Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2328 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 24 March. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55g464/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dmitfag 24 Maart ibi4 nwi -—i i Pr4Js per nommer : 5 canttan 45e jaar, Num. 63 ! Teleloon «04 FONDSENBLAD Telefoon •94 klUllieHIlICMGEIl : Vooi aile aaakoûdigîBgon wende EQCQ zich tcû bureslô van cet blsd KETELVES1, Num. 16, te GENT. VLÀÀMSCH LAND Handel, ISTijverheid, Taal en Q-odsdieiiBl VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN iISCHRIIVliVfiSPHIIS VCOROP BETAALBAAR: Pet jaar jr. I S.O» Per halfjaar .* » 8,«50 Per drie maanden » 41,OO Voor herbereiers : fr. 1 #,00; fr. 6.SO ; S,50. Voorvreemde laaden, da verzendingskosten bij ta Toesren EENIGE UITGAVE I Sont — 18} KôtdîôSt, î 8 — Gfifl! regifl b —a^g^f'iû^ricSenf70M'de niet «ekbonoeerden, fr. S.O»> ———i—>——— «■ ni n GENT, 24 MAART. Steackundig Overzicht BEI OPROES VAN ULSTES DE IERSCHE KWESTIE. Uit Londen wordt gemeld dat al de soldaten die m verlof waren, onder de wapens zijn ^ t)e ^resôrvisten der linieregimenten hebben bevel gekretren huûne vaand^ls te vervoegon. Hctkoni' klijkgenceskuïïoigkorps van Alders-hot, heeft j,i. terea eene bijzondefc oefening van mobilis'-eriug uitçevoerd. De iniiitairo overheden hebben ailes op voet van oorlog toorbereid. m; ichtmg is zoo degelijk opgevat, dat de binnengeroepen troepen een uur na het bevel zouden kunnen vertrekken, Een detac'nement van 150 man der geme van het garnizoen van Curra^h is gisteren avond te Dublijn aangekomen en is dadelijk naar Ulster veitrokken. Men verwacht beden nieuwe detachemen'en. Mett denkt dat, binnen de 24 uren, de militaire overheden eene legermacht van 3000 soldaten met 2 batterijen veldgeschut in de stad Ulster zullen vereenigd hebben. ^ Het bevel, gegeven door sir Carson aan zijne partijgangers, met opdracht zich kalm te houden, is goed gevolgd geworden, aangezien tôt beden geen het minste incident heeft plaats gehad. De behoudsgezinde bladen gaan voort met onrustwekkenae tijdingen ai te kondigen over den geestestoestand in het leçer. Zoo gaan zij voort te beweren, dat eene muiterij heeft plaats gebûd in het voetvolkregiment te Dersethsire en dat geheel het regiment met arrest gestfaft is, maar er wordt verzekerd dat dit feit erg over-dreven is ; waar is het evenwel, dat, om aile moeilijkheden te voorkomen, al de re*imenten in hunne kazerne gekonsigneerd zijn. ONTSLAG VAN EENEN ENGELSCHEN GENERAAL. Het blad Obsffoer, sChrijft uit bevoegde bron vernomen te hebben, dat de opperbevelhebber Arthur Pakès, Viijdag laat^t, generaal Gough, bevelhebber der 3« brigade ruiterij deed roepen en hem tsvee uren tijd gaf om zich te beraden, met ziine manschappen naar Ulster te vertrek-ken of zijn ontslag te nemen. / Het blad voegt er bij dat generaal Gough op staanden voet zijn ontslag heeft genomen. Dat zelfde blad noodigt al de officieren van het Britsche leerer uit hun ontslag te nemen. TWEE HONDERD AANHOUDINGSMANDATEN De Observer y altijd hetzelfde blad, kondigt aan dat het gouvernement twee honderd aanhou-dings mandaten heeft in gereedheid gebracht, , bestemd voor twee honderd van de gekendste hoofdmannen der beweging in Ulster. Die aanhoudingsmandaten zullen verzonden woîden zoodra het bericht zal ontvangen zijn dat zal overgemaakt worden bij middel yan e®a cijfertMegram, waar van het cijfer-alphabeth aile Zondagen veranderd \vordt. Troepen worden tegenwoordig in beweging gesteld met last al de krijçskundige positien te bezetten, en de tmrgerlijke overheden te onder- steunen eelast met de uitvoerïng der mandaten. DE ONTSLAGGEVENDE OFFICIEREN. De officieren van het kamp van Curragh, die j geweigerd hadden naar Ulster te vertrekken, werden dadelijk ontslagen en vervangen. Uit Londen wordt geseind dat de toestanct Zondag avond wat min gespannen was, al bleef ' hij no»: netelig. , . , 1 Zondag en Maandag heeft de minister kabmets-hoofd met de ministers van oorlog en marjne een paar samenkomsten gehad. Zondag namiddag heeit M. Asquith, kabinets-hoofd. eene samenkomst gebad met koning Joris, welke etn uur duurde en welke ook bijgewoond werd door generaal French. Kolonel Seely, minister van oorlog, werd ms-gelijks door den koning ont vangen. De tfmcieren die geweigerd hebben te gehoor-zamen aan de bevelen. welke hun gegeven werden, zijn verwittigd geworden dat zij voor die daad van ongehoorzaamheid voor den krijgsraad zullen «edaagd worden. Die heeren officieren maken wat veel moesjes, dat zal hun moeten ontleerd worden. HET ENGFLSCH GOUVERNEMENT ZOU ERIN TOESTEMMEN HET LAGERHUIS E ON TB1NDEN. NA DE STEMMING VAN HOME RULE. De regeering heeft besloten het Laserhuis te ontbinden» en algemeene wetgevende kiezingen over gansch het vereenigde rijk te houden, na de stemming van het home rule-wetsontwerp. Blijft te zien of debehoudsgezindendaar vrede zullen m< de hebben. Men weet dat zij een refe-dum eischtn, of wel de ontbinding, vôôr de stemming van Home rule. UIT MEXXKO. DE REPUBLIKEINSCHE BONDSTROEPEN ZIJN VERSLAGEN. Een telegram uit Bermejillo verzekert dat een groote.belangiijke veldslag heeft plaats gehad op tweemijlen ten Noorde van Torrion. De republi^einsche bondstroepen verloren 1C6 man, die gedood werden terwijl de oproer-îingen maar 3 dooden en 7 gekwetsten hadden. De bondstroepen hebben in wanorde den aftocht geblazen. Volgens een telegram uit Cbihuahua ontvangen, kondigen de oproerlingen officieel aan dat zij den vijand hebben verslagen aan de voorposten van Bermejillo. De bondstroepen zijn op de •wlnr.ht. NIEUW ITALIAANSCH MINISTERIE. De nieuwe ministers, ter uitzondering van den minister van oorlog, die nog niet officièel is aan-géduid, hebbon Zondag hunne eerste zittiu^ gc- limififtn ir« Vif»!- noloie Rr-jofVii DE GEWEZEN PRESIDENT CASTRO TERUGGEVONDEN. Men heeft den gewezen président van Venezuela^, generaal Castro, die sedert verschei-dene maandon sDôorloos verdwenen was, terug-gevonden. Hij bevindt zich thans te Port ot Spain (Eiland der drievuldigheid). Detektieven eene huiszoeKing moetende doen in een gasthof waar Venezuelanen hunnen intrek hadden genomen, ontdekten er 40,000 kardoezen en eenige revolvers. Zij begaven z;ch daarna naar de woonst van M. Cannelo Castro, broeder van den gewezen président, om er insgeiijks huiszoekingen te doen en zij vonden er generaal Castro in eigen persoon. Deze laatste protesteerde krachtdadig tegen die woonstschennende daad der policie. ONZIJDIGAARDS Over eenifre dagen heeft een kring v*n officieele onderwijzers eene openbare ver-klaring afftelegd, zeggende : « Wij zijn hartstochtelijk antî-lderikaa'. » Wij willen den ondergançder godsdienstige » fcholen en de omverwerpine der klerikale # partij ! » Wel nu is dat geene schoone onzijdigheid ? ... w w Die onzijdigheid is ten minste zoo sterk aïs de onzijdigheid van Vooruit die op 9 Juli 1894 schreef : « Joden," kristenen, of hoe de geloo\ers J) zich ook mogen noemen, zullen niet me-r » beçtaar, daar aile menschen, voorgelicht » door de onvervalschte wetenschap, de i' natuurwetten zullen verstaan. « Kerken en kloosters, kapellen en kroch-» ten zullen geslecht zijn, of veranderd in » gebouwen van openbaar nut of vermaak, " als schouwburgen, badplaatsen of voor-» raadschuren of entrepots. » In Frankrijk is men reeds begonnen met die onzijdigheid toe te passen ; ifien heeft er de kerken onteigend en sommigen vallen in puin. Ze worden dus geslecht. De onzijdigheid der geuzerij is nog ge-bleken door hetgene in Kongo op touw is gezet door sommige ambtenaars tegen de Missionnarissen. Al de liberale gazetten en al de geuzen-kamerleden hebben de partij gekozei voor de plichtvergeten ambtenaars. Indien zij het gepleegde onrec'nt niet hebben goedgekeurd, zij hebben toch ge-daan wat mogelijk is om de schuld der plich-tigen tdtt>etwisten of te verzachten. Dat is ook eene manier van onzijdig zijn van wegedie heeren. Indien men in Kongo de Missionnarissen moeilijkheden heeft aangedaan, het was niet jp hunnen persoon dat men het gemunt had, maar op hun werk ; men heeft dat wel »ezien aan het afschaffen der kapelhoeven, :engevolge van onjuiste inlichtingen. Dat is 3ok onziidigheid. —— Wilt ge nu weten hoe men in den Duif-ïchen Rijksdag heeft geoordeeld over het tverk der missionnarissen ? Een socialist had daar ook de missionnarissen aangevallen — altijd dezelfde Dnzijdigheid ! De heer Paasche, ondervoorzitter en pro-:estant antwoordde hem : et De missionnarissen moeten ons hunne iulp leenen in ons beschavingswerk bij de twarten ; zij verwekken bij Jen Neger »odsdienstige gedachten en gevoelens; zij eeren hem werken. 's Morgends geeft de Missionnaris het jnderwijs en 's namiddags Ieert hij hun in le p'anterijen werken. Het is enkel op die wijze dat de Negers le weldaden der beschaving zullen leeren jennen en het nut van het werk. i> Al de nationaal-liberalen juichten die ivoorden toe, benevens de katholieken. Dan zei een protestantsche dominé, de ieer Naumann tôt den socialist : « De gebeurtenissen en de ontwikkeling onzer Afrikaansche Kolonie hebben aan de Missionnarissen gelijk gegeven. Het is niet met de wijsbegeerte, noch met Marx — een ïocialistische profeet — dat men tôt de VVilden moet gaan maar met den Gods-âienst. » Ziedaar hoe protestanten spreken. Doch hier moet het al onzijdig zijn : Onzijdig in de scholen ; onzijdig in de weezenhuizen ; onzijdig in de Godshuizen ; onzijdig in de hospitalen ; onzijdig in de koloi.iën — overal onzijdig — van God niet meer te spreken. Al die onzijdigheid moet dienen om den Godsdienst weg te cijferen. Maar... de Iiberalen zijn niet tegen den Godsdienst ! O, neen, zeker niet l — We kennen die mannekens t ALLERLEI. Het Fransche schandaal. Vooruit juicht onidat het den heer Jaurès is die aan-gesteld is als voorzitter der onderzoekskom-missie, welke de zaak zou moeten klaai trekken van de drukking door Fianschc ramisiers uitgeoefend opdeFranschejusticie ten voordeele van den gtootzwendeiaar Rochette, die, zegt men, 70 miijoen aan de kleine Fransche tpaarders ontiutseld heefv Het is eene groole eei, zegt Vooruit dat het een socialist is welke met die zending wordt belast. Laat ons dat aannemen ! Als nu gezel Jaurès met dehooçste rechter-lijke macht is bekleed, dan zou hij wel doen als spoedig een nieùw schandaal te doen ophouder., namelijk de «unstenbehandeling van welke Madame Cai'.laux, de moorde-naars van den heer Calmette, het voor-werp is. Die lieve kinderen behandeling, zegt een liberaal Brusselsch blad, maakt de vrouwen uit de lagere standen woedend en de onregelmatigheden der rechtspleging le haren voordeele ergeren de rechterlijke wereld. Voor Madame Caillaux, heeft men in het. gevan? een salon ingericht, waar zij niet alleen haren man maar ook hare vriendin-nen Van en mag ontvange i. E»ne sewo 'e misdadigster zou achter slot en grendel zitten zonder iemand te mogen zien of spreken. M. WonlsigenvraagsÉsik. — En merk- waardig artikel in Vooruit, dat geen enkële socialist mag nalaten te lezen. Het vertelt dat de socialisten van Sainl-Claude, eer.e Fransche stad in het Jura gebergte, «meesterwerken hebben geieverd; » zij hebben de eersten in Franlnijk, voor » werkmanswoningen gezorgd uit eigen )i kas. » Dat zijn de eigene won den van Vnniuit. Het blad veihaalt dit het in St-CUude langsom mosilijker werd om werkmans-huizen te vmden en dat natuurliik de huur-prijs zuo hoogsteeg, dat de werklieden hem niet konden betalen. Toen heeft de sociali.— tische vereeniging T.a Fraternelle, de hnnd aan liet werk geslagen en heefr tôt nu toe 71 werkmanswoningen gebcuwd, die aan 6 franks in de week worden verhuurd — dat is maar de heîft van den geworien huurprijs der streek. Het kapitaal werd bijeengebracht door de leden, die hunne spaaroennii.gen in de samenwerking stortten eu in ruiling aandee-len van 25 franks bekwamen. Zulke aandeelen zijn in ieders bereik. Vooruit zegt dat over eenige jaien de socialisten van St-C'ande leesen zijn komen pemen bij Vooruit in Gf-it. Het dunkt ons dat de Gentsche socialisten nu wel eens om les zouden mogen gaan naar St-Claude. Hadden zedat vroeger gedaan. v.c. zouden misschien met de drie miijoen welke de feestkemel uit de St-Pietersnieuwstraat zal kosten, ook werkmanswoningen gebouwd hebbsn. Gerekend aan 3000 fr. per werkmans-huisje — een prijs die zeker voldoende.is, aïs men in groepen bouwt zouden zeduizend werkmanswoningen hebben kûnnen zetlen. Dat ware andere peper geweest dan 71 gelijk te St-Claude. Verhuurd aan 5 per cent, zou de huurprijs 150 fr. geweest of nog geene drie f' anks per week. Het is grootelijics te verwonderen dat de Gentsche socios er niet aan gedacht hebben i op die manier hunne drie miijoen te be- : steden — maar wie kan aan allés denken ? En nu — de feestkemel staat er ! w De _ interpapîeirientaii-e konïs-rencie zal dit jaar plaats hebbsn te Stockholm, einde Ju'.i of in het begin der maand Augustus. ! De Zweedsche groep van de interparle- '• menfaire vereeniging bereidl de leden van ! de konferencie een gulhartige ontvangst. 1 De dagorde zal toekomende maand vast- ! gesteld worden, in eene vergaderiijg welke de raad van het interparlementair verbond ' te Brussel zal houden. —« Op het spoorwegnet. — Tôt hiertoe was er op den spoorweg slechts eei machi- 1 nist-onderrichter per 50 machinisten. Voor-taan zal er een zijn per 40. Dier,tengevol>îe '■ zullen er binnen kort 23 machinisten-onder- 1 richters benoemd worden. JM- Voop postzegeiverzamelaars. — Einde^ezer maand zullen nieuwe Beiersche b postzegels worden uitge,reven. Zij veitoo ■-■il twee beeltenissen van koning Lodewijk III, volgens ontwerpen van prof. Walter Firie. Aile zegels jdjn in kopei-diepdruk (mezzo-tintemethode) op geelaçhtig getint papier ! vervaardigd. ' —#— ■ Het tegensprakelijk onderzoek. Eene grondige veranderir■ zal eerlang worden gebracht aan het Boek Ider Rechtspleging in strafzaken. Sinds vijttien maanden houdt de hoogeve raad der wetgevi- g zich bezig met die hervormingen, welke weldra onder vorm van wetsontwerp aan de Kamer zullen worden voorgeiegd. , Er is namelijk spraak van het invoeren ! van het tegensprakelijk onderzoek. Een der voornaamste veranderingen bestaat hierin dat voortaan de parketten zouden gelastzijn met het onderzoek dat tôt hiertoe door den onderzoeksrechter werd gedaan. Het parket zal evenwel tôt de voornaamste handelingen van het voorloopig onderzoek niet mogen overgaan, tenzij de mach-tiging van den onderzoeksrechter. Het is deze magistraat die aan den proku-reur des konings de noodige machtigingen zal verleenen voor de huiszoekingen enz., en zelfs tôt het aflevereu van aanhoudings-mandalen.De tusschenkomst van den onderzoeks-rechtér zal ook gever«d worden voor de lichaamlijke onderzoeken. De betichten zullen altijd van het parket, in het onderzoek, mogen eischen wat zij nuttig zullen oordeelen, en zij zullen zich tôt den onderzoeksrechter mogen wenden indien zij geene voldoening bekomen. De Raadkamer, geene reden meer heb-bende van bestaan, zou afgesch;ut worden en het zou de onderzoeksrechter zijn die tôt de verzending voor het asissenhof zou besluiten. De onderzoeken door deskundigen zullen door den prokureur des konings bevolen worden en zullen tegensprekelijkgeschieden. De iaarlijkselte tentoonstelling en wedstrijd van vee, zal olaats hebben op Zondag 5 April, om 10 ure 's morgends. M, Helleputte, minister van landbouw, zal de werkzaamheden van de jury bij wonen. TV Op îlesscheit getrokken! — Wij ■ezen in De Wuarheid : De Gentsche metaalbewerkers zijn door eene erge ramp getroften. De werkstaking m mÊmÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊmÊmmmmÊmmmmm » in het huis Carels is geheel verloren en meer dan 100 menschen zijn aan de deur gezet. Dat jis Mets verscbrikkelijks ! De werk-sfaking was aangegaan met krachtigen wil. De overwinniog was zeker. maar ze was aangegaan tegen den wil der kopstukken van Vooruit, die nu den strijdîust voor meer loon en kortere werkuren tegenwerken, omdat zij ook fabriekanten of socialistische uitbuiters ziin geworden. Onderduims werd die werkstaking tegen gewerkt. Men w^Jde uwe offerwilligheid in dezestrijd vernietigen,endenstrijdiust onder , de metaalbewerkers voor lange jaren onder-drukken.En men is daar j-n geslaagd. Dat is een , triomt voor de kopstukken van Vooruit. De vakvereeniging" beeff dan n*et meer te vteezen voor moeilijkheden of stakingen; de kassen worden door uwe inleggen goed • gevuld en dat is al wat zij ver-ange^. De intresten moeten opgebracht worden van de millioenen yerspilt aari prachtge-bouwen en andere nuttelooze praal. Uwe . chefs ziin genieters, die allen rijk zijn en J anders niet willen dan dat zij met rust ge- ' laten worden, om op hun gemak de gelden te verbrassen, waarvoor duizenden moeten j knoeien en werken. _ < De leiders van Vooruit, vernietigen hier t ?ansch der strijd der vakbeweging, omdat 1 het hun belang is. Gtj zult dat direct begrij-pen alsgij metaalbewerkers of andere werk- j lieden, net volgende overweegt : Tijdens onze tentoonstelling werd er een verslag verspreid over de werkzaamheden , van Vooruit en wat bleek daaruit ? Dat Vooruit 11785 leden heeît in j rie sSJedikale vereenigingen die elk 1 genuddeld fr. 20,80 per |aar mleg- | Let wel op lezers : fr. 20,80 per lid en per ; iaar. < Dat maakt dat al de leden der vakver- eenigingen jaarlijks 245 duâzend £ franken aan Vooruit inbrengen. < In tien maanden had hij aan werkeloozen nauwelijks jg,~8i franken uitftekeerd. Er blijkt ' dus ten voile dat er zoowat 1 200 duisend franken ooerschoot. En van zoo gauw er eene werkstaking j jitbreekt, klinkt het dater geen ge'd isen j men zendt de leden der vakvereenigingen c rit schooien. f Kunt gii iets erger en onmenschelijker 1 jitdenken ? Is het niet schandelijk zoo te 1 iurven omspringen met de menschen die j ille jaren enkel aan inlçggen 245 duizend 'ranken bijeen brengen ? En let nu wel op, , t is Vooruit zelf die de cijfers geeft en aan- ( 00 .t dat er achter de vakvereenigingen j !OC.OOO fr. winst in Moederskas komt. 1 De handteekens voor algemeen itenjpechf. — De socialisten hebben in ille steden en gemeenten lijsten in omloop [ebracht, om zooveel handteekens mogelijk e bekomen van de partijgangers voor zuiver ligemeen stemrecht, Dat zulks ernstig gebeurt, laten wij onze ezers hier beoordeelen : Zondag 8 Maart, waren personen met ijsten te Turbize op ronde. Zij komen in len huis waar de man af wezigi s. De vrouw veigert te teekenen en voegt erbij dat haar nan ook niet zal teekenen. Weet gij lezers, wat diegasten de den? Zij ebrevén zelf den naam in. Wat zegt gij laarvan ? c Aankomst van den Kongoboot " Albertville Maandag middag is de Kongoboot « Albert- s dlle», te Antwerpen uit Kongo aangekomen. 2 2r waren aan boord 124 passagiers. Verschei- 1 ieoe opvàrenden werden te La Pallice aan wal I i;ezet. f Onder de terugreis deden zich twee sterf- ^ revallen voor, namelijk van M. Tack, a^ent van len Kas«ai, en van M. Pochet, die stierf eeu iveiuig: voor de aankomst te La Pallice. Beide lijken werden met de gebruikelijke J plechtigheden in zee begraven. Onder de terugkeerenden naar het vaderland 1 >evonden zich de eerwaarde paters Antonius, A rappist, 3 paters redemptoristen, 1 zendeling I 7an vScheut, 2 paters van de orde van premon- 1 streit c-n 1 van het H. Rart. t M. Leclercq, de substituut van den prokureur 1 les Konings, die gekend is om zijnezonderlinge ( îandelwijze tegenover de missionarissen in ï SCongo bevond zich ook aan boord. Hij was'ver- fezeld van eenen zwarten boy. * - Er was veel volk bij de aankomst tegenwoor- 1 '*• _ i Internationale dief aangehouden TE ANTWEBPEN Twee medepliehtigen ontsnappen. Bedriegera op groote sohaal. zondag morgenci stapte in net (.rrand Hôtel te Antwerpen een heer af, per automobiel aangekomen, zeer deftig gekleea, en die op het boek î'ch inschreef als M. John Jocelyn, van New- 1 York. Hij gaf aan den hotelhouder in betaling eenen check van 500 fr., Op eene Ameiikaaasche bank te Brussel. De hotelhouder aanvaardde den check. Evenwel Maandag morgend kreeg hij vermoedens, daar hij zich herinnerde hoe onlangs andere personen in hôtels, gestolene cheks hadden in betaling gegeven. Toen Maandag morgend de Amerikaan met een rijtuig vertrok volgde4iem den hotelhouder in cen ander rijtuig en zag dat zijn logistgasl ziine koffers afzette in de Zuidstatie en terug de stad inreed. In het hôtel St-Antoine was denzelfden avond, insgélrjks een vreemdeling afgestapt, diç obk eenen check van 500 frank in betaling had gegeven. Deze check evenwel werd door eenen wisselagent geweigerd, als zijnde er beslag op gelegd. Seffens werd er getelefoneerd naar al degrootc hôtels van Antwerpen, wa-ardoor men vernam dat er in het Hôtel de l'Europe, iftgelijks een Amerikaan, onder den naam van John jocelyn afgestapt was. De st^tiën werden bewaakt door policierigenten en hotelbedienden, en de kerel uit hf t Grand Hôtel werd aangehouden. In het policiekommissariaat vroeg hij om naar den koer te gaan wat hem evenwel geweigerd werd, vooraleer hij gansch onderzocht was, daar men dacht dat hij zou trachten iets weg te mofïelen. j Inderdaad men vond op den zoogezeg ïen Jocelyn 2000 frank in aile soort van munt, benevens een checkboek van 30.000 fr., ver der reklaambriefjes op fransche bankbiljetten ge-lijkende, rekeningen van groote hôtels, zooals de « Métropole » van Brussel en andere hot îls ait Berliin, ûresden, enz. Uit inlichtingen genomen bij zekeren M. Cocq, te Brussel, bleek het dat een M. Jacelyn, te New-York een cheçkboelc van 20,000 frank ver-orenhad'of ontstolen waâ. De zoogezegde Jacelyn werd op.^esloten ter jeschikkingvan den he°r prokureur des konings. Ondanksalle opzoekingen is nieii er niet ia relukt de medeplichti^en van den Amerikxan :e ôntdekken. Men denkt eene internationale dieVenbende )p het spoor te zijn. - ..ni» H ■l'Ir'Jll M'IUH.I. • • - Doodslag te Knesselara. Senherbergier vermoord door zi jnen neef Nadere bijzonderheden Zondag avond, rond 10 ure, is de genaàmde Désiré De Baets, herbergier, fruit-en aardappei :oopman, te Knesselare, aan de bru?, doo.i-reslajïen door zijnen neef Emiel De Baets, van ^Îaria-Aalter. Zondag avond kwam Emiel De Baets binnen n de herberg van zijnen 00m. Hij was zeer >p&ewonden en uitte dubbelzinôiçe bedreigin-fen. De zoon Arthur De Baets ging zijnen vader îalen in eene naburige herberg. Te vergeefs poogde Désire De Baets z'jnen teef te bedar^n en stak hem eindelijk buiten, net behulp zijner kinderen en de verbruikers. ïenige oogenblikken daarna trok Desirè De 3aets zijne voordeur open om te zien 6f Emiel rertrokken was. Nauwelijks stond hij op den dorpel of hij kreesr îenen geweldigen slag op het hoofd, waardoor lij bewusteloos ten gronde stuikte. Men droeg poedig het slachtoffer op zijn bed, waar hij, na :enige oogenblikken den gee§t gaf. Vooraleer te terven koû hij nog zijnen moordenaar aandui-len. De geneesheer die ter plaats kwam icon lechts den dood vaststellen. De veldwachter en de gendarmerie van Aalter, effens verwittigd,spoedden zich naar de plaats 1er misdaad en deden een eerste onderzoek. iet bleek hieruit dat de moord begaan was met len pompentrekker van Désiré De Baets, die nen ter plaats gebroken vond liggen. Na zijne misdaad is de moordenaar, Emiel )e Baets, naar zijne ouders en zijnen broeder ;egaan en bekende hun dat hij zijnen nom. •eslagen had en niet wist als hij nog Ieefde ; ►ok dat hii zich ging gevan en geven in de :endarmerie. Tôt hiertoe heeft men ecHtér nog tiet gevonden : hij verduikt zich of is op de rlucht. Het gerucht liep dat hij zich gezelf-uDord had, doch lot hiertoe is zulks niet lewezen. Het slachtoffer is 51 jaar oud, en weduwnaar net 3 kinderen : deoudstfc zoon is brugdraa^er e Knesselare. Zijn moordenar is de zoon van ;ijnen broeder Henri, biiffenaamd Pieter, vonende te Maria-Aalter. Hij is 28 jaar oud, mgehuwd, woont bij zijneouders eais werkman »pden staatsspoorweg. De drijfveer der misdaad Vele veronderstellingen worden deswogens emaakt. Het onderzoek zal misschien daar 'erder licht in brengen. De gendarmerie van Aal-er heeft het parket van Gent verwittigd, dat ;ier verwacht wordt. De gendarmen van Aalter hebben Maandag eheel den omtrek der gemeente afgezocht, och tôt hiertoe is den moordenaar nog. niét mtdekt. SPORT Wielrijden Velodroom- Oost-Eekloo. — Prachtige ipeningskoersen zullen gegeven worden op .ondag 29 Maart, om 2 1/2 ure stipt. Op het •rogramma : Internationale koers van 1C0 kilom. 'oor beroepsrenners, met 5 klassementen, met le verzekerde deelneming van Cyriel Van Hou-vaert en John Stol, overwinnaars der zesdagen ran Bmssel 1914 ; verders verscheidene Belgi-che, Hollandsche en Duitsche kampioenen, ooals : Léon Buysse, De Buck, Kedig, Herké-yn, Krupkat, Whelitz, enz., enz. Prijzen der >laatsen: 1 fr., 1.50 fr. en 2 fr. Verscheidene eheime en vaste premiën zullen den koers 'eraangenamen. Allen naar Oost-Eekloo, Zondag ! 1223 Wondelgem. — Zondag 29 Maart, koers roor begin- en onder-beginnelingen, bij Pieter Suysse en Alois Lammens, herbergiérs te /Vondelgem, ingericht door Jaak Carels, velo-aaker, Nijverheidslaan te Gent, met mede-verking van bovenvermelde herbergiers. 60 fr. >riizen, 30 fr. voor'iedere kategorie. Afstand .leulestedestraat-Langerbrugge, 3 maal héen en erug. Inschrijv. bij Jaak Carels, P. Buysse èn Lammens., mits inleg : beginnelingen 1 fr., inder-beginnelingen 0-50 fr. ; ook verscheidene >remiën. 1233 Bouchante (Meuleken). — Zondag 5 Apiil, nelheidskoers voor aile parochianen en vreemde ijders, die nog geen prijs gewonnen hebben. !7 fr. prijzen : 10-7-5-4-3-2 fr. — Vertroostings-coers : 2-1,75-1,25-1 fr. Begin om 3 ure. Inschrij-•ingen sturen mits 0,75 fr. aan Prosper Remerie, 3ouchaute- Meuleken. De overwinnaar zal een >rachtige bloemtuil ontvangen. 1235 Aanbestedingen uent.—jLiouwen en meutMeeren eeier scnooi, Hippoliet Lammensstraat : bestëk 7(>^3S5 fr. Hebben aangeboden 1« lot, de heeren P. Geeraert, Gent, Cl.850 fr. ; R. kohn» idem, 62.154; A. Naessens, Ledeberg. «3.916; Van Herreweghé en Dewilde.Geot, 64.440*; J.Leyns, idem, 65.397; P. Dewispelaere, idem. 66.220; Wwe Huyse en zoons, idem, 69.000. Arthur De Meyer, id., 67.500-; K. Trenteseau, id.t 71.900; C. Myncke, id.. 72.000 ; K. Vereecke en Leten, id., 72.300 ; J. De Cuyperf id., 73.975 ; N, De Meyer, Zelzate, 75.354 fr. St-Amandsberg. — Bouwen van een Vondelingensesti'cht bij het bestaande Goashuis. Bestek 1&.791,87 fr. Hebben aangeboden : F, Delemarre, te Sint-Amandsberg, 13.819 fr.; F. De Raedt, id,, 14.478,7'^: F. Hendérick, id., 14.513,45; H. Legist, id., 14.637 ; Serck, cebroeders, te Gent, 15.211.94; D. Braeckman, te Wetteren, 15.493.88 ; H. Wal-raeve, te Gent, 16.856,73. Nazareth. — Bouwen eener nieuwe pastorij. BesteK 25,313-52 fr. E. Wykaert, Gent, 19,515-29 fr. ; E. Van de Velde, Huisse, 22,299 ; G. Heyerickv Vijnkt, 23,002-41 ; J. Van Daele, Nazareth, 23,l%-96 ; C, BoVyn, Deinze, 23,297-89; P. De Smet, Zijngem, 23,423-04 ; A. Naessens, Ledeberg, 24,479-67 : J. Levns, Gent, 25,696-52. Eine. — Onderhoud van den g;rooten gemeen» schapsweg tusschen Eine en Wannegem-Lcde, voor een termijn van 5 jaaîVBéstek 2600 frank per jaar: Gremonprez, te Kruishoutem, 2213 fr. : De Cubber, te Leupegem, fr. 2425,15; Van de V te Huisse, fr. 2865.50.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods