De waarheid: socialistisch weekblad

1348 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 May. De waarheid: socialistisch weekblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3t9d50h73p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8e Jaargang. Nr 21 Prijs : 5 Gentlemen Zondag 3 Mei 1914 DEWAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND , Sleclits liîj die de» vHj heid van anderen lie: tieeftis die zelf waar ctijg. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABONJVRMRJVTSPRIJS Voor 3 maanden fr. 1-00 Voor 6 maanden » 2-00 Voor 1 iaar » 4-00 0P V00RHAND BETAALBAAR — Annoncen worden geplaatst volgens oyereenkomst — BERICHT Bij elke kiezing hebben wij gezien dat e: plakkaten op de muren onzer stad verschijner onderteekend : Eenige vrije socia/isten. Bij deze verwittigen wij het publiek da: elk plakkaat, van ons uitgaande, moet ge-drukt zijn bij onzen drukker. KIESFONPS Gedreven door nieuwsgierigheid ben ik naar de meeting gegaan in de Beurs, ik wilde Anseele ook eens hooren. Ik vtrgelijk hem aan de onbeschofste koollosser, 10 bl. Een broodvoerder van Vooruit, 5 bl. In het ant-woord van Peeiman vindt men niets dan brutale lengens; ik was er aanwezig. Zoo leert men best die rekels kennen, 5 bl. Ik heb steeds gestemd voor de socialisten, maar nu stem ik voor P. De Bruyne, 10 bl. St-Lievenstraat, Pier, 4 bl. Een verkooper van 't Laatste Nieuws, 5 bl. Zeg eens, M. M. wanneer gaat gij de be-wijzen leveren .clamer-a^tekeurd vleesch ver- koeM «aSÉdt, 10 bl. Onze vijtandjs. de_ciar die zoo kwaad was voor 't drinkgeld, 10 bl. Wij zullen u ook eenige kilos zenden, dan zult gij tevreden zijn, 5 bl. Wanneer zal de schrijver uwer maatschappij nog eens een brief zenden naar de koningin voor de tuberculose; uw advokaat kan het goed zeggen maar niets bewijzen, 4 bl. Niet te min stem-men wij voor Urbain, 4 bl. Ik Alloncius, been-houwer, geef een banket voor de verkoopers van 't Laatste Nieuws, indien Urbain Bonnet gekozen wordt, 5 bl. Ik, Pieter De Fyn, geef de wijn, 3 bl. Voor de ldesstrijd, A. B., 40 bl. ONS PROGRAmmA — « ▼ » Om de vier jaren, als de kandidaten zich voor het kiezerskorps aanbieden, komen zij met hun programma voor'den dag. Daardoor krijgen de verkiezingen veel van een jaar-markt, waar elk kan uitzoeken en kiezen wat hem het best bevalt. Zijt ge in 't bezit van aardsche goederen, en wilt ge rustig in 't bezit daarvan blijven, er is een kraam waar gij kunt bediend worden.Wenscht gij er bovendien de hemelsche zaligheid bij, ge komt terecht. Zijt ge burger, verlangt ge minder belas-tingen, wilt ge uwen winkel 's Zondags open of dicht houden ; wilt ge niet tusschen de hoo-gere en lagere klassen dood geknepen worden, ge moet maar spreken, zelfs in 't kraam waar . 't portret van Marx hangt, kunt gij uwe gading vinden. En gij, arbeiders, wat wilt gij ? Voor u is er keuze in overvloed. Hooger loon ? Korter werktijd ? Betere inrichting van fabrieken en werkplaatsen ? Gratis ouderdomspensioen ? Goedkoope levensmiddelen ? Gezonde en goedkoope woningen? Ge kunt uitzoeken en kiezen. Boeren en buitenmenschen, voor u ook hebben wij ailes wat ge begeert. Groot-grond-bezitters, pachters, wroeters van 't land, ge kunt ailes verkrijgen. Spoor en buurtwegen over, of langs uw grond, die u duizenden zullen opbrengen, be-schermende rechten en hooger dagloon. De kleine boerenstand vernietigd en behouden, middelen voor 't eene als voor 't andere, — hoe vreemd dit ook schijnen moge, — vindt , ge aan 't zelfde kraam. Zijt ge voorstander van vrije scholen ? Houdt gij meer van openbare? Gij hebt keus. Meent gij dat vrouwenarbeid moetverboden worden, of denkt ge dat 't beter is hem te be-vorderen om de vrouwen onafhankelijk te maken? Zoek maar uit. Wilt gij den kinderarbeid verboden zien? Of denkt ge dat het noodig kan zijn dat het kind ook wat t'huis brengt, als er te kort is in het gezin, zoek maar uit ! En dan wat overvloedige keus in militaire zaken : Alleman soldaat ; niemand gedwon-gen soldaat. Volksleger; korter diensttijd, langer diensttijd; vergoeding aan de milicia-nen, geen vergoeding. O ! iedereen kan bediend worden. Men heeft ook groote keus van talrijke kleine snuisterijen, als armenverzorging; her-vorming der bureelen van weldadigheid ; beter kalseiding ; zuiver algemeen stemrecht; toezicht op de levensmiddelen ; modder en stofschermen voor de auto's; natte voeten ; ■ u.-J'rhvir o'-vefVlbeuVgc Staats-heilgymnastiek zal dit ailes verhelpen. Komt ge niet overeen met uwe echtge-noote? Gemakkelijke echtscheidingswetten. Uwe dochter is op zwier? Verlenging van de meerderjarigheid. Uwe buren zijn lastig? Andere woningtoestanden. Er valt zwart op uw waschgoed ? Verbodswetten. Gij gebruikt een glasje te veel? Hooger accijns. De lamp brand slecht? Gaz en electriciteit in regie. Hij die van vleesch houdt, gaat naar 'tkraam « vrijhandel ». Hij die zijn vaderland wil ver- j dedigen, met kanonnen en geweren, kan j terecht in de militaire kramen ; wie den vrede bemint kan in de kramen daarnevens bediend worden. Kortom, er is niets wat men er niet kan verkrijgen, tôt zelfs lintjes en strikjes voor in de knopsgaten. Voor enkele jaren verkocht men er ook Socialisme, bij de el of bij 'tgewic'nt. Dit artikel was nog 't goedkoopst vaû allen. Voor een appel en een ei kreeg men er een geheele lading van, maar dit is nu uit de mode ; 't is niet meer aan de orde, schreeuwen de markt-kramers. Op sommige kramen prijktnog het woord « sociaal », maar dat is daarmede als met de kroegen, die nog altijd « herberg » heeten, alhoewel zij geen logement meer houden. Waarom het artikel : « Socialisme » niet meer op de markt komt? Wel eenvoudig, er was geen vraag meer naar, de kramers bleven er mee zitten. Men kon het zooveel te gemakkelijker mis-sen, omdat er buiten dit honderde andere snuisterijen zijn die de koopers beter bevallen. Want er is op die jaarmarkt nog veel meer te koop dan wat wij hier opgenoemd hebben. « En waarmede nu, verschijnt gij ter markt, vrije socialisten »? Wat is uw programma? Wij zijn geen kwakzalvers; wij beloven niemendal. Ons eenig programma ligt beslo-ten in het verleden van onzen kandidaat, PIETER DE BRUYNE, die altijd voorge-staan en verdedigd heeft wat nuttig en recht-vaardig was, van waar het ook kwam, en die niet schroomde den haat zijner eigene partij zich op den hais te halen, waar zij het nut en het welzijn der werklieden ten offer brachtaan persoonlijke ambitie. * I Dien gedragsregel zal hij in de Kamer blij ven volgen. Wat goed is zal hij verdedigei om het even of het van vriend of vijandkomt wat nadeelig is voor het algemeen welzijn bestrijden. Daarvoor staat zijn verleden, waar op nie maudeensmet kan werpen, ons borg. Wie dus van al de foorekramers genoeg heeft, stemme voor Pieter De Bruyne + Charlatanisme ! Een affiche aan de staatswerklieden is aan de muren onzer stad geplakt. Daarop zeggen zij dat op 5 Maart het voorstel van den 10 urigen arbeidsdag werd ver-worpen met 77 stemmen tegen 58. Maar het affiche vergeet te zeggen dat, als desocialisten allen in de Kamer waren geweest, deze wet gestemd was. In de steden waar desocialisten mees-Ter rrjTT"vi^cn ae WcuViiedèn maar y uren meer !!! Dat is durven. Anseele is meester over de gaz, en daar loopt het zweet in de menschen hunne kloefen en allen werken meer dan 9 uren. Hoeveel uren werken de kraanmannen op den Dok ? Er zijn geen 20 stadswerklieden welke het 9 urenwerk hebben, enze moeten er dan des Zondags en op feestdagen nog bij werken. Die charlatans durven ailes, maar de stadswerklieden zullen die leugenaars op 24 Mei wandelen zenden. «. Brief van De Maerfelaere Heer Opsteller, De volkeren veranderen soms van geloof, maar zeer zelden van aard en geestesgestel-tenis. En waar dit al voorkomt, geschiedt dit niet dan na vele eeuwen. Ons volk bijvoor-beeld is in zijn nationaal karakter nog het-zelfde alsdat in de XVIe eeuw, het is te zeggen : dweepzuchtig, gebeten op al wie een andere meening heeft dan deze der kudde waartoe het behoort. Men heeft het nog de andere week gezien te Sottegem, waar een vrijdenker begraven werd; de menschen waren schier dol van woede. « Ja maar, dat zijn verachterde boeren, zal men zeggen, en het is de schuld van het katholiek geloof dat die menschen zoo onver-draagzaam en zoo vol haat maakt tegen andersdenkenden. » Dat is geheel en gansch mis geredeneerd. Om het even wat die menschen zouden geloo-ven of aanhangen, hunne dweepzucht en haat tegen al wie niet denkt en handelt al zij zou dezelfde blijven. De koolmijners, glasblazers en metaalbe-werkers uit de Walenstreek, benevens vele inwoners der groote steden, hebben het ge loof hunner vaderen verwisseld met het î nieuwe geloof dat men het socialisme noemt, , m ar daarmede is hunne geestesgesteltenis , niet veranderd. Zij zijn in hun nieuw geloof even fanatiek, even onverdraagzaam als de boeren in het hunne. Ook zij kunnen geene tegenspraak, geen andere meening dulden. ; Wie niet hetzelfde geloof aankleeft als zij, is hunnen vijand. Even als de katholieken, pro-testanten en Mohamedanen, hebben zij hunne leeraars, — leiders geheeten — die zij on-voorwaardelijk gelooven in al wat zij zeggen, dat hoort en ziet men in al hunne vergaderin-gen, en dat is eens te meer gebleken in de Meeting in de Beurs, op Maandag 20 April. Nauwelijks had een persoon, vreemd aan hunne kudde (de heer Alfons Sevens) het woord gevraagd, of een oorverdoovend ge-huilen geroep ontstond. Niemand wistwathij ging vertellen, maar in zulke gevallen zijn de geloovigen altijd beducht iets te zullen hooren, dat hun geloof zou kunnen schokken. Geloovigen redeneeren niet, kunnen niet redeneeren, omdat gelooven eene zaak is, van ~1 ~ '— ■ ' - ■ » " '■ het taaie leven aller godsdiensten ; wijsbe-geerte en wetenschap hinderen hun weinig of niet, omdat zij berusten op de eeuwige en onuitroeibare behoefte van den mensch : te hopen op wat beters. Min of meer ontevreden met het leven toch zijn allen, de rijksten gelijk de armsten, en allen verlangen een beter leven. De godsdiensten beloven het hiernamaals, en wij, socialisten, beweren stoutweg dat wij het binst het leven zullen schenken. Wie ons ge-looft zegt voor zijn reden : « beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ; het leven hiernamaals moet ik afwachten, maar dat hier is zeker. » Dat is het nieuwe geloof dat door de macht der aanstekelijkheid zich ongemeen snel voortplant en de oude gelooven dreigt te ver-dringen, althans tijdelijk, want dat betere komt nooit; althans niet in dien zirfdat we tevre-dener zullen worden. Al konden wij het zoo-ver brengen dat niemand nog moet werken, dat we aile dagen goed kunnen eten, drin-ken, reizen en feestvieren, het getal ontevre-denen zou met geen enkele verminderen. Immers zij, die nu dit ailes hebben, zijn niet meer tevreden dan zij die dit ailes missen. Nooit was er meer welstanddan heden, en ofschoon er nog altijd armen zijn die gebrek hebben, is dit getal in verhouding veel minder dan in eenig vorig tijdperk, en over het algemeen leven aile standen der samenleving — aile verhoudingen in acht genomen— in eene weelde die vroegere geslachten niet eens konden droomen, en toch was nooit de onte-vredenheid grooter noch algemeener. En het is goed dat het zoo is, want wat zou er van onze partij worden, waren de menschen tevreden ? Wat zouden wij moeten vertellen? Niets, wij waren dadelijk uitgepraat. En ook aan andere partijenkomt die geestesgesteltenis ten goede. Vooreerst aan onze concurren-ten, de dompers. Deze danken hun bestaan geheel en gansch aan ons. Wij weg, zij ook weg. Dus hebben zij aile reden te bidden voor ons lang leven — wat zij zeker wel doen maar dat zij niet openlijk mogen zeggen. Wederkeerig kunnen ook wij ons verheugen in hua bestaan, even als in dat der kapitalis-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De waarheid: socialistisch weekblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1906 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods