De werkman

1167 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 06 August. De werkman. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/416sx65228/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-i5* Jaarjçan^. (> OogsS $9 8 5. D E Werkman 5. ^ *>. SL5* 5* S»** S Co 9 c r* ^ b* N fi; .. îrg * S ^ Ci =3 V> ^ 5" ^ fis ÎS g-g- *C I 5. s a ^ * a Lars Vontfed j Och, nu, nu !... Amelia die in 't gevang is bij harenj nan, eenige uren voor de slrafuitvoering. Ze gaat vanl lem een geheini vernemen, dat hem redden kan. HoofdopstelIeivBesUuirder : gg P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. 1 Rrukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 sneîpersen, ë goede en spoedige bediening, aanbevolen. g c<5 : Âiiiioïicen in « JPe Werkman » \ Voor 5 regels I maal 0,50 ; ^ . » » » 2 » 0,75 i 3 » Io » I » o,7o ; ?*■ » » » 2 » 1,25 ; Verders volgens overeenkomst Bij Dirk Martens. — Meester, Collega ! fÉ — Vriend Daens, noem mij Vriend Dirk, het mij aangenaam zijn zàl. — 't Wez'e zoo, Vriend ' en Meester Dirk, wat zegt ge van ons Volkspark? — Bello, malto bello, beneveruto, admi rabile, zouden ze te Roomen zeggen. ! Werk geven aan 't Volk in dezeri wree- : den pijnlijken Oorlogstijd... En hoe meer Volk hoé beter ! Dit brengt geld in d'Huishoudens, geld bij de kleine Bur-g> rij ; dat geld roit en boit van hand tôt | hand ; geld winnen door zijnen Arbeid 1 \Wmw0 voor 't Broodgewin, brengt genoegen f n : pP21p%. VREDE in d'herten... PARK VAN DEN : VR'dDE, Vrede-Park ! hoe schoon !... -Jfcfr Mijn vriend Daens, ge spraakt in uwen &" Werkman, van Chiese délia pace in Ro- . Mi inen. Velen zullen het niet verstaan heb-•W*| ben. De veitaling : KERK VAN DEN ! M I1' \h $1 VREDE.. Elk die daarin komt, krijgt ge-P voelecs van VREDE.,. VREDE PARK ! . ig3?' Later, al wie er inkorat, zai denken aan denwreeden Oorlog van 1914 en 15, en ,:vc 't vast voornemen maken van VREDE ; j als rijk en arm, jong en oud, mans- en vrouwvolk roept : 't MÔET VREDE zijn, dan is de Oorlog onmogelijk. — Daarbij, Vriend Dirk, de Volksmacht stijgt. — Gelukkiglijk : Voz populi, Vox Dei... Volkswi), GodswiL ' VREDE-PARJK ! die naamt mij behaagt en bevalt... Naar 't Park gsan met gedachten van VREDE.... In 't Park, gedach-ten van VREDE; verzoeningsgezind zijn; haat en nijd af-werpen,'t isgelukkig zijn.. Van op mijn plaats hier, ik zia los door d'huizen, ons braaf mocdig Volk aan 't werk. — Meester Dirk ! — Zeg Vriend Dirk. — Zeer vereerd, vriend Dirk ; rnaar mijn eigen onderzoe-kende : De Hert, Schepene van Onderwijs, was mijn hoofdar- . tikel hem toegericht niet te streng of te stuur ? -- Voîstrekt niet, vrier.d Daens ; ais gazetschrijver en Raadsheer der Stad, g'hebt uw pîicht gedaan ; ga voort in diec zin ; beleefd maar krachtdadig. Ëén jaar van Oorlog is voorbij. Vriend Daens en Stadsgenoten, braaf en eerlijk werkvolk van Aalst., maar verwaarloosd, na een jaar zonder werk ; voor Aalst moest het een Oogstjaar geweest zijn ; Onderwijs, Le-zen, Schrijven, de Talen, Handwerk, fijn Handwerk voor Vrouwvolk ; een bron van goede daghuren voor later tijd... Op honder.ie Gemeenten brengen de jonge Dochters aile we-ken ii fr. binnen met den Kant. 2 Dochters is 6fr... Op Aalst-Mijlbeek de Kantschool, in 1913 gaf de Stad een Subsidie van t 1500 fr. Door die Kantschool konden honderden Jonge Doch- * terjes het kanijesmaken leeren. En nu al een jiar ligt ze stil. t — Vriend Dirk, de patroon dier School, advokaat" Bosteels, \ is weg, een der eersten, en blijft weg. — Ja, die trotsaard heeft zijn eigen begraven... — Vriend Dirk, maar die Schepene van Onderwijs is, staat ? voor 't Manneken... — Vriend Daens ! Een jaar is verloren door de schuld van Schepene De Hert... Weet hij niet dat de Ledigheid de bron van aile ondeugden is ?... Schud M. De Hert toch wakker ; zeg hem, van mijnentwege, als hij niet in staat is eer te doen aan zijn belangrijk Ambt, dat hij zijn ontslag geve, hoe eer hoe bêter, liever 'vandaag dan morgen. * — En de Oorlog, vriend Dirk, wat is uw gedacht ? — Die Oorlog, vriend Daens, in de Zee, in de Lucht, in de diepte van den grond, hij schiintzwaar, grof, lomp, duister en heel gesteld om de Vôlkeren vreeselijk te pijnigen. — Gaat dat Oorlogen blijven duren, vriend Dirk ? — Och, meester Daens — Vriend Daens, als 't u blieft. — Inderdaad.... De groote Russische Schrijver Tolstoï leert : Ls er Vrede en Geluk mogelijk op de Wereld, dan kan dit enkel zijndoorde/-ec/rtzz7z/2/g-ebeoefeningàer LeeringKristi. In d'hooge'rijke Wereld is de Liefde tôt Kristus doorgaans parade en gelddorst ; bij de menigte van 't werkende V olk is rechtzinniee beoefening der Leering Kristus... DEZE WOOR-DEN ZEGGEN ALLES. De Liefde Gods is de voltrekking der Wet, omdc a! wie God bernant, zijne Geboden onderhoudt, Goq Wil tracht te onderhouden, bijgevoig zijn Evennaasi bemint als zijn zelve, hem niet henadeeligt, maar hei al het Goede doet dat in zijnemacht is. Apostel Paulin Opan brief aan M. Moeyersoen tieer scnepene, Als Daens u drij opene brieven schrijft, weeszeker, het is niet om biikslagersgerucht te maken ; in zijn alleroudste dagen zoekt Daens niets dan een stiile zoete rust. Zie ook die woorden niet over het hoofd, denk niet grosshartig ; ze komen van een armen Kristen Demo-kraat, in d'oogen van velen een soort van Publikaàn ; overweeg de woorden der Navolging Kristi, boek I, hoofdstuk 12 : « Het is goed datwij soms tegenspraak « lijden, dat dient ons dikwijls tôt ootmoedigheid en « behoedt ons voor ij deieti roem. » Mijn brieven, M. de Schepene, hebben enkel voor strekking : De goede toekomst van Aalst ; de goede toekomst van Aalst ; nu moeten vaste vocnemens ,se-maakt, nieuwe bartden ge'egd worden ; opdat na den Oorlog de verscheurende politiek, nu begraven, niet zou herleven. Men zegt het alom ; ik hoorde het maandag op den Tram naar Assche : Na den Oorlog een heel niemv leven in Aalst; Door Evenredigheid overal, ook in 't Kollegie van Burgemeester en Schepenen, en als gevolg evenredige verdeeiing van werk en leveringen. Vfags zijn door mij Rekeningen van Stad, Hospiciën en Armbureel onderzocht, «vaardoor mijn oude overtuiging werd ge-staaîd : De vijandsc'nap tegen Evenredigheid heeft haren oorsprong in de GELDZUCHT, die, volgens Paulus, den wortel is van aile kwaad. Partijschap mag en moet ; stiile waters dikwijls vuile gronden hebben; neerstig onderzoek, strijd tegen de misbruiken, zucht naar verbetering. In dien zin ge/en Gemeenteraad, Voedings- en Klachtenkomiteit, ni I II ri ~iv ■ ii tiiÉumini—iw ibjiwli Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten a M O L L A N n I À > Bergemeerschestraat, 20, Aalst \ Levering aan huis twee maal daags van Melk, Bofer en Eieren. Gepasteurizeerde voile Melk in verzegelde flesschen. Bij zonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 » 1/2 » « 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteil in pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) Aile dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en van prima kwaliteit. Wij maken er u attent op, datai onze Melk gepasteurizeerd is, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be-kenden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microben en bakterien vernietigd worden. Dijnsdag langs den Dender op vvandeling, een werkende Vronw met droef en bedrukt wezen, die mij aanspreekt ; gelijk elk ge-kerm over den Oorlog die blijft duren ; en 'l ergste van al, dat wij al 9 à 10 maand niets weten over ons kinderen. Haar zoon is ook Carabinier Ge zoudt on- der de smert bezwijken, zegde die Moeder ; de beste troost vindt ik nog in 'ne goeien Vadrons en wees Gegroet te bidden... Qeh ja, wat zegt Ons Heer in zijn Evangelie : « Komt allen tôt mij die belast en beladen zijt, en ik zal u verkvvikken. » i?e j^nge ¥lamiiu>- Ik ben een jonge Viaming En min den vadergrond, Waar God in eedle herten Den geest der vrijheid zond Ik min der Vlaamsche gouwen pracht Waar 't golvend graan ons tegenlacht, lie ben een jonge Viaming En min den vadergrond. Ik ben een jonge Viaming En heb mijn taie lier, * Waarin de vaadien schreven D'alouden vrijheidsbrief ; Waarin ik zing mijn lustiglied, En Gode dank en hulde bied, Ik ben een jonge Viaming En heb mijn taie lief. Ik ben een jonge Viaming, Wiens borst van vrijheid gloeit; Daarvoor heeft menigmaien Het Vlaamsche bloed gevloeid. Ikeer der vaadren burgermoed, Die ons verwierf zoo'n kostbaar goed. Ik ben een jonge Viaming, Wiens borst van vrijheid gloeit. Frans Willsms. — Te MOORSEL zijn in den nacht van Maandag-Dijnsdag, 20 à 25 kiekens gestolen bij M. Louis Hendrickx, nevens de Melkerij. — Onze ieverige Taalkundige en Archivist, Heer Petrus Van Nuffel, een nieuwe Studie komt uit te geven over 't VERBRANÛ HOF, zeer merkweerdig, En het woord ONSBROEK of OSBROEK van waar mag dit komen ? — Leeraar MATTHIEU had in zijn schoone Voordracht geen 60 man Spijtig ! wreed spijtig !... ; Waarom willen ze geen Aankon-. diging in De Werkman ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De werkman belonging to the category Christendemocratische pers, published in Aalst from 1872 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods