De Yzer

2662 0
21 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 21 September. De Yzer. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4q7qn5zv1g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 6 Piujs per Nummer : 10 Cent. 21 Septembkr 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT 1nschrijvingen ; Eén jaar .... 4 Frank opstelraad en bestuur ! Gebroeders MAKAR, Z. 143 l/i toegelaten door de censuur Nr 1425 van 19 Septémher 1918 Duitsche Liefdadigheid. We kenrién de gruwelijke praktijken (1er Duitsche propagande». die zich in bezet België, de portretten def ouders van soldaten versc-haft, met huh goeder tro'uw ie verschalkeri. Deze portretten worden overgedrukt in een geïilustreerd blad en in de loopgrachten van den Yzer gesmeten, met de hoop er vaandelvluchtigen te kwëe-ken of sommige jongens verdachf te maken. Dezelfde bladen, die nocli den naam des uitgevers dragen, noch datum of nummer, publiceeren licltfjeekeningen van •ori ' ;HJ, was < ; ve 1 n genen zien, in gezelschap van himne ouders en tîjdens een verlof dat de Duitsche overhedeu hun toestonden, gefoiogratieerd. De woorden welke onder deze foto's staan, steuuen op het feit dat deze krijgsgevangenen een verlof ontvan-gen hebben, om liunne famile te bezoeken waarvan ze reeds zoo lang gesçheiden zijn, en het blad steekt te dien propoosle de Iofbazuin op, om de grootmoedigheid der Duitsehers, die de Icisteringen der Bondgenofen ien spijt, huhne liefdadigheid in praktrijk stellen en zich niet bij schoone woorden bepalen. Eindelijk, bewierookt het blad over 't algemeen, de kuitengewone zorgen welke het lot onzer gevangen soîdaten Verzachten. Indien we 't moesten gelooven zou het verblijf bij de barbareu een luilekkerland zijn; de de Vlaamsche soldaten vinden in de Duitsehers hun broeders; het is het geluk, de blijdscliap en de y.ekerheid, na tint ellendige loopgrachlcnleven, en raen is zeîfs geneigd er bij te voegen : 7 is in één slag de vrijheid en de vrede herivonnen. Iels noehtans is aan het psycôJogische doorziclit der kunstenaars, wien men dit aanlokkend taiereel verschul-digd is, ontsnapt : zij vingerwijzen werkehjk een beetje te veel op het feit dat deze buitengewone voordeelen enkqî voorbehouden zijn aan de krijgsgevangenen af-slamraeud van Vlaanqèrén. Waiineer een Duitscher over de etlmische broederlijkheid begint te praten dan ontaardt zijn welsprekendheid licht in dweepzuchtige vervoering en verliest hij aile maatverhouding. Somrnige Vlamingen van bezet îîelgië weten maar al te best wat die zoogezegde sympathie waard is. De minst ontwikkekle man onder de uitgeweken Vlamingen begrijpt dat deze sentimenteele uitlatingen van Duitschland tegenover Vlaanderen, eerder van een politiek machiavélisme getuigen dan van een etnogra-tische overeenkomst. Langs een anderen kant zien de Vlamingen van het belgisch leger, heel wel waar de mof naar toe schipperen wil. Zij verstaan zich best met huntie waalsche strijd-makkers; zij hunkeren, gelijk aile Beigen, naar gelijk-heid : het voordeel dat de Duitsehers uilsïuitelijk aan de — i ! I vlaamsche krijgsgevangenen toekennen volstaat om uit den grond van liun hart en met de hevigste woorden dit feit te brandmerken. Deze berekende uitsluilirig, inderdaad, verraadt, den grondslag der duitsche flikfïoôferij ; Duitschland wil geen brevet bemachtigen in zake liefdadigheid, maar dit gevoelen in schijn uitbaten, om onze nationale eenheid te verbreken. Er is meer : de onderneming vertoont een schijnheiligheid waarvoor al de epjthêta te zwak blijven. Het verlof (?) dat men aan eenige vlaamsche krijgsgevangenen toestaat is in werkelijkheid slechts een strik aan de kinderiijke liefde der soldaten en den eenvoud der ouders gespannen. Men geeft eukel verlof aan de jon^en; om aldus in de gelegenheid te zijn fftmilic.?roei)en «Il 1 hu'iT* " "* i • îtjiugiuîiss.r'sa» i>L stap7 rds,die zichvangen iaten, leven in voile blijdscliap dtf' t ■ der wederzage, en op het gepa'st oogenbiik ver-srf , de fotograaf, die lien mits eene gëringé vergoeding eu' . .'s glatis è<m herinnering van deze gebeu rienis wil «sb: nken. Wie zou er aan deze verzOeking weerstaan ? r.en anderi trek van se ùjnheiligheid. Wat gewordt er i i de jongens na hun veriof? De Duitsehers dragen ■/. ; " ^e werke'ijkKeid te verbloernen en geven te verstaan dâ < e krijgsgevangenen in het ouderlijke huis mogen bli en. Doch het is heel wat anders. Na hun verlof wo,«ien de keerlen terug geïnterneerd, en — tenzij zich shi ' ;ch naar de luimen hunner leeiiheeren te onder-we ./en — worden in fabrieken gestouwd of moeten als ossen op 'l land werken tôt dat zij van uitputting neer-vîil'ï'ii, îichanielijk en moreel gebroken. We bezitten de bewijzen om deze aanhalingen te staven. De duitsche propaganda is slechts een werk van listen, kuiperijen en leugens, het heilig familie-gevoelen ui '.uitend t'en nadeele der vaderiandsche verplichtingen, zo! de: wroeging den goeden tro'uw der vlaamsche be^ olking foppend alsméde de lichtgeloovigheid der kriigsgevangenen en in den schijn van dit bedrieglijk uilzicht, den lokvogel toonend, om de desertie hunner knmeraden te venvezenlijken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Yzer belonging to the category Frontbladen, published in Brussel from 1918 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods