De waarheid: socialistisch weekblad

859 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 March. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 02 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ms3jw88472/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang Nr 16 JPrijs : 5 Gentlemen. Zondag 29 Maart 1914 DE WAARHEID ORGAAN YAN DEiN " VRIjEN SOCIALXSTENBOND „ Sleolits lxlj die de» vrJj-lieitl van anderen lief lieeft is die zelf waar-die. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE.ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABOHJVBMBJVTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 / Voor 6 maanden » 2-00 Voor 1 jaar » 4.00 0p v00rhand betaalbaar — Ânnoncen worden geplaatst yolgeos oyereenkomst — I Socialisfisch Kapifalisme Algem. vergadering der aandeel-houders der Bank van den Arbeid * Vervolg en slot Vervolg der rede van Anseele : « Het is » met plezier, zegtde voorzitter, dat we kun-» nen bestatigen dat het vermetel initiatief » van Vooruit financieel goed beloond is. Hij » heeft vooreerst van zijn geld een grooteren » intrest gehad dan in een andere bank, hij » steekt daarbij in 't zak 900 fr. koepons van » zijn dividend aandeelen, die gekapitaliseerd » aan 4 °/0, eene waarde vertegenwoordigen » van 22.000 fr. op de 2.000 dividendaandee-» len die hij bezit. » Men ziet, ailes gaat gelijk bij de groote geldmannen die men vroeger uitschold voor roovers. Hier 00k zijn dividendaandeelen geschàpen waarvoor — gelijk bij de finan-cieelebroeders de gewoonte is, — geen kapi-taal gestort is, en die nochtans in de winst deelen, ja, later misschien 00k wel het leeu-wenaandeel zullen opstrijken. Maar, men zal zeggen, deze aandeelen be-"""""noorcn aau Vuuruu, 1:11 kumcn ùus aan ue leden ten goede. Ja, de Bank, de fabrieken, ailes wordt met het mantelke van Vooruit bedekt, maar hoe komt het dan, als dit ailes aan Vooruit zou behooren, dat er daarvan niets verschijnt in de bilans der maatschappij ? De reden daarvan zal wel aldus wezen : Vooruit is niet meer de wekerskooperatieve van vroeger. Volgens de nieuwe statuten, destijds in ons blad verschenen, behoort de maatschappij zooals zij waait en draait, aan de zeven beheerders, die mogen koopen, verkoopen, en al doen wat zij willen zonder aan iemand permissie te vragen, en zonder het aan iemand zijn neus te hangen. De meeste leden weten daar niets van, want Vooruit heeft het hen niet bekend ge-maakt. Maar al wisten zij het, het zou hun zeker weinigkunnen schelen. De tegenwoor-dige leden toch zijn geen socialisten meer, dweepend met gelijke rechten en plichten, als de vroegeren. Het zijn. eenvoudige broodeters, die hunne maatschappij beschouwen uit het zelfde 00g-punt als de klanten van elke andere kapita-listische onderneming. De jongen zijn in Vooruit omdat hunne ouders er in waren, of omdat men nu eenmaal in een dergelijke maatschappij voorbrood en kruidenierswaren moet zijn, en de eene zoo is goed als de andere. De ouden blijven er in voor het pensioentje van 10 fr. brood en winkelkaartjes en uit gewoonte. De rest bekommert hen niet, en vermakelijk is het, als men hoort dat de arme sukkels aldus de kunst gaan leeren om de wereld te besturen-H! Eedje geeft het nog niet op, en meentnog altijd dat hij bezig is door al zijn kapitalis-tische instellingen, hen die hooge kunst te leeren. In geheel ^ijne redevoering, voor de aan-deelhouders gehouden, en die te groot is om geheel opgenomen te worden, komt dit herhaaldelijk voor. Gedurig herhaalt hij dat het zoo vermetel was voor de werkende klasse, zoo een werk aan te durven. Wie nu niet weet dat Eedje de « werkende klasse » is, zou meenen dat het de werklieden zijn die nu bankier spelen, maar die zitten er voor niet meer tusschen als ik of gij, en het komt ons voor dat zijn 1 1 directeur dit geheel kluchtig moet gevonde hebben. Het zou ons te ver voeren in bijzonderhedei de plannen te vermelden die Anseele te; opzichte van het bankhouden ontwikkeh heeft. Genoeg z j het te zeggen dat er tei allen kanten in het land afdeelingen van di Bank moeten verrijzen, en dat de werkliedei van aile kanten daar hun geld zouden moetei inbrengen, in plaats van het op de Spaarka: te zetten. « De werkende klasse — zegt Anseelt » woordelijk — zal zich niet door vrees later » weerhouden, omdat zij haar geld kan ge » bruiken in haar eigen belang, en onder haai » eigen toezicht. Wanneer een werk gelijk da » der Bank aldus zal gelukt zijn, zal zij ovei » milloenen beschikken, zij zal groot aandeel-» houder zijn in ondernemingen van aile » soort, en in de eene als in de andere belang » stellen. » En wat zal men met dat geld der spaarders doen ? Luistert, het is weder Anseele die spreekt : « Wanneer de Bank over meer en grootere » kanïtal'-»*» *ro 1 ■ —vrcï » nieuwe intrestplaatsen zoeken, of nieuwe » ondernemingen scheppen, passend in het » kader der « werkende klasse », en haar » voorbereiden tôt de roi welke zij eenmaal » moet vervullen. » Nu zou men kunnen vragen : van welken aard gaan die nieuwe ondernemingen zijn, die de « werkende klasse » tôt die hooge roi moet opvoeren? En met het 00g op de onderneming in de St-Pietersnieuwstraat kan men twijfelen of zulke ondernemingen aan het beoogde doel zullen beantwoorden. Wij toch hebben reeds meer dan één bedachtzame spaarder bedenkelijk het hoofdzien schudden, toen hij het gevaarte aanschouwde. Maar neen, de Bank zal 00k nog andere ondernemingen^aangaan, zooals Anseele ver-klaarde in de volgende woorden : .« « Wanneer de kooperatieven begonntniijri.,. » hebben zij zich niet onmiddelijlv/ïfp' î(!hf » grootnijverheid geworpen : zij zijti;Jjegô-B* » nen met de bakkerij. Zoo 00k zal derBafik » stilaan in de nijverheid treden, en deelne-» men in deze of gene onderneming, om » langzamerhand te worden, eerst een sterke » minderheid, daarna meerderheid. » Dus, de Bank van den Arbeid zal zich niet bepalen als andere banken bij den wissel-handel, maar zal zich zelve in de nijverheid werpen. Heeft Anseele er aan gedacht wat verant-woordelijkheid en gevaar daaraan verbonden is ? De groote banken toch schrikken er voor terug om met het geld hun toevertrouwd, nijverheid uit te oefenen. Zij bepalen zich, mits onder goede waarborgen, enkel met het escompteeren der wissels. Dit om de goede reden dat hare bestuurders wel bevoegd zijn in geldhandèl, maar niet in de nijverheid. Nijverheid en financie zijn twee verschillende vakken, die elkeene bijzondere opleiding en geschiktheid vereischen. Zal de Bank van den Arbeid meer bevoegdheid in het oprichten of beoordeelen van nijverheden en bestuurders hebben dan hare inededingers, de andere banken? • Laat het ons, ter wille van de spaarders, hopen. Van spaarders gesproken, het klinkt 00k | A11UU t i —— 1 nog al zonderling, dat Anseele, die altijd ge-zegd heeft dat de werklieden niet konden 1 sparen, nu zulk een hoog denkbeeld van dat î spaarvermogen gekregen heeft. « Wij willen, besloot M. Anseele zijne rede, 1 » door onze eigene krachten, langzamerhand - » de huidige wereld veroveren, wat niets 1 > utopisch in zich heeft, als men zich steunt 1 » op de economische kracht der werklieden. » Een oud lid van Vooruit, aan wie we dit meedeelden, zei ons : « Ja, ja, vroeger ging hij ons de wereld schenken, maar nu moeten 1 wij hem koopen! » Wat zouden van dit ailes de grondleggers van het socialism denken, moesten zij kunnen zien wat er van hunne leer geworden is? Geen wonder dat Eedje de vriend geworden is van de kapitalisten !... * De Poil van den Poel of de Poel van den Poil Junv vprip- nuintripr "er?cheen een artiM van eenen liberalen burger over den poil der Liberale Associatie. Ongelukkiglijk voor de katholieke burgers is het er nog veel slechter naartoe gegaan in den Poil der katholieke kiesvereeniging van op den Poel. Bij de kalholieken is het meer dan elders het geval van te zeggen : De kiezers zijn niets, de kleine kapel is ailes ! Leden der katholieke associatie bestaan er niet; vruchteloos is sedert jaren gevraagdge-weest dat de leden, al ware het maar een frank zouden betalen, dit om te weten wie eigenlijk kiesrecht had. Niets te doen. Deze die deelnemen aan de poils zijn op zekere stadsparochies de jongens van de patronagie (die zelfs nog geen kiezers zijn), op gemeenten eer.e maatschappij, ofwel den £ onderpastoor met den gemeentesecretaris. £ Zoo kwam het dat over twee jaar er geen ? !^>oll was geweest in wel twintig gemeenten, maar toch de stemmen toekwamen in de katholieke associatie; in een ander dorp waren meer stemmen ingebracht of er op de kie-zerslijst voorkwamen !!! Na dit geknoeisel in eersten rang, begint het goochelspel in tweede rang. Tusschen de kandidaten welke de meeste stemmen hebben in 't arrondissement moet er gekozen worden deze die op de lijst zullen komen. Hier is het nog eens bedriegt den boer in den hoogsten graad. De poil wordt gehouden op eenen Vrijdag. van 10 tôt 4 uur, dit is om de stieldoende burgers van stad en buiten te verhinderen er heen te komen. Volgens 't règlement moeten de afgevaar-digden voor elke kiezing vernieuwd worden ; maar dit règlement moeten de groote kop-stukken niet naleven, want sedert 7 jaar had nog geene kiezing voor afgevaardigden plaats. " En dan begint nogmaals deofficieele druk-king.Men weet dat onzen belgischen Caillaux van bijna al de briefjes was geschrapt, en toch komt hij aan 't hoofd der lijst. Dat is poil en poel. In den laatsten poil waren er briefjes afge- uiicu wurutn gepiaaisi voigeos oyereeniomst — geven aan al de boéren afgevaardigden, me' 5 namen, die de officieele kandidaten waren, en als er eene kleine steuvellng al onder aan den trap plaats greep over het uitdeelen dezer briefjes, dansprongen er voor in de bres een betaald advokaatje, welke sekretaris der associatie is en aile mogelijke posten postu-leert, en Mr. Ligy, die zag ik 00k in de bres springen, met de lompe ruwheid van zijn garde cmekschap. Mèn zag wel dat hij dacht nog met dutsen van burgers te doen te hebben, die hij 30 oefeningen kan geven. Nu den uitslag die was nog bespottelijker dan al de rest. Werd gekozen verklaard om op de lijst te staan, een Oostendsche advokaat, de grootste vijand van het Vlaamsche volk die men uit-denken kan, een spotzieke prater die nooit iets deed voor de katholieke partij dan jaar-lijksch 6000 fr. cadeau trekken als advokaat van het Gouvernement. Ik en vele burgers zijn walgend er van onder getrokken enlangS aile kanten hoorde men zeggen « voor zulken rotten boel stem ik niet, die moeten eene les hebben ». Ef.n Oogqetuiqe. Brief van Pe Maerfelaere Heer Opsteller, Ik ben niet van zin deze week veel te ver-tellen. Niet dat er geen nieuws is — och dat is er altijd, — maar die verschrikkelijke gebeurtenis te Parijs met Calmette, heeft weerklank gevonden te Gent, en ge weet hoe het gaat met aile buitengewone aanslagen en misdaden, zij vinden dadelijk navolgers. Dat is namelijk het geval geweest na de gruwelijke schelmstukken van Jack the Ripper van Londen, met de vitrioolwerpsters, met de saboteurs van het fransch buskruid, met Bonnot, enz., enz. Ailes wat buiten het gewone valt, hetzij goed of kwaad — maar kwaad het meest, — trekt sommige zwakke geesten aan, en dit willen zij nadoen. Dat is het schoonste bewijs, dat velen onzer medemenschen naverwant zijn aan de apen. Ik wil niet zeggen dat wij het allen zijn, om de lezers niet te ergeren. Nu ik zeg:«velen», gelooft iederer niet toe te behooren.Nu, te oordeelen naar een brief die ik ont-ving van vrouw Van Hekke, is het te vreezen dat het voorbeeld van A.e Caillaux hier 00k al een hoofd op hol gebracht heeft. Ziehier wat zij mij schrijft: Mijnheer De Maertelaere, Ik hoop wel dat de les die de heldhaftige Me Caillaux aan de dagbladkrabbers komt te geven, voor u niet verloren zal gaan, en u tôt waarschuwing zal strekken om voortaan een beetje voorzichtiger te zijn. Het staat u vrij Eedje, Lampens, De Visch,-Van Sweden en andere zotten, te vleien en op te hemelen zooveel als 't u lust, maar ge* moet treffelijke menschen als den braven duts van mijne man met rust laten, of het zou u kunnen berouwen. Het is niet alleen in Frankrijk dat er brownings te krijgen zijn om lasteraars het zwijgen op te leggen. Ik weet niet of ge mij verstaat, mijnheer, maar zoo niet, zoudt gij het kunnen voeten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods