De waarheid: socialistisch weekblad

1274 0
18 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 January. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 15 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x921c1w617/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang Nr 6. Prijs : 5 Centiemen. Zondag 18 Januari 1914 DE WAARHEID w W «sa mmem « a» -Uisa auwmm «m « ORGAAN VAN DEN ' VRIJEN SOCIALISTENBOND j L Sleclits txij elle de vrij-tieid van anderen lief lieeit is cil© zelf waar-dig*_i p ALLE BR1EFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkt 19, GENT ABOXJVBMBNT8PRIJ8 Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden. » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 0P V00RHAND BETAALBAAR — Annoncer! worden geplaatst volgens overeenkomst — Het Socialisme en de Intellektueelen Naar aanleiding der Voordracht gehouden door E. Van der Velde, voor de studenten, in « Ons Huis ». III Nade Vooruitersocialisten aldus een goede veeg uit de pan medegegeven te hebben over hunne verkeerde opvatting van het socialisme, legde Van der Velde aan de jonge-lingen uit hoe zij het konden leeren. « Als men wil leeren, zegde hij, wat socia-» lisme eigenlijk is, moet men het Commu-» nistisch Manifest van Marx en Engels » doorgronden— het werk: Oorsprongvan gezin, eigendom en Staat, door Engels. » Dan zal men begrijpen dat het doel van • » het socialisme niet is de verovering van der » Staat, maar de afschaffing van den Staat. » Dat is zeer juist. Later zullen wij in eenof meer artikelen d( gebreken en dwalingen der Marxistische stel lingen aantoonen. Maar de sociaal-demokra tie heeft Marx en Engels tôt hare profeter verkoren en diens leer als de eenig onfaal bare. Onze Vooruitersocialisten, die meenen ool sociaal-demokraten te zijn, geven dus gesta dig bewijs niets van die leering te verstaai als zij beweren dat het socialisme de Staa eigenaar wil maken van grond en voort brengstmiddelen, en dat stads en staatsdiens ten in regie uitbaten socialisme is. De leider van Vooruit zijn dus eigenlijk ketters, vol gens Van der Velde. Laat ons aannemen dat zij zondigen ui onwetendheid. * * * Daarna, om de studenten nog eens aa te sporen zich bij de socialistische partij aa te sluiten, geeft Van der Velde hoog op va de toenemende macht en sterkte van ht socialisme. « Volgend jaar, in 1914, zullen wij h< » vijftig jarig jubelfeest der International » vieren. Zie eens welken weg wij reeds afleg » den... Op de stem van Karl Marx hebbe » de proletariërs over eene halve eeuw b( » grepen dat zij zich moesten vereenigen 01 » de wereld te veroveren, » Babœuf over eene eeuw zond voor h< » eerst het idee van een revolutionair socu » lisme de wereld in. » Wat triomftocht sedert dien ! » Het christendom werd over 1900 ja; » gepredikt, en nog is het niet algemee » verspreid. » Op 100 jaar heeft het socialisme mei » vooruitgang gemaakt dan het christendoi » in 20 eeuwen, » Aldus bekeken, schijnt de volledige zegi praal van het socialisme zich niet lang me< te zullen laten wachten. Dit optimisme komt nog beter aan de dagwaar Van der Velde aan het opsomme gaat van de millioenen socialistische sten men in de verkiezingen, en het aangroeie der socialistische gekozenen in de verschi lende landen van Europa. Eens die zeveninijlslaarzen aangetrokke hebbende, stapt Van der Velde er mede c zee over, en ziet reeds in 't verschiet ee socialistische président in de Vereenigd Staten. Dit ailes is wel van aard op jeugdige g moederen indruk te maken; vooral dien lang-zame gang van het christendom in vergelij-king met dien van het socialisme, is treffend. Ongelukkiglijk is er tusschen beide rich-tingen in hun ontstaan en voortgang geene vergelijking mogelijk. Wel is waar ontstond het christendom in een tijd toen — even als nu — de oude idealen die de menschen min of meer tôt richtsnoer genomen hadden, versleten waren. Even als nu werden de leidende standen voortgezweept door een wilde jacht naar ge-not enrijkdom. De klassenstrijd te Rome — de wereldstad van toen — was geëindigd met de verplettering der demokratie. Uitzinnig geweld zat ten troon, en voor de onderdrukte in slavernij zuchtende massa, bestond er niet de minste hoop o'p r.edding. Toen kwam het christendom met een nieuw ideaal. Het ideaal der onsterfelijkheid der ziel. Na dit leven kwam er een ander, eeuwig en oneindig veel schooner leven. Men kon hetalleen verwerven door liefde jegens den evennaaste, door God bonenal te 1 beminnen. En dien hoogen staat vau zede-lijke volmaking kon men maar bereiken door onihouding en verzaking aan WtïèiuSdie gc-t neugten. Dit wierp in eens aile vroegere opvattingen 1 van geluk en welzijn omver, voor allen wie t rechtzinnig geloofden. Achttien honderd jaar lang, zegde Jaurès, wiegde dit lied de menschelijke ellende in s 't slaap. En hierin schuilt juist hetgrondig verschil met het socialisme. Terwijl het eerste denie-* tigheid van wereldsche praal en genot pre-dikte, verheft het tweede zulks als hethoog-ste en eenigste goed, en belooft dit voor ™ allen toegankelijk te maken. n Van daar de snellere voortgang van het " socialisme. Het stemt meer met de natuur van den mensch overeen. Dat is zoo waar, dat de echte christenen •t ten allen tijde eene uitzondering geweest e zijn. De meeste goede christenen vondt men ten allen tijde onder de armen, die in de n hoop het hiernamaals beter te hebben, in dat geloof een oneindige bron van troost n vonden, Daar het geloof aan een hemel hierna--t maals bijna geheel zijne kracht heeft verlo-1- ren, klampen aile wanhopigen zich vast aan het geloof van een hemel op aarde. Maar er is 00k nog eene andere reden voor ir den wassende vloed van het socialisme, en n deze is de stijgende onrust en ontevredenheid onder aile klassen der bevolking. :r Velen van die ontevredenen, zonder zich n te bekommeren om de leering en dogmas der sociaal-demokratie, stemmen in de kiezingen ;- voor dezer kandidaten, denkende welke ver-:r andering er 00k komen moge, het beter zal zijn dan het heden. n Daar nu deze ontevredenheid met den be-n staanden toestand eerder zal vermeerderen 1- dan verminderen, door de onverzadelijke n begeerte van allen, zoo omhoog als omlaag, 1- — naar steeds meer genot en rijkdom — is hetschier buiten twijfel, of binnen een betrek- ■n kelijk korteren of langeren tijd, zal de sociaal- le demokratie geroepen worden hare plannen ;n te verwezenlijken. . 2- Zal zij het beproeven? Als men let op de vervorming die hare lei-ders sedert een 25 tal jaren ondergaan heb ben — en nog ondergaan — zou men het niet zeggen. Overal waar één of velen van hen aan het gezag komen, weten zij niet anders voor te stellen dan de een of andere openbare dienst in regie uit te baten. Maar die uitbating leidt niet tôt de afschaffing, noch verzwakking, maar tôt versterking van den Staat, die er mede aan geldgeholpen wordt. Dat is 00k de reden waarom de hooge klassen thans geen schrik meer hebben van het socialisme. Met gerust gemoed laten zij de sociaal-demokraten nevens zich aan de groene tafel plaats nemen, en verstaan zich met hen opperbest. Wat ligt Van der Velde dan te lullen van revolutieen verovering der wereld? :{c # Volgens het verslag van Vooruit was de geestdrift der studenten, na het hooren dezer voordracht, onbeschrijflijk. Wij willen het wel gelooven. Door hun jeugdige ouderdom hebben die jongens nog niet veel gehoord, en het snel vlietende bloed in die jaren heeft niet veel noodig om op te briiifsen. D. — —-—— Schaamfc vrij ! In Vooruit van Vrijdag 9 Januari vin-den wij een artikel van de hand van Anseele, zôô vol bombast, dat het waar-lijk over zijn hout gaat. Het begin van het artikel getuigt reeds niet alleen van een verregaande onbe-schaamdheid, maardaarenboven van eene leugenachtige bewering, welke dienen moet om de gewillige schaapjes in het gareel te houden. Ziehier en oordeelt : « Op Kerstdag huldigde de Socialistische Partij hare schoone katoenspinnerij van 16 duizend spillen in, met gebouwen en gron-den aanzienlijke uitbreiding toelatende als een bewijs der groeiende kracht en bekwaam-heid onzer socialistische werkende klasse en als een lichtstraal op den moeilijken weg harer bevrijding. » Wanneerwij nu wekelijks de klachten lezen in De Waarheid van hunne werk-lieden in het socialistisch vlasfabriekje, die den eigendom is van enkele schui-mers, dan mogen wij wel uitroepen : van zulke volksredders, verlos ons heer. En verder, sprekende over de werk-staking bij Baertsoen-Buysse : « Alhoewel wij sinds 1884 gezegend zijn met eene christelijke, volkslievende, werk-mans-minnende regeering, blijfter, bij zulken wreeden aanslag op het loo'n — te midden van den winter en een schreeuwend duur leven — niets anders over dan de werksta-king. » En zegge dat diezelfde rekel vijf jaren geleden een verbond sloot met de vrien-den van die christelijke regeering, alleen om als schepenen zijn inkomen met nog eenige duizenden te vermeerderen. En zijne onbeschaamdheid overtreft ailes waar hij zegt : « Oude, bekwaire beambten, die de groot" heid der firma hebben helpen maken, zagen hun traktement, of hunne percenten, of hun pensioen verminderen of afschaffen en voel-den zich langzamerhand wegdrummen. » De wevers van Ardoy, in West-Vlaande-ren, werden gedwongen tôt eene stakingdie, onder de leiding onzer dompers, grootendeels verloren ging. » En nu, voor het slot, drijft hij den ergen loonaftrok in te Gent, die tôt de algemeene werkstaking verplichtte. » Al dieloonaftrokken, verminderingen van traktementen, percenten en pensioenen, te samen, moeten per jaar honderd vijftig duizend frank opbrengen, of den intrest van een kapitaal van 3 millioen 750 duizend fr., aan 4 per honderd per jaar. » Doen zij het zelfde niet in hunne fabrie-ken, totzelfs in hunne bakkerij, waar zij de volwassenen vervangen door halve gasten, om aldus de winsten te vergroo-ten ? Werden die winsten dan nog maar aan de leden uitgekeerd, maar neen zij worden toi andere uoetemuen aangewênci. In het zelfde artikel moeten het 00k de Vlaamschgezinden verduren : « En de andere flaminganten, die geld hebben om 't weg te werpen aan bladen, mani-festen tegen de schoone werken der socialistische albeiders, waar blijven zij met hunne protesten tegen de misdaden van den fran-schen kapitalist, ten profijte van vlaamsch maar franskiljonsche katoenbarons ? Werklieden, socialisten, geestesarbeiders, is het u duidelijk? Als socialistische werklieden een indruk-wekkend en eerbiedafdwingend bewijs van hun verstand, van hunne macht, van hun wil tôt vrijmaking en hoogere kunstbehoeften en beschaving toonen — dan storten gauw som-mige flaminganten al hunne drekpotten bijeen, om ze te werpen over het hoofd van zulke schoone werkende klasse. » Wat valt er op zulke opgeschroefde taal te antwoorden ? Alleen dat zulke leugens neergeschre-ven worden om de werklieden afkeerig te maken van hen die zich ten doel hebben gesteld om door het onderwijs, maar gegeven in eigen taal, hooger op te voe-ren en voor hun den weg te openen tôt middelbaar,* zelfs tôt hooger onderwijs. Of komt de verstandelijke ontwikkeling misschienniet te goede, zoowel aan den werkman als aan den burger? Misschien is het voor Anseele wen-schelijker dat de werklieden niet te veel kennen. Onlangs nog heeft hij er de bittere ondervinding van opgedaan, want het waren de meestontwikkelden die hem in de vergaderingen eens duchtig naar de ziel hebben getast. En zeggen dat zulke huichelaar zijn naam heeft durven zetten onder het wets-ontwerp dat de vervlaamsching eischt der Gentsche hoogeschool. Hadden wij in het Vlaamsche kamp 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods