De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

3037 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 June. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445k145/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 3294. Zondag 28 Juni 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEfiALM GAZETTE TAN AUDENAâRDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor FRANKR1JK en aile BU1TENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betrefFende de redactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen denVRIJDAG middag te laten geworden;deprijsis 20c. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. OOSTENRIJK Botsing tussehen een bestuurbaren ballon en een vliegmaehien. De oostenrijksche luchtvloot is zaterdag door eene sehrikkelijke ramp beproefd geworden. Een bestuurbare oorlogsballon, bemand door acht personen, officiers en burgers, was nabij Weenen opgestegen, terzelfdertijd als een mili-tair vliegmaehien, bemand door een loods en een passagier. Deze twee toestellen kwamen op 400 meters hoogte in botsing. Beide machienen ploften ten gronde en schoten in brand. De tien personen schoten er het leven bij in. Luchtoefeningen. Zaterdag morgend, rond 8 ure, waren ver-scheidene officiers der luchtvaartafdeeling van het leger naar het manœuverplein van Fischa-mend, nabij Weenen, gekomen. De bestuurbare krijgsballon « Korting » werd door eene compagnie soldaten uit zijnen hangaar gehaald. De troepen hielden 't luchtschip bij de meertouwen terwijl de passagiers in de groote schuit plaats namen. De bemanning was van zin met den « Korting » oefeningen te doen boven het Kœnigsgebergte.Deze oefeningen moesten voorstellen een ge-vecht in de lucht tussehen den bestuurbaren ballon en een vliegmaehien. Toen de bestuurbare ballon opgestegen was en statig boven het plein zweefde, klommen de luitenanten Flatz en Buchta in eenen biplan en gingen den « Korting » in de lucht vervoegen. Sehrikkelijke botsing. De « Korting » sloeg de richting in naar het Kœnigsgebergte, waar de biplan hem spoedig ging vervoegen. De oefeningen werden onmid-dellijk aangevangen. Het vliegmaehien, dateene veel grootere snelheid dan de « Korting » aan den dag legde, zwenkte, keerde en draaide in de lucht heen en weer, vloog ten aanval af op den « Korting », duikelde er onder en zweefde er boven voorbij. Op zeker oogenblik wilde het vliegmaehien, dat in voile snelheid aangesnord kwam, over den ballon vliegen, doch eensklaps had er eene sehrikkelijke botsing plaats. Debiplan, waarvan denkelijk het hoogtebestuur geweigerd had te werken, was dwars in het omhulsel gevlogen van den bestuurbaren ballon, dat heelemaal doorploegd werd. Op hetzelfde oogenblik ont-plofte de motor van het vliegmaehien ; de gaz, welke uit den bestuurbaren ballon ontsnapte, vatte vuur en op een oogwenk waren vliegmaehien en bestuurbaren ballon door vlammen omringd. Als twee reusachtige vlammen de toortsen ploften de gevaarten op den ftank van het Kœnigsgebergte. Die sehrikkelijke ramp was op 400 meters hoogte gebeurd. Tien slaehtoffers. De zeldzame ooggetuigen van die vreeselijke ramp gaven dadelijk het noodsein. Van overal kwam men naar het gebergte geloopen. Daar trof een ijzingwekkend schouwspel de blikken der verschrikte nienwsgiengen. De reusachtige ballon lag daar gansch vernield. Er bleef niets meer van over dan een hoop verwrongen ijzeren staven, de ont.plofte motors en rookende puinen der schuiten en van het omhulsel. Het vliegmaehien was gansch vernield. Tussehen deze puinen vond men de lijken van de tien ongelukkige luchtvaarders en vliegers. De eenen waren zwart verkoold en de anderen afgrijselijk ver-minkt. De arme slachtoflers moeten in den scbrikkelijken val op den slag dood gebleven zijn. De ontroering, door deze ramp te Weenen en ointrek verwekt, is onbeschrijtlijk. Eene ontel-bare menigte stroomde gansch den dag naar de plaats der ramp, waar de politieeen bijzonderen ordedienst moest inrichten. Eene afdeeling soldaten en pompiers haalde de lijken der slaehtoffers onder de puinen uit en voerde ze naar het krijgsgasthuis. Het is de eerste maal dat de oostenrijksche luchtvloot door zulk een wreede ramp getei-sterd wordt. Landbouweomiee van St-Maria- Hoorebeke. VERVOLG UITSLAG van den prijskamp van 11 Juni. KWEEKVARKENS. — Ie Prijskamp. — Beeren die reeds springdienst doen : Ie pr. De Vos Désiré, St-Denys-Boucle ; 2e Wed. L. De Geyter, St-Denys-Boucle ; 3e De Vos, voor-noemd ; 4° De Meue Léo, Elst ; 5e De Pande-laere Hypoliet, Nederzwalm, 6e idem.; 7e Vande Kerckhove J.-B., Ste Maria-Hoorebeke ; 8e De Meue Léo, voornoemd ; 9e De Geyter Louis, St-Blasius-Boucle, 10e Vande Kerckhove J.-B. voornoemd ; 11e De Geyter Louis, voornoemd. 3' Prijsk. — Zeugen die reeds geviggend bebben (vol of ledig) : Ie pr. Ronsse Theophiel St-Maria-Hoorebeke ; 2° De Bleeckere J.-B., St-Maria-Hoorebeke; 3° Beghyn Oscar, Mater ; 4e D'Huyvetter Florent, voornoemd ; S8 Wed. Broodcoorens Camiel, St-Maria-Hoorebeke ; 6e Marien Polet, Elst; 7e De Waele René, Nederzwalm ; 8" De Weireld J.-B., St-Blasius-Bou-cle ; 9° Vander Linden Eugeen, voornoemd ; 10" D'Huyvetter Florent, voornoemd; 11e Bileau Eduard, Sl-Denys-Boucle. 4e Prijskamp.— Zeugen niet geviggend maar vol : Ie pr.Bourdeaud'huy Richard, St-Cornelis-Hoorebeke ; 2e Rimbaut Marin, St-Cornelis-Hoorebeke ; 3e Wed. De Geyter, Prosper, St-Denys-Boucle ; 4° Wed. De Geyter, voornoemd 5e De Staebbelaere Joseph, St-Maria-Hoorebeke ; 6e Bileau Eduard, voornoemd ; 7e Vander Linden Eugeen, voornoemd ; 8" De Tandt Léo, Sehoorisse; 9e Ronsse Thsofiel, voornoemd; 10° Vander Linden Emiel, St-Cornelis-Hoorebeke. 5e Prijsk. — Schoonste nest viggens : Ie pr. De Bleeckere J.-B., voornoemd,2° Wed. Brood-poorens Camiel, voornoemd ; 3e Wed. Vande Gatsyne, St-Cornelis-Hoorebeke ; 4e Bileau Eduard, voornoemd ; De Waele René, Nederzwalm ; 6' Marien Pollet, Elst ; 7e D'Huy vetter. voornoemd ; 8e Vande Catsyne, voornoemd; 9® Vander Linden Eugeen, voornoemd; 10e idem. ; 11e Monté Charles, St-Maria-Hoorebeke. Keus van een beroep Aan de Heeren Bestuurders van onderwijsgestiehten. Mijnheer, Als opperhoofd van een opvoedingsgesticht, maakt gij U dan ook bezorgd over de toekomst der jongelingen die u toevertrouwd worden. Vele ouders koesteren het verlangen hunne zonen eene plaats aan den Staat te zien beko-men. Een bewijs hiervan is stellig het groot aantal Kandidaten aan de ingangs examens der verschillende beheeren. Het beheer van registratie en domeinen, is, over het algemeen weinig, bekend en dikwijls wordt het verward, met het bestuur van reeht-streeksche belastingen, douanen en aecijnzen. Nochtans hebben zij heelemaal niets gemeens, tenzij dat zij beide afhangen van het ministerie van geldwezen. Het houdt zieh vooral bezig met het heffen der rechten, verschuldigd 't zij voor het vervaardigen van akten voor notaris, deur-waarder, griffier, of onderhandteeken, 't zij door het openvallen eener erfenis. Daar men zich, in 't algemeen, alleen tôt dit bestuur wendenmoet, bij het koopen van huis of grond of voor het regelen van successierechten, kent het groote publiek het dan ook niet. Het personeel bestaat uit : Boventalhge beambten, bedienden aan het hooger bestuur, ontvangers, grondpandbewaar-ders, nazieners, opzieners en bestuurders; in het ministerie zelf, is er nog een bijzonder kader beambten : te zamen ongeveer 430 leden. Om aangenomen te worden moeten de jongelingen een examen afleggen. Te dien einde hoe-ven zij een proeftijd te doen in een bureel van registratie of erfenisrechten. De eerste titel die zij dan bekomen is dien van: Boventallig beambte (surnuméraire). Het examen tôt het bekomen van dien titel behelst geen der op school aangeleerde vakken : noch gesehiedenis, noch aardrijkskunde, nochreken- of meetkunde. De algemeene wedstrijd loopt over : A. Beknopte begrippen over deorganisatie der openbare machten, namelijk van de wetgevende macht (inbegrepen het maken der wetten), de uitvoerende — reehterliike — provinciale en gemeentelijke machten ; B. De voorafgaande titel van het burgerlijk wetboek (afkondiging, uitwerksel en toepassing 1er wetten); de 3 eerste titels van het 2de boek [onderscheiding der goederen, eigendom, vrucht-jebruik,genot, bewoning); de 4 eerste titels van let 3dc boek (erfenissen, giften, testamenten, jvereenkomstige Kontrakten en verplichtingen, /erbintenissen die zich zonder overeenkomst rormen); de wetten van 10 Januari 1824 op de -echten van cijns en oppervlakte ; C. De wetten op de registratie, — erfenis — iegel — en grondpandrechten; B. Het opstellen van een verslag of nota vol- »ens een gegeven onderwerp. * * De kandidaten moeten 20 en mogen niet meer dan 30 jaar oud zijn; zij moeten een proeftijd van minstens een jaar gedaan hebben. Aile 2 jaar is 3r een wedstrijd, den Maandag en den Dinsdag 1er laatste septemberweek (het laatste examen iad plaats in 1912, het eerstkomende is dus :n 1914). De proef is heelemaal schriftelijk en wordt verbeterd door een komiteit van 3 leden : 2 nazieners (vérificateurs) en 1 toeziener (inspecteur). Volstrekte onpartijdigheid kan verzekerd worden; aanbevelingen of politieke werkingen hebben geen invloed op denuitslagvan het examen. Worden boventallig beambte benoemd de eersten der kandidaten welk de helf der punten bekomen hebben. Gewoonlijk zijn er 160 mede-dingers voor 23 plaa;sen, is dus ongeveer 1 geroepene op 6 of 7 kandidaten. Zeer zelden zijn, in 'talgeneen, de examens waar de ver-houding zoo gunstig is. —■ De boventallige beambte heeft eene jaarwedde van 1.200 frank, doch door de bijzondere diensten, welke hem toevertrouwd worden, kan deze wedde 1500 tôt I.800 frank bedragen. Hij kan ook aan het pro-vinciaal bestuur of aan het ministerie gehecht worden als bediende : in dit geval is de jaarwedde 1.500 fr. en kan 2.600 frank bereiken. Het surnumérariat duurt 5 tôt 6 jaar. Om ontvanger te worden, moeten aile boventallige beambten of bedienden aan het bestuur, van hetzelfde jaar, een nieuw examen afleggen, ge-noemd : « Examen des surnuméraires ». Om hierin te slagen en gerangschikt te worden, hoeven zij slechts de helft der punten te beko men. Het minimum der jaarwedde van een ontvanger is 2.400 fr. : dit voor slechts 2 bureelen in heel het land ; de andere, die men ook als eerste plaats bekomen kan, wisselen af tussehen 3000 en 4000 fr. Bijgevolg kan een jongeling, die in zijneerste examen slaagttussehen 21 en 22 jaar, verzekerd zijn, op 27 jarigen leeftijd, een beroep te bekleeden dat hem 3000 fr. opbrengt. Daar men gewoonlijk nooit langer dan 2 jaar in een eerstebureel verblijft.en daareen 2devan 4.500 tot5,500 frank opbrengt, mogen wij gerustvast-stellen dat men waarlijk niets beters kan vinden in andere beheeren van den Staat. In heel het land zijner te zamen 255 bureelen, waarvan 40 met een maximum jaarwedde van II.000 frank en 2 met een minimum van 2400; de andere, tussehen dit maximum en minimum begrepen. Daarbij zijn er 43 nazieners; 14 opzieners; 9 bestuurders, met eene jaarwedde van 4200 tôt 9.000 fr. Ontvangers, nazieners, opzieners en bestuurders kunnen ook als grondpandbewaarder benoemd worden. Er bestaat, een kantoor van grondpandbewaring per rechterlijk arrondissement, behalve in Brussel waar er 4, in Antwer-pen, Luik en Charleroi waar er 2 bureelen zijn. De jaarwedde en het loon der bewaarders wisselen af tussehen 10.000 en 50.000 frank. Er is geen juisten ouderdom bepaald om den proeftijd aan te vangen. Hoeveel huidige ontvangers zijn er niet die aan 16 of 17 jaar kleine bediende waren op een kantoor. Zij kwamen uit middelbarescholen of zelfs uit een lagere school, maar zij bezaten een goede basis kundigheden ; later, door het vele persoonlijk werken, hebben zij zich meer en meer gevormd. Wanneer een jongeling in het beheer der registratie treden wil, wendt hij zich tôt den ontvanger van het bureel waar hij zijn proeftijd wenscht te doen. Een getuigsehrift van goed gedrag wordt naar den provincialen bestuurder gezonden met eene vraag van aanneming; meestal wordt deze gunstig beantwoord zonder de minste moeilijkheden. Zoodra hij aanvaardt is tôt : « Aangenomen bediende », werkt de jongeling onder de leiding van den ontvanger, die hem langzamerhand bekend maakt met al de deelen van deu dienst, hem de verschillende punten van 't programma aanduidt en hem helpt in zijne studiën. Gewoonlijk geven de Ontvangers, in de groote bureelen, na een zeker tijdverloop, een klein loon. Dit laat hun dus toe, hun proeftijd te volledigen, zonder groote opofferingen of kosten voor de ouders. Onder aile opzichten schijnt het beheer van registratie en domeinen onsaanbevelenswaardig toe. Nog de hevige onweders. In Oost-Vlaanderen. De onweders die zaterdag en zondag zoowat overal gewoed hebben, hebben meer schade berokkend dan men eerst vermoedde. Erkomen thans nog van aile kanten berichten toe over de aangerichte verwoestingen. Bij de weduwe August Delmeire, wonende wijk Boeregem, teWortegem, stichte het oriwe-der brand, welke zoo snel toenam dat seffens geheel de woning door vlammen omringd werd en ten gronde afbrandde met huisraad, gerieven sehoenmakeisalm en ledervan den zoon schoen-maker en alm. Enkel een jonge stier werd ge-red. Er is verzekering. Te Waarschoot werd door den hagel groote schade aangericht aan de veldvruchten, vooral op de wijk Beke. In de weverij Lousbergs werd het dak grootendeels vernield en het water stroomde er zoo overvloedig binnen dat dewerk-lieden niet alleen den arbeid moesten staken, maar dat de laag een voet hoog stond. Te Huysse-Lozer werden verscheidene vlas-gaarden en koornvelden aan den grond gesla-gen. Veel aardappels zijn uitgestroomd,kelders en putten liepen onder water. Bij August De Praetere viel de bliksem en sloeg er een boom tôt splinters. Rond 't kasteel van Lozer werden ook verscheidene boomen uitgerukt of beschadigd. In West-Vlaanderen. In de provincie West-Vlaanderen is het al niet minder erg geweest. Te Aelbeke hagelde het eene geslagen half uur zonder ophouden. De schade aan de veldvruchten is onberekenbaar. Te Bellegein sloeg de bliksem op de woning van den klompenmaker Allaert. De schouw werd afgerukt en eene groote hoeveelheid pan-nen werd verbrijzeld. Te Harelbeke viel de bliksem op de schouw van de brouwerij Versavel en richtte er veel schade aan. Een tweede maal drong hij langs de schouw in de smis van M. Gryspeert, op het gehucht Wulgenhoek. Te Swevezeele sloeg de bliksem de schouw af van de woning van Alfons Juret en rukte verscheidene steenen uit den gevel. Bij August Boussons viel de bliksem op eenen perelaar. Boussons die er met een zijner zoontjes onder stond, bekwam gelukkig geen letsel, evenmin als de knaap. Te Waardamme heeft de hagel veel schade aangericht aan de veldvruchten. Te Ruddervoorde is de bliksem op de woning gevallen van een landbouwer. Eenige steenen werden daarenboven uit den gevel gerukt. Vlamingen ! bereidt U tôt het vieren van 11 juli, nationaal feest van het vlaamsche volk ; 21 Juli. nationaal feest van Belgie. 11 JULI ! verjaardag van den roemrijken Guldensporen-slag, feestdag van het herlevend ontwakend Viaanderen. Elke Vlaming die zijn taal en zijn volk mint, die fier is op onze grootsche gesehiedenis, op onze gezonde en kloeke zeden, op onze rijke en weelderige kunst, die Viaanderen wil zien her-worden, ja steeds hooger en hooger klimmen door eigenkrachtige en oprecht Vlaamsche be-schaving, viert het 11-juli-feest. 11 juli is geen anti-fransche noch anti-waal-sche betooging. 21 juli is niet tegen Holland gericht. Het gedacht van onze nationale feesten te vieren berust niet op gevoelens van haat of van misprijzen jegensanderevolkeren, maar enkel op de liefde tôt ons eigen volk. 11 juli is het feest der Vlaamschgezinden, 't is te zeggen van al dezen die denken dat Viaanderen, door vreemde volken na te apen, en door eigen taal en eigen schoonheid af te werpen, zich maar kan verkleinen en verlagen, en dat er tôt Vlaanderen's verheffing en grootheid maar één weg is : het be-werken onzer eigene volkskraehten en voornamelijk onzer eigene Vlaamsche taal. Die voor ons Vlaamsch is en voor ons Viaanderen, viert den 11 Juli ! Vlamingen op 11 & 21 Juli, bevlaagt uwe kerktorens, openbare gebouwen, huizen en ge-buurten ! Het weze feest en luid klinke het Vlaamsche lied ! AUDENAÂRDE, 27 JUNI. KONINKLIJKE HARMONIE Dinsdag 30 Juni, om8 1/2 ure 'savonds, gewone repetitie. Het Bestuur. — Koningbolling. — Zondag laatstleden, vierden de leden der Gaaiboldersmaatschappij De Vlaamsche Leeuw, hun jaarlijksch konings-feest. Na eenen hevigen strijd gelukte het aan Hector Van Puyenbrouck den koningsvogel neer te vellen. Den Maandag avond werd de nieuwe koning met eene serenade vereert door de nieuwe maatschappij De Jonge Accordéonisten, onder de leiding van M. Léon Vermeulen ; menig glaasje Audenaardsch werd op de gezondheid van den nieuwen koning en op den groei en bloei der maatschappij geledigd. — Duivennieuws. — Angoulème. — In dezen prijsvlucht, uitgeschreven door de maatschappij « Eerlijk moet niemand vreezen », van Gent, hebben duivenliefhebbers van onze stad en omliggende, de volgende prijzen behaald : 3. O. Rousseau, Bevere, 2 u. 15; 6. Dhondt, Petegem, 2 u.; 11. De Raedt, Ruyen, 2,25; 18. Boone, Cruyshautem, 2,20; 28. Vander Straeten,Asper, 2,55; 29. Benoot, Huysse,3,01; 33. DeMeulemeester, Audenaarde, 3,23; 35. Van den Broecke, Oycke, 3,28; 43. Hoebeke, Neder-brakel, 3,52; 48. Vande Velde, Maria-Laathem, 4,01; 49.Allegaert, Audenaarde, 4,16; 53.Der-maut, Audenaarde, 4,35; 57. Van Ommeslaege Audenaarde, 4,55; 60. Reynaert, Mater, 4,50; 70. Veys, Petegem, 5,30; 75. Wandels, Audenaarde, 5,36. De poule van 100 (3 inschrijvers 300 fr.) is maandag morgend gewonnen door Christyns, Bevere. De duiven werden zondag morgend om 6 u. 35 gelost en de prijsvlucht is den maandag om 7 ure gesloten. — Velodroom van Audenaarde. — Wij herinneren aan de liefhebbers dat morgen Zondag, 28 dezer, om 2 ure zeer stipt, eene Groote 3-ure Koers per ploeg en eene Vitesse-koers voor onafhankelijken zal gereden worden. Ziehier de deelnemende ploegen : Piret, Charleroi - Santens, Audenaarde De Cubber, Leupegem - Claes, Boom De Muinck, Gent - Mathys, Zeevergem Saelens, Gent - Aleyn, Gent De Vrieze, Syngem - Stevens, Baaigem Van Goethem, Oombergen - Lapage, Strypen V. d. Sype, Erpe-Meire - De Winter, Schellebelle De Brauwer, Tourcoing - Piat, Tourcoing Prijzen der plaatsen als gewoonte. De ingangskaarten van 14 Juni zijn geldig mits 10 centiemen opleg. Standplaats voor vélos in den velodroom. —■ Conferentie. — Het belgisch Parlement zal goed vertegenwoordigd zijn op de interparlementaire conferentie, die in de maand augu-sti aanstaande te Stockholm geopend wordt. Negentien senateurs waaronder den heer Raep-saet, en vier-en-dertig volksvertegenwoordigers zullen ter dier gelegenheid naar de zweedsche hoofdstad vertrekken. — Voor de banen. — Eerstdaags, zullen in het bestuur van Bruggen en Wegen, te Gent, Nederkouter. de volgende aanbestedingen plaats hebben : Werken tôt buitengewone herstelling der be-strating van een gedeelte der baan van Gent naar Valenciennes in den doortocht van Audenaarde, gedeelte genaamd : « Doornijksche straat». Schatting, 27.000 fr. TIAITIpudÛ7 • Un «PETIT ROUGE» . de Blankenberge. 7-f — Bevere. — Oud-Soldatenbond. — Maandag laatst vierden de leden dezer maatschappij van ons voorgeborchte hun jaarlijksche avond-maalfeest in hun lokaal. Bij het nagerecht werd eene doeltreffende nationale redevoering uitgesproken door het jongste lid Aug. De Waegenaere, die door zijne welsprekendheid, zoodanig het militair karakter wist op te beuren, dat aile aanhoorders diep getroffen en tôt tranen toe bewogen waren. Rechtstaande werd door iedereen het Vader-landsch lied gezongen gevolgd door eenige kluchtliederen ; ook werd menig lekker glas geledigd op 't welgelukken van 't feest en op de gezondheid van Vorst en Vaderland. Daarna bracht M. G. Haghenbeek, onder-voorzitter, eene welverdiende hulde en dank aan M. Aug. De Waegenaere. Ook werden de leden opgewakkerd voor den vooruitgang van den bond. Bravo ! bravo ! heeren bestuurleden, ga op den weg voort dien gij ingeslagen hebt dat zal eene verzekering zijn voor het toekomende. — De maatschappij De ivare Vriendenkring der Broekstraat, zal op Maandag aanstaande 29 dezer, haar jaarlijksch St Pieters-feest vieren. Het feest zal opgeluisterd worden door muzikanten en het gebulder der kanonnen. — Mooregem. — Solemneele Novene, ter eere van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, in de kapel van U. L. Vr. ten Doom, (Binnen Yssel). Deze Novene zal beginnen, den 2 Juli aanstaande, feestdag van 0. L. Vr. Visitatie. De goddelijke diensten zullen geschieden als volgt : 2 Juli, de eerste Mis ten 7 ure ; de Hoogmis om 9 ure door den Eerw. Heer Pastoor van Elsegem. Al de navolgende dagen, den Zondag uitge-nomen, de eerste Mis ten 7 ure, door den Eerw. Heer Pastoor der parochie ; de Hoogmis ten 8 ure, als volgt : 3 Juli door den Eerw. Heer Superior van 't College. 4 Juli door de E. Heer Pastoor van Oycke. 5 Juli, om 5 ure 's namiddags, plechtig lof. 6 Juli door den Z. E. H. Deken van Audenaarde.7 Juli door den E. Heer Pastoor van Bevere. 8 Juli door den Eerw. Heer Pastoor van Wortegem. 9 Juli door den Eerw. Heer Pastoor van Petegem. 10 Juli door den Eerw. Heer Onderpastoor van Bevere. Gedurende de Novene, aile dagen, den Zondag ook, het Lof om 5 ure 's namiddags. — Mater. — Morgen Zondag 28 dezer zal de muziekmaatschappij, in den namiddag, een uitstapje doen tôt de wijk Oosche en bij hare leden herbergiers verscheidene schoone stukken uit haar repertorium uitvoeren. Wat is beter dan Mer ? d'Audenaardsche Elixir ! 26-d — St-Denys-Bouele. — Cinéma Hen-drikx. — Deze groote en welbekende cinéma is hier weergekomen ter gelegenheid der statie-kermis ; hij is opgericht rechtover de « Vlaamsche Leeuw » en enkel voor 3 dagen. Wie gedurende deze kermisdagen een vroolijkeu en gezelligen avond wilt doorbrengen, wordt aangeraden zich naar de cinéma te begeven. Eemeder zal het zich nog wel herinneren van over twee jaren ; r.u worden er al de laatste nieuwigheden opgevoerd om het geacht publiek te verheugen. Zoodus Damen en Heeren, alwie een vroo-lijken en aangenamen avond wil doorbrengen. zal niet nalaten den grooten cinéma Hendrikx een bezoek te brengen. Allen naar de cinéma, Kwakkelstraat, recht over de « Vlaamsche Leeuw. » — Gent. — Rubenscantate. De Vlamingen die verleden jaar de uitvoering van de Schelde bijgewoond hebben, zullen zich herinneren, dat een groot deel der uitvoerders niet in het Feestpaleis stonden maar in de aanpalende kleine Feestzaal, hetgeen schaadde aan de akkoestiek en het zicht van de aanwezigen in de uithoeken der zaal beperkte. Met de uitvoering van de Rubbenscantate zal zich dit niet meer voor doen. Inderdaad de kleine feestzaal is thans volkomen van de groote afgescheiden. Daarom wordt de estrade in het feestpaleis vergroot. Er wordt een nieuwe estrade bijge-bouwd van 200 vm. De bekende bouwmeester Poelman heeft zich met dit werk willen belasten. De estrade waarop 1700 uitvoerders plaats moeten nemen zal nu eene oppervlakte hebben van 500 vm. Op zondag 19 juli aanstaande, heeft de uitvoering van de Rubenscantate plaats. Deze wordt voorafgegaan van de beroemde kinder-cantate « De Wereld in ». 800 kinderen zijn in-geschreven en volgen regelmatig de herhalin-gen bij. Het Antwerpsch orkest, zal « De Wereld in » begeleiden. Dit grootsch muzikaal feest zal stipt om 4 ure beginnen en om 8 ure geëindigd zijn. Het is van nu af zeker, dat juist zooals verleden jaar voor de Schelde, het Feestpaleis stampvol zal zijn. Er kan niet genoeg op aange-drongen worden opdat men zoo gauw mogelijk de kaarten zou bepreken, want duizenden stoe-len dienen gehuurd te worden. De inrichters huren slechts stoelen voor plaatsen die op voor-hand genomen zijn. Kaarten : 1° rang 2 fr., 2e rang 1 fr., 3° rang 1 0,50 fr , kunnen ook schriftelijk met bijvoeging van het bedrag, besteld worden bij H. Meert, Spiegelstraat, 20 A. Stevens, Steurstraat, 7. Gent. — Valsehe bankbriefjes van 20 fr, — , In verschillige statiën van den Belgischen Staatsspoorweg werden Vrijdag en Zaterdag laatst valsehe bankbriefjes van20fr. ontvangen. Het onderzoek heeft bewezen dat de bank- ; briefjes zeer goed nagemaakt zijn en bij het eerste zicht men zou denken dat het bankbrief-je echt is. Het is maar wanneer men er bijzonder acht op neemt. dat men ziet dat de teekeningen niet volmaakt zijn, zooals deze der echte briefjes. — De spoorwegtabel. — Te rekenen van 1 juli aanstaande, zullen groote wijzigingen gebracht worden aan de spoorwegtabel. Ver- 1 scheidene treinen zullen afgeschaft, andere ge- ' wijzigd worden. «. ——« 't Bischoppeli/k Jubelfeest van Mgr Stil/emans. De ontvangsten die Woensdag in het bisdom te Gent plaats hadden, openden de feestelijk-heden, die ter gelegenheid van het zilveren jubelfeest van Z. D. H. Mgr Stillemans voor-bereid zijn. Alleen eenige uitverkorenen waren erop toegelaten en spraken als tolk van gansch de katholieke bevolking van het bisdom. De groote betooging zal aanstaanden zondag plaats hebben, doch Donderdag reeds waren er zoovelen, die als blijk hunner genegenheid eraan gehouden hadden de plechtige mis van dankzegging bij te wonen, die Donderdag in de St-Baafskerk te Gent plaats had. Van 's morgends vroeg wapperden op den toren der kerk nationale en pauselijke vlaggen, terwijl bij poozen het gelui der klokken als een feestgezang over de stad weerklonk. In de kerk zelve was ailes op zijn praehtigst versierd. Het koor was behangen met pauselijke, bisschoppelijke, belgische, congoleesche en gentsche vlaggen door groen en veelkleurige bloemen van elkander gescheiden. Om 10 1/2 ure had de plechtige mis plaats, gezongen door Mgr Van Reckem, bisschop van Carpasie, wijbisschop van den jubilaris. De Z. EE. HH. De Bock en De Baets, vicarissen-generaals leidden Mgr Stillemans, in bissehop-pelijkgewaad en voorafgegaan van 34 kanun-nikken binnen. Na voor het autaar geknield te hebben nam hij op eenen troon plaats, langs den linkerkant van het koor opgetimmerd en woonde van daar pontifikaal het H. Misoffer bij. Mgr Van Reckem was bijgestaan door de vicarissen-generaals. In het koor bemerkte men Mgr Hebbelinck, MM. den baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Vanden Heuvel, staatsminister, en vele andere hooggeplaatste personen. Na de Mis las Mgr Van Reckem een bijzonder gebed om Gods zegen over den ver-eerden jubilaris af te roepen. Daarna gaf Mgr St llemans den apostolieken zegen aan de inge-togen menigte, die de kerk tôt proppens toe vulde. Zijne Doorluchtige Hoogheid ging vervolgens heen met dezelfde plechtigheid als hij zijne aankomst. Zondag aanstaande zal in al de kerken van ons bisdom een « Te Deum » gezongen worden. Een telegram van gelukwensching werd uit Oostende door Z. M. den koning gezonden, aan zijne Hoogwaardigheid Mgr Stillemans, bisschop van Gent, bij gelegenheid van zijn jubilé. DeZ. E. H. De Baets, aartspriester, stelde aan de vergadering voor, om in naam van den Bisschop en de geestelijkheid een telegram te sturen aan Zijne Majesteit den Koning. KERKEL1JK NIEUWS. Vlaamsche Bedevaart uit het Bisdom Gent naarO.L. V.van Kevelaar(Duitschland) op 14, 15 en 16 September, met de hooge goedkeuring van Z. D. Hoogw. Mgr. Stillemans bisschop van Gent, en onder het voorzitterschap van Z. E. Heer Kanunnik De Corte, pastoor-deken van Sottegem. De Bedevaart vertrek op Maandag 14 September uit de verschillige richtingen naar Brussel-Noord, alwaar de verschillige groepen gezamentlijk den trein nemen voor Leuven Maastricht, om 9 ure 7 minuten. Men is terug in Brussel Woensdag 16, om 6 1/4 's avonds. Het bestuur gelast zich, op aanvraag, te zor-gen voor eten en nachtverblijf te Kevelaer. In gasthoven van eersten rang 8 fr. daags, van tweeden rang 6 fr. daags. De aanvraag moet ten minste 8 dagen op voorhand gedaan worden aan E. H. Van Trim-pont, onderpastoor, Audenaarde, voor eersten rang, en aan Eerw. Heer Pastoor van God-veerdegem, voor tweeden rang. De oefeningen der bedevaart zullen later aan de deelnemers bekend gemaakt worden. Boekjes met de gesehiedenis der Bedevaart, gezangen en gebeden,zijn te bekomen bij Eerw. Heer Van Essche, pastoor, Godveerdegem (Sottegem), aan fr. 0,25. Men wordt vriendelijk verzocht iets bij te dragen voor de onkosten der Bedevaart (offer-keers, plechtige bedevaartmis, sermoenen, enz.). Men schrijft in voor de groep Audenaarde : Bij E. H. Van Trimpont, onderpastoor, Audenaarde. Bij E. H. Verzele, pastoor, te Munekzwalm. Bij Juffer Maria De Crits, Sulsique. Prijs voor Audenaarde-Kevelaer en terug 16,50 fr. ^^^ OVERLIJDEN De aehtbare heer Baron van CALOEN de BASSEGHEM, Burgemeester der gemeente Mooregem en zijne Familie, komen door een pijnlijken rouw getroffen te worden, door het ifsterven hunner duurbareEchtgenoote, Moeder arootmoeder en Zuster, Mevrouw Barones (■an CALOEN de BASSEGHEM, geboren Irma-Ieanne-Constance-Mauie-Giiislaine de NEVE de RODEN, woensdag voorlaatst godvruchtig, na ;ene langdurige ziekelijkheid, op het kasteel ran Berges (Brugge), in den Heer ontslapen. Mevrouw Barones van Caloen de Basseghem, werd geboren te Gent, der. 16 September 1839 ;n had dus den ouderdom van ongeveer 75 jaar oereikt. De plechtige uitvaart, in de parochiale kerk ran Coolkerke, gevolgd der bijzetting harer stoffelijke overblijfsels in den familiekelder al-laar, heeft Maandag laatst, om 11 uren voor-niddag, plaats gehad. Woensdag werd ook in de parochiale kerk ?an Mooregem, om 10 1/2 ure, een plechtige ijkdienst tôt lafenis harer ziel gecelebreerd. De heer Baron van Caloen de Basseghem en lijne familie, woonden deze rouwplechtigheid }ij ; ook hadden al de ingezetenen van gansch le gemeente Moorgem en vele personen van het >mliggende het zich tôt plicht gerekend er te-;enwoordig te zijn. ■ > Il :m MO ! I i 1/ l,'M UTUVI1 «7 l %1 Illlirili Ihhn UUIlULilllJl,ilVLM Ol/lliu ftUlJmiA.'inUEl geb00rten. Emerance Weyts, dochter van Eduard en /an Maria De Vrieze. Madeleine Eggermont, dochter van Karel eh /an Marie Adam, Groenstraat. Julien Elebaut, zoon van Adolphe en van Mine Vandercruyssen, Kerkhof Ste-Walburga. Carlos De Wèerdt, zoon van Guido en van Marie Vandefonteyne, Beverestraat. Andréas De Wildeman, zoon van August en van Maria Den Haese, Bourg. Roger Van Assche, zoon van Prosper en van Marie Verleyen, Groenstraat. Albert De Meyer, zoon van Eugenius en van Adele Deptfers, Gevaertsdreef. Paula Wynant, dochter van Joannesen van Rosalie Rampelberg, Groenstraat. Jacques Van Ongeval, zoon van Oscar en Aima Siffer, Nieuwstraat. overlijdens Adolphine Quatannens, 61 jaar, wed. van Karel Hoste, Dijkstraat. Marie Vermoeren, 63 jaren, weduwe van Désiré De Smet, Kerkhof Ste Walburga. huwelijken Florent Liveyns, sehoenmaker, met Irma Cooman, zonder beroep, beiden te Audenaarde. Ludovieus Ducatillon, fabriekbestuurder, te Sulsique, met Marie Vander Banck, zonder beroep, te Audenaarde. trouwbeloften Leopold Vandefonteyne, bakkersgast, met Irma De Raeve, handschoenmaakster, beiden te Audenaarde. Julien Van Moorleghem, fabriekwerker, met Julia Cousaert, spinster, beiden te Audenaarde. Camiel Baert, metser te Bevere, met Augusla Mahieu, zonder beroep, te Audenaarde. Hector De Buek, wever, met Donatine Vanden Bossche, vormmaakster, beiden te Audenaarde.Eugène Hainaut, waehtmeester, bij het re-giment geschut, met Marie Verheylesonne, zonder beroep, beiden te Audenaarde. Henri Van Wetter, advocaat, te Audenaarde, met lrmaDeCooman, zonder beroep, te Ninove. Georges Voet, schipper te Kerkhove, met liiisa Van Herpe, huishoudster, te Aude.iaarde. Door uitscheiding van bedrijf. — Over te. nemen een schoon en welgekalante WITTE-GOEDWINKEL, Nederstraat, 49, Aud. 28-jj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Scheldegalm: gazette van Audenaerde belonging to the category Katholieke pers, published in Oudenaarde from 1858 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods