De Rupelgalm

485909 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 April. De Rupelgalm. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t14th8cd42/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

April 1917. 7de Nummer. DE RUPELGALM LEVEJST ls STFtEVJEJST ! voor de soldaten der Rupelboorden. i E. H. Van Linden aalmoezenier IljCyy. Opstelraad s ojluitenant J. Rombouts C 1J2 5 Cie. I Cam. VanderPlanken, rue Jean Jacques Rousseau 2ç, Paris» Briefwisselaars en medewerkers worden gevraagd voor elk dorp der Rupelboorden. Doet wat ge moet. Herinnert gij hetUnog, Vlaamsche Studievrienden uit onze schoone studentenbeweging, hoe betrouwend wij de toekomst te gemoet gingen, onder de kranige leiding van bezielde mannen, hoe wij onze koppen fier opstaken in de verfrisschende lucht van Vlaanderens dageraad. Wij zon-gen machtig op onze geestdriftige vergaderingen, wij stapten vrij achter ons opgestoken vaandel, wij deden wat we moesten met overtuiging en wilskracht om man te worden. Dit man worden wilden wij met ernst, om in de toekomst onze roi van hooger ontwikkelden, met plichtbeseffend geweten te vervullen tegenover God, Vlaanderland en de Samenleving. Daarom werkten wij voor ons Stu-dentengild, en ijverden wij in vergaderingen van Studiekringen ; daarom stelden wij onszelf, uit liefde voor eenideaal, als voorbeelden van offer-vaardigheid en moed, toen de oorlog storm luidde over onze gouwen en moed riep over den vadergrond. Een rilling van mededoogen en woede, van kracht en betrouwen ging door onze borsten bij het aanstaren dier zedelijke ellende en ontaarding ; en de plicht van katholiek, vlaamsche student riep met ernst : doet wat ge moet. Die plicht vroeg daden, edele daden, sterke daden, die later in ons leven zouden dienen als mijlpalen waaraan onze vrienden, onze omge-ving deschoonheidengrootheid onzer taak zouden komen meten, waaraan zij erkentenis en eerbied zouden be-tuigen. Spijts wijvielen uit het donzig nestje van het tehuis onzer jeugd, toch eischte de nood datwij ons stelden als vuurbakens van ons volk, omdat wij leefden in nauwe voeling met den minder-ontwikkelden,omdat wij door ons voorbeeld, door ons voornaam-vertrouwelijken omgang, door ons eigen innerlijke beschaving moesten zijn, een zedelijke op voedende kiacht midden onze soldaten. J. R. Rpf'flli 0 kan zekere OCll o en betrouwbare inlichtingen meêdeelen nopens onzen vriend EMIEL LAMOT, zoon van den Heer L. Lamot-Van den Bril, brauwer, te BOOM ? Emiel hoorde toe aan het 7de linieregiment III B. 3C stamnummer 58iÔ2,mil.var. 1912, en verdween spoorloos in den slag van Lombaertzijne op 4 November 1914. Hij was afgevaardigdebij Majoor Reuses. WelkishetjuistadresvanHECTOR VAN WOUWE van het 2de Regiment Zwaar Geschut, woonachtig te Boom in de Advocatenstraat ? Aile inlichtingen worden met dank aanvaard door den Heer C. Van der Plancken, rue J. Jacques Rousseau, 29, Paris. STEM UIT BELGIË. BOOM Van hier zijn er tweehonderd weg en niet tweeduizend zooals bij ver-gissing gedrukt werd. Die wefirvoH-ringen zijn allerpijnlijkst geweest, zelfs Duitsche soldaten hadden de tranen Li de oogen, en dat wil wat zeggen. Aanplakbiljetten in de ge-meenten zeggen: «Ouders, weest niet ongerust over uwe zonen, in Duitsch-land zullen zij goed worden verzorgd; vrouwspersonen voor hen aangeduid, zijn gelast te zorgen voor de kleede-ren, eten en verderen onderhoud. » Wat schuilt daarachter ? Men schijnt nu te aarzelen. Men pl-kt aan, de menschen oproepende te komen met hun papieren opdat er bij de weg-voering geen vergissingen plaats heb-ben mogen. Dit laatste was aange-plakt te Luik in December. En dan stempelt men de papieren af, hier met zegels van verschillende kleur ginder met letters van den ABC. El zijn er 00k aan 't terugkomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Rupelgalm belonging to the category Frontbladen, published in Veurne from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods