De waarheid: socialistisch weekblad

1430 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 July. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk18d2h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

11 Jaargang 3r 28 10 Gentlemen Zond&g 14 Juli 1918 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen ssocialistenbond. Aile briefwisselingen ie zo«cl~.! ns.ar : PSL DE WITTë, Verspywrisstraat, IO, G«wt, vsrftntwoardalijk* uitgsvcr- Eene uerMzende ulîlatlnâ Onze briefwisselaar uit « Vooruit », de be-ruchte De Maertelaere, had ais zijne vaste overtuiging in deze kolommen meer dan eens geschreven dat « ons Eedje » alleen de geschikte man was- om het omwentelende Rusland inorde te brengen en daar eindelijk de ideaîe samenleving welke de Gentsche profeet sedert jaar en dag voorspelt, tôt stand te brengen. Nu komt eea gezel uit Rusland te Bern, de Zwitsersche hoofdstad, uitleggen dat het zon-der « ons Eedje » in Rusland van een l'eiën daUje loûpt. Volgens de bladen ÎÏSeft Berzin, de nieuwe Russi'sche Bolschewiki-gezant in Zwitserland, een onderhoud gehad met het biad Volkrecht. Uit het verslag van dit interview nemen wij onderstaande over. Berzin begon zijn uitlatingen met te spreken over de maat-schappelijke ontwricliting in Rusland, niet het miust in zaken??rkeer en voedselverschaf-fing: Siberië en Zuid-Rusland zitten vol, maar het ontbreekt aan de transportmidde-len. Hij ontveinst zich de moeilijkheden niet, waarop de invoering van den socialistischen S'aatsvorm verder zal stuiien. Men is begonnen met het nationaliseeren van het bankwezen. Aile particulière banken ziin opgeheven en samengesmolten tôt één s aalsbank met talrijke bijbanken. Deze reor-ganisatie was uiterst moeilijk en Berzin geeft toe, dat daarbij.ernstigefouten zijngemaakt. Wat de staatsschulden betreft, dat is een erfstuk der vroegere iinperialistisch-militaire regeering ; het Russische volk als volk heeft daarmee niels te maken. Een tweede maatregel is de industrieele hervorming. Ze ligt in handen van een comi-teit voor de volkswelvaart en stuurt aan op een nationaliseering van aile industrie#!!, ever.als bij het barkwezen. Er wordt lang-zaam maar zeker gewerkt; de eene tak volgt den.anderen; doch ailes gaat in dezelfde, d. w. z. de socialisiische richting. Men is begonnen met de metaa!nijverheid,daarop volg-den de înijtiondernemingen, thans i$ de elec-trische industrie aan de beurt. En alom. constateert men verbetering en vooruitgang. Een bijzondere afdecling van dit comiieit voor dé volkswelvaart is belast met den dienst der openbare werk;n. Ze heeft een begin gemaakt met de rxploitatie van de Siberische koltnmijnen, met den aanleg van spoorwegen en de elecuiseering van de industrieele ber rijven te Petersburg. Nieuwe —piannfc i -ijïî u-k* -crkt voor •te-bevlociïug van Turk;stao, ce ,-ebie . d : heel Rusland vand oodige kaio:n kaa jorzien. Van biïitèngewoon b élan g is ook de nationaliseering van aile gronabedt. Vooral de onteigening van de uitgestrekte kloostergoe-deren en landerijen van de groote grondbe-zitters komt de arme boeren ten goede Aile grond is Staatseigendom geworden en wordt voorsïiands de kleine boeren in pacht gege-ven. Later wil men deze kleine bedrijven tôt groote collectieve ondernemingen vereeni-gen, die dan in Staatsbeheer komen. Men ziet echter nu reeds de verbeteringen, daar de landbouwer weet dat zijnarbeid hem ook werkelijk ten goede zal komen. Berzin verklaarde, dat zich steeds meer intellectucelen bij de nieuwe beweging aan-sluiten!Wij gelooven hem volgaarne en 't spijt ons oprecht dat wij thans riet naar Ruslsnd kun-nen overvliegen, om daar maar aanstonds in die ideale maatschappij, d:n droom onzer jeuîd, plaafs te kunnen nemen. Onverklaarbaar blijft \ oor ons dat men gin-der nog ten allen kante blijft twisten en vech-ten. Zou het waar wezen wat « Vooruit »'s kok, M. Richard eens beweerde, dat « het volk nuunt kontent es » ? Ml. CMïooÀnds uan Gent Door een achtingswaardige heer is mijne aandacht geroepen op een besluit van den Gemeenteraad, genomen op 18 October 1916, waaibij de werkloozensteun, aan Bijzondere Spaarders, op den heJft minder werd gebracht dan dat der Syndikaten en dat dit besluit wel kan aanzien worden als eene wijziging aan de Statuten. Onmiddellijk heb ikhet Gemeentebulletijn geraadpleegd en heb onder de verschillige bepalingen, betrejfende het algemeen nood-barema, soep, huishuur, enz. enkel kunnen vaststeilen : eene doodeenvoudige bepaling tôt bescherming der voorrechten voor de ondersteunden van het Sted. Wcrkloozen-fonds, luidende als volgt : « 9. — lntercom.mu.naal Werkloozenfonds. » — De onderstand verleend door het Werk-» loozenfonds wordt vermiaderd met 50 cen-» tiemen per dag van werkloosheid voor ver-» zekerden en met 25 centiemen voor spaar-» ders. D:ze hulpgelden worden toegestaan » buiten aile barema en welke ook de inkom-» sten dergenen, aan wie ze worden toege-» kend, zijn inogen. » Deze bepalipg is zonder bespreking voorbij gegaan. Bijgevolg kan er geen kwestie zijn van wijziging aan de Statuten en slaat het besluit enkel op het toekennen dezer Stede-lijke hulpgelden buiten aile barema. Om wijzigingen te brengen aan de Statuten, moet er vôoraf een vertoog der redenen opgemaakt word.-n door . :t Schepen College en on ;rworp word î a de bevoegde Commissie van den Gemeenteraad. Na het yerslag dezer Commissie komt slechts de 5 kwestie voor den Gemeenteraad om er be-sproken, goed- of afgekeurd te worden. Deze formaliteiten zijn niet vervult en daar-door ook hebben de Spaarders geene gele-genheid gehad zich te schikken om, zooals de anderen, ook de 50 centiemen per werk-looze dag te behouden. Die manier van handelen door het Sche-pen-Collegevan dien tijd, is zeer zonderling en men moet zeer ver zoeken alvorens de goede draad te vinden. Mijne verdere opzoekingen bewijzen mij, dat het voorstel om aan de Bijzondere Spaarders den helft minder te betalen — in strijd met de Statuten — uitgaat van het Stedelijke Werkloozenfonds in zitting van 8, 18 en 24 Oogst 1916. Dan hebben twee schepentn onmiddellijk verklaard zichteverbinden voor-staander te zijn om het bestsndigen van het verworven recht (voorrecbt) aan de veree-nigden en dat die steun niet in aanmerking zou komen voor de toepassing van het ont-worpen noodbarema. Destijds hebben de Bijzondere Spaarders geprotesteerd bij den heer L. Variez, Voor-zitter van het Sted. Werkloozenfonds, maar ailes is vruchteloos gebleven. Ik denk hierdoor voldoende bewezen te hebben dat de willekeurige bevoorrechting door het oud Schepen-College ongewettigd is, en hoop dat het huidige Schepen-College er een einde zal aan stellen door aan onze bevolking gelijke onderstand te schenken ; volgens de behoeften. P. Baudewyn. 1 SPAART uwe SCHOENEN met het SCHOENBESLAG j " DUC „ voor Heeren-, Dames en Kinderschcenen. t Licht, sierk, praktisch, sierlijk. i HUIS DUTaY-GOLSON, Veldsîraat, 12, GENT. j gaen Godsvrede! \ Wat moeten zij zeggen, wat moeten zij doen, dege-j nen die, in deze tragische dagen, niet rechtstreeks in j het laatste slaggewoel, ni,et «an demoorddadige kogels ? van den vijand zijn blootgesteld? Er zijn er die zich dikwijls deze vraag stellen, soms \ met ernst, somi met een zekeren angst. > Langs aile kanten rondom ons, wij die slechts strij- Iden met woord en pen, hooren wij uitroepen : « In het uur des «[evaars als thans moeten wij de Godsvrede sluiten. Het meet uit zijn met onze politieke relletjes. j Daarvoor is geen tijd meer. Wij moeten den pennen-j twist verdagen. Morgen zullen wij den strijd hernemen. J Heden luisUrt en zwijgt men. » Neen, zij die de waarheid verkondigen hebben nooit i den mond gesloten te houden. Er is geene krisis, er is •j geen treurspel dat ons kan verplichten, ook maar voor l eene wijl, den strijd voor ons ideaal te schorsen Dat degenen die, door hunne misslagen en leugens, Frank-jj rijk voor den huidigen staat van zaken gebracht heb-? ben waaraan het iand zich zoo heldhaftig doodbloedt, ç zoo bescheiden zijn te zwijgen ; t zij zoo. j Dit stilzwijgen is de èenige eerbiedwaardige ge-' dragslijn trgen de algemecne zaak, welke diegenen j kunnen aannemen die niets hebben kunnen vermijden j nadat zij niets hebben kunnen voorzien. Maar wij? ] Niets verrechtvaardigt den minsten stilstand in ons j vurig streven tiaar vooruitgang. 't Is niet in het uur dat een toestand, door anderen j geschapen en verergerd zonder ons af te schrikken, dreigender wordt dat wij ons, in 't vervullen der dage-lijksche taak, door drogredenen met lamheid moeten laten slaan. Met die drogredenen heeft men ons al het kwaad ge-daan dat men maar kon. Het onbezonnen en erbarm-lijk argument als zou de waarheid niet altijd goed te zeggen zijn, maakt deel van den voorraad bedrieglijke middels waarmede de' zédelijke kracht van het land sinsvier jarenbestu'urd en verminkt wordt. Die slaafsche behandeling kenmerkt zich d»or een vreesaanjagend politie-optreden, waarvan er geen voorgaande te vinden is in onze hedendaagsche geschiedenis en door het tusschenpoozend voor den neus houden van het ge-kend komediespel : de heilige eenheid, 't welk men op 't gepast oogenblik, 't is te zeggen aïs 't gansch onge-legen is, aan de eerlijke menschen als ernstig wil doen voorkoraen : laat ons elkander omhelzen om ons te ver-smachten. 't Is alzoo dat men er in gelukt is het natio-naal geweten weg te cijferen, het geblinddoekt naar ongekende doeleinden te ricliten, de waarheid te ver-duiken onder ik weet niet welken schaduw vol valstrik-ken en vijanden. Laat ons niet ophouden het te herhalen: de waarheid is immer goed gezegd te worden, omdat zulks overeenstemt met het algemeen bélang; 't is altijd goed naar waarheid te handelen. Tusschen aile bespre-kingen door, tusschen <ille voorvallen; tusschen het ingrijpen tegen aile misbruiken en gebreken; tusschen het optreden tegen drogredenaars, onbekwamen, woe-ker- en schacheraars; in dezen strijd op geheel de lijn komen de heerlijke en eenvoudige beginselen glimmen waarop wij mëenen dat eens en voor goed het maat-schappelijk leven- moet geregeld worden. Ieder oogenblik van eerlijken pennentwist brengt ons nader tôt het uur — nog ver af misschien maar daarom niet minder dringend, — waa-in de zaak der menschheid zal zegevieren. Wanneer men, om aan zijn strijdlust lucht te geven, eene leer gekozen heeft ge-grond op een streven naar rechtvaardigheid, dan kan men nooit eene onvoorzichtigheid of eene fout begaan met daarvoor te ijveren. IDit eerlijk streven is wars zelfs van aile kleinzielig-heid wanneer men, zooals wij, alleen van eerlijke en rédigé strijdmiddels gebruik maakt; wanneer men inge-; nomen is met het vruchtdragend begrip van orde ; er is in de wereld geen doorslaande reden aan te geven die ons, ook maar voorloopig, tôt stilstand kan dwin-gen op den weg langs waar het hart en den geest ons toeroepen : Voorwaarts! 't Is niet met vreesachtig, achterhoudend en inschik-kelijk te zijn dat wij ons geslacht zullen redden. Hoe erger de warboel is waarvoor wij geplaats zijn, hoe meer wij moeten trachten het zuiver oordeel van den rechtscheopen man daarbij te brengen en de onge-hoorde gebeurtenissen dezer dagen beheerschen door het edelste aller gevoelens : een helder doorzicht. H. Barbusse. ! P, S. — Wij kunnen de manmoedige gedragslijn van den schrijver van den gekenden oorlogsroman Le Feu, , geheel en al als de onze aannemen. SigAren « Monarca », Ed. De Loore, Gent FuchsUstr§.at, 104, (Rijhovelaan). VAN ALLES WAT Toekomitproceduur. — « Vooruit > heeft algemeene vergadering gehouden. Er waren een vijfhonderdtal ' leden aanwezig, lezen wij in 't verslag. Is dit getal -echt? Dan bewijst het dat de overgroote meerderheid der leden zeer onverschillig zijn omtrent de gang hunner maatschappij, maar wij hebben aile reden lien te gelooven die zeggen dat er nog op verre Ina de helft niet zooveel waren. Op die vergadering dan is nog eens de werkstaking der bakkers ten berde gekomen, en eens te meer is de handelijij van het beheer der maa'schappij tegenove de bakkersgasten. goedgekeurd. Hoe zou liet anders kunnen? Waren de menschen niet zoo zelfzuchtig, om zicî van het leed anderen aanged*an niels aan te trekker erzou onder dien hoop allich één geweest zijn om n de uiteenzetting van,het geval te vragen, nu ook een een bakker te hooren, daar het onmogelijk is eei onpartijdig oordeel te vellen aïs men maar ééne parti hoort. Moest op het tribunaal maar alleen de beschuldiginj gehoord worden, dan kwam er nooit een verdachte vrij Dat belooft voor de toekomstmaa^schappij ! Wij beklagen bij voorbaat de sukkels die dan in di klauwen der rechters zullen vallen. P.-S. — De aanwezigen op de algemeene vergaderi«£ waren meerendeels bestuurdei-s en bedienden. De verkiezingen in N6derland. — Die vertoonen zoe wat het ver&chijnsel van OYeul. Oogenschijnlijk gaar de liberalen naar den diepuik, ten voordeele de: ! sociaal-demokraten en der behouders. ! Over een 25 tal jaren, toen dit verschijnsel zich hiei veor het eerst openbaarde, ma.iktcn de behouders var aile kleur en geur er zich zeer ongerust over; men zag reeds in de vefbeelding een nieuwe Commune opda" hen. Langzamerhand is dien schrik bedaard, toen mer gewaar werd dat de chefs der sociaal-demokrater eigenlijk niet anders waren dan ook liberalen, die een nieuwkleedje hadden aangetrokken. Het verschil Immers tusschen een Vander Velde Destrée, Terwagne en tuti quanti, en een Hymans er C'e, is nog minder dan dat van wijlen Jaits?nf Feror en Cie, met Frère-Orban en Bara. En wie zag nog verschil tusschen M. Anseele, Cop-pieters, Braun en De Weert? Geen mensch. Zoo gaat het overal. De libérale partij vervormt zich onder de naam van sociaal-democratie. Die groote (?) politieke verandering is er slechts eene va« naam, niets meer.' Waarom dan verandersn ? — De nieuwe Belgischc minister-voorzitter, M. Gérard Cooreman, volksverte-genwoordiger vo«r het arrondissement G«nt, vôôr den oorlog voorzitter der Kamer heeft, volgens de bladen verklaard aan eenen medewerker van het Haversche blad Petit Havre : « de politic v der Belgische regeering zal de richtlijnen der politiek van de Broqueville blijven volgen. Als de Duitsche of andere pers denkt dat het nieuwe kabinet de richtlijnen der ekonomische politiek zal veranderen, bedrie^t zij zich. Noch in de binnen- noch in de buitenlandfche politiek bestaan of bestonden in den schoot der Belgische regeering onee-nigheden. > Als het inderdaad zoo is dan knnnen wij ons maar niet voorstellen waarom M. de Broqueville is afgetre-dcn. Wat mag die ministerwissding dan wel te bedui-den hebben ? Weet Vooruit, die heet den v il van het « soevereine volk» te vertolken daar nielsnaders over te vertellen? Ni«ts «i«uws indfr de z«n.— In het werk : - Plezante mannen in eene plezante stad (Antwerpen tusschen 1830 en 1880; van Edward Piffé, komt het vol-gende voor: « Het was in Antwerpen de gewoonte, dat het eerste kerstenkind, v7Jk na Paschen over de doopvont werd gehouden, in ziine parochiehet Paaschkrjontje kreeg. De ouders offerden eene Paasçhkeers en ontstaken die voor het heiligenbeeld waar/oor zij 'tmeest devotie koesterd^ji — geiijk die oude vrauw,weike in de Augu-stljnenkprk twee kaarsen offerde voor ht t beeld van den aartsengel Michafîl. Zij ontstak ze en plaatste de eene voor 'net beeld des heiligen, terwijl zij de anderc voor den duivel zettf, die onder de voeten van Sint-Michaël lag. De pastoor had dat gezlen en vroegaan het vrouw-ken wat haar inzicht was toen zij eene kaars voor den duivel deed branden. — Daarjs eigenlijk niets aan gelegen.mijnheer, sprafc de oude vrouw; maar mij dunkt, dat het goed is oveia vrienden te hebben, zoowel in de hel als in den hemel — ge kunt immers niet weten waar ge komen zult? » In den tegenwoordigen tijd treft men ook vele lieder aan die langs verschillende zijden hun licht willen ont steken, maar nog talrijker zijn zij die op den uitkijl staan en afwachten. —T — Terechfwijzinl Wij ontvangen van het Uitvoerend Comi teit van Ojst Vlaanderen volgende terecht wijzing : Gent den 9 Juli 1918. Den Heer Hoofopstellervan De Waarheid Het blad dat gij uitgeeft, heeft in het num mer 24 van het 11e jaar, op dagteekening var 16 Juni 1918, een artikel afgekondigd geti teld «'nFarce », waarin gij beweert dat 60,00( ton meel van overzee zouden verzonden ge weest zijn, in vijfiien stoomschepen, tei be stemming voor België en het Noorden.vai Frankrijk; dat hoe tneer meel er aankomt hoe slec'nter het brood is ; dat, overigens, dii zestig duizend ton verdwenen moeten ziji zooals een stuk vanvijf frank in den hoed vai Van Caeneghem, aangezien het dagelijk: brood geen graanlje tarwe bevat. Gij aarzelt zelfs niet, als bewijs uwer aan halingen de uitslagen af te kondigen eene zoogezêgde scheikundige ontleding, die eei deskundige, welke gij niet noemt, zou gedaai hebben van den voorgewend gebruiktendeei bestemd voor het brood te bakken aan de be volking bedeeld, en gij schrijft dat in die deei geen spoor te vinden is noch van meel, noc1 van aardappelschillen. Indien door deze zoo kwaadwillige als val sche aanvallen gij geen ander doel hadt da het Nationaal Comiteit te schaden, v/ij zoude in dit oogenblik, er ons zelfs niet mede bezig houden. Maar, gij vermeerdert den angst van ee bevolking die lijdt; gij.hitst haar driften op gij wilt haar in opstand brengen tegen he die betrachten haar ter hulp te komen. Ht is ons plicht haar te toonen dat gij haar zoel te bedriegen en dat uw verklaringen slecht laster zijn. Ten eerste, voor wat uw ontleding betref zeg toch aan uw lezers wie de deskundige i die er mede belast wi'erd, op welken datui hij ze gedaan heeft, waar gij den deeg g< haald hebt welke gij hem ter ontleding gt geven hebt. Indien gij ze oader dit opzicht niet inlich zullen zij het recht hebben te beweren d; uw aanhalin^en slechts uitvindsels zijn. Het Pro /inciaal Comiteit stelt daar tege o'/er de ontledingen welke, eike week, vo zijn rekening en op zijn vraag, het stedeli Laboratorium doet, zoowel voor wat het me r ris het brood aangaat, en dié nooit, iets ver-dachts opgeleverd hebben. En datis verstaan-, baar. Wat het meel betreft, wordt het graan dat i het voortbrengt uitsluiteliik aan die molens 5 geleverd welke voor het Comiteit werken, die | geen andere stoffen mogen bezitten als deze hun door het Comiteit geleverd, die geene : levering ontvangen zonder dat de samen-slelling ervan nagezien geweest is, die ons , dus niet kunnen bedriegen in het meel waarvan wij ons bedienen om het brood te bakken. : En wat het brood betreft, bestendig zijn hettoezichtop de bakkerijen en de bewaking op het opmsken ; zooals ook, aanhoudend | ook, zi n ci^: ontledingen die gedaan worden dervoortbrengselen door de bakkerijen afge-leverd.Van zoodra een inbreuk bevonden wordt aan de voorwaarden van het kontrakt, wordt de bakker beboet. Bij hervalling stelt hij zich blootde kliënteel van het Comiteit te verlie-zen.H?t publi?k heeft Sus aile waarborgen dat het best mogelijk brood hem wordt btzorgd. Noodîakelijk vindt men water in 't brood ; de gewone hoeveelheid welke zich in elk brood bevindt is 38 per honderd. Ongetwijfeld ook, is er gruis in. Indion het Comiteit geen ongebuideld brood geleverd had, zou de bevolking, gedurende weken, van al rantsoen beroofd geweest zijn. En dan, Mijnheer de Opsteller, dan zoudt gij U kunnen verheugen hebben in onze onbekwaam-heid en in ons slecht vooruitzicht. Het is ook waar dat er in ons meel soms maïs gevonden wordt. Wanneer er niet ge-noeg tarwe is om zuiver tarwe brood te leve-ren, dan moet men toch wel rogge, maïs.of zelfs garst gebruiken. Maar boonenmeel is nooit gebezigd geweest. En aardappelbloem of schillen nog min. Ziehier, tôt stichting uwer lezers, wat het meel, in de laatste wcken van het jaar 1918 Devauc : 17 April vreerade tarwe genal.op lOO'/o 45°/o rogge » » 100 » 5 » mtal ». Àmerika (tarwe) » » 69 » 30 » mtilv- Amerika (rogge) » » 60 » 10 » maïsmeei 10 » 23 April vreemde tarwe » » 100 » 55 » rogge » » 100 » 5 » meel v. Amirika (tarwe) » » 69 » 20 » msal v.Amcrika (rogie) » » 60 » 20 » maïtmeel 10 » 1 Mei „ Amerik. roggemeel » » 60 » 10 » inlandsche rogge » » 100 » 5 » vreemde tarwe » » 100 » 85 » TOsïsaieel 12 » 16 Mei vree"1: i t£> » 69 » 70 ? inlandsch roggemeel » » 100 » 10 » inlandsch tarwemeel » » 100 » 4 » . Amerik. roggemeel » » 60 » 16 ? maïsmeei 10 kilos 22 Mei vreetnd tarwemeel » » 69 » 75 » inlandsch tarwemeel » » 100 » 5 » rogge. » » 100 » 20 » . msïs 10 » V. 22 Mei Vreomd tarwemeel » » 69 » 30 » totÔJuni inlandiche rogge » » 100 » 6 » inlandsche tarwe » » 100 » 112 roggebloera » » 60 » 2 1/2 duitsch roggemeel » » 94 » 2 1/2 maïsmeei 19 1/2 Sedert6Juni tarwemeel » » 69 » 50•/<> gerstœeel 40 » Uwe lezers zullen bemerken, Mijnheer de Opsteller, dat in de week van 22 Mei tôt 5 Juni er in de samenstelling van het meel 21 1/2 ten honderd roggemeel voorkwam ons door de Duitsche Overheid geleverd. Dit meel werd, zooals dat, uit den vreemde of door het land geleverd, ontleed en de samenstelling ervan werd volkomen normaal bevonden en, onder opzicht der voeding, goed ' en gezond. ) Uit aehierbovenstaandecijfersspruitklaar-blijkelijk dat de zoogez^gde ontledmg van uw zoo genoemden deskundige slechts eene ( fopperij is en dat uw aantijgingen valsch zijn. Daarenboven, wanneer gij aan uw lezers J vertelt dat wij op zeker tijdstip, met 15 stoom-| schepen, 60,000 ton tarwe ontvangen zouden hebben, maakt gij u eenvoudig deweergalm van sprookjes. De 60.000 ton voedingswaren waarvan gij de aankomst aangekondigd hebt, bevatten, inderdaad, nog wel iets anders als tarwe: Zij verdeelden zich in: 14.000 ton tarwe, 34.000 ton maïs, 11.000 ton garst en 7.000 ton tarwemeel.De overgroote hoeveelheden tarwemeel, waarvan in de pers gesproken werd, bestaan dus alleen in de verbeelding der dagblad-schrijvers ; het Nationaal Comiteit heeft ze nooit ontvangen. De aankomsten waren, daarenboven, bestemd, niet voor Oost-Vlaanderen alleen, maar wel voor gansch België en het Nocr-den van Frankrijk. Ons Comiteit wirrd, overigens, overgeluk-kig van in die zending zijn aandeel te beko-il menom er, zonder verwijl, gebruik vante ma-t ken. De stocks, inderdaad, waren uitgeput ; t voorraden bestondea niet meer; de molens s waren stilgelegd -r van 10 tôt 28 Mei, wss geen enkel schip met vreemd graan binnenge-i, loopen en de inlandsche rogge was opge-s bruikt. Men werd dus gedwonjen met tarwe n maïs en gerst de beste mogelijke mesgeling te maken en het van 22 Mei tôt 6 Juni ir verdeeling gesteld meel hield noodzakkelij-ker wijze veel min tarwe in als de mengelinj t, der vorige weken ; maar, de natuur van he it meel was toch gansch verschillend van dez< waarvan ij aan uw lezers de zoogezegd< ]. : samçnsî.iii igaangekondigd hebt: r Het Nitionaal Comiteit ven ult zijne .zen k ding onder het dubbel toezicht der Onziidi ^ ;1 | Staten en van het Duitsche Keizerrijk. Dii V mogendheden oefenen op al de organismen van hem afhangende, zoo te Brussel al» in deprovii c:ën van het land, door daartoeaan-gestelde ambtenaren, een onafgebroken waak-zaamheid uit. Het is nuttig dat zulks aan de bevolking herhaald worde en dat in het bijzonder, uw lezers dat weten. Dittoezichten die waakzaamheid moeten voor iedereen de volstrekste waarborg zijn dat 't Nationaal Comiteit immer handelt ten beste van hetalgemeenbelanj en de openbaredenk-wijze, door dezetusschenkomstgerustgesteld, zal niet toelaten dat men ze s erblinde of be-invloede door hartstochtelijke aanvallen, van waar zij ook komen mogen. Het Uitvoerend Comiteit van Oost-Vlaanderen —o— Schoenzolen en Hakken in " Ornera Vetl «teiker en {ûedkooper dan Ieder. Huis Dutr/-Colson, Veldstraat, 12, dent, ■ 'gffrw — 02 HooâesiîiooK?)jm den ArDsid Het schijnt dus — naar we in Vooruit va* 2 Juli lezen, — dat er een blad geweest is in onze stad,- dat in zijn summer van 25 Juni ongeveer hefeélfde geschreven heeft over de H. v. d. A. als De Waarheid van 16 Juni, en dat de bestuurder van die Universiteit (?) aan dat blad eene terecht*vijzing gezonden heeft — terecWwijzing waarin de heer bestuurder niet min dan 16 feiten looehent. Daar de heer bestuurder zich niet tôt De Waarheid gewend heeft om iets te weerleg-gen of te looehenen, zouden wij ons in het geschil niet moeten mengen, gezi«n wat wij mededeelden niet betwist wordt. Doch een onzer lezers, goed op de hoogte der kwestie, verzocht ons het volgende op te nemen : « Het artikel van De Waarheid was in zijn geheel waar. (Het tegendeel beweert ook nie-mand, beste vriend. De Waarheid wordt in het débat niet genoemd. Red.) » Er is meer: Bij de offiiceële besturen staat de Hoogeschoo! (?) van den Arbei(M>e-kend eene afdeeling voor meisjes te hebben, Zwijnaardschesteenweg, n. 39. In dien elle-goedwinkel van Vooruit!!! heeft nooit eene school bestaan. Daar is noch lessenaar, noch bord, noch stoel te vinden. » Aan het hoofd dezer school staat de heer Cnudde. » Tôt vôôr 3 weken was het.alken de « Commissie » der Hoogeschoo!p).viViî' deri gâ Arbeid — de h cr Cnudde in' J» ic hoo, ic va - - - -st b ing. Aide feite:. -r r de H - :school (?) door uw blad aangehaald zijn echt, en ik voeg er bij : het onderwijs dat er f ogeven wordt is noch pedagoçisch, noch praktisch, noch ernstig, en verdient geen toélage, om het even van wie. Decentenaan derjelijke inrich-tingen geschonken zijn geldcn in 't water ge-worpen.> In de klasjen der Hoogeschool van den Arbeid 1!! — wij spreken nu niet van de voor-drachten — volgen bijna geen leerlingen. IngeschreveH leerlingen vindt men genoef, maar regel matig aanwezigen zijn erzeèrzeld-zaam.» Het gebeurd dat voor cursussen waarvoor 1615 leerliigen ingeschreven zijn, de leeraar voor de lessenaars »*g onderwijzen. En daar waar men leerlingen vindt, zooals in de klas van vrouwenarbeid, wordt de tijd nutteloos doorgebracht met praatjes en a*dere beuze-larijen.> Van wege het beituur wordt er dan ook . niets gedaan om het onderwijs.der leermid- delen of modellente bevorderen of te verbe-teren.» De leerkrachten ontvangen 'n bespottelijk loon, wat reeds voor gevolg heeft gehad dat de flinkste leeraars er van onder zijn getrok-ken.> Heeren Cauterman, Variez, DeNeveen andere bevoegde heeren mogen hondérde gunstige verslagen uitbrengen, wij houden staan dat de Hoogeschoo! (?) van den Arbeid de grootste zwans is die Gent ooit kende. » De kleinste bewaarschool der stad werpt meer vruchten af op gebied van onderwijs dan de zoogezegde Hoogeschool (?) » Ge moet durven ! Wie doopte 't kind dan ook met een zoo hëerlijken naam? V. L.» * * * Toekomende week geven wij het vervolg van onzer. eersten berichtgever. Publieke Fondsen, Aug. Van den Bogaert, wls-selagent, Botermarkt, 10, Gent, open van 9-12 en 2-6 DITJES EN DATJES Gegronde reden. — Elk huishouden behoort slechts één hoofd te hebben, zei de redenaar met klem. — Dat is waar, antwoordde een toehoorder met be-zorgd gelast. — U zijt het dus met mij eens? riep de spreker. — Dat ben ik, zei de bezirgde man, ik heb juiat de hoeden van mijne vier dochters betaald. Humor. - Wat zou ik vandaag kunnen kc-cpen? vroeg iemand bij 12 gradenvorst. — Koopt thermomelers, was 't antwoord, die staan ; vandaag heel laag. ' Wraak. — 1k laat mijn ergsten vijand mijn dochter i trouwen. — Hé, hoe koTit pe daar-oe? — Wel, hij : - ; dan mij.i vrouw tôt schoonmoeder. Qauwdief. — Ja, mevrouw, tegenwooidig moet ge î aile middeien te baat nemen om de jeugd tôt den ï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods