De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1056 0
07 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 February. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww77q90/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1on-\ — —- ANNONCES ; I Opstelea Administrai Le "\/oilcs]iuis»> .8, KecKelscKestraat. 1 ABONNEMENT:lanÇljctar! en, / I Be 5tukken *«Wrior DinstUga^oAd mgezondenWorden,. j PSeK^er), r Orgaan van de Vilvoordsche Àfdeeling der Belgische Werkliedea=Partij Uit^evcr : hidoor HcyiMlcls, §pfcgcl§ti'aat, 22. VilroDiNie n Ôntucht en kinderkooperij Strijd tegen de ontucht, — Dat is het irtikcl,dat, eenige dagen geleden,verseheen in het klerikale « Nieuws van den dag » ; het s te lang om het gansch over te nemen. Wij bepalen ons met er enkele zinssneden ran aan te halen.Ziehier : «Wij, wij houden iietmet de tamilies waar de voorvaderlij ke ;edaehten don schepter zwaaien, waar men let bevel, «Gaat en vermenigvuldigt » naar le letter uitvoert. Troostend, opbeurend, angenaam en heerJijk is de aanblik van ie gezinnen, waar een zwerm kinderen ustig door elkaar woelen en een warmen erkwikkenden zonnestraal in het midden rengen. »Tot daar. Dus «Gaat en vermenig-[uldigt is de wet ». En een zwerm kinderen lie lustig door elkaar woelen, is een ver-rtvikkende zonnestraal. Ha,nu vragen wij 't advies der bevoegden, ij vragen datdewerkmoeders, de eerlijke, e4)rave haar gedacht zeggert. 0, wij ken-en het door onderviuding, als kind en Isman. Zeker is 1t plezant kinderen te zien foelen en spelen, en al wat ge wiit. Maar 't is droevig ze naar bed te rnoeten eken met eenen droogen of half gesmeer-m boterham. 't Is droevig ze met eengescheurd kleed of tn geseheurde broek, half barrevoets te ien loopen als men dagelijks voor opge-topte magazijnen passeert. 't ls droevig b vleeschhouwer te moeten passeeren, als fîe kleintjes een stukje zouden willen bij- !Q. -J'v 't Is droevig uwe kleinen van de school ! moeten houden, juist op den oogenblik itzij beginnen teleeren enbegrip krijgen liets beloven. 't Is droevig ze naar de fabriek te sturen, soms uren ver, om een weinig de familie te steunen, en de overblijvende kleinen, die al die vreugde aanbrengen. Oh, Nieuws van den dag, de werklieden kennen al dat plezier waar van gij spreekt en zij hebben er hunnen buik van vol. Weet gij wat zij zeggen ? Lie ver geen of weiuig kinderen, dan maartelaars op de wereld te brengen. Dat is de philosophie van het vraagstuk. Ah die gloeiende papen, genre Nieuws van den dag, hebben eene ongehoorde schan-dalige pretentie. Wij, werkmenschen, moeten veel kinderen verwekken of wij zijn in den ban van onze moeder de H. Kerk. Peins dat ne keer ! Maar, schijnheilige kwezelaars, waar zijn de kinderen uwer bisschoppen, pastoors, paters, nonnen en begijnen ? Is het « Gaat en Vermenigvuldigt » soms een gebod, dat voor hen van geen tel is ? Explikeert ons eens, waarin het vormen van een gezin, in iets hun'ne christelijkc overtuiging of himne opofïeringen zou schaden. Die papen zijn inderdaad onbetaalbaar. Een eenvoudige pater heeft 4 stemmen in de kiezing, omdathij niemandalle doet, en geen kinderen heeft. Een werkman die 't vel van zijn lian-den knoeit,om voor zijn vrouw en zijn kinderen en hem zelve een kroet brood te winnen, die heeft ëén stemmeke, of geene, als hij tegen een verboden muur gepist heeft. En 't is dat ras, dat op aile manieren bevoorrecht is, zonder werken, dat zich de pretentie aanmatigt, van tegen ons te komen zeggen, kweekt veel kinderen, 't is uw plicht en uwe zielzaligheid. Met al de nederigheid, die in ons is, zenden wij die gaillards naar den weer-licht, hun zeggende, vraagt met ons school-voeding en schoolkleeding, in plaats van diegenen, die niet denken zooals gij,al hebben zij dan ook 12 of 13 kinderen, het brood uit den mond te rukken. Tôt zoo-lang gij de voorbeelden niet geeft van veel kinderen te kweeken, zeggen wij U : bemoeit u met uwe zaken. Oui eene telloor soep î De bespreking der arlikelen der hate-lijke schoolwet Poullet duurt nog altijd vooit. Elke dag brengt ons nieuwe voor-vallen en onthullingen bij. De stemmin-gen laten al meer en meer het slechte doorschijnen, dat de klerikalen door banne nieuwe vvet beoogen. Helaas ! Misschien wel zullen al de po-gingen,die de oppositiepartijen aanwenden, niet kuiiuen beletten dat het wetsontwerp er door kome. Toch zullen onze manda-tarissen er mogen op roemen geene enkele gelegenheid te hebben laten voorbijgaan, om het slechte der wet trachten te keer te gaan. Zoo mogen we, met tierheid, de aan-dacht onzer lezers vestigen op de prach-tige redevoering, uitgesproken door onzen kameraad Anseele, tijdens d-: bespreking over het amendement der schoolsoep. Een millioen slechts werd gevraagd om geldelijke hulp te verleenen aan de ge-mcenten » tôt het inrichten van school-soepuitdeeling. Een millioen ! Terwiji er zooveleu nutteloos weggeworpen worden aan allerhande praalwerken, aan leger ol aan Congo. En toch heeft het niet gebaat ! Al de afdoende argumente® der opposic-tieleden, de roerende redevoering van ge-zel Anseele hebben die hartelooze klerikalen niet kunnen treffen. Zij weigerden beslist eene telloor soep aan het volks-kind ! Wat kan het hun schelen dat arme werkerskinderen, onvoldoende gevoed in de onmogelijkheid gesteld worden, met vrucht de lessen van den onderwijzer te volgen. Des te beter voor hen, want hoe meer verachterd, hoe gemakkelijker en spoediger de onderwerping. Propagandisten ! Aan u die nieuwe aan-val tegenover onze klasse niet te vegeten ! Teont bij iedere gelegenheid aan, hoe nood-zakelijk het is de vertegenwoordiging van den werkenden stand te versterken. En dat kan alleen door de invoering van Zuiver Algemeen Stemrecht. Het Profijt door de Vernieling De Amerikaansche schfijver Elles-O. Jones vertelt in « Life » het avontuur van een inwoner van 't Marsplaneet, op de aarde gekomen als ontdekkingsreizigex*. De bezoeker van Mars bevond zich eens-klaps in eene overgroote zaal, wemelend van opgehitste mannen, die elUander stoot-ten, al gebaren makend. Ze schreeuwden en redekavelden onophoudend. IN iets verstaande van deze verwarring, dat voor hem een ware babeltoren was, ging hij tôt een « gentleman » achter in de zaal. — Wie zijn deze lieden ? vroeg de bezoeker van Mars. — Deze lieden, wel dat zijn de rijst-voortbrengers, antwoordde de «gentleman » — Ze schijnen zeer opgewekt, merkte de bezoeker op. — Opgewekt, maar îk geloof U, ge zoudt ook opgewekt zijn, indien ge in hunne plaats ware. — Ik geloof het, antwoordde zacht de man van Mars. Mag ik U de reden vragen van al dat lawaai ? De reden, maar 't is den rijstoogst. — Is 't een mislukte oogst ? — Mislukt, wat behoeft ge ? vroeg de « gentleman » wantrouwig. Neen,een mislukte oogst zou deze slechte indrukken niet maken. Het ongeluk, is dat den oogst te goed is. Te veel rijst. Bcgrijpt ge : te veel rijst ; ik geloof dat we er eene groote hoeveel-heid zullen moeten vernielen. De man van Mars zag zijn medespre-ker met verbazing aan. — Ik kom er niet toe U te begrijpen, vervolgde hij met aarzeling. — Groote God, ge kent dus niets van staathuishoudkunde, vroeg de andere twij- CINEMA, HET KIND VAN PARIJS — BNTIEMEN HÉT NXJMMER VIERDE JAARGANG N' 5. — ZATERDAG, < FEBRUARI 1914 l am i v n: . ^Ve arbeid^W fi s de brou 1 ~ va.» aller» 1 «si y

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods