De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1731 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 April. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qt0m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

| c^rste Jaaréang ; N°. 88 Donderdag 39 April 1913 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM algemeen belqisch dagblad I [en volk zal nieî vergaan! Eendracht maakt machtî BEDApALEIS?TRAATE3l! AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Nocrd. Do Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam eiken dag des morgen na vier biadzijtien. Aboniiementsprijs bjj vooruitbetaling : _ Voor Holland en België er iaar f 12.50 — per kwartaal / 3.50 — per maand / l.vsô. Voor F/n gel an d en Frankrijk Frs. 27.50 per jaar — Frs. 7.50 per kwartaal — Frs. 2.75 per maand. Hooldopstellep s Mr, ALBERIK DESWARTE Opstelraad s CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERGQ — ANDRE DE RIDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zich tôt de Administratie van het blad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. Voor AANKONDIGINGEN wende men zick tôt de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Palsïsstraat 31, Amsterdam. A DVER.TENTIES : 20 Cents per regel. abonnementsprijs zie vierde hiadzîjde. KORTE 1WHOUD. je Bladzijde: Vcrovpringsplannen — Jnak Boonen. Vsartoe hçcft het Belgische leger gecliend : Kteinc Kroniek. j I)- Datum van den \ rede. Ieekening door 0. van li(icmdoncJi. Bladzijd e: , l'ifc het Vacierland. Pc Belgen en de Vredesbeweging. De strijd aan den Yzer. , Brieven uit Antwerpen — Albert van Haek. Het Duitsche Chauvinisme — (I.) Fïlip cfc rillccyn. 3e Bladsij d e: , De Europeesche oorlog. Telegram'men en berichten. Voordracht van Paul Otlet. Advocatenbijeenkomst. i e B1 a d z ij d e : Oorlogsbibliograpliie — Mr. Frans Tï ittc- ma n.s. Voordrachten. Voor do Uitgewekenen. Jnsclir i.i vingsl ij«t. Niet afgelïaaldo brieven. VeroverîngspSansien. Dafc België het Duitsche mikpunt is ge-*«estv stond van den beginne rôtsvast bij ons. Deze overtuiging hadden wij reeds lang opgedaan uit boeken , tijdschriffcen, blad'en en collèges. Met België te veroveren, zouden ze Engelaiid doodend treffen, nu of later. . . ... Ock draaien de meeste Pruisen tbaris geen sluiers raeer om liun doelwit. En wa$rom zouden zij liet overigens niet roriduit' zeggfen? Prof. Bormeck herinnerde voor eiikele dagen dat gedurende de oorlo-genvan 1866 en 1870—71 het Duitsche volk zijn plannen niefc verborg. Verovering van grondgebied inoet de vechtende strijders be-zielen alsmede het. thuisblijvende volk, dat ook zware offers op het vaderlandsch altaai brengt. Toch is het moeilijk nu reeds over de nieuwe grenzen te twist.en of ze af te lijnen. Nog is de strijd niet uitgevochten...... Ook onderschrijft hij de woorden van von Wedel, den voorzitter van het Heerenhuis: .,Het plan onzer vijanden om Duitschland te vernietigen is mislukfc. Wilden wij nu vrede sluiten en het onde Duitschland be-houdcn, dan zou er spoedig vrede zijn. Doch met een dergelijken vrede kan. zich Duitschland niet ttvreden stellen(Vurige toe-juichingen.) ,,Na zooveel offers van have en goed moeten wij meer eischen. Wij kunnen slechts den verwoeden strijd eindigen als onze geburen de wapens niet meer tegen ons kùunen opnemen. In het belang var het Duitsche volk moeten wij die vredes-voorwaarden nu niet nader bespreken. Wr moeten zekerheid hebben, die voor ons thans geen geheim moet zijn." Deze woorden staan in regelrechte lijr met die van den rijkskanselier, die bij de oorlogsverklaring beweerde dat het om geer veroveringsgebied te doen was. Ook bla-den als het ,,Berliner Tageblatt" waren nog onlangs deze meening toegedaan. ^°ch nu moeten de mannen, die var nieuwe gewesten willen weten, het erc koopen. Dit zijn kleingeestigen en ,,Flau-Vachers". 6 ^ "Deutsche Tageszeitung" schreef op ilaart 1915 in een artikeltie ,,Krie? une Géographie"; >,0p de vernietiging van Duitschlanc a den onze vijanden gerekend. Doch mel oem gekroond en aan land aangegroeid za' v 1 :C;!'and- zegerijk uit dezen oorlog te Voorschi,n komen. u zal weldra de wensch. van velen, de oom van bijna aile Duitschers verwezen-ei\* duitschland zal niet alleer r..p ,/ w^rden, maar ook zal heb op hel over r01j- S^e.^e vestingen en kusten ver-ÇrL0fn' c'le ziju "vvereldhandel zullen be-ouder^6^ jongens, maar ook wi; Van ^aSeu zullen economisch-com-ten l6G 6 en ^°^onia^G aardrijkskunde moe-W-ei€ren> Avan^ meer Engeland za. land n? f€r de zee Duitsch- ■ ^ uitschland vooraan op de wereld" verkl^ !ds .blad schri.ift gisteren on ^aart, 1915-1 Z^n ^ondagnummer var too»d'»Irj"' gellik lller meer dan eens bo' ici° tor.komu.n u~°"9 voor de Duit ïieer n'tu ^avens en kusten mogen jiooii KchtstreeK Treei?den invloed komen, nocl Bioet hii" n' -,no, onr«:litstreeks... Belgii ,WtS1;Md ,ingelijW worden. g Etolpern nrJ? ^Urfen wir uns nichi dfr wirM.vi l,ns verlin&inigen angesicht: Btede»tu«g a» w- Eiasicht wartpn v lncllt mlt dl6sei ^ Epimetbeus^y11 Sp- is~' €s dari Koning Ludwig van Beieren heeft giste-ren tôt de rekruten gezegd: Duitschland zal eerst vrede sluiten als het de voile zekerheid heeft, dat niemand meer tegen hem de wapens durft opnemen. Maar nog zware offers zullen gevergd worden om dezen vrede te bekomen. Nooit is er een waarder woord gesproken. Laten wij België in andere handen of on-der anderen invloed geraken, dan wordt de rechtmatige eisch van den Beiersçhen Koning niet vervuld. Worden die zware offers niet gebracht, dan bracht Duitschland zelf het grootste offer, dat het le vende geslacht niet verantwoorden kan: het offer zijnèr toekomst." Dat België zeer veel bloed aan Duitschland gekost heeft, zoo gauw niet losgelaten zal worden, hoorden wij nog onlangs uit den mond van den rijksdagafgevaardigde Erz-berger ; die nu in ,,Der Tag" van 28 Maart tôt zwijgen aanmaant. Het is goed, zegt hij, dat. de rijksdag de bespreking over het liet oorlogsdeel niet aan het daglicht brengt, want èenige zouden meer wenschen, ander minder en flauwerikken niets. Doch zeker zal het zijn dat onze kinderen en -wij niet voor niets zullen geleden, gestreden en ge-bloed hebben. Uit een militair politiek en diplomatie^ oogpunt, moeten wij nu niet strijden over den reeds veroverden buit. Als het oogenblik gekomen is, zal de rijkskanselier voeling hou den met liet parlement, met de volkspartijen om de grenzen af te bakenen. Duidelijker -vvordt het ons dus meer dan ooit, dat het om verovering van gewesten ifce doen v?as en wel hoofdzakelijk om België, dat zoo. laag en laf oyerrompeld werd. Heviger wordt. dan ook onze haat tegen dat .p'Kiiltiiryolk" dat onze zelfstandigheid wil vernietigen, dat ons Walen en Vlamin-gen aan harder boeien zal klinken dan wel de arme inwoners. van Polen, Elzas-Lotlia-ringen, en andere. Dit ziet men nu reeds op Belgischen bodem, dit leest men onbe-dekt in hun bladen. Maar laat ons hopen dat ze gee ntijd' of gelegenheid vinden om in hun smidse bogen te smeden. De legers der Bondgenooten kennen nu het einddoel der wilde honden, maar ook zullen vooral de Engelschen niet toelaten dat België ooit in hun handen blijve. Sterk door vereende kracht, bewus.t van het goede recht, durven wij, ondanks de Pruisische oorlogsbuit, hopen in de verrij-zenis van een heerlijk België. JAAK BOONEN. Waartoe heeft het BeEgisolie leger gedient? Een Amerikaansch publicist, Henry Hall, beantwoordt hoogergestelde vraag op klare en duidelijke wijze iu een tijdschrift van New-York ..The World' . Het artikel is getiteld : Op welke wijze Frankrijk- door België gered werd. Na do gebeurtenissen der eersta oorlogsda-gen besproken te hebben, beschrijft de schrij-ver do orgonisatie van het Belgische leger. Hetgeen hem vooral bekoort is de fiere, stout-moedige en tevons vastberaden liouding van Koning Albert. Dan vat hij den door het Belgische leger vervulden roi samen als volgt : le tijdperk : van 4 tôt 20 Augustus. Het Bel-gisch leger weerhoudt den Duitschen kolos, zoodat de Franschen en de Engelschen den noodigen tijd hebben om hunne legers te con-centreeren. Dit heeft voor gevolg de gedeelte-lijke ontreddering van het Duitsche plan. Het , Bolgisch leger vervult die zending zonder ne-derlagen te hebben geleden en zonder vernie-tigd te worden. 2c tijdperk : van 21 Augustus tôt 6 October. Herhaaldelijk schermutselinçen hadden plaats en meermalen werden de Duitsche verbindings-lijnen bedreigd. Meerdere vijandelijke leger-korpsen, in België weerhouden, konden niet > na&r de Aisne trekken. 3e tijdperk : van 7 October tôt op heden. Na den val van Antwerpen heeft het Belgisch leger, op eigen krachten. gedurende eene week den overwoldiger aan de Yser weerstand ge-boden en do offensieve bewegi'ng der Duitschers gestuit. Wat het Belgiscne leger sedert 15 October heeft verricht, behoeven wij hier niet meer te herinneren. Ook drukt de schrijver op het volgend feit: al de verbindingswogen — spoorwegen, brug-gen, enz. — tusschen Duitschland en Frankrijk werden door de Belgen vernield, hetgeen er ook toe bijdroeg den opmarsch der Duitschers naar do Fransche grens te vertragen. Indien de Belgen zich zoo kranig niet hadden gedragen — aldus de Amerikaansche schrij-' ver — dan zouden tegenwoordig de Duitschers te Parijs, evenals te Brussel, hunne dwinge-landij doen gevoelen. Hooger vermelde schrijver heeft in België als oorlogscorrespondent verbleven en is dus ooggetuige van de door hem beschreven gebeurtenissen geweest. Steeds heeft hij het goede recht van België verdedigd en aldus in Amerika eene voor ons gunstige openbare opinie bewerkt — waaryoor wij hem dank-l baar ziin^ De hulde van den dood. Oorspronkélijke teekening voor ,,De Amsterdammer" Weekblad voor Nederland, van George van Baemdonck, afgestaan door dit blad aan de „Vlaamsche Stem". Hier verricht de Dood zijn dagelijksclie aandaoht in een kapelleke van den Duivel. Hij zingt een litanie en brandt zijn kaarskens ter eere van God Mars die hem zooveel zegou heeft gebracht. Kleine Krortiek. De Chazi. Dte Turksche ministerraaxl is bijeenge-komen. Zulke ramp overkomt hem neg wel eens meer. Prettig moet het daar niet toe-gaan, en weeonosdig peinzen de Islamit-ische grooteii aan het ver verleden, toen ailes nog zoo schoon was in het land der halve Maa-n. En over-den oorlog zwijgen ze, overtuigd van de nietigheid en de ijdelheid aller aardsche dingen. De sultan, de brave kerel, heeft troost noodig. Hij schreit zijn oogen blind^ en och arme, het was zoo goed in Europa en nu moet hij naar Azië, in het Barbaren-land, hi, hi, lii ! Alva.'i heeft hij de ge-meubileerde kamers gehuurd met volledig pension 4 En de wijzen zijn vergaderd in plechti-gen raad, en hebben lang gebroeid op een zoet broodje. En eindelijk ! Hosannah 1 Daar was het gevonden. "Volgend decreet lieb'ben ze afgekondigd, en Wolff heeft zich gehaast deze blijde tijding van overwinning en roem en eer en deugd en goddelijke hulp aan de bs-schaafde wereld kond te maken : ,,Daar de ve-le successen, welke met Gods hulp door het keizerlijke leger en de vloot op verscheidene plaateen behaald zijn, met name de grooto overwinning in de Dardanelles het rechtvaardigen en noodzakelijk maken, dat de roemrijke titel van ,,Ghazi" aan den allerhoogsten naam van Uwe Majesteit toegevo-qgd worde en daar de be-treffende fetwa van den sjeik ul islam Uwe Majesteit reeds is voorgelegd, verzoeken wij uwe Majesteit eerbiedig verlof, om dien roemvollen titel uwsr doorluchtige voor-vaderen aan uwen naam te mogen toe-voegen."Toch eigenaardig hé, hoe die Turken nu zoo prachtig op z'n Pruisisch leeren spreken. Allah is vergeten en in dezelfde aanbid-ding voor den god der kazernen liggen Wil-helni, Frans Jozef en de sultan... pardon de gliazi, de onverv. inl lke Hot pangermanistische ,,supérieure ras". Maurice Schwob schrijft in ,,Le Phare de la Loire" : ..In een brief aan een ,,geëerden professor". dien eon Fransch tijdschrift in 1894 publi-c-eerde, deed een Boche een voorstel van bijzit-schap in de volgende schaamtelooz© bewoor-dingen : ...,Indien het billijk is, dat de besten heer-sc-hen, zal de samenstelling van Europa zich moeten vormen naar die der naties, en de op-permacht moeten terugkomen in een bondge-nootschap der supérieure rassen, zooals de regeering toekomt aan een élite in een bepaal-den staat. Deze oppcrmacht, beter gezegd deze bevruchtende roi zal behooren tôt de vereeniging van twee beginselen: de man ver-tegenwoordigd door de Grieksch-Germaansche rassen, de vrouw door de Keltisch-Latijnsche.'": Twintig jaar later hebben hun landsverdedi-gers zoo in België als in Frankrijk getracht bovengenoemd denkbeeld door het onteeren er verkrachten van vrouwon en meisjes te ver-wezenlijken. De Kultur is de walgelijkste abnormaliteit dezer eeuw en misschien allei eeuwen. De CrenspaaT. Een gierige boer blies zijn laatsten adem uit Hij had in zijn leven niet heel eerlyk gelian-deld en wat hem vooral moest dwars op zijr maag of geweten gelegen hebben, was het ver zetten van een grenspaal, ten nadeele van ziji buurman. Verscheidene lieden zagen dan herhaalde lijk in den omtrek, waar het merkwaardig feii gel^eurd was, rond middernaclit een afgrijselijl Kpook, met oogen als gloeiende kolen, ronddwa len, erbarmelijk roepend: ..Waar laat ik dei paal? Waar laat ik den paal ?" Iedereen nam dan in allerijl zoo spoedig mo gelijk de vlucht. Dit had 'zoo al fcen zekerer tijd geduurd, tôt er eindelijk een die de ver schijning weer zag. en het geroep hoorde, uh schrik en verdwaasdheid antwoordde: ,,Draa< hem waar gij hem gehaald liebt!" ,,Naar dii antwoord heb ik lang gewacht!" riep lie1 spook. Sindsdien hoorde of zag men niots meer De Datum van den vrede. Lang voôraleer het Parijsche Dlad ,,L'Eclair" onderstaande voorspelling druk-te. werd me perse on lijk medjedesling gedaan dat een der verre bloed-verwanten eener Zis terdagsche sehocnmaakster, welke op dien schoonmaak mijn woning pleegt te freqenteeren, blijken scheen te hebben gege-ven van opvallende vooruit-ziende geestes-gsveni.Het verhaal was zoo wonderlijk, dat ik het niet had willen gelooven. Het kwam hierop neer, dat de voorzegde bloedverwan-te voorspeld had, dat da vrede in den Europeeschen Oorlog. op 3 Maart 1915 zou vallen ; en toen iemand, haar ^>rijzen-de wegens haar vredelievende voorspelling, haar een geldelij.ke belooning in uitzicht had gesteld, zou voormelde voorspelster ge-antwoord hebben. dat geldelijke beloo-ningen haar op dien dag niet geschonken behoefden te worden, aangezien zij zelve op di9n datum reeds overleden zou zijn. En inderdaad lierinner ik me, hoe het slot van het verhaal mij huiverend was gedaan — werkelijk wras de verre bloedverwante van onze schoonniaakster voor dien vrededatum ter ziele gegaan. Een soortgelijk verhaal mocht ik niet lang daarna in ietwat gewijzigden vorm weder opvangen. In plaats van de schoon-maakster was nu iemand anders getreden, en ook de voorspelster was van gedaante verwisseld. Ook de datum van den voor-i spelden vrede was verschoven. Maar overigens klopte ailes evenzoo als bij de eerste • gewiclitige gebeurtenis. ' Later kwamen mij herhaaldelijk soort-gelijke verhalen ter oore. Ik ving ze op | van verschillende Amsterdamsche vrien-den. Maar ook in den electrischen tram naar Haarlem liet ik me een £elfde verhaal vertellen, afgespeeld în Haarlem. En een Haagsche bekende tracteerde er mij op. En ook een vriend uit Arnhem maak-> te mij tôt den vertrouwelijken deelgenoot ! van iets dergelijks, afgespeeld in de plaats van zijn iuwoning. Telkens had de voorspeller of de voorspelster een datum voor den aanstaanden SÊQffild-vrede he" had willen beloonen, had hij of zij dit weemoedig geweigerd, omdat voorspeller of voorspelster dan reeds zou zijn overleden* En steeds stierven weer de voorspellers, en steeds wisselden de vrede-data, en verschoven steeds verder op den jaar-kalender van 1915. Zooale hierboven gezegd : ik heb zoowel het eerste verhaal, als al de volgende onder mijn discret-ie geliouden. Men moet als journalist nu eenmaal weten, of men weet het niet, wat men wel en wat niefc in de krant te schrijven heeft. En vooral met verhalsn van overleden verre bloedverwan-ten van liuis-schooiunaaksters, en soort-gelijke voorspellers moet men zijn lezers maar niet aankomen, niet-waar! Maar daar snoept de Fransche ,,Eclair" het me om den bl.s.m! toch af ! Ziehier zijn verhaal, dat van uiterlijk wijzigde, doch van strekking onveranderd bleef : ,,Een onzer militaire schilders gebruikte als model een prachtig type uit Bretagne ; het was in de maand Juli van het vorige jaar. Op zekeren dag leidde het model het gesprek met den schilder aldus in: ,,Wij krijgen oorlog!" — ,,Wat 'n mop!" antwoordde de schilder; „en wanneer*" — .,Den 2en Augustus, meneer!" voorspelde het model. — ,,En tôt hoe lang zal de oorlog duren ?" vroeg de schilder daarop. ,,Tot den 22sten Mei!" — ,,Welnu," zei de schilder, ,,kom dan 23 Mei bij me, op-dat ik je behoorlijk kan beloonen als je voorspelling uitkomt". — ,,Onmogelijk> meneer de schilder," antwoordde het model, ,,want voor dien dag zal ik gesneuveld zijn". De ,,Eclair" wijst er op, dat het eerste deel der Bretonsche voorspellincr is uitge-komen, aangezien de oorlog den 2en Augustus uitbrak. Ook het laatste deel der voorspelling kwam uit, aangezien het mode! als vrijwilliger diensfc nam in het Fransche leger en door een vijandeijken koerel getroffen werd Het derde deel van de voorspelling heeft men slechts af te wachten — zegt het Fransche bad. Natuurlijk willen wij met ^l'Eclair" waohten, of 22 Mei onsden.yurig verbeid^n ,?jrede fereng^.:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods