullen werken voor zijn deugdelijk opstel. De Opstelraad. Worclt Lid van den < Oudleerlingenbond » Maandelijksche bijdrage 0.30 fr. EERELËDEN 6.00 fr. 'sjaars. (maandblad inbegrepen) l,<e JAARGANG. N° 1 Juni 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De lauwerkrans: orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij Oud-leerlingenbond van Berchem belonging to the category Culturele bladen, published in Berchem from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods