De Vlaamsche wachter

602 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 August. De Vlaamsche wachter. Seen on 17 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n872v2d97g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ICK TOT 1NDEN DOOT. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedigi onverschilligheid aanvaarden hei recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onreclit moet gewroken, de wanordt hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. WAT ER AAN ONS FRONT GEBEURT. GETUIGENISSEN VAN DE SCHAEPDRIJVER EN Cie. Karel De Schaepdrijver, gewezen soldaat in het Belgisch leger.heeft een boek laten verschijnen: Vlaanderens weezang aan den Yzer. De Schaepdrijver is tôt in het begin van dit jaar aan het Belgisch front geweest. Op den eersten Mei zijn er enkele Belgen naar de Duitschers overgeloopen. Hij was er bij, en nu is hij hier in... voile vrijheid, om de Vlamingen op te zetten tegen het Belgisch leger; om hier met de verraders-kliek der activisten, de Duitsche belangen teheipen bevorde-ren, onder den schijn van liefde voor Vlaanderen. Alvorens wij die handelwijze nader bespreken, zij het ons toegestaan een paar regels te vertalen uit het boek van Ruville «Das Zeichen des echten Ringes» Diegroote bekeer-ling schrijft : « Men stelle zich eens voor, dat Judas van Karioth, bij gelegenheid van zijn verraad, op aanvraag, een beeld zou ontworpen hebben van Jezus en zijne Apostelen. Hoe zou er dat wel hebben uitgezien ? Hij zou verteld hebben van too-verkunsttoeren en duivelsbijgeloof des Heeren; van eene gespannen verhouding met zijne familie; van zijne gods-lasterlijke zelfverheffing; van zijn omgang met personen van felbesproken gedrag; hij hadde weten te verhalen van nijd en ijverzuchtige kibbelarijen onder de Apostelen; van wetsover-tredingen en opstand tegen de overheid; van allerlei mensch-lijkheden in hun onderlingen omgang, en dat ailes naar aan-leiding van feiten, maar natuurlijk met zooveel mogelijk verdraaiingen en met bijvoeging van onloutere beweegreden En op grond van zulk verslag van een man, « die het toch weten moest » zou zich menig fatsoenlijk mensch, van derge-lijk verdacht gezelschap hebben afgekeerd. En als heden zulk een, misschien aan den Hoogen Raad gericht verslag, aan het licht kwam, hoe zouden dan de vijanden van het Christendom niet jubelen over zulke eerstklassige informatie bron, over zulk doorslaggevend bericht. Judas ware de held van den dag, de alléén verstandige, die aan leugen en bedrog paal en perk had gesteld, maar zich daarna, helaas, in een vlaag van bijgeloof, zelf om het leven had gebracht — indien tenminste deze ongelukkige afloop, met behulp der tekst kritiek, niet kon worden weggecijferd. » Daarmee willen we nu niet zeggen, dat we heel het mate-riaal van De Schaepdrijvers boek effenaî loochenen; we willen zelfs toegeven, dat we geneigd zijn de bloote feiten, — b. v. dat deze en die gestraft zijn — voor ieder afzonder-lijk geval aan te nemen; en we voegen er zelfs bij, dat we den schrijver oprecht dankbaar zouden geweest zijn, als hij ons die feiten en nog meer andere, hadde opgeteekend en bewaard tôt... na den oorlog. Wij hebben steeds het recht bepleit, voor onze jongens aan den Yzer, om, binnen de grenzen van de militaire tucht, voor hunne belangen op te komen; wij hebben steeds op het standpunt gestaan, dat aan de regeering niets hoeft kwijtge-scholden te worden en nog veei minder aan afzonderlijke personen die hun recht te buiten gaan; maar— zoowel de regeering als die personen moeten zich kunnen verdedigen, en zelfs verzachtende omstandigheden kunnen bepleiten, maar daarna moet de afrekening komen, rechtvaardig en volledig. Dat is nu niet mogelijk. Dan zal moeten blijken wie aanleiding gegeven heeft, dat door sommige legeroversten, naar het schijnt, het eenvoudig Vlaamsch-zijn, kon verward worden met het verraderlijk activisme; dan zal moeten blijken, of de goedkeurende uitlatingen van sommige Vlaamsche soldaten, over de Duitsche politiek in het bezet gebied, binnen de grenzen gebleven zijn hunner Vlaamsche belangen op dat oogenblik; of heel de regeering en heel het legerbe-stuur mag verantwoordelijk gemaakt worden voor de daden en misdaden van enkelen — want dit schijnt ons duidelijk te zijn uit het bewuste boek, dat de zoogenaamde vervolgers of Nero's maar een handvol zijn, wijl steeds dezelfde paar namen terugkeeren. En dit blijft onomstootelijk : heel dat rekwisitorium geeft nog geen recht om aan activisme te gaan doen, om over te loopen naar den vijand. De opgelegde straffen toch, behou-dens een paar uitzonderingen, zijn pluimlicht, in vergelijking met hetgeen ons hier door dien lieven (!!) vijand wordt aan-gedaan, b.v. enkel maar om een verboden Vlaamschgezind blaadje te verspreiden : de dagen van het front worden hier maanden of jaren. Doch vervolgd worden voor de goede zaak is grootsch en edel, inaar vrijwillig de dupe worden van zijn vijand is treurig en belachelijk. Als De Schaepdrijver oprecht is, zullen zijn oogen wel spoedig opengaan. 't Zal dan helaas te laat zijn. Maar dit houde hij zich voor gezegd : Judasberichten aanvaarden wij niet ! BELHAMEL. TWEEDE JAARGANG AUGUSTUS 1918 8 N' 10

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche wachter belonging to the category Clandestiene pers, published in S.l. from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods