De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1869 0
07 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 February. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tq5r78777g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 1. Zondag 7 Februari 1915. DE SCHELDEBODE Officieel Inlichtingsblad der stad Audenaarde en omliggende. BIMMHMIMMII !■ ■ H I1HHII Aan het geëerd Publiek. Sinds het begin van de betreurens-waaidige omst.andigheden, in welko ons vreedzaain, bloeiend en met aile natiën zoo bevriend Vaderlandgewik-keld is en beproefd wordt, heeftmenig uitgever van Dag- of Weekblad, zicb metspijtverplichtgezien, zijn Nieuws-blad met meer te kunnen uitgeven. Dit besluit moest schier door aile Uitgevers genomen worden, vvanneer in de maaiid October 11., aile spoor-en postverkeèr geschorst werd. En nogtans elkeen verlangt er naar een Nieuwsblad te ontvangen. Daarom komen wij, op verzoek van talrijke ingezetenen, aan het geëerd publiek zoo onzer stad als omliggende gemeenten, een klein Nieuwsblad aan te bieden. Ons bladgetiteld DE SCHELOEBODE, Officieel Inlichtingsblad der stad Audenaarde en omligçjende, zal slechts tijdelijk en wekelijks den Zaterdag voormiddag verschijnen. Het eerste nummer wordt heden eeniedër kosteloos aangeboden. De prij s is vastgesteld op5centiemen per nummer ; inschrijvingen kunnen per maand, tenonzen BureeleKrekel-put, 15, genomen worden ; zij zijn betaalbaar aan den uitdrager, mits 20 centiemen. / Het hootddoel onzer Uitgave is vooral het publiek der stad en omliggende op de hoogte te houden van aile verot'deningen en beslissingen, genomen door de Overheden. Wij zullen dus trachten zooveel mogelijk onze lezers aile inlichtingen te verschafl'en die onze stad en ook onze naburige gemeenten betrefTen. De heeren liurgemeesters en Ge-meentesecretarissen verzoeken wij dus vriendelijk in het belang hunner Hestuurden ons aile inlichtingen over de genomene verordeningen en be-sluitselen wekelijkstelaten geworden; even ook den Wekelijkschen Burger-lijken Stand. Aile inlichtingen hunne gemeenten betrefEende zullen wij met genoegen, voor zooveel mogelijk, in ons blad opnemert. Voor aile gemeenten vragen wij een deftig persoon die bereid is ons Blad aan het publiek te koop aan te bieden Verhopende aile Medewerkcrs en Lezers aangenaam te wezen, bieden wij hunopvoorhand onzen hartelijken dank aan. De Ultjevers, BEVERNAEGE Gebroeders Krekelput, 15. Over de Bons Op eene andere plaats van dees blad vindt men eene bekendmaking betreffende allé bons voor voeding aan het. duitpche leger geleverd sedert den 15 januari. Deze bons moeten in-gediend worden ten Stadhuize vô6r Dinsiag y Februari. Zij zullen dan in de Kommandan-tur aangeboden worden en na den 20 Februari mag men de uitbetaling verwachten. Een roode plakbrief hieronder overgedrukt geeft de wijze dezer betaling. Zij geschiedt aan de overheden der gemeente, die daardoor in staat gesteld wordt de leveran-ciers te voldoen. Men merke nog eens dat deze schikkingen alleenlijk toepasselijk zijn op leveringen van voeding en met van logist of andere opeischin-gen. Slechts wat sedert den IS Januari in 1915 vleesch, groensel, aardappelen en allerhande eetwaren of drank is geleverd geweest komt hier in rekening. De andere bons moeten evenwel ook nog <1 altijd ten Stadhuize binnengebracht worden zooals door plakbrief van 12 Januari door den Burgemeester is bekend gemaakt. Aile leveringen uioeteti immers ingeschreven worden in de registers van de stad om de belangen van een-ieder te verzekeren. In hoever de bons die niet in de eerste vermelde klas behooren, zullen i betaald worden, vôôr het einde van den oorlog, zal men slechts laier kunnen tnededeelen. Omzendbrief. Volgende omzendbrief verdient de meeste aandachl. Stedelijk Bestuur van Audenaarde. Audenaarde, 1 Februari 1915. Geachte Medeburger, Gij hebt wellicht den omzendbrief gelezeii dien ik de eer had aan de bevolking van Audenaarde mede te deelen en waarin ik wijs op de voorzorgen die genomen worden om onze slad tegen gebrek aan levensmiddelen te vrijwaren. F,enige welwillende, eerzame familiën onder-steunden onze pogingen met in onze bijzondere kas eene aanzienlijke somtestorten, uitsluitflijk bestemd tôt aaukoop van eetwaren. Die som zal aan de edelmoedige personen. die ons ter zijde stomlen, geheel wedergekeerd worden. Later doen wij de namen der medehelpers kennen. Uwe geldelijke tusschenkomst wâre ons infgelijks zeer nuttig en aangenaam. Dit kunt gij op twee manieren doen : Ofwel met ook een aandeel testorten, ofwel met eene zekere hoeveelheid Stadsbons, naar keus, uit onze bijzondere kas, tegen gangbaar geld op 'tvreemde, over te nemen. Aanvaard, M , de uitdrukking mijner hoogachting. De Burgemeester, PAUL RAEPSAET Wij twijfelen er niet aan of zij die kunnen, zullen aan den omzendbrief van den heer Burgemeester een onmiddellijk gevolg geven. Als er kwestie is van leven, kan er van aarze-ling of sehijnreden geen spraak meer zijn. STAD AUDENAARDE. Uitbetaling der Bons. BEKENDMAKING. De inwoners dezer stad worden verzocht, in gevolg het berieht op 23 Januari 19lo door de Duit-sche Overheid uitgegeven betrekkelijk de uitbetaling-der bons van leveringen van voeding,aile dergelijke bons, die sedert den 13 Januari 191 S, afg*eleverd zijn, voor DINSDAG 9 FEBRUARI 1915, in het Militiebureel ten Stadhuize in te dienen. AUDENAARDE, 4 FEBRUARI 1915. De Burgemeester, Paul Raepsaet. DE TARWE Zooals men in ons blad vindt, is de prijs der Tarwe door de Duitsche overheid op 32 FR gesteld. Men berieht ons dat er landbouwers zijn die tôt 52 FR. voor een zak Tarwe gevraaed hebben ! ! Is dat nu nog menschelijk ? Is 't omdat er ellende is, dat sommige waren tegen woekerprijzen moeten verkocht worden ? MEEL. Wij lezen in Het Volk van 2 Februari. DRONGEN. Op donderdag namiddag. 4 Februari, zal er bloem in hoeveelheden van 2, 4 of 6 kilogram. besteld worden aan 50 cent, den kilo. tv«n i imii wn il un m iiii j.,i,uwT7?r,rw<ya De inwoners van Baarle of Luchteren, die bloem begeeren, mogen hunnen naam opgeven aan de onderwijzers van het gehucht : de koop-waar zal hun dan bezorgd worden. Daar krijgen de inwoners dus eene zekere hoeveelheid meel. Wat te Drongen mogelijk is, moet te Audenaarde ook kunnen gebeuren Krijgen de inwoners hier meel gelijk zulks gebeurt te Drongen en in vele andere gemeenten, dan zijn ze zeker van toch eenige dagen men-schenbrood en geen beestenbrood te eten. Bekendmaking. 1. — Het Duitsche legerbestuur is van zins voortaan de leveringen voor voeding van het Duitsche leger grootendeels in gereed geld te betalen, ten einde de oorlogslasten voor de Belgische bevolking te verliehten. De verschaffing van huisvesting, met inbe-grip van vuur en licht, moet als voorheen kosteloos geschieden. 2. — Voor elke levering die zal betaald worden door de instantie, die ze. opeischt, wordt een opeischingtbevel van de volgende vorm verstrekt : MUSTER Beitreibungs-Anerkenntnis fur Lebens-und Futtermittel Es wird hierdurcli anerkannt, dass N. N. in Courtrai am 25 Januar 1915 an das deutsche Heer eine Kriegsleistuug im Werte von 800 francs .... . (wôrtlich : Aclithundert francs . . ) bewirkt hat Art der Leistung : Rindvieh zur Verpflequng des X"n Bataillons Res. Inf. Rgts. Nr Y. M. M. dienststempel Oberleutnant J. R Y. (des beitreibenden I ruppenteils) Verpflegungsoffizier Courtrai, den 25 Januar 1915. Die Richtigkeit bescheinigt : der Iitappenkom-mandant,Courtrai, den 1 Februar 1915. A. B. V. X. dienststempel Oberleutnant u. Adjutant. Einzulôsen bei der Zahlstellc fur Beitreibungen bei dei Etappeninspektion in Gent. 3. — De bewijzen moeten door de hoofden der gemeente verzameld en aan de Etappen-commandantur, aan wien zij ondergeschiktzijn, opgezonden worden. Voor zoover zij niet aan een etappen-commandantur ondergeschikt zijn moeten de bewijzen bij diegene Orts comman-dantur of Feld intendantur getoond worden, die het dichtste bij is. Deze Etappen-comman-danture, Orts commandanture en Feld inten-danture zullen de bewijzen goedkeuren en aanstonds op den 1.. 11. en 21. van elke maand aan de « Zahlstelle fur Beitreibungen bei der Etappen-Inspektion Gent » op zenden. 4. — Het betaalkantoor (Zahlstelle) zal op den 20 van de maarid, die op de levering van het bewijs volgt, de betaling doen. 5. — De betaling wordt gedaan aan de ge-machtigden der gemeente, die een identificatie-bewijs van een militait- bureel (Troepen-Com-inandeuren, Etappen en plaatselijke Komman-danten) aan het betaalkantoor moeten overleg-gen.Met de betaling dezer vergoeding aan deze gemachtigden komt de verbintenis van het Duitsche legerbestuur tegenover degenen, bij wie de opeisching geschieden, te vervallen. 6. — Op de vergoeding voor de goederen, die door het Duitsche legerbestuur in massa opgeëischt zijn en voor al hetgeen anders voor het leger noodig is, hetzii requisities, hetzij per-soonlijke arbeid, worden deze bepalingen niet toegepast. De hiervoor uitgegeven bons worden niet bij de Zahlstelle ftir Beitreibungen uilbe-taald en mogen daar niet getoond worden. 7. — De bons, die sedert 15 Januari tôt op heden volgens de tôt dusver geldige voorwaar-den werden verstrekt, moeten op zijn laatst op den 11 Februari zooals onder N° 3 is voorge-schreven, aan de « Zahlstelle fur Beitreibungen » te Gent opgezonden worden. Aldaar zullen zij naar gelang der beschikbare middelen uitbe-taald worden. Hoofdkwartier van het leger, 2£ Januari 1915. DE OPPERBEVELHEBBER. — NAAR CONGO De Belgische Zeemaatschappij voor Congo zal hare regelmatige diensten met de Relgisehe isolonie herinrichten. Het eerste vertrek beeft plaats gehad den 21 Januari uit Liverpool en zal voorloopig maandelijks hernieuwd worden. Bijlage aan het Etappen-dagbevel. Als hoogste prijzen worden binnen het Etappengebied vastgesteld : Tarwe, per 100 kilo 32 frank. Rogge, per 100 kilo 26 frank. Haver, per 100 kilo 30 frank. Voedergerst, per 100 kilo 25 frank. Maïs, per 100 kilo, 30 frank. Roggemeel, per 100 kilo, gebuideld op 80% 32 frank. Tarwemeel per 100 kilo, gebuideld op 90% 40 frank, Tarwemeel per 100 kilo, gebuideld op 70 en 75%, 55 tôt 60 frank Boonen, perkilogr., in 't klein, fr. 0.80. Erwten, per kilogr.. in 't klein, fr. 0,80. Rijst per kilogr., in 't klein, fr. 0,80. Aardappels, per 100 kilo, in 'tgroot, 8 fr. Id. per kilo, in 't klein, 0,10 fr. Suikerij, per kilo, in 't klein, 0,40 fr. Melk, zuivere voile mclk, per liter fr. 0,24. Zout, per kilogr., in 't klein, fr. 0,20. Suiker, per kilogr, in klontjes en in poeder, in 't klein, fr. 0,90. Suikerperkilogr., gekristalliseerd,in 't klein, fr. 0,70. Boter, zuivere natuurboter, per kilogr., in 't klein, fr. 3,80 ; de verkoop van gemengde boter is verboden ; deze wordt aangeslagen. Margarine, merk Merveille, in 't. klein, per kilogr., fr. 2,50 ; merk Axa, fr 2,20. Rundvleesch, lckwal., per kilo, fr. 2,50, Beafstuk zonder beenen, per kilo, fr. 2,40. Soepvleesch. per kilo fr. 2,00. Plat korteling, per kilo, fr. 1,40. Dik korteling, per kilo, fr. 1,20. Varkensvleesch : Koteletten, per kilo, fr. 2.50. Zijstuk, per kilo, fr. 2,50. Wors'en, per kilo, fr. 2,00 Kalfsvleesch zonderbeenen, per kilo, fr. 3,50. Hooi, per 100 kilo, fr. 8.00. Stroo, per 100 kilo, fr. 6.00. * * Elke overschrijdir.g dezer hoogste prijzen zal in elle voorkomend geval met eene geldboete van 300 mark of, in verliouding, met gevang ge-straft worden. De Etappen-Kommandaturen zullen deze hoogste prijzen onmiddellijk bekend maken. (Get.) Vrh. VON SECKENDORFF. Dekreet van Z. H. Paus BenedictusXV. Z. H. Benedictus XV — smartelijk getroffen door het aanschouwen van den oorlogsgruwel, die de jeugdige levens verwoest, huisgezinnen en steden in rouw dompelt en bloeiende natiën ten gronde richt; overwegende dat God de Heer, die « geneest door te slaan en behoudt door te vergeven », zich laat. vermurwen door de gebe-den van berouwvolle en nederige harten — heeft, terwijl hij geestelijkheid en volk uitnoo-digten aarspoort om werken te verrichten van boetedoening voor de zonden , waardoor de geesels van Gods rechtvaardige straf worden afgeroepen, bepaald, dat in geheel de katholieke wereld tôt God nederige smeekgebeden zullen worden opgezonden, ten einde van Zijne barm-hartigheid den zoozeer verlangden vrede te ver-krijgen.Te dien einde schrijft Zijne Heiligheid voor, dat in elk metropolitane, kathedrale, parochiale en reguliere kerk van Europa op 7 Februari aanstaande, Zondag Sexagesima, en in de Bis-domrnen buiten Europa op 21 Maart, Passie-zondag, de volgende bijzondere godsdienstoefe-ningen plaats hebben : Des morgens, na de conventueele of parochiale H. Mis, zal het Allerheiligste plechtig worden uilgesteld en, na de bewierooking, zal gezongen worden psalrn L : Miserere mei, Deux, gevolgd door den antiphoon : Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi tu, Lteus noster, met het vers : Fiat -par, in virtute tua, het resp. : Et abundantia in terribus luis en de oratievoor den vrede : Deus a quo sancta desiderta, enz. Het allerheiligste zal den geheelen dag blijven uitgesteld ter aanbidding; het is wenschelijk, dat ook de kinderen, voor zooverre mogelijk, daaraan deelnemen. 's Avonds zal, voordat 't Allerheiligste wordt weggesloten, de rozenkrans worden gebeden en — gemeenschappelijk — het gebed, door Z. H. saatngesteld ter verkrijging van den vrede. Daarna volgt het zingen der Litanie van Aile Heiligen, volgens de regelen bij de expo-sitie van het veertigurengebed (Romeinsch Ri-tuaal 1913). Na de litanie wordt gezongen: Parce Domine, parce populo tuo, ne inœternum iras caris nobis met de verzen en oraties, die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Scheldegalm: gazette van Audenaerde belonging to the category Katholieke pers, published in Oudenaarde from 1858 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods