De telegraaf: sportwereld

168406 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 August. De telegraaf: sportwereld. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jq0sq8rf66/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

PinMHnppWPPVMHMIHHnRHnRHmHRm mnpniMM «TWEEDE JAARGAïTG. —- K . &*, EINSDÀG, 18 AUGUSTUS Î911r n Fransche Zegepraal in België De Franschen hebben slag geleverd te Dînant, en de Duitschers over de Maas gedreven Bet Ministerie van Oorlog geeft gerus [stellende tijdingen over het Belgisch leger Officiëele Mededeelingen : Het Belgisch Ie ger op tocht. STAND ALGEMEEN OVERZICHT NA 15 DAGEN OORLOG DE Belgische artillerie z et zijne stukken gereed. ALLERHANDE NIEUWS Maandag morgen. Be stormloop der Duitschers op Brussel of Antwerpen Is niet meer te vreezen. De Duitsche krijgsbewogingen worden door den weerstand der Lüiksohe forten geheel en gansch belemmerd. Al die forten houden moedig stand en zetten den strijd dapper voeit. Maandag avond, 'Als voorzorgsmaatregel en om afle verrassing te voorkomen, zijn drfj ministerieels departementen van Brussel naar Antwerpen overgebracht, nl. de ministerSën van Oorlog, Financiën en Buitenlandsche Zaken, Zij De ministers van Frankrijk en Rusland trokken mee naar Antwerpen, bobben hunne dokumenten aan den minister van Spanje teeverstrouwd. De Koninklijke Familie vertrekt eveneens. Do toestand van het Belgisch leger Is steeds ten beste. De Duitse h© troepen trekken naar 't Zuiden, wat onze atrijdlinae zou vrijwaren. De Belgische troepen hebben heden een belangrijke overwinning behaald, op eena plaats die wJj nog niet mogen bepalen. Heel eeno DuStsche beweging is tegengehouden. De ernstigste maatregelen zijn genomen om de verdediging van Brussel te verzekeren en tegen alle verrassingen te vrijwaren. Kiet min fian 20,000 gewaipencte Regen bewaken de hoofdstad, Van $en fc?nt mogen we «te gewst * Een groote slag '« Schijnt dat een groote slag bezuiden de Maas en f» Luxemburg tusschen do Franschen en de Duitschers geleverd word/t. Dé Fransche Troepen Sforös Vrijdag trekken de Fransche troepen merkefifk vooruit; zij hebben de Duitschers die naar Dînant oprukten, verslaan en weggedreven. De gevolgen van dit succes zijn hoogst belangrijk; het Belgisch 'eger is in 't Noorden kachtig verstertö en de aanval van den vijand te Haefen-bij-Dïest gansch mislukt. De Bgging van de verbonden legers is voortreffelijk en leder verloepen dag versterkt do hoop die wij te recht koesteren op de eindelij ke zegepraal. De Duitsche gruwelen Het officieel onderzoek over de toepassing der oorlogswetten meldt de volgende gruwelen door de Duitschers in Be!g*ië gepleegd: Zekere Duitsche soldaten hebben tijdens of na verscheiden* botsingen gewonde en ontwapende Belgische soldaten gefolterd en afgemaakt; talrijke dergelijke feiten werden bestatigt en door ooggetuagen bevestigt. Duitsche soldaten hebben een CarabinJer-wieMjder opgeknoopt en den buik opengesneden; zij hebben een ander soldaat doodgeschoten die een gekwetste verzorgde. Du&scfte soldaten hebben een grijsaard te fteërfcespen Fevend verbrand. Te OrsmaeJ hebben zij meisjes en kunderen verkracht. Zij hebben de gesfachtsdeelen van verscheidene inwoners derzelfde gemeente afgerukt. De Duitsche troepen hebben to Haelen do amSaüancïers beschoten die degekwetsten opnamen. Zij hebben op de ambulancïewagen3 van het Roode Kruiïs geschten. Zegepraal der Franschen ïn Elzas Hoe men schiet van uit een vliegtoestel. De Fransche troepen hebben slag geleverd tegen de Duitschers in den Elzas, en de stad Ste-Mane-aux-Mines ingenomen, terzelvertijd vooruit rukkende in de vallei van St-Blaise. Er werden meer dan 1,500 Duitsche krijgsgevangenen gemaaKi. 't Is nu 15 dagen dat de wagen van den oorlog door Euorpa rolt, en den weg van ellende en miserie ingeslagen is. Waar is hij nu gekomen? en waar zal hij eindigen? Ziedaar twee vragen die zich opdringen. Zonder een juist en afdoend antwoord te kunnen geven op de tweede vraag, gaan wij 't eerste punt bespreken en hieruit zelf, zal xals het ware, een antwoord vloeden. Om ons een juist denkbeeld te vormen van den toestand, is het noodig dat wij enkele dagen terugkeeren, en uitgaan van het standpunt waarop de Duitschers zich plaatsten.,- HUN PLAN Het oorlogsplan der Duitschers hebben we in deze kolommen zelf, reeds meermalen besproken en verhandeld. Iedereen weet dat de Pruis op Frankrijk eenige dagen voor had, in kwestie van mobilisatie. De Germaan immers bereidde zich sinds lang tot den krijg, en had meer soldaten in werkelijken dienst dan onze zuiderbuur. Van dezen toestand gebruik makende, besloot hij aldus : Wij zullen onverhoeds in Frankrijk vallen langs Nancy. Het leger hier nog niet gereed zijnde, zoo zullen we alle degelijke bereiding verijdelen. En terwijl onze linkervleugel in deze streek de fransche troepen bezig houdt, doet onze rechtervleugel een inval, al over België, en trekt onverwijld naar Parijs. Eens Parijs in onze handen,, hebben wij 't herte der legermacht, en zijn alle militaire bewegingen gestut. En het bewijs dat, de Pruis overtuigd' was van het welgelukken van dit plan, ligt in 't feit, dat verscheidene reserve-troepen aangeduid waren, als hebbende fransche steden voor midden van bijeenkomst. Dit plan echter is volkomen mislukt. De franschen immers zijn zelf aanvallend opgetreden rond Nancy, in de richting van den Elzas. Voor wat de aanval langs België betreft, waar zij in der haast zouden doorplan mislukt is, dank zij het heldh; trekken, iedereen weet hoe deerlijk hun optreden onzer troepen rond Luik, en de behendige leiding van ons veldleger, dat het vijandelijk kamp nog altijd bezig houdt, zonder ze toe te laten een beslissende slag te slaan, of bepaalde richting te nemen. ONZE BONDGENO0TEN ZIJN GEREED Met al dat zijn de Duitschers nog geen voet gevorderd, en blijven in België hangen, lijk de ijfterank aan 'nen bcom ! Dat zulks hen niet te best gaat, valt buiten twijfel. Immers, Frankrijk en Rusland hebben tijd gevonden om hun leger gereed te maken, terwijl Engeland zijne soldaten op; Belgischen bodem kon brengen. En aldus viel al het voordeel, dat de Duitscher op den vijand had, in kwestie van gereed zijn, in 't water. Van een anderen kant, Servië en Montenegro zijn binnengedrongen in de Oostenrijksche bezitting van Herzégovine, wat deze mogendheid verplichten zal, aanzienlijke krachten langs die kanten te wen den., Daaruit volgt noodzakelijk dat de troepen, die feitelijk aangeduid waren om, op de duitsche grens, langs de kanten van Belfort, tegen Frankrijk op te rukken, merkelijk moesten verminderd worden. Rusland is in aantocht met heel zijne massa volk, en als de Duitscher niet oplet zal hij op een goeden morgen een onverwacht bezoek in Berlijn krijgen. Op zee, zit Duitschland teenemaal ingesloten, en omringd van een veel sterkeren vijand. Hij zit als het ware gekneld in een gestel van pantsers en kruisers, die zijne bewegingen belemmert en verhindert. Kortom al de voordeden die Duitschland op zijne vijanden had, en waarop hij zoo stellig rekende, om het tekort in manschappen te vergoeden, Bestaan niet meer ; heel zijn plan werd verijdeld en hij staat nu te waggelen en te loeren van op den stroom der gebeurtenissen, en zich zelf af te vragen waar hij uitkomen zal ! DE WERKELIJKE TOESTAND Daar hebt ge nu de toestand samengevat, alles beschouwd van het standpunt, waarop de duitsche overheid zich plaatste vóór den oorlog. Dat stanpunt echter heeft zich meêgewijzigd met den afloop der gebeurtenissen, en nu staan we voor een heel andere toestand. Voor ons, Belgen, is de hoofdzaak te onderzoeken hoe Duitschland staat, in verhouding met Frankrijk, Engeland en België. Voor ons hangt alles af van wat er gebeuren zal, op de lijn die gaat van Belfort tot aan Luik. De lijn is nagenoeg 400 kim. lang, en men mag schatten op minstens 2,000,000 soldaten die tegenover elkaar zullen staan. De oorlog dus zal lange duren, vooreerst omdat de oppervlakte van het \ echtterrein zelf groot is, en ook nog uit hoofde der reuzenmassa van volk die zich verplaatsen moet, vooraleer méri feitelijk op een uitslag zal kunnen wijzen'; En zelfs in de veronderstelling dat, op de frànsch-duitsche grens, de Pruis de bovenhand neemt; iets wat bijna onmogelijk is, dan nog zou dat niet veel beterkenen. Immers, langs den kant van Tvusland, waar Duitschland om zeggens geen soldaten heeft, in vergelijking met den vijand, moet hij noodzakelijk het onderspit delven. Langs daar dus, zal hij moeten volk sturen, om de Rus te beletten van zich van Berlijn meester te maken. Oostenrijk zal weliswaar de Germaan ter hulp komen, maar niet voldoende om de inval van den Rus af te weeren. Van een anderen kant, Oostenrijk heeft zijn volk noodig langs den kant van Servië en... van Italië! Ja, ja, d'r Broeit iets in 't Zuiden, en de onderdanen van Viktor-Emanuel kunnen maar zekere provinciën niet vergeten, die in hun gebuurte liggen. Daarenboven hebben we nu die overgroote zeemacht, van Engeland en Frankrijk, die, zelfs zonder gevecht, bij machte zijn, heel Duitschland te ontredderen en te ontzenuwen. Al de Germaan -sche in- en uitgangen, evenals de Oostenrijksche zijn bewaakt en afgesloten. Daar kan niets meer, noch in, noch uit,en de Pruis zal versmacht worden op eigen bodem. Van den Japanner spreek ikniet, daar deze eigentlijk maar eene zedelijke hulp brengen kan, deze voornamentlijk van 'de duitsche bezitting in 't Oosten te ontnemen, en ah!p- en den hoogmoed van den Germaan nog watte knakken. DE ROL VAN BELGIË Zooals ge ziet, wanneer we de toestand op zijn geheel beschouwen, dan keert alles zich tegen Duitschland en Oostenrijk. Niet alleenlijk de feitelijke legerkracht van Europa, maar zelfs de openbare meening van de geheele beschaafde wereld is tegen de overweldigers gekant. En het kleine België vormt een groote schakel, in dien keten der internationale strijdverwikkelingen, vooreerst omdat het,, door zijn kranig optreden, zich opgedrongen heeft als eene militaire macht van waarde, en vooral omdat het lot van België zelf zal beslecht worden, naar den afloop van den algemeenen oorlog. België immers, door zijn optreden, al was het nu ook gedwongen, heeft post gevat in het internationaal geschil en zal noodzakelijk den weg zijner bondgenooten opgaan. Dat het den weg der Vihtoué zal zijn, laat geen twijfel, maar voorloopig dringt de vraag zich op, welke rol wij werkelijk nog te vervullen hebben in heel het geschil, * De gedragslijn der Duitschers, zegt de Chronique, komt klaarblijkend aan den dag; hun rechtervleugel slaat de weg van Antwerpen op. Hier zullen zij een hevige . tegenstand ontmoeten, van wegens onze troepen, beschermd en ondersteund door de forten, dus ondernemen zij een gevaarlijke tocht, die bovendien geen aarde aan den dijk kan brengen. Bovendien, indien zij hun linkervleugel ontzetten,, kan eene zevenkende rieweging van Belgische, Fransche en Lngelschc troepen, komende uit de richting van Namen, hen den weg afsnijden, of nog een aanval onzer troepen op de middenlijn, hen in den bek der forten van Luik jagei die nog altijd in onze handen zijn. Ons leger, hoe moedig het nu ook weze, is niet bij machte,zonder hulp van Frankrijk, de Duitschers te verwinnen. Maar zelfs in de veronderstelling dat Duitschland heel België verovere, nog zou het hun niet baten, omdat de krachten die hij rechts verspeelt, zijn linkeren arm moeten verzwakken. En eens door Frankrijk en Engeland bemeesterd,zou het niet lang duren, om hem recht en reden te doen verstaan, en aan zijn verstand te brengen dat hij hier niets te vertinnen heeft ! Doch we kunnen niet aannemen, ;dat hij zoo roekeloos zal zijn, zoo ver op ons af te gaan. 't Is toch tegen België niet dat hij het heeft, maar wel tegen Frankrijk, dus? Hoe wij het ook draaien en keeren, de bondgeneeten bevindefi zich in uitstekende voorwaarden, en Duitschland gaat zijn ondergang te gemoet. Dieper ingaan op de zaak kunnen wij redenen. D. slag, die elk uur verwacht mag worden,; zal den weg afbakenen die de legers te volgen hebben. Tot'dan moeten wij ons betrouwen op vergissingen en veronderstellingen. Van een anderen kant, het Ministerie acht het noodig alle bijzonder nieuws, die inlichtingen geeft over de gedragslijn onzer troepen, te kortvlerken. Dat nieuws immers kan niets dan den vijand ih"*oë hand werken, en 't is overigens heel dikwijls van aard om het volk noodelooa te verontrusten en de openbare meening op een valsch dwaalspoor te brengen. Het ministerie zegt dat we mogen gerust zijn; laat ons vertrouwen hebben, en hopen dat de God der rechtveerdigheid ons vredelievend België weldra verlosseiï zal van den Germaanschen barbaar. Karel VAN VvIJNENDAELE. WATERLOO Bezweken, bezweken, Op 't Waterloosche veld, Is menig- Nederlander, Naast Brit en Pruis, een held. Gevallen, gevallen, Het wapen in de hand, Al strijdend voor de vrijheid En voor het vaderland. Gesneuveld, gesneuveld. Besmeurd met bloed en slijk, Maar roepende : victorie ! Geleund op 's vijands lijk! En zouden verrijzen Geweld en dwinglandij... Zij worden herbegraven — Desnoods met ons er bij ! Frans DE CORT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection