De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

213 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 June. De Vlaamsche smeder: nationalistenblad. Seen on 16 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2q79t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DEVLAAMSCHESMEDER Ie Jaargang." — Nr 12. Zondag, 30 Juni 1918. Prijs 10 centiem. DE VIERKANTSWORÏEL. — De politiek van rood, blauw en geel is in ons land de schuîd van al de miserie die onze bevoiking thans lijdt.. In plaats van de algemeene voikswelvaart te beoogen, hebben onze politiekers nooit anders dan hun eigen welzijn en dat hunner parlijen beoogd. De vuige geJdzak, de belangen ir: fiinantieele maatschappijen, maakten onze politiekers tôt slaven van de Entente. Zooals Rumenie en Italie door stroomen Engelsch goud in den oorlog werden gedreven, zoo lieten de politiekers zich een geheim verbond met de Entente opdringen, want hun geldzak sprak luider dan de belangen van hun volk ~n dat verbond hebben wij, arme Vlamingen, met stroomen Vlaamsch bloed en met honger en lijden betaald. Het Vlaamsche werk-manskind wordt uitg^r.oord, maar de politiekers hehben hun zakken gevuld. De Katholieke partij zal ondergaan in de vuile finantiën, zei de eerlijke Woeste eeiis; hij had moa . eggen : België zal in den kolk der vuile finantiën zijn dood vinden. Uit aile# weten de politieke partijen hier munt te slaan, zich zelven ie verrijken eu ..vt volk te plunderen. —Dat heet men vaderlandsliefde in het gezegend Belgie der Fransche k^piiolisten. — De godsvrede, die een vaderlandsche manifestatie moest zijn, is in de handen der politieke hanaworsten, een middel geworden om aan de partijen toe te laten de prijzen der levensmiddelen op te drijven, woekerwinsten met alleriei groothandels te verwezentlijken, met cacaoschillen en zagemeel, met stokvisch, cotonette en confituren het volk !e bedriegen, op éénen dag alleriei levensmiddelen met 2, 3 fr. op te slaan, te speculeeren op ailes en in ailes, zonder dat een partijman den burgermoed had tegen die uitbuiting van de eilende op te staan, want zij waren allen plientig en de godsvrede werd een middel tôt exploitatie der kleinen en tôt verrijking der partijmannen. — Zelfs het onderwijs is aan hunne exploitatie niet ontsnapt. Een roode partijman werd niet zoodra Schepene van Onderwijs, of hij bracht den doodslag toe aan het onderwijs voor wolwasaenen om de partijen elk 60,000 fr. in de zakken te spelen en ona werkvoik te verknechten. Om een werkelooze toe te laten niet elken dag naar het stempelbureel te moeten loopen, warel regelmatige leergangen ingericht door de stad en vrij onderwijs. VlER uren per week op vier verschillende dagen moesten de werkeloozen een nuttigen, practischen leergang bijwonen. — WAT DEED DE SCHEPENE VAN DOMHEIDI Hij iiet toe dat de werkeloozen in plaats van vier maal per week, TWEE maal per week door de stad betaalde politieke voordrac'hten in politieke lokalen zouden bijwonen en om de massa uit de lessen te trekken, liet men toe tijdens die voordrachten zijn pijpje te looken, zijn kou§ea te breien, appels te eten, praatjes te slaan, zijn middagslaapje te doen, terwijl politieke schuimers gedurende een veertigtal minuten op de Vlamingen 6cholden, den gemeensten piaat votelden en noch voor vloeken nooh gode^asteringen achteruit deinsden. — Zoo leidt men hier een Volk op! En dat werd betaald met 10.000 en 22.000 fr. per drie maanden uit de zakken van iedereen, uit de stadakas, teiwijl de katholieke gestichten, de stedelijke scholen en de viije onderwijsgestichten enkeie honderden franks kregen, want de scholen waren leeggeloopen. Het aduîten onderwijs is dood in Gent, dank aan de politieke schuimerij van den SCHEPENE, VIJAND VAN ALLE ONDERWIJS. _ VOLK VAN GENT! Wij zijn veraftigd door de vu le politiek! Om weer een volk te worden, moeten wij die politieke slangen verpletterenl Wij moeten de volkobelangen boven de belangen der partijen stellen! Al die partijen in België zijn koeken van eenen deeg, zij dienen maar om uit ailes den vierkantswortel te trekken, ons allen vrijheidsgeest, aile zelfstandic denken, aile vriie uiting der gedachte te beletten en uit ons s^avernii zich zelven zonder werken liik te maken. VLAMINGEN ! VIERT DEN GULDEN SPORENSLAG! In SchooB, in Huis, in Famille, maa»* ook in Vsrgader- en Feestzaal ! QHOOÏE VOLKSVERGADERIKiG, te 10.30 uur fn den NICUWEH CIRKUS . PftÂGHTIQ ÂVOKDFEËLST, te 7 uur in den QROOTEN SCHOUWBLRG Heldenvereering en Nationale Volksopvoeding Uit overoude tijden komt over de .} • tg ; . U haàenfi- guren"een wenkende schittering welke ons onfeilbaar voorlicht op de sitijgende we'gen der wereldibesdhavmg. Het voor-gaàn dezer onsterfelijken bebe&rsehil ons optneden e,n hnndelen, hun hoog op-perste mensch<pbezk4ing begeeistert ons willen on slreven. Het onvergankelijke karakter van hun wezen geeff ons een gevoel van jeugd en van wonderlijk vermogen. Het zwakke k:nd gelooft in de toewij. ding die opoffering .en- de veiiige liefde-kracht der moeder, de menseh gelooît in de levensleering, de heUbrengende kracht der heldenmenschen. Aile menschen voe-lc-n zich onweersiiaanbaar aangetrokken tôt de meerderen naar geestelijke en ze-d olijke.w&ardesohatting, de groefe » Ver-leg' fnwoordigers der Menschbeid».De bel* denverearing deir Oudheid en de vergod-delijkiiig der heldehverscbijning is een der cer-sile openbaringen dslr pr.mitieve be-s< having: het 'is de eerste opwelling van het algemeene groot menschelijk gevoel, een lichtstraai van den wereildgeest. Langs dien weg is tôt ons de levende adem gedragen op de innerlijek bewon, dering der menschen. welke van aan het ochteodkriekein der historié door aile geslachf.en en aile eeuwen heen de we-reklmstellingen aie het werk van groote mannen heeft bezield. Maai* nog^ de gostaîlen der hooger staande edele nîen. scihen en de afmetingen van >hun werk groeiien hoe verder zij van het. heldeir lich1 der hedendaagsche tijden afstaan, l'ijk de verschijning van een beeld en dezes sciha-duwe bij neigend daglicht. Al hixnne ge-voolsnieiigingen en himne handelingen dragen net kenteeken van genialiteit en wonderdoende wilskracht. Zij volvoeren hun taak als een gediiikteerde wet der na. tuur met. de diepe kalmte1 en het hooge bewus'tzijn van een scheppingsdaad. Groote mannen zijn het hartebloed van een volk, het zout dér aairde. Bij aile volkeren vormt de, heldenver-eering den grondslag woor volksbesoha-ving en eigen kultuur, het is de hefboom van eigenwaardebeset en het nationaa" bewustzijn. Aile menschen, voelen zich aangetrokken door de aanwezighcid var grootsche menschenflguren, aldus lig't ii: de diepe volksziel een levend gevoei vai erkenning en bewondeiring geborgen da' ; pontaan opwelt in venheerli.jlkiing dei < lor efeïen van eigen volkskracht «n dei persone» welke er de bez'elende krach van zijn. Ieder volk heeft nog een eiger {'■eschiectenis welke niet andeirs is dnn d< ] '.vensbeschrijving van enkele groote personen en de voorstelling van dien in. vlced door dezen uitgeoefend op deir gang van hët volksbestaan; het draag alleèn die mannen van daad en opofferinj, in zijn vereering. het hoedt en bewaar nlleen deze instellingen welke in overeen komst met zijn aard en wezen als eei na'uurijk voortvloeisel van zijn levens wetten en bestaaii %voorwaarden tot eiei nationale orde werden geschapen. Nooit kinn e'en volk doordringen lot d dTepe keinnis en. waardeering van ziji eigen wezen dan door de beschouwmg ei de vereering van zijn uitstelkende man nen. De kultus zijner helden is een Te vensbehoefte voor een volk, het is he ge-Loef in zijn eSgen kracht. een pliai van tnouw en zegen tegenover zich zelt Een volk met kuttu-ur kan nooit afstan doen van het voorwerp zijner zelfverheer lijking in de gedachte of in de>n_per&oon / j .le ec-jisto Hét o\ ei'ai en altijd in trotsche zelfbewondering het gêlooî in zijne onsterfelijkheid verkondi. gen en blijven wijzén op den luister van zijn gloràedagen en zijn heldenfeiten. In de ziei van het volk blijft itrota eemwen-lange verdrukking, trots aile kneveling en krenking de herinnering aan het groot" sche verleden van v.rijhedd en eigen wezen onvelrvaagd bestaan, staatsgeweld ikxIi menschenmacht vermogen uit onze zielfen de vereering van het ons'terflijke weg te ruikiken. * » * Vlaanderen treedt thans opnieuw in de rij der zelfstandige volkeren, het komt voor dei wereld als een harmonisch ge-heel met bestuuir en wetgeving sociaal leven en œconomische' regeling. heel zijn uiterlijke verschijning aangepast aan dem onvervalschten, zuiver onderscheiiden aard van het ras, het volk. De edelste belijdenis van het zelfbewust zijn en het geloof in de. toekomst ons door het verleden gewaarborgd, is het wirhcerlijkend aandenken. d'e liefdelijke vereeiring van dezen welfoe altijd de onwankelbaarste en onfaalbaarste dragers waren van het nationale bewustzijn en voor de wer'eld de schiti'erende getuigenis hebben afge-legd van het eigen Vlaamsch wezen en Lestaan. Het zijn die menschen welke hebben blijk gegeven van moed en kracht door eigen Vlaamschen geest en oor-sprofnkelijk denken tôt heerlr.jke daden van volkslkraoh't omgezet, het zijn deze welke hun gevoelsd.rang en gewaarwor_ den volgens eigen natuurlijke beweging en uitdrir.kking hebben weten weer te geven tôt een schoonheidssdaepping naar eigen vorm en voorstelling. Wij moeten het Vlaamsche volk^ op-leiden tôt het besef, dei eerbed, liefde en en bewondering voor al wat eigen en on. Vervreemdbaar is. Vlaanderen ging in België ten dood. Het werd niet alleen s^ot-felijk en geestelijk benadeeild en ontriefd, maar het mo:est tengevolge van het cen-tiraUseerend eenma'kiingsstelsel het hoog. ste onschatbare middel ter volksopvoe-ding misseii.De hoogste z©delijke waarde de geestel'ij-ke goederen, de onvervreemd. bare ziel van ons volk werd gekrenkt en vedooehend. Door'het kunstmatige geest. en zielloos België werd Vlaanderen tôt een onmondige roi verwezen, het werd ons niet toegela.ten ons eigen vermogen s en eigen volksikracht en levensschatten 1 ie beiheeren. Aile onze eigen Vlaamsche ' historische flguren werden naar den lee-! gen Belgiscihcn tempel oveirgeiplaatst. On. ze episch grootsche tafereelen van verle-1 den strijd en zege. voorspoed en vooiruit. t gang werden in het ijdele Belgi.sch kader î gestoken tôt verbluffing der wereld uit-gestald onder Belgisch etiquet. Het is daarom juist dait Vlaanderen ikiultureel-1 higiiàriseh door België werd genegeerd .of opgeislorpt. dat de grondslagen van zijn 1 nationaliteit werden ovefbouwd door de Belgische staatsiinstelling. Men ga in de ; geschiedenisboeken de s'telselmatige ver. î keering en verdraaiïng der feiten ten î gunste van het Begisc-h eenheidsstelse] na, de vooropgezeiheid van het te berei-ken doei botet op bij den eersten blik, t door langzame geestvergiftiging en be. t neveliing moest men Vlaanderen gevoel-loos en onbewust tôt vervireemding er 1 ontaarding brengen. Onze heerlijke volksziel, onze onster feliike geest moest voor België getuigen ond'er « âme Belge » vermomd en z tj -kreeg in vergoe-ding li.-t voorredht een « prénom » te dragtn. Het Vlaamscha volk vice-nid m-:i-.net bt'£?r;p,ig.p /.ijn weizen, iieii u.iuid5\ n van aile rasbe-w-ustzïjn, na-iuurlijk besef en het min-achten van zedelijke waarde en gemeen. sohapsgevoel was de noodzakelijke be-Ikroning va-n het openlijk bedreven werk der ontaarding, door geesteKjken laag-stand en stoffel-ijke verarming geken. me-rkt. De èociaal-kuiltureele beteekenis en de in-vloed van de. hoogeirstaande gees-ten -en leidende iieldenkarakters uit-gaande ov-er een volik en dezes ontwikke-laig moet niet meer nader worden uit-een-geizet. Afgezien van hun-ne zegenrijke per.-oonlijke werkzaamheid in het gewo. ne leven op het terredn Ihunner dagelijk-sclte beroepsomgeving oefenen deze per. soonlijkheden e-en ste-rke zedeltij'ke a-an-treklk;ingskracht uit op de gewone massa en vooral op de jeugdige eiementen. Hier in het abnormale België w.as Vlaanderen ten gevolge der opgedrongen staatsge-dachte en opleiding gedwongen z'ich te laten verminke-n in alla zijne- eigen Vlaamsch geboren krachten, de wezen. lijke deelen van het Vlaamsch levende lichaam moesten onvermijdeijk verloren gaan in onitaardmg, middelmatigheid en erger in moedwillig verstikkend dood-, zwijgen. Ons volk dat in geene mate Bel. gisch voelde, nooh eenig besef van deze ikuns'imatig ziellooze staatsvorm hebben kon, moest teenemaal verstoken blijven van aile 'nationale opwekking en verhef-fmg naar de eischen van zijn aard, den aanleg van zijn wezen en de1 naliuurlijke en historische omstandigheden van zijn bie'staansonitwikReling. Aile levénsdrang welke op de gemeenschap inwerken moest was tengevolge van het Belgisch egaal-makend stelscl dat ailes overwoe. kerde en smachte, tôt ondergang ge-doemd. Vlaanderen le.idde een hopeloos leven, een verloren zegenioos bestaan als vot'k-, het oude ras dat ihet aile zijne ononiiwikkelde ga\- n recht had op een heerlijker en roemwaardiger wereldrol werd 'in de tcneerdriikking van zijn geestelijk leidende kracht on zedeajk verhef-fende wil geknakt ten gevolgs van het gémis aan eigen naV.ionaal leven en de sterkende opwekkende verheerliijking va.n eigen -daden. Hondefden groote zo-nen van Vlaanderen werden door Belg'ë van ons vervreemd en gebruikt als werk" tuigen tôt heit bewerken van dieper ontaarding en ondergang. Net als dei oorlog met zijn taniende vernedering van hlet ^"laamsche Ras en de bloedige vertrap-pel ng van aile; dagen, Belgie s uiterlijke machtspositie verhoogen en de verster-king der in banden gedwongen eenheid dienen moeist. Het is Vlaanderen's hoogste plicht en oen nallionale behoefte tevens het volk op te leiiden tôt aanschoinving en huldigende erkenning van eigen rasvermogen en volkstoracht in den persoon der dragers van het groot-nienschelijke. Heft gaat er om de Belgische aanslag tegen onzen geeist en onze ziel, ons ànnerlijk wezen, te weren.Al het vreemde dait ons valsche" lijiki werd ingeruild en opgedrongen tegen afleggen en van natii'Urlijken aard en eigen volksleven moet verwijderd en bui-tongekeerd. In Vlaanderen's volkstem-perkan alleen plaats zijn voor de kultuur van eigen levensgrootheid verheerliljkt door de eeuwige ' getuigenis van het . nationaal ontwaakt volk. i dagklapperT JUKI Zondag 30. — Dood van Abr. Dieperink, romanschrijver, Utrecht, '825. JOLI Geheeten door de Romainen naar den voornaam van julius César. Heet in Vlaanderen ook nog Weidemaand, Lindenmaand en Strooimaand. Maandag / Juli. — Gebooite van Jozef Van de Velde, prozasc'irijver, Schelle-belle, 1816. Dinsdag 2. — Dood van P. de Genestet, dichler, Rozendaal, 1861. Woensdag 3. — Dood van F. A. Snellaert, Gent, 1872. Dondeiriag 4. — Dood van Adiiaan Poir-ters, dichter, Antwerpen, 1674. Vr-ijdag 5. — Dood van J. B. van Rijswijck. dichter, Antwerpen 1869. Zaterdag 6. — H. Godelieve van Ghistel. Nog over Landverraders, in c-c3 vu-ig-rii'-e-! v.'crd vo jiuiiQFJzR Jiie^ vaderlandsliefde in de eersie plaafs betee-kent liefde voor het volk en zijn taal en zijn verleden, meteen ook liefde voor de belangen van dit vok en zijn toekomst. Door vaderland verstaat men ook — en zoo alleen doen het vele menschen — den grond omsloten door politieke grenzen, met daarin de honderd ir.stellingen die het open-baar leven beheerschen. Liefde voor het politieke vaderland kan aangekweekt worden, want het is niet het natuurlijk, aange-boren gevoel waarvan we in het eerste • artikel gewaagden. Wie één oogenblik nadenkt zal het onmiddelijk vatten. 1) Politieke grenzen zijn door menschen gerruakt, veranderden in den loop der geschied ni8 zeer di'iwijls en zullen nog dik-wijls veranderen, misschien morgen reeds. 2) Politieke grenzen sleunen op niels blijvends; vrorden bepaald door de wille-keur van de diplomaten, door de heersch-zucht, den grooiheidswaanzin, den landhon- HET AFSCHEID VAN DE BROCQUEVILLE TE LE HAVRE Mon cher Van der Velde, wees toch niet zoo teneergedrukt om mijn heengaan. Uw beurt zal ook wel komen, jongen!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche smeder: nationalistenblad belonging to the category Oorlogspers, published in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods