De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

582 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 July. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92334/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 16. Toegelatcn door de militaire overheid. Jtili 1918. De Leeuwenaar Maandblad voor de Soldatkn van 't Kaxton Zout - Lekuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Sepg.-Maj. I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voob God, Koning en Vaderland WeEst Leeuwen in 1)en Stiïui: 2 7 Juli. New* enkele dagen en België zal andei'maal den verjaardag van Zijne ondfhankelifkheid herdenkon. Weliswaai; zal dat niet gebèuren zooals vroeger in 'l Vaderland, met al den uil-wendigen en grootschen luister welke dit feest toen kenschetste ; doch in stille zullen toçh aile Belgën den Heer loven en danken voor de vrijheid van den geboortegrond ; want beter dan ooit beseffen ze wat dit woord zeg'gen wil en inhoudt, nu dat de vijand die vrijheid be-dreigt en haar met slavenketens tracht le binden. En op dien dag ook zullen allen den heiligen eed vernieuwen om nooit de wapens neer te leggen of zieh te laten ontmoedigen vooralleer de lieve zon weer hèt vrij België van vroeger zal beschijnen. .la, God znllen we loyen ! want nimmer toeli heeft ons land zijn vrijheid yerloren. Vrij bleef het ria 's vijands inval ; want gelukte het hem ons grondgebied îe bezetten, toch was er geen bëlgischë ziel om zich te onderwerpen of om eeniger wijze in die afhankelijkheid toe te steminen : vrij zal het blijven in de toekomst, wijl gansch de be-schaafde wereld gezworen heeft dat het aldus zijn zou ; vrij is het reeds, omdat g'ij, strijde.rs van den Yzer, uw woord gestand blijt't en vast besloten uw hëilig doel te verwezenlijken. Daaromtrépt mogen we nooit den minsten twijfël opjperen. « Wij zullen zoo schrijft Kardinaal Mercier de bovenhand hebbeh ; de toekomst is niet iwijlëlachting voor ons. Maar wij moeten haar vooi bereiden ; en dit zullen wij met in ons de deugd van vërduldighpid en den gëest van offervaardigheid le onaerhouden. Handelt alzoo manhaftig en lioudt uw haït sterk, door uw hoop te stellen in God. Bewaart steeds een volstrekt geloof in de Voorzienigheid. Zi j waakt oVer hen die eerbied koesteren voor lie t ii j k Gods en voor de gereehtigheid. Wat er ook overkome, twijfelt nooit aan haar. Op geen tijdstip van mijn leven, bel) ik, zoo g'oed aïs nu, waargenomen hoe liare handeling' de ge-ringste omstandigheden doordringt, de voor- vallen in sehijn zonder de minstë beteekenis, de gebeurtenissen, welke aan onze mensche-lijkeberekeningen meestvreemd zi jn : « Bemint den goeden God zeide de H. Paidus en wees verzekerd dat al wat zal gebeuren, tôt uw voordeel zal keeren. Zijn wij allen niet, steeds, meer dan de lelie op het veld en het volgeltje op den tak, in de liand des Allerhoogsten ? Maakt uwe plannen, richt uwe batterijen, regelt uwe bewegingen ; het bli j ft waar dat de menseh wikt en God beschikt. Niet een groot leger is het, dat den Koning behoedt : het paard is onmachtig het behoud le verzekeren : zijn kraebt is geen waarborg voor onze ontzètting.... Wjj hopen in den Eeuwige : Hij is onze hulp en onze sehild. Beeldt u eene oorlogsvoerende natie in, verzekerd van hare legerkorpsen, van h;>re schietvôorraad, van hare bevelvoerders, op weg naar de zegepraal : God late in de gelede-ren kiemen eener besmettelijke ziekte zich voortzelten, en op den eigen stond worden de gunstige vooruitzichlen te leur gesteld ! Ook boven ailes, stell uw betrouwen op (iod. » Hij zegende België door den loop der ceu-wen en had het voor ons als in een ander paradijs herschapen. En wat het vroeger was zal het andermaal worden door Zijn toedoen en met de medewerking van al zijn kinderen, die steeds goed en bloed veil hebben voor zijn vrijheid en onafhankelijkhejd. Leeuwen aaiî. Jongens, denkt er aan ! 't Was op 1 Oogst 1914,. Nog zeer vroeg in tien morgen gingen de klokken aan "t luiden. 0, dat akelig klokkèngebroni. Het kwam me too vreemd voor en 'k kon me maar niet in-beelden wat er gaandé was. Daar wordt eens-klaps op de deur geklopt. Ik vlieg het bed uit,. me afvragend wat al dit geruchtwel beteekenen noclit. Daar stond ik dadelijk A^oor een droeve sn wreede werkelijkheid. « 't Is oorlog le1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw belonging to the category Katholieke pers, published in Zoutleeuw from 1888 to 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods