Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1698 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 August. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zp3vt1jk9s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Donderdag 13 Augustus 1914 Prijs per numtner: 5 cenliemen 45e jaar, m»m. 187 Telefoon . t OUI FONDSENBLAD Telefoon «9# *4HKOHDI6MOHf t Voor aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. —O— fîî- - KETELVEST, Num. 16, le GENT. VLAAMSCH LÂND Handel, JSTijverlieid, Taal en G-odsdienst VEBSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN INjjCHRMVIjlVeSPRMiS VOOROP BETAALBAAR: Pfiï jaar •••••• .^5?» .*•«.»• fr. 1 Per hatfjaar T. ...... . » 8.O0 Per drie maanden • » 4.0# i Voor herbergiera : fr. 1 ®.00 ; fr. 0.50 ; fr. 3,dO. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. HMBHMMMMilILW "P ebnigb uitgave I , — ■ 11 ' "'-im-TT r—HW* j Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent j -•* * ■ iwniiMfiiMiiirrriiiiiiTfnrB . t IDe aadkondigingen worden geplaatst per regel aan fr. 0.40. — Reklamenlonder het stads-nieuws, per regej fr. 1 .OO. — Begrafenisberichten voor de niet geabonneecden, fr. 5.00 ilMlirfiBliTliMmiliWitiîiÉhl « Aan onze lezers. Wij zijn gelukkig onzu îezers te kunnen mêedeelen dat, or verbetering in den toestand gëkomen is en dat. wij vin morgen af op ons gewoon formaat zullen kunnen verscliijnen. Het Duitsch regiment vàn Koning Albert betràd het eersta den Belgischen grond. Een Belg, een inwoner van Verviers, die door de Duitsche lejjerkorpsen is getrokken, verhaa.lt dat het regiment jagers, die hem krijgsgevangen nain, hem vervolgens overleverde aan het Duitsche grenadiers, waarvan Koning Albert kolo-nel is, Het was dit laatste regiment, dat het eerste den Belgischen «rond betrad en wat nog typieker is, het was het regiment der grenadiers dat het eerste in het vuur trad met de Belgische vlag. Het zelfde régiment deed ook op 5 Oogsr een verwoede stormloop tegen de versterkingen van Luik, dat hem niet veel geluk bij bracht. Het regiment verloor meer dan 2000 man; slechts 350 man zijn in het legerkamp terug-gekeerd.Geen gevaar voor hongersnood Ziehier eene mededeeling, gedaan door het gouvernement en welke van bij zonder belang is om onze bevolking gerust te stelleh. Het land zal geenszins van levensmiddelen beroofd zijn. Er zal genoeg brood zijn ; de aardappeloogst is overvloedig en er zal geen schaarschte zijn aan vleesch. Ziedaar dus een goed en geruststellend nieuws. Burgerwaohten sohlet ' niet naar de vliegtoeatellen. Op aanvraag der Belgische luchtvaarders, werd in net leger verboden te schieten naar gelijk welk vliegtoestel. Verscheidene vliegmachienen zijn te Antwer-pen aangekomen die doorschoten waren en nochtans waren zij niet buiten het Belgisch kamp geweest. Het schieten naar vliegtoestellen dient tôt niets; immers eene vliegmachien zal niet op zulke hoogte vliegen, dat zij in het bereik der kogels is. Het ware dus wenschelijk dat de burgerwacht het bevel naleefde van het leger en zich onthield van naar vliegmachienen te schieten, op «evaar zelfs van slachtoffers te -maken op straat en daardoor de kogels ook in de bijzondere wonin-gen zouden kunnen terechtkomen. Temeer het is toch nu'teloos verschieten van voorraad, welke tôt betere doeleinden moet be-waard worden. De \ijaudelijklieden aan de Fracsch-Duilsche grens. De Fransohen hebben Mulhouse verlaten dooh blljven meester van den Opper-Elzas.OfHcieel wordt door het Fransch ministerie van oorlog, het volgende medegedeeld : Tijdens den verloopen nacht hebben sterke Duitsche legeratdeelingen, komende van Mulheim en van Nau-Brisach, de Fransche voorposten achteruitgedreven tofCernay en Mulhouse. De Franschen hebben daarop Mulhouse verlaten om zich lijdelijk bij het gros hunner troepen aan te sluiten, daar de vijand in overmacnt was. ïn aile geval blijven de Franschen meester in den Opper-Elzas, waar zij sterk genoeg zijn om allen aanval van wege de Duitschers af te slaan. Groote troepenbewegingen hebben plaats in de richting van Morhange. In de richting van Blemont,. het is te zeggen langs Lunéville, is eene poging tegen Ogéviller en Hablainville geheel mislukt, dank aan den steun van het kanon van Manonvillèrs. De Franschen houden altijd stand te Ferney, rond Mulhouse en te Atkirch, waar de verdedi* ging ernstig ingericht schijnt. Talrijke schermutselingen hebben aan het front der troepen plaats. De Franschen en de Duitschers krijgen gedurig versterkingstroepen. Op de, bergtoppen der Vogeezen hebben de Franschen na een verwoed gevecht, de berg-inkommen van Bonhomme en Sainte-Marie bezet, welke eene groote eeris voor de Fransche troepen, niettegenstaande het nog al veel sol-dated gekost heeft. De Fransche soldaten hebben in aile omstan-dtgheden eene gionte mèerderheid aan den dag gelegd op de viiandelijke troepen. Zij zijn ook meester van de noogten die St-Marie-der-Miner b«»heerschen, en groot Voordèel aan de Fran-<When oplereren. .jt- Duitschers hebben gepoogd den optocht der Franschen lu de vallei der Seille, door over-stroomingen te stuiten, maar de Franschen zijn er toch door gersakt. In de nabijheid van Spincouit. moest de vijan-dige ruiterij, gesteund door de artillerie, achteruit trekken. Duitschers komen nog steeds aan in de streek van Gerolstein, maar de voornaamste aankom-stén gebeuren achter Metz en Diedenhoven. Er worden versterkingswerken uitgevoerd rond Luxemburg en ten Zuiden van Metz in de richting van Lupy. Fransche luchtvaarders hebben gevlogen boven de plaats van aankomst van den vijand, te midden van geweer* en kanonvuur. Eene Fransche patroelje heeft zich schitterend gedragen te Houffalize, waar zij een vijand elijk eskadron heeft neeigesabeld en 17 Duitsche soldaten heeft krijgsgevangen genomen. Dergelijke fëiten doen zich dag'elijks voor. De ulilanen die op verkennicg waren langs de Fransche grens, d/ongen de gemeente Afieville (Maas) binnen, waar hen drie jagers te paarc op de vlucht dreven. 's Anderendaaçs, stak een peloton uhlaner eene hoeve in brand en de bewoner die he' vuur wilde blusschen werd neergeschoten. De veldwachter kwam moedig tusschen er eîschte dat de uhlanen zich aan geene geweld daden overleverden, vermits de burgers niet: misdaan hadden. De Pruisen hielden vol dat zîj door de burger: waren overvallen en in den namiddag juist oj het uur der vespers kwaïn eeh geheel eskadroi uhlanen af, begoten de huizen van Affleville me petrool en staken ze in brand. De bevolking welke în de kerk was, nam ver schrikt de vlucht, zonder dat zij iets uit hunïn woning konden redden. De bewoners van Affleville werden doo dezen van Elkin opgenomen en vervolgens naa Verdun gesiuurd. De pastoor der paro'chie werd Vôrmist, De oorlogsstaat in Holland. De moblllsatle. — Een deel van het land onder water. In het officiëel Staatsblad van Holland, is een koninklijk besluit verschenen, den staat van oorlog uitroepende in de provincien Limbur^, Noord-Bratant, Zeelanden een deel van GeHer-land.De mobflisatie vordert ras. Een deel van M Hollandsch grondgeb:el. werd reeds onder water gezet. 09 houding van Holland. Het Hollandsche leger is gereed. De Oost-grens en vooral Limburg is door sterke troepen bezet. Zooals de Nederlandsche gezant te Brus-sel. het zoo krachtisr gezegd heeft, Holland zal zijne onzijdigheid ondanks en tegen allen weten te verdedigen. Indien Duitsche troepen door Holland zouden willen trekken, zouden zij onverbiddellijk worden tegengehouden. De Hollandsche soldaten zullen met kracht en moed hunne grenzen verdedigen. De uhlanen te Namen, Eene noodlottige misffreep. Eene Duitsche vliegmachien heeft langen tijd over de stad Namen.gezweetd, om den toestaad der forten te verkennen. Het fort van Malonne heeft naar het Duitsch luchtschip geschoten, doch zonder het te treffen. Wat de uhlanen betreft, deze werden op ver-schillige plaatsen gezien, doch bijzonderlijk in de statiën van Houget en van Assese. Te Houyet kwamen de Pruisen inlichtingen vragen aan den statieoverste, doch kregen ze niet. Op hetzelfde oogenblik daagden Fransche soldaten op en de uhlanen slolben op de vlucht. Eenige uren later kwamen zij terug en be-schoten het statiegebouw. Te Assese was de statieoverste in ziin bureel gezeten, toen eentroep van lOOuhlanen aankwam. Deze die het bevel voerde sprorifc met den revolver in dehqndopden statieoverste toe en dreigde hem te dooden indien hij de minste tegen-stand bood. De telegrafische en telefonische tocstellen werden vernield, en de riggels opengebroken ; op het punt van te vertrekken, werden de unlanen gevat door een troep lansiers. Alvorens weg te gaan, reikte de overste der uhlanen de hand aan den statieoverste en bood hem zijne verontschuldiging aan er bijvoegende, dat hij slechts de bevelen zijner legeroversten uitvoerde. Gekwetste officieren en soldaten der uhlanen werden naar het krijgsgasthuis van Namen over-jebracht. Het eerste wat zij vroegen was eten. want zoo verklaarde zij, wij lijden groot gebrek en reeds twee dagen lijden wij honger. Deze die krijgsgevangen zijn genomen ver-klaren allen dat zij beter verzorgd worden dan in het Duitsche leger. Talrijke spioenen in militaire kleedij rijden in aato.rondom de stad Namen en naar de grens toe. Strenge maatregelen zijn genomen ; verscheidene malen daags wordt het « wacht-woord » veranderd. Deze strenge inaatregelen door den staat van oorlog noodig geoordeeld, heeft oorzaak geweest van eene noodlottige misgreep. Baron van Zuylen van Nyvelt de Spandl, geleidde een automobiel van de genie. Langs de baan van Namen naar Luik, dicht bij Lives. stond eene schildwacht. In voile vlucht reed de automobilist door en de baron van Zuylen g*f het wachtwoord aan de schildwacht. Eene patroelje die langs den anderen kant stond. dacht dat de auto het « consigne » niet had beantwoord en gaf vuur. De auto, doorschoten, bleef staan en de sol-daat van de genie, die nevens den baron van Zuylen zat, was dood. Een kogel was hem dwars door het lichaam gevlogen ; baron van Zuylen was in den ruggraat getroflen en werd jn hopeloozen toestand naar het krijRsgasthuis g®" bracht, w^ar hij na enkele uren bezweek. Baron Van Zuylen de Nyvelt was 40 jaar oud, gehuwd en vader van een kind. De Duitschers bij Herstal. De Duitschers zijn erin gelukt, nabij Herstal, eene brug over de Maas te leggen, waarover zij hun geschut hebben vervoerd. Een gedeelte van hetzelve werd in batterij op«:esteld tegenover de forten van Luik, en het andere deel heeft het gros der Duitsche legermacht vervoegd. Jioe het sfaaf met de krijgsverrichtingen in de verschillende landen. Engelànd heeft op dit oogenblik reeds 500 tôt 600 duizend man gemobiliseerd, zonder de nationale reserve en de troepen mede te rekenen welké het kan beslissen naar het vaste land te zenden. Geheel de Engelsche vloot is gemobiliseerd en in de Engelscne oorlqgstatiën is men bereid om met eene machtige vloot eenen slag te slaan. Lord Kitchener is bezigmetheîexpeditiekorpr. te verdubbelen, 'tis te zeggen dat hij een tweede korps samenstelt, dat dezelfde waarde heeft van het Ie en dat in Engeland dienst zal doen binst de afwezigheid van het eerste. Die inrich-ting zal verscheidene weken durçn. De tijdingen uit Rusland ontvangen zijn goed. Eene Noord en (Zuid lijn loopend langs Breèt-Litovsk, vertegenwoordigt zeer goed de huidige samentrekkingslijn der Russische legers. De reéhtervleugel is reeds in Oostelijk Pruisen gedrongen te Evdtkunnen en is vooruitgerukt tôt aan Stallnpônert. De linkervieugel heeft de Stcyt in Galicië overgèstokên en rukt op in de richting van Lemberg. Duitschers en Oostenrijkers zijn in Polen gedrongen, alwaar zij evenwel maar weinif? vdlk in 't gelid hebben Westwaarts der Weichsel. Zij zullen niet gestremd worden in hunne voorwaarts-marsch,vooraleer de Weichsel en het samentrekkingsgewest der Russen, ten Oost^n van den stroom, bereikt te hebben. Dan zal de strijd levendig worden. De Russen, zoo wel als de Duitschersi hebben aï hunne mannen opgerocpen, en dxar în Rusïand al de weerbare mannen eensgezind zijn en met moed oprukken, moet men zich aan het Oostelijk front aan groote, bloedige gebeurtenissen verwachtën. Die zullen ziçh waarschijnlijk rond het.einde ; der maand voordoen. Men zefct dat Oostenrijk twee legerkorpsen ; naar den Rijn heeft gezonden, het 14® legerkorps > • van Insbriick en het 3e van Graz. t Indien zulks waar is, heeft Oostenrijk vol-t komen zijne grens ontbloot langs de zijde vàn Italie. Die Oostenrijksche korpsen vetvullen eene zending welke aan Italie was cpgëlegd in î het pian van het Drievoudig Verbond. Het binnenrukken der Franschen ituElzas-* r Lotharinj^en zal ons welhaast in de gelegenhéid r stellen, het belang der Duitsche legermacht aan t de lijn Mets-Zabern te kunnen schatten en men zal dan ook weten of het gros van hunne leger macht in het Noorden is samengetrokken. Dàt is eene kwestie welke denkelijk reeds opgelost is door de Fransche luchtvliegers en hoogst waarschijnlijk hebben de Fransche legerbenden hunne bewegingen in dien zin geregeld. Men mag verondentellen dat het derde leger-korps van Duitschland van plan is, ten Westen der Maas, aan te rukken tegen het Belgisch leger en dezes bondgenooten. Welke is de belangrijkheid dier Duitsche legers, welke naar Frankrijk oprukken, tusschen Luik en Thionville ? Misschien twee legers, bestaande uit twaalf korpsen, met een of twee korpsen ruiterij ; in het geheel 600.000 man. Het overige van het Duitsche leger is hoogst waar-schimlijk in Lotharingen. Wat er ook van zij, het schijnt zeker te zijn dat Duitschland eenen beslissenden slag willen leveren ten Noorden van Frankrijk. Indien die slag mislukt, iets wat men met meer of min zekerheid mai: voorzien worden, zal de aanvallende taktiek der Duitschers mislukt zijn. Belangrijk berichS Te rekenen van 15 Augustus zullen de meka-nieke graanmaalderijen geene bloem meer mogen afleveren tenzij door tusschenkomst der burge-meesters.Het is dus tôt deze laatsfen dat de belangheb-benden zich zullen moeten wenden om de hoe-veelheden te bekomen die zij noodig hebben. Officiëcle mededeeiingen. In het gouvernementshotel had Woensdag namiddag eene vergadering plaats w^ar de heer gouverneur de pers verzocht het volgende aan de bevolking mede te deelen : Het gruis zal gratis kunnen verzonden worden en die er liggen heeft, moet slechts het ge-meentebestuur verwittigen ; Het fruit wordt reeds in groote hoeveelheld naar Engeland verzonden ; De opbrengst van aardappelen is volgens statistiek zeer voordeelig. Er is in ons land ook geèn nood van kolen. De prijs van het brood blijft bepaald op 32 centiemen. De prijs der kruidenierswaren zal ook bepaild worden ; De heer gouverneur raadt ook iedereen aan in deze omstandigheid, zijn verbruik te regelen, het is te zeggen, niets nutteloos, zooals aardappelen en andere overschot van eten weg te werpen. De prijs der etelijke waren zal einde deze week worden opgegevenen medegedeeld. Belgische vrijwiiligers te Gent. Dinsdag nacht, rond 11 ure, zijn alhier in de statie Gent-St-Pieters, 7200 vrijwilligers uit de dépôts van Mechelen en Lier aangekomen, onder bevel van eenen generaal, twee kolonels, majoor Janssens /an Gent en 16 lagere officieren. De manschappen Werden ondergebracht in de groote zaal van het Feestpaleis, waar een aantal Boy-Scouts» voor het noodigeslaapgoed', busseîs versch stroo, gezorgd hadden. De mannen trok-ken zingend en opgeruimd van de statie naar het park, op den doortocht toegejuicht door de bewo-ners der Kortrijksche poort, welke hun hartelijk toeriepen : «Wij zullen morgen vroeg voor u zor-gen. » En inclerdaad, de bewoners der Kortrijksche-poort en omliggende, alsook van de Heuvel-poort, hadden hun woord gehouden en Woensdag morgend vroeg, zag men langs aile kan ten personen opkomen, niet alleen van den begoeden stand, maar ook werklieden, zoowel mannen als vrouwen, meisjes en jongelingen, geladen met man den, waarin brood en allerhande gebak in overvloed la g. Anderen kwamen toe met toespijzen, dan anderen met keeten bier en koffie en weldra zaten onze jongens op de grasperken te smullen dat het een plezier was om zien. Niets ontbrak hun ; | de goedhartige lieden kwamen maar gedurig toe en hetgeen zij niet konden opeten, werd in den knapzak gestoken. Een landbouwer van buiten de Kortrijksche poort was er toe gekomen met eene neelen wagen peren, die hij met voile manden naar de soldaten gooide. Eene dame deelde aan de soldaten meer dan 3,000 sigaren uit en een tabakhandelaar voorzag onze Belgische vrijwilligers van tabak. Nadat de manschappen zich goed hadden uitgerust, kregen zij bevel dat zij voortaan hunnen intrek moesten nemen in de gewezen kazern van het Ie Jinie, op het St-Pietersplein. en in de kazern Leopold, waar de troepen onzer bezetting in garnizoen zijn geweest. De vrijwilligers met pak en zak trokken dan op, na de menigte te hebben bedankt voor het ; goed onthaal. Strijdliederen zingende en met Belgische, j Fransche en Engelsche vlagjes op het geweer, trokken de vrijwilligers, waaronder van het 3°, 6°, 8°, 9e 11e 12e en 14e Rnieregiment, naar de kazernen, waar zij nu verder zullen worden ge-oefend, om daar de leemten aan te vullen van de regimenten, die in de eerste gevechten reeds erg te lijden hebben gehad. In de rangen der soldaten trof men er van allen ouderdom aan ; er waren jongens die voor-zeker pas 16 jaar oud waren, en ook mannen die meer dan 40 jaar oud telden. Bij de vrijwilligers van het 12e en 14e linie, wareh het meestal jongelingen van Luik en omtrek ; een der vrijwilligers verzekerde dat er in Luik niet een jongeline: was, ^die de wapens niet had opgenomen, om alzoo een blijk te meer te geven van vaderlandsliefde en vooral om hulde te brengen aan dezen die door hunnen moed en dapperheid de plannen van den Duit-schen staf hebben doen mislukken. In de rançen waren er ook personen, die hunne onderscheiaingsteekens, zooals van moed en zelfopofferfng op de borst droegen. Rond den miadag waren aile soldaten in den omtrek der Leopoldskazerne tegen de gevels der huizen gelegerd en wederom werden zij door de bewoners der Van Hulthemstraat, Laurent Delvauxstraat en andere straten te goed gedaan. Van deze vrijwilligers zijn Woensdag avond om 0 ure, 750 man in de kazérne der iansiers, Brusselschestraat, gekazerneerd geworden. Zij zullen hunne voeding ontvangen uit de volkskeukens en de vervoeraienst zal de ketels met soep aanbrengen. TE LUIK De strijd rond de forten van Luik, die gebom-baideerd werden en den vijand goed beant-woorden, is hernomein. De Duitsche troepen hebben,zich in beweging gësteld om de Maas over te trekken. Te Lixhe werd eene brug gemaakt om de troepen en het «eschut te laten over^aan. Het is ook mogelijk dat de Duitschers stroom* opwaarts over de Maas willen. want men signaleert een aantal konvois die de rechterzij nemen van Engis. De Duitsche voorwacht wordt daarin belem-merd door de versterkte positie van Luik. want de forten beschieten de wegen van Duischland nair Luik, beschieten ook de tusschenwegen J der forten en beletten het gros der artillerie en geheel den vervoerdienét van het Duitsch leger. De Duitschers zijn daardoor verplicht geheel h de positie om te zwenken en op deze wijze wordt de aanval van wege de Duitschers gestuit. ( Woensdag kwam te Luik de tijding toe, dat I de Duitsche officieren te Cointe, in het klooster der Zusters van het H. Hart, hunne tent hebben S opgeslagen. ( Uit vrees van overvallen te worden, hebben I zij ijzerenwegbilden geplaatst, die met ijzeren- ( pikaraad zijn vastgemaakt. 1 De stad is zeer kalm en de Duitschers schijnen 1 allerminst op hun gemak. De spioenen Men bezat te Gent de overtuîging dat er ( ergens nog een telegraaf zonder draad werken ( moest. Woensdag mor/rend is de vogel op zijp ' nest geknipt. Ziehier in welke voorwaarden : In eene strsat, nabij den gewezen Dierentuin, < konden de bewoners Dinsaag avond niet slapen door een voortdurend tik.... tik.... tik.... Dat j moest de werking zijn van een telegraaftoestel. ] De burgerwacht werd verwiitigd. ] ÎVIaar, daar de militaire schiklcingen verbiedeD vôôr 4 ure 's morgends in bijzondere huizen te drihgen, zoo moest er gewacht worden. Het was 1 dus juist 4 ure, toen de heer policiekommissaris 1 Morael, een brigadier, een agent en een sergeant < der burgerwacht. de huiszoeking begonnen. Zij drongen recht door tôt de bovenste ver-dieping- en vonden daar inderdaad het reeds ver- j scheidene dagen gezochte toestel. De draden ; waren bevestigd van het dak afin een der ] telegraafpalen van de Muinkkaai. De bewonei van het huis, een Engelschman, werd gevangen genomen. Of hij in dienât stond van den vijand» zal door 1 den krijgsraad onderzocht worden 5 De spioenen die in de kazerne van St-Pietersplein, te Gent, ( opgesloten zaten, werden Woensdag morgencî vroeg met een celrijtuig naar hèt gevang gevoerd. Tôt hiertoe werd geen enkel Duitscher ge-fusilleerd. De krijgsraad is nog niet vergaderd. De dagbladen. Het «Journal de Gand» meldt dat, door 1 het sluiten der werkhuizen waar het gedrukt wordt, het blad tijdelijk niet meer zal ver-schijnen.De misnoegdheid der Beiersche soldaten. Men verzekert uit goede bron dat talrijkn Beiersche soldaten en zelfs officieren uit hunne regimenten wegloopen. Zij weigeren het vrede-lievend Belgie en zijne volkseezinde koningin , Elisabeth van Beieren te bestrijden. Een heldenfeit. In het krijgsgasthuis te Gent wordt op di* oogenblik verpleegd kommandant Gabriël van het tweede linieregiment. Zijn ordonnais, die hem het leven redde verzorgt hem. Ziehier hun .geschied^nis- Kommandant Gabriël was in gezelschap van zijn ordonnans, per rijwicl, toen hij nabij Thie-nen door eenen Duitschen kogel werd getroffen. Aan het been gekwetst stortte hij neer. Twee Duitschers daagden op om hem aan te : houden of te dooden. 1 De ordonnans schoot op de Duitschers en eer dezen van hunne verbazing waren bekomen, had de ordonnans zijn overste op den rug genomen < en vluchtte er per rijwiel mede weg. In het Land van Waes. Dinsdag namiddag brachten wij een bezoek aan de gemeente Haesdonck, gelegen in het hartje van ons Waesland. De anders zoo rustige gemeente is nu vol leven en beweging. Tusschen Nieukerke'en Haesdonck liçt een der forten, deel uitmakende van de versterkiog van Ant-werpen. Wie vroeger rond deze versterking kwam, zou er zich nu niet meer bekennen. Duizenden boomen heeft men tôt op een meter van den grond afgezaagd ; de huizen en hofsteden ' heeft men afgebroken of in brand gestoken ; loopgrachten vindt men hier en daar gegraven. Wij waren ooggetuige van het volgende feit : ; Een landbouwer werd van wege de militaire overheid verzocht huis en stallen te ontruimen. ( Hij deed dit en ging met zijne beesten een half uur verder bij een familielid wonen. Nauwelijks ; waren de dieren er gestald of er kwam bevel dat ook deze hoeve moest geruimd worden. Een uur 1 later stonden stallen, schuur en huis in brand. 't Is droef om zien hoe honderde onschuldige kinderen, niet beseffende welk gevaar het vader-land bedreigt, in uitbundige vreugde het fruit 1 bemeesteren dat hun van de neergehakte boon^ gaarden toelacht. De bevolking is vol geestdriir. Na den oorlog keeren wij naar ons plekje grond teruç, zoo hoorden wij een landbouwer zeggen, om het met nog meer liefde te bewerken als j vroeger. Wat men te Haasdonk ziet, ziet men ook te Steendorp, te Kalloo, te Melsele en in vele andere gemeenten rond Antwerpen. Te Lokeren. Dinsdag namiddag, werd er in onze gemeen- 1 teraad een krediet gestemd van 20000 franken, ten einde de noodlijdenden : vrouwen en kinderen, door den oorlog beproefd, ter hulp te komen. De stad zal eene groote hoeveelheid rogge aankoopeu. De landbouwers onzer streek toonen zich zeer milddadig voor de armen. Zij vragen van hunnen kant dat men de vruchten te velde zoude eer-biedigen.Aile samenscholingen zijn verboden en de herbergen worden streng om 10 uren gesloten. Onze burgerwachten, ten getalle van 150, be-waken de spoorlijn Gent-Antwerpen. Talrijke vrijwilligers bieden hunne diensten aan, aan de burgerwacht. Van wege de omliggende gemeenten, zijn er alhier in de kleedermagazijnei1! eene groote hoeveelheid blauwe kielen besteld.' De stad Lokeren heeft bij het leger meer dan 1000 inboorlingen. LIJ8T DER GEKWETSTEN De volgende soldaten worden in het hospitaal van den H. Thomas, Vlamingenstraat, 1, te Leuven verpleegd : Van de Kerchove Louis, Brugge ; Salambier, Rousselare; Moens, Hamme; Van Oldenhoven, Aalst ; Debeer, Gent ; Van der Borcht, Ieperen ; De Jongh, Brugge ; Roete Richard, Evergém ; De Keyser Achiel, Quaremont. Worden verzorgd in de ambulancie Nr 39, Laekenstraat, 79 Brussel : Bracke August, Drongen, (311.) Baert Arsène, Ronse, Deworp René, Ledeberg, Van Driesche Polydoor, Sint-Nikolaas (Waas). In de ambulancie Brialmont bevinden zich : Fr. Tillemans, 12e linie ; R. De Smedt, 1* jagers levoet ; A. Thérasse, 9e linie; O. Descamps, 12e linie ; Th. Van Elssen, 9° linie; F. Schooten, 9e linie ; A. Nolet, 9e linie ; V. Carlier, 9° linie ; E. Minne, 29e linie ; P. Castelin, 9e linie ; R. Dumont^ Ie jagers ; N. Pourbet, 11® linie ; G. Piaet, 2c lanciers ; F. Vars, 14° linie ; E. Smee-sters 3e lanciers; Vercusen, 9e linie; H. Augustin 11e linie ; Van Meenen, 9e linie ; L, Arbaletier, kapitein-kommandant, 3e jagers. In het hospitaal der Lumoensstraat te Brussel evinden zich : F. Bongam, 1° j. v.), Theod. Van Oudhenove L2e l.),H.Oosterlinck (le j.v.),K.Noesels (Ie j.vj, Lejeune (12e 1.), W. Vanderveken (11® 1.), Km. randersmissen (11® 1.), J. Grégoire (9e 1.), j. Icrapen (34e ].), a. Grand-Ry (12« 1.), L. Ci ,35 14e 1.), A. Perminck (9e l.), V.Distatte (14e 1 ). A., .efevre (31e 1.), F. Bastien) 9e4.), P. Van H.He Llel.), L. Hommelen (sergant-maj. art.), F. D-r-:indere, E. Bassette, G. Van Hersurnkel, P. ./agace (12e 1.), Louis Kestrens' (9e 1.), Urb in /an Wechelen (29e 1.), Nim^geers (llel.J.Mau* ice Hanard (11e 1.), Lieyen De Maesschalk 29e 1.), Vital Barbieux (20e 1.),'Désiré Demcy 29e 1.), Aimé Raek (12e 1.), Cqnstant Dekuop trein), Arm. Bonnevalle (9e 1./, Theod. Zeg<n$ 11e 1.), André Detré (4e j. v.), Frans Baes en rheod. Dusauçoit (5e j. v.) De volgende gekwetsten werdeh riaar Gc/it >vergebracht, in net krijgshospitaal : Ferd. Moens (29« 1.), Guil. Van Mehlder (llp ' , ozef Fréson 14® 1.). Henri Pauwels (12e ).), ^eo Marckx(12el.), Franc Buggenhout(lech. p.), -lektor Verlon, Gabriël Golman, Marcel Hirtoil, Ferdinand Van Sprauw, Karel Roulens (25e i.) Te Schaarbeek : J. De Smet, 5e lansiers ; G. ^laessens. 29e; R. Platteau, 9e; J, Burlet, Ie iag. e voet ; E. De Bruycker, 9e ; T. Keppens, 1 ; 5. Degavre, Ie j. te voet ; H. Degrànde, 9'- ; Van der Eycken ; F. Luysterborgh, 9« ; Gooris, 9e ; A. Salade, Ie j. te voet ; A. Sproe-ants, IIe; F.Vandermeulen, 31e; D.Van Assch?, !9e ; E. Léonard, 34e ; J. Devis, 12e ; I. Kinder-nans, 5e art. ; Th. Meskens, Ie j. te voet; J.-fe. François, 12e ; P.Van Belle, 9e ; M. Dupont, 29e ; /an Isterdael, 12e ; A. Van Acker, Ie j. te roet i VI. Dereme, Ie j. teYoet: B. Wittebroodt, 29e; Behiels, bereden geschut* Antwerpen; R. Branckaert, Ie j. te voet ; J. Benacts, 14e ; V. Pierquin, 9e ; T. Kuiz, Rood Kruis ; A. Durvaux, Ie j. te voet ; Schellemans, id.} Van Dicke, 12e ; j. Stevens, 29e ; L. Smits, art. gr. 14e brig. ; G. Somers, 14e ; G. Vanhove, 12® ; G. Gaétan ; C. /anderbuut; J. Masurelle; L. Springel ; E. Eorfs ; F. De Schuyter, 11° ; E. Dubois, 12°. Slechts weinigen hebben erge wonden bekomen. Eenigen hebben reeds het hospitaal verlaten. In het Paleis van Justicie te Brussel : Edm. De» Uock, Waasmunster ; Cyr. De Meyjer,Vijve-Sint-Baafs ; Leop. Van Steen, Basel ; Kam. Defranck. iVevoïgem ; Léo Nieuwborg, Denderwindeke» In het Gesticht St-Stanislas, te Bergen : Ern. Laurent, l°j. ; G. Beckers, 11® 1.-; P. Huyghe, 1e lans. ; A. Bauthier, Ie j. ; A. Clément».29® 1. : K. Cuyt, 11® I. ; R. François, 21®1. ;'J^ Geeraerts, L4c 1. ; G. Parmentier, 12® 1. ; H. Deleuze, 14® 1. ; P. Vansintjan, 11® I. ; L. Boelst 12® L , In het burgerlijk hospitaal te Bergen : Theof. Dostenre, Wevelgem. Ile 1. ; A. Deneyer; Sint->Jikolaas, 12e 1. ; F. Grootaert, Assenede, 11® 1. ; [. Van Kerkbrugghen, Antwerpen, 9® 1. ; Th.Van 1er Keelen, Geeraardsbergen, 9® 1. In het Atheneum te Bergen : J. Ghesquière en P. Roselaer, 9e 1. ; Fl.SchoIlaert, J.Vandenryck, M. Bouque, V. De Vogelaer en J. Mertens, 11® 3. Eenigen hebben reeds hunne regimenten ver-poegd.Drie Fransche officieren iwamen Woensdag morgend aan Gent-Zuid-îtatie, per auto ; daaronder een koloncl, TOn het jg linie uit Frankrijk. Het volk zong de « Marseillaise » ; de officieren jewqzen de eer- 't Was een gerqep van « Lîveu ie Franschen I » :- .i i Groote overwinning der Franschen jn Efeas. De Fransche troepen zetten hunnen over-vinnenden tocht in den Eizas voort : De Franschen waren over gansch het front in lanraking met den vijand en gaven bewijzen van mwêerstaanbaren moed en dapperheid. In de Vogeezen, te Spincourt, hebben de Duitschers op 10 Oogst 's avonds, de Fransche raorposten aangevallen, die eerst voor den djand terugtrokken, maar daarna aanvallend iptraden met ondersteunirig der roserve Ile Duitschers werden met zware verllezen îeruggeslagen. De Fransche artillerie vernielde eene Duitsche jatterij. De Franschen maakten zioh meester 7an 3 kanonnen, 3 mltraljeuzen en eeue groote hoeveelheid sohletvoorra&d. De Duitsche ruiterij -regimenten welke ieel namen aan den strijd, hebben neer treel geleden. De Franschen zijn vol geestdrift. Overal waar :ij verschijnen, worden zij geestdriftig1 door de îevolking ontvangen. 3.000 Uhlanen te Hassslt. Uhlanen die in de Nationale Bank 2,017,000 fr. în in den post 7,000 frank gestolen hadden, verden door onze ruiterij uiteengeslagen eu juiten Hasselt gedreven. De toestand Woensdag avond OfHcieel werd Woensdag avond in het □ainisterie van oorlog het volgende medegedeei d : De aftochtsbeweging der Duitschers gisteren begonnen neemt langs om meer toe. Geen enkele verdereinîichting werd vernomen. Na acht dagen oorlog Beschouwen wij den toestand na acht dagen oorlog. De Duitsche legerbènden ledên over-groote verliezen. Zij worden rond Luik opge-houden en geraken slechts met de groot-: !e moeilijkhoden over de Maas. Het Belgische leger staat tegenover hen. Langs de Ourthe trachten zij zich te vtr-sterken.In Luxemburg wachten zij deti aanval af. la Lorreinen eveneens. De eerste Duitsche aanval die langs ons land moest plaats hebben is in duigen geslagen. Door de Belgen gestuit I Na 8 dagen oorlog, zijn de overainniars van Sedan, wier rossen reeds Chàmpagn* en Picardie moesten bestormen, temauwernood in Belgic gedrongen. Frankrijk had den tijd zijn krijgsplau te veranderen. Engeland kon zijne eerste hulptroepen zendea. Van nu af is de weerstand in ons land degeliik ingericht. De weg door BelRië fa verîperd. Duitschland heeft gevoeld dat dt zege hem verlaat. De Tijaqd hoopt nog, maar is ook door vrees

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods