De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2379 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 May. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1xn31/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

cefgte Jaargang \®7103 Vrijflag 14 meI 1915 "S Cents REDACTIEBUREELS PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschïjnt te Amsterdam elken dag des morgens op yier bladzijden. Abonnementsprys by vooruitbetaling: _ Voor Holland en België per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — por maand f 0.75. Vocr Engeland, Frankrjjk en buitenland dezelfde pr\jzen, met ver-liooging van verzendingskosten cent per nummer). fiootdopsieller : Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelfaati : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — AMBRE DE RIDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zich tôt de Administratie van hetblad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. Voor AANKONDIGINGEN wendé men zich. toi de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Tel. N. 9922. .A DVERTENTIES : 20 Cents per regel. KORTE INfiiOUO. le Bladzij de: Onze nijverheid en de Amerikaansche iiulp - leonce du, CctëtiUon, Kleine Jironiek, Jan Toorop (2) — Alficcl Ost. De kunstenaar (teekening) — Alfred Ost. SeBladzijde: Uit het Vaderland. Te Dimrnt. De Duitsche gruwelen in België. Brieven uit Brugge. Van Jongere Gesiacliten (14) — Lco Mccrt 3 e B1 a d z ij d e ; De Europeesche Oorlog. Uit de kampen. Overziclit van Tijdschriften. Voordrachten en' feesten. Minister Poullet in Holland. 4 e B1 a d z i j d e : Engelsche Kroniek — Gust van Boosbrocck Haagsche Kroniek — Leoncc du Castillon. Krijgsgevangenen in Duitschland. Onzo gewonden in Engeland. ta nprheid en de Amerikaansche hu!p Brave menschen met de beste inzichten be zield loopen met een plannetje rond dat ir de nijverheidswereld ontroering verwekt er zelfs opzien baart. Er is van niets ander! spraak dan de nijverheid in het bezette België op te montereu door de tusschen komst van het aldaai* bestaande Amerikaan sche Comité dat de grondstoffen en anderï benoodigdheden aan de belanghebbender zou leveren. Ik heb gelegenheid gehad mel Belgische groot-nijveraars over die zaak te spreken. Ik acht het tôt plicht hier mijne bevindingen neer te schrijven overtuigc zijude aldus mijn land te dienen. Mijns erachtens vergt men te veel van lie' Amerikaansche Comité. Het is goed te lier-mneren dat die inrichting tôt stand kwair met bedceling de door hongersnood bedreig deBelgen te spijzen. lkheb nooit gehoord dai het comité, hoewel het ook wel kleeren er dergelijke dingen uitdeelde voor doel had de zwaar geteisterde nijverheid en den stilge-legden handel van het diep beproefde België op te beuren zoolang de vijand dit land ii: zijn ijzeren vuist zou îiijpen. Overigens heeff het hooggeroemd organisatietalent der Teu-tonen, waarin ik toch zooveel bluf ontdek; niets anders gedaan dan ons economisch leven gansch te dooden onder voorwendsel dai de zaken moesten hernemen, dixit von dei Goltz pasja. Eene stad als groot Brussel kan zeggen wat moeite het haar heeft gekost uit Henegcuwen de noodige kolen voor liaai gas- en electriciteitsinrichtinigen te bekomen, Het is bekend dat de ï)uitschers slechts di1 vervoer toestonden tcen de stad Brussel di* organisatiegeniën bewees dat de voorraad kolen zoo zeer slonk dat er weldra geene spraak meer zou zijn van openbare en bij-zondere verlichting. Het vooruitzicht in hel donker te loopen te midden der straten van een sterk afgeteekende, vijandelijike stad nod>pte de Duitschers de gevraagde toelatin^ te verleenen. Toen fabrikanten van katoenen en andere wefsels in Vlaanderc i onder Duitsche be-zetting verlangden te werken, werd die toe-Jating Hun verstrekt op voonvaarde dat ailes ^at zij zouden fabriceeren aan de Duitsche overheid zoù worden geleverd. Bij Codkerill. te Seraingj en in de kunstfabrieE te Caulille ^ilden de Duitschers doen werken. Daai wk moesten de zaken herleven ten voor-eele van België's doodsvijand. En zoo ge-eurde het op aile plaatsen waar fabrieker en mjverheidsgestichten bestonden, ik bedoe' irma s die Duitschland en zijn leger vai: lensfc konden \vezen. Ondertusschen haal-,e? Z1J aile grondstoffen weg, braken nia-aunen mt die zij in Duitschland behoefdei: aie zij wilden namaken. Men vrage liel fan de mdustrieelen van rond Charleroi var m tentre en in de wapenfabriek te Her-swi hoe de roofridders van het eerlijk er eugdzaam Germanje er te werk gingen. IL rpn eeûs spre>ken van de gestolen kope-over den werden ver- îipt1 C ' 200 ,Sroo*i was roof van de machi-en andere werktuigen. a-ar zaakjes zaakjes ziju, zonden d< ]fn SCilers..,011s. hunne onbrandbare ko voor ^T1,1 3. onze best© steenkoo zich zelf an beslag namen. Hei ^°° iV6r iolenbazen teslo j.Waar lnaa'1' kon d« pro zoo 11 ^ Daarop hebben nu d< OiifrDi°0£:gepi"?zei1 organisatiehelden .een< Dp?» ' S- T°T °'eu ^ Antwerpen gestioht gen K lal V00r onmiddellijke gcvol aanz&^f,131-0015 te ontnemen aan cer laars l- v ,a agenten of tusschenhande' ^t 'wT°plle(leûin Moet de zaker Goltz pasiTr' lt ■^.ustaPÎ1^ von de] kolen nrr,J \ ^aarom die regeling van de J^^j^e Csntra^jjs het uit lief■ de van de .belgische mijnwerkers, waaronaer zij in de -tragische Augustusdagen eene slachting hebben aangericht, îlamelijk rond - Jèmappes? Of hoort ge niet goed? Nu melden de couranten uit Gent dat de katoenweverijen er zullen draaien. Wat ge-lukskinderen zijn de Gentenaren! Eilacy! Die Gentsche wevers zullen -driemaal hon-derd duizend katoenen unifornien leveren. Misschien. zullen die zomerkleedingsstukken dienen om onze dappere jongens in Vlaan-déren den st-rijd lastiger te niaken. En zoo is het ook met den handel geîè-gen, die den Duitschers tôt voordeel kan strekken. In ken persoonlijk een paar ge-vallen dat aan Belgische handelaars den pap in den mond werd gegeven om met bereid-willig hun ten dienste gestelde paspoorten levensmiddelen te verkoopen in het Duitsche land van bèlofte en van overvloed. * * * Uit ailes wat we ondervonden, gezien en gehoord hebben blijkt zonneklaar, dat de Duitechers de zoogenaamde herleving van - den handel alleen en uitsluitend opvatten als moetende dienen om hun eigen zaak te bevorderen. 1 Hebben de brave menschen, die nu hun plannetje tôt bevordering van de Belgische nijverheid met behulp van Anierika, vertoo-L nen, daaraan gedacht? Kunnen zij ons voor België een vrij afzet-! gebied toonen ? Uit den aard der zaak en 1 wegens den werkelijken toestand kan België enkel aan Duitschland en Oostenrijk en wie weet aaji '';>u Grootèn Turk leveren. ' Duitschland zal.wel zorgen dat niet-gefabri-ceerde waar over de Nederlandsche grens ' komt, omdat het met reden voor een tran-1 siet naar elders zou mogen vreezen. Daarbij 1 is de uitvoer van duizend en een artikel ver-boden wegens den oorlogstoestand. Wat baat het dan te fabriceeren als men geen voldoen-' den afzet heeft ? Wij dun^en zelf s niet onder-stellen dat Belgische nijveraars, die met door Anierika geleverde grondstoffen zouden arbeiden, \oor rekening van Duitschland ' zouden willen optreden. Onze nijveraars hebben inimers tôt nog toe getoond eene be-1 wonderenswaardige vaderlandsliefde aan den dag te leggen. Hoevelen zijn er niet die zich de' grootste o'ffers get-roostên om hun perso-neel een ,,halven tijd" te verzekeren ten 1 einde aldus in hun onderhoud te voorzien ? Zij weten genoeg dat de oorlog niet meer lang kan duren. Immers aan menschelijke, financieele en economischen krachten is een einde. Wij weten genoeg hoe het economisch leven er in Duitschland en in Oostenrijk-Hongarije uitziet. Bevoegde nijveraars van ons land hebben ons bewezen dat nioest de Belgische nijverheid dank aan Amerika's tusschenkomst de ' noodige grondstoffen verwerken, zij zou wer-' ken voor... den Koning van Pruisen. Wat er ook van zij onlooolienbaar staat ! het feit vast dat de zaken thans in België maar mogen en kunnen herleven als zij den ' vijand tegen ons zelf kunnen dienen. Als dit nu vaststaat dan vragen wij ons af of het verstrekken van grondstoffen aan België onder de dekking van de Sterrenvlag geen verraad voor België zou zijn ? * * * Men zegt dat de hel met goede inzichten is bevloerd. De voorstellers tôt herneming van den arbeid zijn, ik zeg het nog eens, brave lui. Nochtans zou ik willen weten wie dit proef ballonnet je lieeft opgelaten. I:k meen niet verre mis te zijn als ik beweer dat dit wel een vriend der Duitschers of een Dui-tsclier zelf kan wezen. Het lijkt me een beetje vreemd dat de heeren, die met dit paard van Troje voor liet licht komen, zij die zeggen alleen door pure liefde tôt de arbei-dende klasse van België gedreven te zijn, niet eens op de sympathie noch op den steun van een groep arbeiders kunnen bogen. Al-gemeen is het bekend dat de Belgische ar-beideys niet willen werken voor den gehaten Duitschen beul. Liever de Amerikaansche soep dan een loon waaraan bloed zou kle-ven. Die fiere houding moet voor de nijveraars en handelaars die van verlangen laai-en 0111 het gareel van den vijand te dragen, eene les en eene waarschuwing wezen. Dat die heeren liever aile huichelarij ter zijde stellen. Waarom zeggen zij niet: ,,Geef j ons de middelen 0111 voor Duitschland te arbeiden? ,,Het staat hun vrij hunne fabrie-[ ken opnieuw in gang te steken en zoodoende ■ île inlijving van hun land voor te bereiden. . Gelukkiglijk zullen zij niet gevols'd wôrden. . t De overgroote meerderheid der industriee-, len zullen hen veroordeelen en de werklie-, den zullen hun met verachting den rug toe-keeren. Het is onze plicht die huichelaars den vcet dwars te zetten. D'aaroan vest-tigen wij op het geknoei van die gemaskerde windhanen de aandacht van onze vrienden uit Engeland, Frankrijk en uit Anierika zelf. Nimnier zullen de Amerikanen aan , zulk yalsch of onnoozcl spel meedoen. i LEONCE DU .CA&TILLON. Kleine Kroniek. De ,,harigen" zonder haar. De Lente die op de boomen de knoppen en bloeeems open zwelt, zal doen vallen den baard van de Fransclie ^poilus" (men wëet dat deze. uitdrukking in gan6ch Frankrijk de kranige soldaten van de Re-jDubliek aanduidt en dat ze beteekent de ,,harigen", de ,,zwaar bebaarden"). Zoo besliste, om redenen van hygiënischen aard, de minister van oorlog. 't Is jammer. 't Beeld der ^poilus" zooais we ze op de oorlogsplaten met hunne kroezelende baar-den, hunne lange snorren, hun lang ge-worden haar bewonderen mochten, was ons reeds zeer familjaar. Het woord ,,poilus' ' r echter, zal blijven. En zooais wij ' met ont-zag van de ^grognards'' van het keizerrijk; gewagen, zoo zullen later de soldaten van dezen krijg alléén als de ,,poilus" bekend blijven. Deze epelonkmenschen al zullen ze worden geschoren, zijn nu reeds met een schijn van legende omgeven... en, met den loop der tijden, zullen onze nakinderen onze wapenbroeders zien met baarden lang als die 11 van Salomon en haren op zijn Abso-lonsch...De wenschen der Pan-Germanisten. In Duitschland zijn de All-Duitschers blijkbaar ongerust, dat hunne ddealen (indien het veroorloofd is in dit verband van idealen te.6preken) gevaar loopen. Zij Willen reeds nu de vrédesvooi-waar- ' de vastetellen, zoodat het lieve vaderland rustig kan zijn. Het is etreng verboden eenige polemiek over liet einddoel van den oorlog te voeren. Blijkbaar stoort men zich niet erg aan deze ukase, want het bekende Duitsche blad jjExportwoche'"' ncemt verschillende staal-tjes van liet tegendeel. Verschillende bestuursbonden drukken hun zeer bescheiden wenschen uit. Zoo lieeft het lioofdbestuur der vereeni-ging van Duitsche IJzer- en Staalindus-trieelen de volgende motie aangenomen: ,,Indien de uitslag van den oorlog voor ons gunstig is, die door de Duitsche ijzer-industrie met vertrouwen wordt vervvacht, kan slechts een vrede gesloten worden, die in verhouding staatt tôt de ontzaggelijke verliezen, die wij geleden hebben. Daarom moeten: Iste de vredesonderhandelingen niet alleen aan de diplomatie overgelaten worden ; 2de moet de vrede aan Duitschland eene vermeerdering van de heerscbappij^ op zee brengen, ter wij 1 zijn koloniaal gebied uit-breiding moet ondergaan ; 3e moeten de Duitsche groot-producenten gehoord worden inzake nieuwe kolonies voor een grooter Duitschland. Hier wordt in bedekte termen over een uitbreiding van Duitsch gebied in Europa gesprokeu. Ook andere vereenigingen zooais de Bond der Landstonners, de Hansa-bond. de Mid-denstandsvereeniging, zonden aan den Rijksdag dergelijke verzoeken. De verlangens van deze Germaansche veelvraten zijn merkwaardig als historisch document. De werkelijkheid zal gelieel anders zijn dan deze Duitsche liepren zich voorstellen. Alleen dan is het einddoel van den oorlog bereikt, indien Duitschland en als militaire en als economische grootmaclit heeft afge-daan.Duitsche leugens. De Duitschers hebben voor gewoonte hunne ontmoedigdc soldatén en burgers met leugenberichten een riem onder Jt hart te steken. Een dame, van Longwy teruggekeerd, vertelde aan een der redacteuren van ,,Le Tem]Ds" dat de Duitschers, bijna iedere week, eene groote, natuurlijk van 't begin tôt 't eind verzonnen overwinning vieren. De klokken woi-den geluid, zangen weer-klinken overal, vlaggen wapj>eren, de school-jeugd krijgt verlof... Een der groote over-winningen, die met bijzondere plechtigheid werden gevierd, was de terugverovering van Przemysl ■ door de Duitsch-Oostenrijk-sche legers. Maar toch laten niet al de burgers zich door een komedie beet nenien. Laat ons hopen dat de groote vreugde die in lieel Duitschland hecrscht, naar aanleiding van het nieuwe Sedan voor de Russen, in West-Galicië, ook spoedig weer een. beetje. zakken zal... Een Wachtwooi"d. Een redevoering van Jean Rich^pin bevat de nog niet. bekende bijzonderheid, dat toevallig het Fransclie wachtwoord op den dag van den Marneslag... Jeanne d'Arc was. De gewoonte is, elken dag een der beroemde generaals uit de geschiedenis te nemen. maar op dien ge-denk^aardigen dag liad do opperbevelhebber de „fantasie"« de Maagd van Orléans te kie-&env De opinie van eenige voorname Nederlanders. In ,,De Avondpost" stond onlangs een uittreksel van een interview verschenen in het Parijsclie blad ,,Le Temps", in het welke vooraanstaande Nederlanders hunne n.eening uitten nepens Frankrijk. Aan dit persgesprek ontleenen we het volgende : ,,Charles Boisseva-in, directeur van het ,;Algemeen Handelsblad" schrijft: ,,A1 wat ik in mijn blad sohrijf, getuigt beter van mijn gedaohten over de roi van Frankrijk — dat ik zoo liefheb in de groote worsteling van lied en — dan eenige recels kunnen." De hoofdredacteur der ,,Tel." Scliroder sclirijft : ,,In de groote worsteling tusschen de be-scliaving en de Kultur, gaan tôt u, nobel Frankrijk, uit het hart en het hoofd van de keur van het onafhankelijke en vrije volk, dat wij zijn en dat wiji van plan zijn te blijven, en dat nooit, met zijn toestem-:-ning, zich zal leenen tôt geaneene moorden tegen u "• Prof. J. A. Van Hamel hoopt, %dat 111 deas groote worsteling, welke au fond een conflict is tusschen twee lieterogeiie men-taliteiten, die van Frankrijk, flink, vroo--ijk, moedig, suibliem, de dreigende oteessie van de andere zal weerstaan". De> bekérïde teekenaar R.aetnaeckers schrijft : ,,'t Is wel haar groote roi van de Revo-lutie, welke Frankrijk heeft opgenomen, maar veel schooner en grooter. 't Is om van woede te bruUen, aïs men denkt aan het vergoten bloed, de door die bandieten, die, ,,Bonnots" van de overzijde van den Rijn gepleegde misdaden ; 't Is om van vreugde te weenen, ala men den sehoonen hel de n-moed van Frankrijks soldaten ziet; 't is om van geestdrii't te zingen, als men meer en meer den dag ziet naderen, dat de klau-wen van dieu aasn^pgel, welke zich Duitsche adelaar noemt, voorgoed zullen worden afgesneden ; als Europa-, als geheel de we-reld bevrijd zullen zijn van die ,,Kul-tureele' ' obsessie, welke er sedert bijna een lialve eeuw op drukt. De roi van Frankrijk is de dageraad !" Prof. Hector Treub zegt o.a. : ,.Dat hij den Franschen gecst en het Fransche genie even groot lief heeft, a-la liij de Duitschers en hun opgeblazen kultur verfoedt." Hoe zij h'egen. Het kleine «juqces dat een deel der Duitsche troepen voor eenige dagen aan den User be-liaakle, dank 7.ij het edel gebruik der verstik-kendo gassen, werd volgens de Courrier de la Meuse": aan de inwoners van Diést op de volgende wijze per plakbrief bekend gemaakt : Met Gods hulp hebben wij een beslissende overwinning behaald. Wij trokken den User over en hebben de troepen der geallieÈrdcn 7 KiJometers teruggedreven. Wij hebben 15000 Belgen gévangen genomen. Wannee'r België geheel veroverd is, zullen wij het voor 17 miJ-liard aan Frankrijk afstaan." Commentaar overbodig. Denemarken en Duitschland, 9 Mei. is voor Denemarken, vertelt een Deensch vriend van de Figaro, een roemrijke d-atum ; Duitschland en Oostenrijk herinnert hij aan eene nederlaag. Het eiland Helgoland. in 1811 door Denemarken aan Engeland afgestaan, on door de Britsche regeering in 1890 aan Duitschland verkocht, dat een oord van zee- en struikroo-vers werd daar het als hoofdbasis' der Zeppelins en der Duitsche duikbooten dient, zag op 9 Mei 1864 in zijne wateren -een slag leveren waarin een Deensch eskader, samengesteld uit twee fregatten on een korvet do Oosten-rijksohe fregatten ..-Schwartzenberg on ,,Ra-detsky", begeleid door een Oostenrijksch korvet en drie Pruisisclie kanonneerbooten totaal versloeg ! Een Duitsche nederlaag is iets, waaraan de Deen steeds met groot genoegen terugdenkt! Croothertog Nicolaas. Het keizerlijk gezantechap van Rusland te Parijs is belast met liet categorisch logenstraffen van de. door de Duitsche pers verspreide, valsclie tijding, dat groothertog Nicolaiewietsj ziek zou zijn. De groother-togelijke generalissimus is volmaakt gezond en heeft den tsaar in zijn reis in Galicië vergezeld. Het zijn toch rare menschen, die Tcuto-nen. Omdat Y011 Moltke, Von Kluck, Von Biilow, Von Kronprinz, de Kaiser en nog anderen ziek zijn geweest of nog zijn, om zeer begrijpelijke redenen, moeten nu maar ook de generalicsimi der vijandelijke legers ziek worden. Maar die vertikken 't — en daar kan niemand wat aan doen, zelfs de Duitsche pers niet. Joffre, French, Pau, Manoury, Foch, Castelnau enz. enz. zijn nog altijd welvarend en gôedsm'oeds. En zij zijn ook heelemaal niet bar^ voor den af-loop yan den oorlog. De Kunstenaar op vlucht, uit Vlaanderen Jao ïoarop. Eene kunstbespreking. II. Zoo wou ik open gaan toen meester Toorop zijne ,,Portretten" mij bekeken!... O! die oogen!... Hun zoo afwisselend en toch zoo. eensbe-trachtend kijken, zien of st-aren in de reeks dezer ,,meesteiiijke" werken... De afbeelcling van Mwr. Annie van Schen-del, met liaa.r zacht-witten sluier, van Mwr. Neuhuis en van hunne gezellinnen, van Miek Janssen en de verschillende mannen-physiono-mie's zijn waarlijk ,,bezielde" personen. Het „moment" uit hun leven, als zij ,,'t meest'' zijn wat ze ,,eigenlijk zijn", kiest de meester om van hen te gèwagen. Zoo ook ,,conC'i'èfiseert" hij... en hij Arat samen hunneu uiterlijken vorm in eenvoud van lijnen, die ' den indruk versterken. Deze twee * groote hoedaniglieden... de .,ge-■mcedsstudie" of psychologie en de ,,in stijl gebrachto teekening" — twee zoo meester-lijk behandelde niachten — ràaken uit de zoo eigenaardige en prachtige kunst van meester Toorop1 III. Zal 'ik het wagen over het Godsdienstig kunstwerk van den meester te spreken. Ja, omdat ik 1 overtuigd ben,-da-t het ,,Gcdsdien-stigo" de allerzuiverste, de hechtste, do alleraardigste karaktertrek van meestei' Toorop's kunst ;s. Ik vind het deugdelijk er veel, zeer veel van te gewagen, en nu hijzon-derlijk, dat het ons zooveel goed doet; te vin-den ,,uitgebeeldn en 5,uitgesproken" het zoo ware,- het zoo .jOiimisbare" in deze ,,ramp-zalige tijden." Zuivere ideeën 0111 ons te vormen, die ons redden voor donkere wanlioop of plichtige onverschilliglieid !... Deze „diep mediteerende, vast gelooyende, heilig beminnende, zalig biddendo" Toorop-kunst is ,,onze kunst", wa-nt zij is de tast-bare en bevredigende uitdrukking van ons ° O! xivlige meditatie!... die door knielendo ootmoedigheid en vrijwillige armoede ons de overheerliike gave van het ,,Geloof" bekomt; ons schenkt het zalig bezit der waarachtige scfiatten van • Almachtige Liefde en ons toe-dient de genietende Hoop!... O! verrukkelijke beschouwing der Apostelen Toorop's, die da,t voor en met ons verkondi-gen! . En liet „werkelijk" of ,,realistisch uiter-lijk, waarin ze zich voordoen, getuigt nog eens té meer, dat het geloof menschen, hoe weinig en hoe kléin ook als wij zelve zijn ,,tot in-drukwekkende, wonderen-barende machten her-schept en in vergelijking grootsch doet optre- den ! • ; tt Hoe davei-t het in ons hart! het ,,4eere ik ben niet waardig!" dat die „nederige", maar tevens ons sticlitende en beheerschenàe in waardigheid Simon de IJveraar uitspreektl En welke Tempel van maagddom is „Bar-tholomeus" niet!.... En wat indrukwekkende heiligen-standbeel' den. die volgèlingen van den ,,Almachtige", Petrus, Andréas en Jacobus!... En bovendien zijn aller oogen parelend van zuivere Liefde... on stralend van heilige vreeze des Heeren! O! oogen, onuitsprekelijk ,,leven" en tast-baar ,,wézen der ziel!" _ , Zonneklare, liclit-parelende oogen van rein geluk in ,.leven en denken!" _Gesloten oogen in stil bidden! in verre gepeinzen! Dof en stom in deemoed en smart ver-glaasde oogen ! ; Luid... bloed-rood schreiende oogen!...* In wav.hoop vergane!... ( In toorn ylammetnde oogen!..v Oogen! in berouw dol bloeiende. In liefde gloeiende! Oogen! zoetheid des levens! Het hemelsch ,.Blauwe" in het oneindig „Witte" van 't kinderleven ! Oogen ! jong zieleleven in rimpelige gel a ten ! Oogen! vonken uit liet ^mystérieuse", dat in ons leeft! Gewijde kaarsen, die overheerlijk voorlich-ten!,,Gave Gods en een Licht!"' dierbare.oogen... Van u en uw zieleleven durven -wij gewagen, sn uwe taie leeren!... Want ,,zien is leven!" _ Meester Toorop ook spreekt van die taie — lie ,,Liefde taal!"... Immers is Waarheid, Geloof en Hoop nfet avergroote Liefde! Omhelst en gedra-gen door den ..Geest der Sanden !'' Ik zou ha-ast zeggen verhoogd door de ,,Taal der Handen!". Ik wil mij liunnen geest, dat is hun ,,doen" bepalen, niettegen-staande dat handen tooh wel duidelijk spre-kend zooveel ,,zeggen"! Het ,,Doen der Handen!" hun leven dat zij met ons méémaken, zoo verbazeml veelzij-dig!... en menigvuldig! Hoe keur i g dan, de Waarheid der Hanflen-handeling na- te gaan! Tôt welke koddige vreugde! tôt welke ern-stige bedoeling! tôt welke voorbeeldige inge-togenheid ze stemmen!... en de nadruk die ze leggen in ons spreken en doen! en liet heerlijk verraden onzes zoo vaak verstokten kwaden wils! of hun loffelijk vcorspringen onzer goede gevoelens! Onze Handen! onze ihtieme vrienden! getu'igen en getuigenissen van ons goed-en-kwaad ! " & Poezelig streelende, uit onze overgelukkige kinderjaren ! Tôt -bidden gevouwde belijders van vurig geloof en liefde! Prangend gezemiwde strijders! Gerimpcld, «yerkleumde en aldus verheer-lijkte ,,goede vrienden" in ons leven! Handen, vleugels onzer ziel! Dat zou meester Toorop op zijne heurt dan ook en met ,,zijne" verbazend sterke lijnen uitspreken ! Kuiscli-stralende ma agden-handen ! Bevende, zware handen van visschers, die door goddelijke 'bezieling Apostelen werden!... Doorklovene, zegenende N Christus-handen ! Oogen!*.. handen!... monden! Lippen, die bevend gebeden prevelen! en zuchten laten!... Monden die zuiver zoenen!... Zijn gesneden lippen, gesloten als marme-ren bloemenknoppen voor 't gulzige en 't woelige!... open als leliekelken voor zuiver verzuchten ! Lippen, die sterk geloof helijden!... De beteekenis van oogen, handen en monden teekent meester Toorop zoo waar en zoo indrukwekkend in zoo'n krachtige lijn, dat het gevoelen en het ni ten zijner indrukken voor ons een waarachtig ,,genieten" is!... De ,,Rec'hte Lijn" is „do zin" van meester Toorop ! De ,,llechte lijn." — de rechte weg inaar het doel! het vatbare voor allen en de ,,minste"l De rechte lijn bevattende in haren machti-gen eenvoud den rijkdom der in-tens1© foewe-ging ! Gedurige en menigvuldige beweging, levend in de liaast stille vormen! Op kunstgebied is het geestig vereenvoudigen en het daarmee grootsch worden van overgroote waarde... on getuigt van ,,meesterschap!" De ,,stijl" dus en de „geloofsbelijdenis" zijn de eigenaardige en allerwaarcîigstë karakter-trekken van de Toorop-kunst ! ALFRED OST. (Slot pol-gt.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods