De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

2100 0
25 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 January. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0ff2z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 3272. Zondag 25 anuari 1914. 56e Jaar. —a——www——■—■—a———a—M—»^rnr»Hi fan»—w————k- a—^ DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAÂRDE w—w—irj.mluuw^iiii^jwjhwjl. ii,^mmani»iiniiiu »-i»wn m p)a».; ■ i'mwiii-<>yiwkmt~twvg*w^-^-k%b3^>^aowt.aa««aegrw«g<gaobaiaaeg»<c«m.-«.i^»ac<k«.»ju>juwcjiieg«apr7 jwiwwl.-^>-1— ^ra—ne—çg-na—xocctoct——fttok—wa—nr—1———1——a— HET BLAD VERSCHIJNT \\EKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo- Krekelput, lo, en in aile P0S1KANI0REN. De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocbt ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN i fr. S0; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreffende de redactie middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moeten vraemviij luegezuuueu wurueu. it JAPAN De vulkanische uitbarsting. De bevelhebber dervloot,in voile zee liggem seint dat de uitbarstingen elkander zonder on-denbreking opvolgen, en het eiland Sakoera noj enkel op een grooten vuurberg gelijkt. Rond Kagoshima, luidt het telegram, zie men over het veld enkel barsten en spleten naar aile richlingen kronkelend. De stad lig in puin ; het is eene doode stad, waarin duizen-den enduizenden zijn omgekomen, waaruit dt overlevenden zijn gevlucht. Het eiland als verloren beschouwd. Nog enkel vlammen en rook. Een telegram ait Nagasaki luidt : Volgens radiografische telegrammen, ligthel oorlogschip « Kagoshima » begraven ondei assche, 15 voet dik ; 600 huizen zijn ineens ingestort. Het eiland Sakurashima moet als verloren worden beschouwd. Het is omgeven van dichte rookmassas, waardoor soms vlamroenzuilen slaan. De hitte is zoo hevig dat niet eene bool naderenkan. Eenstormwind waait. Het onder-aardsch gerommel duurt voort. Het geteisterde eiland. Sakurashima is, gelijk wij reeds meldden, de naam van een in de baai van Kagoshima ge-legen eiland, dat evenals de meeste Japansche eilanden van vulkanischen oorsprong is en een oppervlakte beslaat van omstreeks 50 vierkante mijlen. In het midden van het eiland verheft zich een vulkaan van denzelfden naam die zich 130 jaren rustig had gehouden. Smalle kanalen scheidden het eiland van het vasteland, om de baai van Kagoshima, welke •voorbij het eiland uitloopt in een 10 kilometers lange ea 15 kilometers breede reede. Tegenover het eiland ligt Kagoshima, onder kenners van porselein bekend als de zetel der vervaardiging van Satsoema-waar. De stad was ook eens de zwaar versterkte zetel van den daimio, prins van Satsoema.een der voornaam-ste leenroerige hoofden. Zooveel slachtoffers niet. Volgens de laatste inliehtingen zouden er 600 personen bij de ramp het leven ingeschoten hebben. 30.000 huizen werden vernield of zwaar beschadigd. Levensmiddelen worden aan de vluchtelingen verstrekt. MEXICO GBNEBAAL VI31iIL,A De inneming van Ojinaga, het stadje aan de grens der Vereenigde Slaten, en de nederlaag van het bondsleger dat het heeft verdedigd, is niet sleehts een slag voor président Huerta, maar ook voor den voornaamsten man der revo-lutie, generaal Carranza. De positie van generaal Francisco Villa, den verreweg het meest op den voorgrond tredenden soldaat der oproerlingen, wordt hierdoor ten zeerste versterkt. Ook moet het président Huerta meer dan ooit spijten, dat hij, toen hij Villa in zijne macht had, hem toch niet dadelijk heeft kunnen terechtstellen. Dit was in 1912. Villa was toen kolonel in hetleger van Huerta, wel eene bevorderingdus voor iemand, die zijn geheele leven bandietwas geweest. Op 18jarigen leeftijd trad Villa reeds als roover op en bleef hij dit, totdat Madero hem eene positie verschafte. Men verteltdat hijinder-tijd een rijk man had gedood, die zijne zuster had verleid, en dat hij toen besloot wraak te nemen op de maatschappij en vooral op de rijken. Die voorstelling is misschien wat al te romantisch, maar wel is het waar dat hij soms goederen, die hij gestolen had van rijken,onder de armen verdeelde. Toen hij in Madero's leger diende, trok hij de aandacht, omdathij werd beschuldigd vanonge-hoorzaamheid, inbraak, struikroof en afpersing. Hiervoor werd hij door Huerta ter dood ver-oordeeld, maar Madero verzette zich tegen het onmiddellijk uitvoeren van het vonnis en zoo bleef hij gespaard, om den grootsten en gevaar-lijksten vijand van Huerta te worden. lemsiverzuciuueAunoncen uen v niJUAij miaaag Spoedig nadat de opstand van Carranza uit-brak, in februari 1913, bracht Villa een leger-macht bijeen om hem te steunen. Hij had een I betere opvatting van tueht dan de meeste Mexi-canen en hij oefende zijne troepen uitstekend. Steeds hield hij in de achterhoede een aantal soldaten gereed, waarop hij vertrouwen kon. Wanneer degelederen, bij eene bestorming of bij een gevaarlijk voortrukken, wilden wijken, dan moesten deze vertrouwdemannen de vluchtelingen tegenhouden. Villa behaalde zoo over-winning op overwinning. Den geheelen herfst voerde hij een guerila-strijd tegen het bondsleger in Chiuahua ; hij overrompelde kleine troepenafdeelingen en maakte zich meester van hunne geweren en schietvoorraad. Daarop nam hij Toreon in, voor het bondsleger het begin van eene reeks groote nederlagen. Uitstekende orde werd in deze stad gehand-haafd. Hij sloot de winkels waar sterke dranken verkocht werden, zorgde voor de veiligheid, maar dwong de banken en tamdelshuizen hem een bedrag van 1.500 000 dollers uitte betalen. Daarop belegerde hij Chiuahua. Eerst werd hij afgeslagen en de belegerden versterkten zich weer met troepen uit Juarez. Dit wist Villa en hij maakte daarvan gebruik. Hij maakte zich meester van een kolentrein, liet daarin zijne mannen plaats nemen en zoo nam hij gemakke-lijk Juarez in, en joeg de bondstroepen op de vlucht. Toen kwam de beurt aan Chiuahua, waar hij het overblijfsel van het bondsleger eene zware nederlaag toebracht. Villa is een merkwaardig, energiekman.Ruw in zijne taal, en ook dikwijls in zijne handelin-gen, is hij gematigd in zijne gewoonten, drinkt nooit, rookt nooit en schrikt nooit terug voor vermoeienis of gevaar. Hij is stevig gebouwd en ziet er niet zeer verslandig uit ; waarschijnlijk heeft bij de fijn-uitgedachte krijgslisten te danken aan een paar Amerikanen, die zich in zijn leger bevinden Een van dezen, die medevocht in den oorlog op Cuba en later op de Philippijnen diende, heeft dikwijls blijk gegeven van zijne groote kennis van militairen taktiek. Wannéer deze mannen hem geholpen hebben en hem doenoverwinnen, dan zal hij ook zeker aan hen te danken hebben, dat hij eens président wordt. Het is echter de vraag, of de Vereenigde Staten een man zullen erkennen, dievroegerstruikroover geweestis, die er eene gewoonte van maakt, gevangen burgers dood te schieten en die gezegd heeft, dat hij graag aile vreemdelingen van den aardbodem zou willen doen verdwijnen. AMERIKA Galeiboeven ontsnapt. — Men meld1 uit Oklahoma dat er dinsdag drie galeiboeven in buitengewone omstandigheden uit hetgevang van Mac Alester ontsnapten. De kerels waren, men weet niet hoe, in het bezit van revolvers geraakt. Zij ontrukten, onder bedreiging, de sleutels aan een cipier en schoten op de bewakers, die kwamen toegesneld op het hulpgeroep van hun-nen collega. Vier der cipiers werden gedood. De schurken maakten zich meester van een jorig meisje, in het gevang als machienschrijf-ster in dienst, en plaatsten ze tusschen hen en de achtervolgers, derwijze dat deze laatsten niet durfden schieten uit vrees het meisje te treffen. Voor de poort van het gevang stond een rij-tuig op de booswichlen te wachten. Van zoodra zij erm gesprongen waren, reed het er pijlsnel van door. De gevangenbewakers schoten er achter, doch vruchteloos. Enkele gevangenbewakers sprongen te paard en zetten de vluchtelingen achterna. Langs beide zijden, werden er talrijke vuurschoten gelost. Een kogel velde het paard, dat het rij-tuig trok, neer. Toen men naderde vond men in het rijtuig de lijken der galeiboeven, ver-scheidene kogels troffen hen. De heer Thomas, gewezen Congresdid, die als vertegenwoordiger van den Illinois het gevang bezocht op het oogenblik dat de ontsnap-ping plaats had, werd door de schurken dood-gescheten. te taten geworuenjaeprijsis zuc. perregei. ENGELAN D Een onderzeesche boot gezonke De lijst der rampen die de engelsche krijg vloot sedert eenige jaren zoo diep beproeve is nu nog vergroot door een nieuw ongelu Vrijdag vl. is de onderzeesche boot «A-" nabij l-Mymouth gezonken. Ondanks de spoedi reddingswerken moest men 's avonds aile ho laten varen de ongelukkige matrozen te zull redden. Hoe de ramp gebeurde. Vrijdag morgend vl. voerden verscheide: oorlogsboolen, onder anderen eenige onderze sche oefeningen uit in de Whitstandsbaai. ( zeker oogenblik doken dezen allen onder wate Toen zij eenigen tijd later weer naar bovi kwamen, bestatigde men dat de « A-7 » or brak. Naar men beweert, zou het slech's e( uur later opgemerkt gewees! zijn dat het get der onderzeesche booten niet volledig was. W er ook van zij, zoodra men hetongeluk berner: te, werd er hulp uiigezonden. De schepen, d aan de oefeningen deelnamen, lieten hum reddingsbooten in zee af en seinden om hu naar Plymouth. 's^Namiddags werd het reddingswerk do< de matrozen dapper doorgedreven. Rond 5 ui gelukte een andere onderzeesche boot erin m de « A-7 » in betrekking te geraken en te b< statigen dat de bemanning ervan nog leven was. De duikelaars konden ook tôt bij de boi geraken, op de wanden hameren en hooren d: men hen antwoordde. Doch om 8 ure waren c reddingswerken nog niets gevorderd. Daar c zee op de plaats waar de « A-7 » gezonken i: 27 meters 1 /2 diep is, had men niet veel hoo meer de ongelukkige bemanning van de boi te kunnen redden. Volgens de verklaringen van bevoegde mar lien konden de matrozen sleehts tôt middernael in het gezonken schip blijven leven. Ongelul kiglijk kon men het reddingswerk sleehts zatei dag morgend voorzetten, zonder veel hoop no levenden in den boot te vinden. De verslagenheid te Londen. Te Londen werd de ramp tamelijk laat vei nomen. Men hoopteer weldra ook de reddin der slachtoffers te vernemen, doch na 8 urt toen men vernam dat het reddingswerk ondei broken was, was men genoodzaakt aile hoop I laten varen. De onderzeesche boot « A-7 », een der oudsl van het engelsch zeeleger, was niet voorzie van al de veiligheidstoestellen die de ondei zeesche booten op onze dagen bezitten. Het getal slachtoffers. Zaterdag morgend, tusschen 3 en 4 1/2 urt werden de draadlooze telegrammen die me naar de gezonken boot zond, beantwoord, doc na dit uur vernam men niets meer. De 13 ongt lukkige matrozen die zich in de boot bevonder waren dus zonder twijfel door verstikking oir gekomen. De vorige rampen. De « A-7 » is de zevende onderzeesche boc die Engeland sedert 10 jaar verliest. Den 18 maart 1904. werd de onderzeesch boot « A-l » nabij Portsmoiuh, door een pake! boot erg beschadigd ; de boot zonk met 9 ma trozen en 2 officieren. Den 8 juni 1905, zonk de « A-8 » nab Devouport, tijdens eene oefening, 12 matroze en 3 olfiicieren verloren er het leven bij. Den 14 juli 1909, botste de «O-l l» de nachts op een stoomboot in de Noordzee e verging met 11 matrozen en 2 officieren. Den 28 augusti 1911, zonk de « A-l » ns bij Portsmouth. Gelukkiglijk kon de gansch bemanninggered worden. Den 2 februari 1912. botste de « A-5 », nab het eiland Wight op den « Hazard » en zon met 10 matrozen en 4 officieren. Den 2 october 1912, zonk de « B-2 », nab Dover, met 15 matrozen en 2 officieren. moet betalen. Aile toegezonaene or tei DUITSCHLAND Hoteldieven. Een slang is hun medeplichti Te Munchen heeft men thans twee kerels a: gehouden die er op uit waren om een goec s_ slag le doen, en zulksop eigenaardige wijze. Een Engelsch, schatrijk koppel, reizende c l;' meer dan een half millioen juweelen bij zi< ^ was in een voornaam hôtel van Munchen af{ stapt, en stelde er kort nadien de aanwezighi ° vast van een Rus en een Zweed, die bei P Engelschen als op de hielen volgden. De tw kerels hadden twee kamers, aan dezen c Engelschen palend, besproken. Vermoede gekregen hebbend, zoo verwittigden de Engi ie schen de polilie, die in de kamers der tw e- vreemdelingen een nazicht hield. )p Men stelt zich haar verbazing en haar schi r. voor toen zij, in de badkamer, palend aan ;n kamer van den Rus, eene boa (slang) van reu t- achtige afmetingen vond. m Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de bei' al kerels, die thans achter slot en grendel zitte jt zinnens waren de boa in de kamers der Eng« c- schen te laten en zich, tijdens den uitzinnigi ie schrik die zich zou voorgedaan hebben bij h ie vaststellen der aanwezigheid van het gevaarlijl p dier, van de juweelen meester te maken. De boa werd door de bedienden van d( lr Dierentuin opgevangen. FRANKRIJK 1 De diefte der «Gioconde». — Eei j aanhouding in Husland. — Te Parys werd )t maandag uit St-Petersburg bericht' ontvangf lt over eene aanhouding van een avonturier, zek e ren Bibikow, die verklaart deelgenomen te hel e ben aan de diefte der « Gioconde », en zull . met medeplichtigheid van twee Russen en va p Peruggia. It Ziehier enkele bijzonderheden dienaangaanc Bibikow, die tôt eene uitmuntende Russiscl familie behoort, werd door de politie opgezocl , voor zijne talrijke, in Ruslandgepleegde aftroj gelarijen, die verscheidene honderd duizende frank bedragen. Om zich aan deze opsporinge a te onttrekken, kocht hij van zekeren Coloniu 3 Walewski, een vreemd pasport en vertrok, or der dezen naam naar Parys. Daar ontmoette Bibikow twee zijner St-P< tersburgsche vrienden, Meyendorf en Engelharc en aile drie, na de twee honderd duizend fran S die Bibikow van Rusland had medegebrach ■ opgemaakt te hebben, zochten naar nieuwe, gi makkelijke middelen om aan versch geld tegf e raken. Een andere Rus, K. V..., voegde zic bij hen, en hij was het die het gedaeht van hi e stelen der « Gioconde » vooi uitzette, om t n schilderij te verkoopen aan een Amerikaansc milliardair, die enkel met de beginletters 5 W. aangeduid wordt. Op aanbeveling van Bibikow en van een ai der medeplichtigeLatzkevitch genaamd, besloi , de bende zich de medewerking van Peruggia n verzekeren. h Het was Lalzkevitch die de « Gioconde » u - het Louvre-museum slal, terwijl Peruggia, B , bikow en V. K... hem aan de statie van Sain - Lazare opwachtten. De diefte gepleegd zijnde, zoo vereenigde c bende zich denzelfden dag ter woning van Lat: kevilch en er werd besloten dat deze laatste c t schilderij bij zich houden zou, îotdat de 0[ schudding, door de diefte veroorzaakt, wat g( e stild zou zijn en men de « Gioconde » dan gi ruster aan den Amerikaanschen milliardair koop zou kunnen bieden. Maar Peruggia begon kort daarna aan d j « eerlijkheid » van Lalzekevitch te twijfelei 3 en ried zijne vrienden aan den Rus de schild rij af te nemen. Peruggia, Meyendorf en Enge s hardt, in politieagenten vermond, deden eet n huiszoeking bij Latzekevitch en vonden er n; tuurlijk, de « Gioconde », die ze medenamei na... ten laste van den Rus proces-verbaal O] e gesteld te hebben Latzekevitch vernam ma; eerst later wat er gebeurd was. ij Daar de Amerikaansche milliardair echter k Parys niet aanwezig was en de bende ge noodig had, zoo meldde Bibikow aan zijne m ij deplichtigen de aankomst te Parijs van d( Russischen millionair M..., zeer gekend haiiagestelde geschritten die \vi] in ons blad met Bakou, in Kaukasie, en die de « Gioconde i voor de som van 10,000 frank zou aankoopen ' l De medeplichtigen, hopend van de schilderi gn minstens een millioen te krijgen. maar toch d< 10,000 frank niet willende laten ontsnappen t gebruikten het volgende middel : « De warf « Gioconde » en eene kopij ervan, werden naai ,e'_ eene afgelegen plaats, buiten de stad gebracht, 'ij De millionair M... werd er geblinddoekt hcer je gebracht. De echte « Gioconde » werd hem ver-ee toond. De heer M... onderzocht ze nauwkeurig gr en na het merk van het Louvre-museum vastge-ns steld te bebben, kocht hij ze aan. Terwijl Meyendorf en Engelhardt deschilde-ee r'j inpakten, ontstond er twist lussehen Peruggia, Bibikow en Engelhardt. Aldra sloeg de 'wist in een gevecht over, wat den millionair van Bakou zeer verontrustte. Meyendorf maakte s_ van de gelegenheid gebruik om de echte schilderij met de kopij te verwisselen. De millionair j een schandaal voorziende, haastte zich weg met het « kosibaar » pakje onder den arm. ^ De 10.000 fr. werden eerlijk verdeeld onder de leden der bende. Daarna vertrokken ze allen et met de « Gioconde » in hun gezelschap naar _e Monte-Carlo, waar zij hoopten den Amerikaanschen milliardair aan te treffen. Onder weg echter maakte Peruggia zich met de schilderij uit de voeten. Men kent de rest. Bibikow leverde al deze bijzonderheden aan den onderzoeksrechter van St-Petersburg. Deze ,r magistraat zal uit te maken hebben of ze naar n waarheid zijn. a_ — Dood van generaal Picquart. — De di-visie-generaal Picquart, bevelhebber van het 2e :s legerkorps is maandag te Amiens overleden. ' Dinsdag voorlaatst was hij op den bevrozen grond van zijn paard gevallen en had zich aan g hoofd gekwetst. Hij was 60 jaar oud. In de be-e ruchte zaak Dreyfus trad hij op als verdediger t van dezen laatste. — Maandag rond middernacht, ontstond er ' op de zolderingen van het gasthuis « Hôtel Dieu » te Marseille brand. De zieken der twee zalen, gelegen onder de _ plaats waar het vuur uitgebarsten was, werden onmiddellijk met de noodige voorzorgen ver-voerd.Het vuur kon gelukkiglijk spoedig gedoofd ^ worden. . — Te Istres wierp een auto maandag namid-dag twee kinderen om, die uit de school kwa-men. De kleine René Auberge, 7 jaar oud, k werd op den slag gedood. Zijn makkertje. Eu-it gène Aquaro, 8 jaar, werd het rechterbeen af-e gepletterd; zijn toestand is onrustwekkend. i? DE KOUDE. Vooral in het zuiden van Frankrijk is de koude buitengewoon hevig. )l Te Marseille heeft hetovervloedig gesneeuwd ,e en is de thermometer ' tôt op 8 graden onder 0 gedaald. 11 Te Remiremont in het Noord-Osten van Frankrijk, zijn verscheidene personen van aan koude bezweken. De Moselrivier is toege-vrozen.e Te Yssingeaux is de thermometer zaterdag nacht tôt 20 graden onder 0 gedaald. e Op de spaansche grens zijn twee soldaten in de Pyreneën in de sneeuw omgekomen. In Spanje. — Zaterdag morgend heeft het te Madrid en in de omliggende streek zonder ,e ophouden gesneeuwd. Op verscheidene plaat-sen zijn er min of meer erge ongelukken ge-e beurd, namelijk op den weg naar het kerkhof. '' De ondernemers van begrafenissen willen hun-j" ne lijkwagens niet gebruiken, d:iar de baan te slecht was. Men was dan genoodzaakt automo-ie bielen te nemen. l~ — Budapesth, 22 januari. — In Bohemen '> en in Beieren, zijn geheeledorpeningesneeuwd en van aile gemeenschap afgesloten. j Geweldige brand te Dendermonde 3- Zondag, rond den middag, is de stad Den-:n dermonde in opschudding gebracht door het te bericht dat een geweldige brand was ontstaan kunnen opnemen worden met teruggegeven. in de cocolinefabriek der firma De Bruyn. Dit heeft dadelijk eene groote menigte ter plaatse doen snellen. i De brand moet ontstaan zijn in een dermaga-zijnen, en gezien er daar veel olie- en vetachtige stoffen aanwezig zijn, nam het vuur spoedig eene groote uitbreiding. Men schat dat er in de brandende magazijnen ruim 300.000 kilogr. kokosnoten voorhanden zijn. De brandweer van Dendermonde was spoedig ter plaatse, doch wegens de heerschende vorst konden de pompiers maar weinig spuiten in werking stellen, zoodat het vuur vooralsnog bleef voortwoeden. De bewoners der aanpalende huizen vluchtten met bunne meubels. Rond 1 uur deelde het vuur zich dan ook mede aan twee aanpalende woningen en nam de brand in hevigheid toe. Men telefoneerde om de pompiers van Brus-sel, die aankwamen met volledig materiaal, onder bevel van kapitein Keyaerts en luitenant Van Hesschen en trachtten de omliggende ge-bouwen te vrijwaren. Zondag avond, rond 5 ure, woedde het vuur zoo geweldig dat de vlammen eene hoogte van 25 tôt 30 meters bereikten. Om 8 ure, zondag avond, sloegen de vlammen nog altijd hoog op en moesten de pompiers voortdurend de naburige huizen vrijwaren. Met groote moeite, zijn de bureelen, die afzonderlijk staan, gespaard gebleven. Gansch den namiddag door waren ergendar-men en soldaten ter plaatse, om de orde te handhavén, de opgekomen menigte zeer talrijk zijnde. Men rekent dat 150.000 k. olie en 600.000 k. copra in de fabriek opgestapeld lagen, zonder de andere produkten. Er bestaat volledige verzekering. Nadere bijzonderheden. De schade zal, naar eene vluchtige raming, ongeveereen millioen frank bedragen. 't Was om 111/2 ure 's morgends dat het vuur uitbarstte. Toen de vrijwillige pompiers van Dendermonde ter plaats kwamen, hadden de vlammen reeds groote uitbreiding genomen en een aan-zienlijk deel, eene hectare beslaande, in de Dijkstraat gelegen fabriek, stond in brand. De riijverheidsinstelling, die ongeveer twee honderd' werklieden bezigt, ai beidde met een dag- en een nachtploeg. 'sZondags echter wordt er niet gewerkt en er blijven maar enkel eenige mannen in de fabriek om te waken. Rond de olieslagerij zijn tal van werkmanswoningen gelegen . De nijverheidsinstellingen zijn samengesteld uit eene fabriek van cocoline en eene belang-rijke olieslagerij. 't Is in deze laatste afdeeling dat de brand uùbarstte en bliksemsuelle uitbreiding nam. DebrandweervanDendermonde, die bij middel van verscheidene lansen kranig den vuurpoel bestreed, stelde aldra vast dat hunne moedige pogingen ontroereikend waren; ze deden telefonisch een beroepop hunne Brus-selsche collegas. Een dertigtal Brusselsche pompiers kwamen, rond 3 1/2 ure, met twee auto-pompen ter plaatse aan. Uit den Dender, waaraan de nijverheidsinstellingen païen, werdwater gepomptom, door middel van talrijke lansen. over den vuurgloed waarin de cocoline-fabriek herschapen was te worden gespoten. De pogingen strekten er ook toe om de aan de fabriek palende woningen te vrijwaren. De olietanks, die vuur hadden gevat, vorm-den ontzaglijke kuipen, waarboven uit 25 tôt 35 meters hooge vlammen uitsloegen, die gansch de stad in een rossen gloed zetten. Deze ver-gaarbakken bevatten zoowat 200.000 liters olie. Water mocht er niet op gespoten worden, daar men dan ontploffingen had te vreezen, waardoor de brandende olie weg zou gevlogen en nog meerdere onheilen gesticht hebben. Kleine aarden en steenen dammen werden rond deze vergaarbakken aangelegd. om ge-beurlijk het wegvloeien der brandende olie te voorkomen Om 9 ure 's avonds was het vuur omschre- D B Eiland-Prinses ■ «3lgg>o- (20e Vervolg.) — Maar, wierp ik tegen, want mijm positie als zijn aanstaandeschoonzoongaf mi tôt spreken meer moed — gesteld eens da een schip ons de kans bood om het eiland ti verlaten, zoudtge dan niet met ons een be zoek aan Europa willen brengen en daarn; weer terugkeeren ? — lk wil haar niet verlaten ! riep hi weer, naar het graf wijzende. — Zoudt ge êr danbezwaartegen hebben dat ik Eulalie meenam ? — Ja. Want ge zoudt niet terugkomen. — Ik spreek,' hernam ik eenigszins ge belgd over deze ikzuehtige krankzinnigheii van den man — ik spreek meer nog voo Eulaliedan voor mij zelve. Zij kent nog niet van de wereld, van al wat er in omgaat,va hetmenschenleven in het algemeen. Als w: eens een jaar of drie weg waren, dan zo dat eene opvoeding voor haar zijn, en leven eene rijke herinnering, die haar bij har terugkomst hier de eenzaamheid verzoete zou. — Gij spreekt, zegde hij, alsof daargind een schip lag en gij enkel wachttet op mijn toestemming om met Eulalie aan boord t gaan ! Hierop moest ik glimlachen, want het was waar. — Ge zijt hier nu pas dertig dagen geweest, zegde hij, en hoeveel schepen hebt i ge in dien tijd zien voorbijkomen ? Maar ik zit hier reeds tien jaar, tien jaren — en ik herhaal u dat ik niet meer dan vier schepen heb gezien, waarvan twee met den kiel naar boven.... En nu, En nu, vôôr Lily verschijnt en vôôr wij haar meedeelen wat wij besproken hebben — wilt ge mij verklaren dat ge inijne dochter wilt trouwen en dat ge met > haar op dit eiland leven wilt ? j Mijne verkleetdheid liet mijniet veelvijven t en zessen maken. > — Voor haar wil ik ailes doen, riep ik. Is . het uvv wensch, dat wij ons leven lang hier ( blijven — goed, het zij zoo ! — Braaf gesproken, zegde hij, en hij j drukte mij hartelijk de hand. Dit was in hoofdzaak het tusschen ons , verhandelde. Mijne inschikkelijkheid kwam echter niet enkel uit mijne lielde voort. Ei slak ook eenige berekening achter. Vooreerst, - de man was krankzinnig, ei. met een krank-1 zinnige valt nu eenmaal niet te redeneeren, r En ten tweede, hij kon immers vandaag o: s morgen van inzicht veranderen en ons toc! i noch tôt het verlaten van het eiland zijne j toestemming geven. Bovendien, hoewel nos i niet oud en sterk van geslel, kon hij sterven s Dit waren gebeurlijkheden, met welke ik bi e mijn besluit rekening houden mocht. Daai i gelaten nog de inderdaad g ringe kans, da een voorbijkomend schip ons indemogelijk s heid stelde om het eiland Vga r wel te zeggen b Toen ons gesprek afgeloopen was en d( e kapitein mij plotseling op de bank alleenbat gelaten, voelde ik een ongeduldig verlangei om het groote nieuws mee te deelen aar Eulalie. Ik vermoedde dat zij wel nie booszou zijn, indien ikhaar om deze reder stoorde. De zon straalde blakerendopde aarde. He was een stillle gloeiend heete namiddag. Eulalie placht haar middagslaapje te doer in het dichte lommer van een broodboou achter het huis. Hier vond ik haar in hart hanginat en speelde er een gelukkig glim lachje om haren mond. Een lieflijke droom ongetwijfeld, hield haar bevangen. Mijn blik scheen haar te wekken. Zi opende hare oogen en zoodra zij mij gewaa: werd, glimlachte zij weer. — Wat voor nieuws denkt ge dat ik i kom brengen, Eulalie? zegde ik. — Is er een schip in 't zicht? riep zij levendig opspringend. — Neen, antwoordde ik. Een veel grôo ter nieuws kom ik u brengen, dan van eei schip in 't zicht, hoewel ik u ook met di blijde tijding nog eenmaal hoop te mogei verrassen. — O, Rupert, wat is er dan ? — Uw vader heeft u mij gegeven, en ni zult ge mijne vrouw worden ! En op harei verbaasden blik liet ik volgen : lk zal d : waarheid van dit nieuws bewijzen door ee: leeken, door een teeken dat ge wel begrijpe: zult. En ik omhelsde haar. Zij kleurde hevig ; maar aan het licht i • harr oogen zag ik den juhel in haar hart. M hare beide handen toestekende, riep zij : — Is het waar, Rupeit? Is het waar ? -Heeft mijn vader mij aan u gegeven ! Vind mijne inoeder het goed. Wanneer heeft h 1 met u gesproken. i Hierop vertelde ik haar wat voorgevalle was tusschen haar vader en mij. Hare kleui ; verschoot tusschen blijdschapen maagdelijkj i schroomvalligheid. Nog nooit had îk haai zoo schoon, zoo liefelijk gezien. Wantditwas . de schroomvalligheid eener reine natuur, niet aangekweekt of verkunsteld door d( i lessen en voorschriften eener min of meei i conventioneele beschaving. : — Zijt ge blij met het nieuwss, Eulalie ' vroeg ik, met hare handen in de mijne er mijne oogen in de hare. — O ja, o ja ! antwoordde zij. lk wist we i dat moeder het goed zou vinden ! — En hoi • zullen wij nu trouwen ! — Uw vader zal ons vereenigen, zegde ik i niet zonder eenige bezorgdheid, datzij tegei de door kapitein Scott voorgestelde ceremo , nie misschien bezwaar maken zou. — En als hij ons vereenigd heeft, kai - niets ons dan ooit meer scheiden? vroeg zij i — Niets dan de dood. 3 — En dan zult ge dus de mijne zijn voo i altijd ? — Voor altijd. — Nu lachtte zij als een gelukkig kind i De vreugde was toch sterkerdandeschroom i Ik zou haar beeld, dat ik voor het oogmijne 3 herinnering heb, sleehts verminken, indie. i ik de blijde woorden weergaf ,die van har i blijde lippen stroomden. De toon, de blik delach, de gebaren zijn het, die aan zulk i uitingen van naieve blijdschap de bekorini j geven van het onuitsprekelijke. — Nu moet ik naar vader ! Kom, Rupert - riep zij en zij trok mij mee langs deboomen t huppelend als een dartl kind. j Wij vonden kapitein Scott voor het hui gezeten, bezig met het herstellen van ee i visebluig. Eulalie liet mijne hand los e sprong naar hem toe. Z;j sloeg hare arm< om zijnen liais en vleide snikkend haarhoo: aan zijne borst. En nooit zal ik de uitdrif ' king van liefde vergeten, waarmee de m: op haar neerzag. Maar tevens lag er op zi ; gelaat een trek van diepe zwaarmoedigheii En geen wonder ! Had hij niet wegg schonken wat hem het liefst en het eeni{ ' was ! Moest hij niet voelen dat hij de tweei i sleehts geworden was in het hart van c kind, dat een ander hem uit dit hart ve I drongen had — een vreemde die hem mi ; schien zijn kind zou ontvoeren, om hem ee zaain te laten sterven ? — Wel, Lily, mijn kind, sprak hij zacl het zal dan wezen, zooals gij het wenscl en zooals uwe moeder het wenscht. Gij he in Rupert een man van eergevonden,envo mij is het eentroost, dat gij, als ik wegg roepen word omuwe moederweer tevinde een vriend en beschermer hebben zult, zo als ik er geen betere voor u had kunn denken. Dit was even ridderlijk gezegd als g • meend. Ik dankte hem. — Wanneer is moeder tôt u gekomei r vroeg Eulalie. i — Gisteren nacht. ? — En wat waren hare woorden, vade , — Zij spreekt tôt mij niet met woorde s Zij spreekt tôt mij in den geest. Het is h£ ï wensch, dat ge met Rupert de la Touche z trouwen, antwoordde Scott. ! lk kon niets vreemds vinden in Eulali , onberedeneerend gelool aan de verschijni van hare gestorven moeder. Ik kon daai s sleehts het geloof zien van aile natuurkim n ren, wier oordeel door wijsheid en twijf n zucht naardewereld nog niet verduisterd 5 mmmmtmmmm m Ik zette mij neer, en Eulalie kwam naast :'d mij zitten, en zoo, hand in hand, spraken wij c- over ons huwelijk. Scott wilde, nu zijne m vrouw hare toestemming had gegeven, dat jn er niet gedraald zou worden. 1. — Maar, zegde hij, ik heb dezen namid- e- dag en avond noodig om mij over den vorm ;e van de ceremonie te bezinnen. lk bezit geen le voorschrift van formulieren. Het zal dus iit moeten gaan zooals de geest me ir.geeft. r- Morgen, kinderen, zal ik u aan hel graf s- mijner vrouw zaliger vereenigen. n- Gedurende het overige van den dag was hij in gepeins verzonken. Soms hoorde ik t, hem prevelen, alsofhij eene les of eene roi t, bestudeerde. Blijkbaar was hij van de groote bt beteekenis der naderende plechtigheid ge- ar heel vervuld. e- En zoo kwam de nacht, die mij niet sla- n, pen liet. En zoo kwam de morgen,;die mij o- vond als bruidegom. 3n De kapitein had zich met zorg gekleed, hoewel het officieele zwarte kostuum hem e- ontbrak. Eulalie droeg de bruidskleedij der Kanaka-meisjes, ailes luchtig wit met over- i ! vloed van bloemen in het haar en aan den boezem. Een sluier had ze niet. Ditkleeding-stuk was niet noodig om eene gekunstelde r? schaamte, die ze niet voelde, te verbergen. n. Tegen drie ure had de plechtigheid plaats. ar Wij verlieten het huis en gingen naar het rit graf. Scott begon met een gebed. Daarna sprak hij ons beiden toe over de beteekenis, 3's de heiligheid en de plichten van het huwe- ng lijk. Toen deed hij mij den trouwring van •in zijne vrouw, aan Lily's vinger steken, en le- vro-g mij ofik zijne doohter tôt vrouw, en el- Eulalie of zij mij, Rupert de la Touche, tôt is. man begeerde, Wordt Voortgezït.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Scheldegalm: gazette van Audenaerde belonging to the category Katholieke pers, published in Oudenaarde from 1858 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods