Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2246 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 March. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p55db7xh5k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zater-en Zondag 21-22 Maart 1914 Prijs per nommer : 5 csntiemen 45e jaar, Num.1 67 releioon 604 FONDSENBLAD Telefoon «M AANIiOSDKilSGBK : Voor aile aankondiginsen wenda men zich ten buteelè vaa net blad —o— KETELVES1, N'um. 16, te CENT. VLAAMSCH LAND JHCandel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCH IJNEN DE ÀLLE WERKDAGEN % IMSt'IlRIJVIlfiSPHUS VOOROP BETAALBAAR: Per jaar tr. I &,<)« Per halfjaar '. . . » »,Oa» Per drie maandèn » *,©• Voor herber>riers : fr. 1 ®,0<î; fr. G,5ît ; S,50. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij ta »oegea SEETIQEi XJITG-AVTg ! Gest - 18, ïetelvost, 18 - fient ■à 'marin—*■ rrarn—mrnr r —utut -m -m»w11—irnar, n—nMiBfMI ÎDe aankondisineen worden eeplaatst per regel «an fr. 0.40. ■— Reldamen onder het stads | nilws? p«regel fr. # .©O. - Begiafenisberichten voor GENT, 21 MAART. jSto&flpnjffij Overzîcp De toeâland in de Balkans. IN HET ALBANEESCH KABINET. Men raeldt uit Durazzo : Mebdi Bey Fracheri, gouverneur van Durazzo, vervangt als lid der internationale kontrool-kommissie, Mufid Bey, die minister van justicie benoenid is. DE KWESTIE VAN EPIRUS. M. Forestis, gouverneur van Epirus, in ver-vanging van M. zographos, is tijdelijkte Athene. Hij verklasrt dat het hoogst noDdig en drin-gend is dat al de mogendheden zoo rap mogelijk antwoordenop de Grieksche voorstellen. Inderdaad, de bewegins breidt zich meer en ineer uit. De gewapende bewoners van Epirus vormen een kontingent dat «educht moet worden onder meer dan een opzicht. De Grieksche regeering welke zeer streng is ten opzichte der omcieren van het regelntatig léger, die geneigd zijn zich bij de cproerlingen aan te sluiten, zou wel kunnen overm.md worden door de berustende werkeloosheid der mogendheden en daardoor zou haar toestand netelig kunnen worden. En wat zou de Grieksche règeering moeten aanvangen, indien zii'zich bevond voor eene bôlangrijke gewapende macht bestaande uit bewoners van Epirus, aangevoerd door ge-oefende, ondervinaingrijke Griekscheofiîcieren?! De groote kwestie is, dat het Drievoudig Verbond en de Drievoudige Verstandhouding zich onverwijld t'akkoord stellen en hunnen wil opdringen aan de bewoners van Epirus, want van de regeering van Albanie is er maar weinig te verwachten, daar zij geene middelen bij de hand heeft om haar wettelijk gezag te doen eerbîedigen. ERGE TOESTAND TE KORYTZA. Men telegrafeert uit Korytza aan de Ilestia dat de bloedige ontmoetineen tusschen de Albaneezen van dag tôt dag menigvuldiger worden, vooral in het Noorden van dat distrik t en dat de partijgangers van Essad Pacha, tal-rijker en beter gewapend dan dieçene van Kemal Bey, overal de bovenhand hebben. Anderzijds wordt verzekerd, dat de kristene bevolking, volgens diezelfde mlichtjngen, het voorwerp zijn van geweiddaden en buitensporig-beden van allen aard van wege de muzulmannen. BULGAARSCHE AANVALLEN TEGEN GENERAAL FITCHEF. Men meldt uii Sofia : De medewerking van generaal Fitchef, aan het socialistisch blad Kambana, berokkent hem «eweldiRe aanvallen van wege de ininisteriëeleorganen. 't Is dan ook zoo dat de « Vetchergna Pochta » in scherpe bewoordingen de dadeliike verwijde-ring eischt van den generaal uit de 'rangen van het Bulgaarsche leger, terwijl het blad « Bulgaria » verklaart dat het feit, dat een Bulgaarsch opper-officier mëewerkt aan een socialistisch blad, eenen onduldbaren aanslag daarstelt tegen de waardigheid van het le«er, en vergt dat de regeering dadelijk eenen maatregel neme om de werking van dien officier onschadelijk te maken in het leger, VOORSCHOTEN AAN DE TURKSCHE SCHATKIST. ' Uit Konstantinopel wordt gemeld dat het bestuur van de openbare schuld aan de Turksche schatkist eene som van 250,000 Turksche ponden heeft voorgeschoten. UIT HONGAEIË. DE KAMER VAN VOLKSVERTEGEN-WOORDIGERS TE BUDA-PESTH. Gisteren hadden er in de Hongaarsche wet-gevende Kamer gcweldlge besprekingen plaats over de nationaliteiten. Sprekers voerden eene geweldige taal tegen liet Drievoudig Verbond. De gewezen minister Polonvi sprak eene redevoering uit, waarin hij giaaf KarolyiS bedanktein naam der oppositie, omdat hij eene politiek had ingevoerd tîericht tegen diegene van het Drievoudig Verbond. Daarna verklaarde M. Polonyi, dat de politiek van het Drievoudig Verbond zeer nadeelig is voor de politiek van Hoùgarië en hij deed lezing van een artikel der Novoye Wremiya tvaario gezegd wordt dat Rusland zeer intieme betrek-kiDge zou kunnen hebben, met Hongarie, itts wat zeer wenschelijk en mogelijk zou zijn indien de oolitiek van het Drievoudig Verbond zulks niet onmogelijk maakte, Het einde dier redevoering werd gekenmerkt door luidruchtige toejuichingen en uitbundig bravogeroep nitgaande van de ledenderoppositio. VIT ITALIE. HET NIEUW MINISTERIE. Het nieuw kabinet is.samengesteld zooals wij het gisteren hebbon medegedeeld. Aller-n de minister van oorlog moet nog gevonden worden, *vant generaal Spingardi, na zijnen geneesheer geraadpleegd te hebben, heeft aan M. Salandrâ laten wéten, dat zijn gezond-heidstoestand hém niet toelaat het àmbt van minister van oorlog waar te nemen. M. Giolitti en de aftredende ministers hebben gisteren een afscbeidsbezoek gebracht aan iConing Victor-Emmanuel. Heden zullen de Jeden van het nieuw kabinel den gebruikelijken eed afleggen. De we'gevtnde Kamer zal denkelijk den 28 Maart bijeengeroepen worden. Ha le lolp funnHB. Daar was een tijd, nog niet lang geleden dat de Belgischegeuzenpers wees op Frank rijk, als op een land wiens voorbeelden wi dienen na te volgen. En die geuzetiper: zuchtte verlangend naar den oogenblik, da men die voorbeelden in België zou kunnei navolgen. Die voorbeelden, zoo uavolgenswaard waren vooreeist de scbeiding van kerk ei Staat, met de inpalming door den Staat val de kerkelijke goederen, — dus wettelijk diefstal ; — dan de ontbinding der klooster orden, met wederom, de inpalming de kloostergoederen en het sluiten van duizen den vrije schoien. Die wettelijke diefstal van kloostergoede ren ging een miljard opbrengen — de echt opbrengst isschier niets geweest ; een groc deel is aan den striikstok blijven hangen. Sommige Vereffenaars hebben zich vooraf gezegend waarvoor er dan ook in den {)ak zijn terecht gekomen. De gebeurtenissen van den huidigen dag bewijzen niet dat sedert den wettelijken roof van kerk- en kloostergoederen, sedert het uitdrijven van kloosterlingen, het sluiten van godsdienstige schoien, het peil der openbare zedeiijkheid in Frankrijk ge-stegen is. Over enkele jaren deed de bende van Hazeb.-oek van zich spreken; vier harer leden lieten hun hoofd op het schavot ; over twee jaren was de Bonnotbende aan de dagorde. De misdaden dier twee njoordenaars-groepen, evenals deze der Parijzer apachen lieten toe te schatten hoe laag het peil der zedelijkheid gezonken is in sommige lagere k'assen der Fransche samenleving, doch meri kon hopen dat het beter gesteld was in de hoogere kringen, welke het bestuur in handen hebben en den toon geven. Heîaas ! de gebeurtenissenderlaatste acht dagen met de onthullingen welke zij mede-brengen, zouden ons wel doen denken dat ' het bederf in de hoogere klassen van Frankrijk ten minste zoo erg is als in de lagere; hoewel het zich niet altijd uit op dezelfde brutale wijze. We zullen niet veider aandringen op de ijselijke politieke moord van eenen dag-b'adschrijver door de vrouw van eenen minister. Niematid heeft het recht zichzelven te rechten in de samenleving — dat had Madame Caillaux niet mogen vergeten. Hare daad is even uitzinnig als misdadig. Madame Caillaux heeft een einde willen stellen aan de aanvallen tegen harén man ; — zij heeft juist het tegenovergestelde doel bereikt. In p!aat9 van haren man te redden en hem te doen genieten van eer en fortuin, heeft zij zijne politieke loopbaan afge-sneden ; — zijn politiek leven gedood. In plaats van rondom hem volledige stilte tedoen heerschen,heeft zij aile monden doen spreken, en al de geheime berekeningen, plannen en eerloosheden aan het licht doen komen. De revolver van Madame Caillaux heeft den heer Calmette gedood, maar tezelfdertijd heeft hij het politiek regiem dat Frankrijk beheerscht, doodelijk getrofïen. De vlam van hare revolverschoten hebben licht verspreid en doen zien in welken afgrond van schande, oneer, rechtmisken-ning, rechtverkrachting de Fransche politiek geleid wordt. De prokureur-generaal Fabre verklaart plechtig dat bij door ministers is verzocht, gedwongen geweest, te maken dat een zwendelaar, die 'roor 70 miljoen bedrog heeft gepleegd, aan het gerecht en zijne rechtmatige straf ontsnapte. Die prokureur-generaal betreurt dat hij, op bevel van ministers, aan zijne plichten van magistraat is te kort gebleven — hij noemt verscheidene andere magistraten, die na aauteekening van verzet, met hem hebben medegedaan. Een eokwest is geopend geworden cvei de zaak, het was voorgezeten door den heer Jaurès, socialistischen hoofdman, maar dat enkwest heelt het voile licht niet verspreid ; het heeft meer gediend om de zaak in den doofpot te steken. Hooggeplaatste mannen verklaren dat zij, op bevel van ministers de waavheid hebben verzwegen en gezegd wat niet de waarheid was. Wij hebben gezien dat een minister heeft houden staan dat het verslag van den heei prokureur-generaal niet bestond totdat de heer Barthou dat stuk voor den dag haaldt en atlas. Ziedaar dus een minister die in volls Kamer liegt ! We zien nog dat de oud-minister Cailiaui beschuldigd wordt, de belangen van Frankrijk verraden te hebben in de zaak var Agadir, terwijl hij zich uitgaf als de best< der patriotten. Kortom wij zien op den huidigen oogeu blik dat een aantal menschen die de hoogsti bedieningen bekieeden in Frankrijk, be kennen dat zij eenvoudig omgekochter en gemeene leugenaars zijn. Ware het niet dat de revolverschoten var ' Madame Caillaux het leven van eener mensch hebben gekost, we zouden mogei 1 zeggen dat Frankrijk gelukkig is dat d kanker waaraan het lijdt, is blootgelegd. Overstoominjen. Opnieuw is ons land eh ai.dere doc r overstroomingen geteisterd, vooal in Viaar deren laugs de Neerschelde is de ram groot. Het is de tweede maal in S jaren dat d e watersnood zeer groot is in deze streel >t telkens door het doorbreken van dijken. In 190G, ook in Maart was het vooral de gemeente Moerzeke alsook Hamme die zeer beproefd wetd. Nu hebben de Scheldedijken te Moerzeke wederstaan. Ze zijn integendeel doorge-broken te Berlare op den linkeroever der Schelde tusschen Appels en- Schoonaarde op den rechteroever op elf plaatsen, en te Ivwatrecht op twee plaatsen. Het is vooral te Berlare dat de overstroo-ming groote schade heeft aangericht, aatige-zien op den linkeroever de streek lage landen langsheen de Schelde zeer breed is en dicht bewoond. Op den rechteroever is de stfook lagen grond maar smal, en ten hoogste 200 meters breed; zij bestaat vooral uit weiden,in welke weinige of geene huizen staan. i Te Wetteren is het water berhaaldelijk over den dijk geloopen. De heer minister Helleputte heeft zich naar de geteisterde plaatsen begeven en heeft beloofd spoedige maatregelen r.emen die afdoende zullen zijn. Deze overstroomingen der Schelde bieden dit bijzonders aan, dat zij zich nu veel dikwijlder beginnen voor te doen dan voorheen. Reeds van in September,tijdens de hooge tij werd de Groote Aaid te Wetteren over-stroomd, hoevvél het weer dan niet bijïonder onstuimig was. De vraag dient dus gesteld te worden of het water in de Schelde nu een hooger peil bereikt dan vroeger het geval was. Men zou het wel moeten gelooven aange-zienmen vroeger den dijk aan Jen grooten Aard hoog genoeg moet gemaakt hebben om het water zelfs bij de hoogste tij tegen te houden. In 1906 heeft men veel gesproken over het gebrekkig onderhoud der dijken en ook van een beter toezicht over dezelve. Zou deze niettwe ramp moeten doen gelooven dat het betere toezicht niet is gedaan geweest ? Men zou het bijna moeten aannemen. De herstelde dijken te Hamme en te Moerzeke hebben wederstaan ; wij hebben niet gehoord dat dijkbreuken voorgekomen zijn in de Polders rond Terneuzen en Hulst. Die zijn nochtans aan veel giooter geweld en gevaar blootgesteld dan de dijken langs de Schelde tusschen Dendermonde en Gent. Bijgevo'g is er wel middel om dijken te maken welke aan het water kunnen wederstaan. De zaak is dat de dijken meestal moeten onderhouden worden door de (t wateringen » of bijzondere eigenaars en dat deze orei het algemeen niet gaarne groote kosten doen, noch voor het onderhoud, noch voor het kuischen van « watergangen », of beken, ol kommen waar het water voor de sluizen moet samer.komen. En « eens geldt 't al ') er komt een oogenblik dat de dijk begeeft, of dat het water niet meer weg kan en dan staat men voor groote kosten. Dan wordt de hulp van den Staat en de provincie ingeroepen, en deze moeten wel tusschenkomen, indien men den grond, op het watei veroverd, niet wil zien verloren gaan, wat strijdig zoo zijn met het algemeen belang. De Staat en de provincie hebben dus een rechtstreeksch belang bij het goede onderhoud der dijken, en het ware maar redelijk dat zij een streng toezicht over dezelve uitoefenden. Beter ware het misschien nog indien men het op de eene of andere manier kon schikken dat de Staat eigenaar van de dijken werde en bijgevolg met hun onderhoud belast. Dijken toch zijn beschultingen van algemeen belang als men ze al te zamen neemt. Indien de dijken allen moesten onbruikbaar worden, dan zou de Staat groote sommen aan belastingen verliezen en het ware nadeelig voor de algemeenheid, indien de landen en weiden, nu door dijken beschut, weer de prooi van het water worden moesten. ; Ziedaar eene kwestie welke door de openbare op ernstige manier dient onderzocht te worden. H><© Senaat. Zitling van Vrijdng 20 Maart iqiÇ- Voorzitterschap van M. Baron de Favereau, i HET PENSIOEN DER MIJNWERKERS ; M, Libioulle komt terug op de opmerkingei welke hij gisteren maakte en sluit zich aan bi. het amendement Mabille en Maroille. M. J. B. de Ghellinck verdddigt de besluit selen van zijn verslag en verwerpt 't amendemeû Mabille en Maroille. M. Haxkez en Mgr Keesev sluiten zich aai bij de amendementen van bovengenoemdt r heeren. M. Coppïeters spreekt eene iedevoeriug ui D ten voordeele der amendementen Mabille e; ^ Maroille. M. Max Hallet. — Ik hoop dat de Senaat he e amendement nUt zal verwerpen welk door d Kamer met zulke groote ineerderheid wer •' gestemd. iM* De zitting wordt om 5 urc geheven. DE KAMER Zittinç oan Vrijdag 20 Maart iqiÇ. Voorzitterschap van M. SCHOLLAERT. De Zondagrust. M. Woestk. — De wet waarbij de Zondagrust wordt ingesteld voor de bedienden van nijver-heids- en handelsonderneiningen, wordt onge-lukkig zeer dikwijls ontdoken. In veledier inrichtingen worden er des /Sondais hulp of plaatsvervangende bedienden gebezi^d die reeds eene geheele week elders gewerkt hebben. Dat mag niet geduld worden. Het is noodig verandering te brengen aan dien staat van Daarom wordt voorgesteld artikel 2 der wet van Juli 1905 te wijzigen als volgt : Het is yer* boden des Zondags een personeel te gebrui«œn dat geen deel uitmaakt van de familie des mjve-raars of handelaçrs, tôt aan den 3en graad. Er zijn handelaars die des Zonoags winkel-juffers of beter jonge meisjes in dienst hebben van 8 ure tôt 's middags. Men zou aan de winkeljuffers minstens eenen dag verlof per 14 dagen moeten verleenen. M. de PoNTiiiruEs. — Vele winkeljuffers moeten te lang we rken in de magazijnen. M. Buisset. — Het is onmogelijk te verbieden extra-bedienden te bezigen. M. Ant. Delporteex Franck sluiten zich aan bij het ontwerp neergelegd door M. Woeste. M. Hubert. — Ik hoopdatde Kamer eensge-zind dat voorstel zol stemmen, gelijk zij vroeger de wet zelve stemde. , , Het eenig artikel van het wetsvoorstel wordt gestemd door llSstemmen tegen 1 en 8 onthou-dingen,VERDRAG TUSSCHEN DEN STAAT EN DE PRINSESSEN. Men bespreekt het verdrag tusschen den Slaat en keizerin Charlotte en de prinsessen van Belgie. M. Féron maakt voorbehoudingen voor wat aangaat de nationaliteit van prinses Charlotte. M. Carton* de Wiart. — Gij moogt ten voile gerustzijn. M. Royer. — De socialisten zullen zich bij de stemming onthouden om te protesteeren tegen eene fortuin welke verkregen werd door schelm-stukken en fopperijen in Kongo gepleegd ten nadeele van België en van Belgen. Wij willen ook door ons te ontnouden, protesteeren tegen het toekennen van 18 JL/2 miljoen frank aan de piinsessen van België, die er geen het minste recht op hebben. M. Carton de Wiart. — Ik geef akte van zijne verklaring aan M. Royer, aan wien ik de verantwoordelijkhHd laat zijner vooç onze prinsessen kwetsende bewoordingen. Ik hoop dat de Kamer tegen die woorden zal protesteeren door eensgezind het verdrag te stemmen. , 4 Het verdrag wordt aangenomen door 78 stemr men tegen 33 onthoudingen. BEGROOTING DER IJZERENWEGEN. Die begrooting wordt aangenomen door 69 stemmen tegen 33 en 3 onthoudingen. NOTARisKLERKEN. Men vat de bespreking aan van het wets-ontwerp betreffende de Zondagrust voor de bedienden van notarissen, pleitbezorgers, deur-waarders, enz. M. Buisset bestrijdt het wetsontwerp. M. Van Cauwenberghe (verslaggever) ver-dedigt de besluitselen van zijn verslag. M. MECirELYNCK bestrijdt het wetsvoorstel. M. Carton de Wiart verdedigt krachtdadig het wetsontwerp. M. Tibbaut bestrijdt het voorstel omdat alleen de klerken der groote steden daar baat zouden bij vinden, de klerken op den buiten toch niet werkende des Zondags. De zitting wordt om 5 1/2 ure geheven. ALLERLEI. Altijd 't zelîde. — Vooruit die nog al sterk in nesten zit met den moord op den heer Calmette heeft toch den moed partij te kiezen voor de moordenares, Madame Caillaux. Dat ligt in zijnen aard, In de zaak der Parijzer Kommune heeft Vooruit reeds laag partij gekozen voor de moordenaars en brandstichters, evenals Vooruit gepoogd heeft de moordenaars te verschoouen die te Brussel eenen priester hebben vermoord en te Neder-Over-Hem-beek, gepoogd hebben den pastoor te ver-moorden.Volgens Vooruit is M. Calmette de groote schuldige — hij moest maar M. Caillaux niet aanvallen. Vooruit vraagt niet of de aantijgingen tegen M. Caillaux gegrond zijn of niet — men moest er maar over zwijgen, daarmee uit. Vooruit isook kwaad op den heer Barthou, die het verslag van den prokureur-generaal Fabre heeft afgelezen nadat Minister Monis gezegd had dat het niet bestond. Vooruit vraagt niet, of dat stuk bestaat en waarheid bevat of niet, maar, zegt hij : de heer Bai thou moest dat niet hebben afgelezen of bekend gemaakt. 't Is verstaan ! als de roodjes of hunne vriendekens iets mispikkeld hebben:zwijgen is de boodschap. Men mag de vriendekens niet stooren als ze leute en plezier maken ! Dat is de nieuwe zedeleer ! Waterloo. -- Het /al toekomendejaar, den liri Juni 1915, ho'nderdjaar geleden 2ijn dat Napoléon I, keizer der Franschen, te Waterloo veislagen werd, gevangen geno-men en naar let eiland St-Helena, in den Atlamischen Oceaan verbannen, waar hij in 1821 overleed. De Engelschen hebben^ zooals men weet eene groote voorliefde en eenen grooten eerbied voor Waterloo en jaarlijks trekken duizenden Engelschen, als een soort bede-vaartgangers naar het vermaarde slagveld. Eeri komiteit is nu tôt stand gekomen om geld bijeen te zamelen om te Watetloo rondom deu heuvel waarop de Leeuw zich verheft den giond aan ie koopen, ten einde i te kunnen beletten dat die grond als bo'uw-grond verkocht worde. Te de/.er gelegenheid wordt de vraag 1 gesteld of de Engelschen, die zeer fier zijn 1 over de zegepraal van Waterloo, wel den . slag zouden gewonnen hebben, indien de e Pruisen niet mtijds waren bijgesprongen. 1 Naar uit de beste bronnen verzekerd v?ord • waren de Engelschen op het punt aehteruii geçlagen te worden, en te wijken naar BfUS sel, toen de Pruisen langs het Zuid-Oosten het leger van Napoléon aanvielen. Dit 'laatste, dat reeds vermoeid was, was aldus tusschen twee vuren geplaatst en moest achteruit trekken. De loopbaan van Napoléon I was ten einde, alsook de oorlogen die gedure ide 15 jaar Europa hadden gefeisterd. Hoogere Landbauwraad. — In de naaste zitting zullen de belangrijke vraa<-stukken onderzocht worden, die door de atdeelingen bestudeerd werden. De eerste dezer, voorgezeten door M. H. Francottè, heeft hare werkzaamheden geëindigd; hare dagorde behelst : Landbouwonderwijs ( verslaggever M. Van der Linden);landbouwkrediet (verslaggever M. de baron d'Otreppe de Bouvette. Hetzelfde geldt voor de tweede afdeeling voorgezeten door'M. F. Goossen, en gelast met het onderzoeken der melkkontrool onder opzicht der uitlezing (verslaggever M. Hamoulle); de Landbouwwegen (verslaggever M. de Baron de Mofiarts) ; de vernieling van de runderhorzels (verslaggever ivi. Limage); de afsluitingen met iizerdraad, in aanmerking te nemjen afstan-den (verslaggever M. Everard). De derde afdeeling heeft eene mede-deeling aanhoord van haren voorzitter, M. Hubert Bruneel, nopens het gevolg gegeven aan de wenschen, uitgedrukt door den Raad. Zij heeft de studie geëindigd van het regiementeeren der veepokziekte (ver-slaggevers MM. Braftort en Hansoulle), de vernieling der ratten (verslaggever M. Everard). Er blijven haar nog te onderzoeken de verslagen van M. Hubert,omtrent de suiker-beetkwestie en van M. de Baron délia Faille d'Huysse, over den gezondheidstoestaud van het vee. Zij zal bijeengeroepen worden zoohaast de werken der verslaggevers zullen kunnen verschijnen. De algemeene vergadering zal plaats hebben op het einde van April. Graten in den visch ! — Een lezer maakt eene opmerking betrekkelijk het artikeltje Visclwerlonen, en vindt graten in de benaming. Het zij ons toegelaten, zonder den offi-cieelen vertaaldienst als onfeilbaar uit te i.roepen, de /ienswijza van den taalsnutfelaar niet tedeelen. In aile woordenboeken, vindt men het woord ii verlof » wel vertaald door « permission.» Het verklarend woordenboek van Baî zegt : verlof-: oorlof, vergunning ook wel bij uitbreiding vergunning om voor eenigen tijd naar zijne haardsteden terug te keeren enz. ; vandaar Paaschverlof. Ander vlaamsche verklarende woordenboeken o. a. dat van P. Weiland geven aan het woord verlof dezelfde beteekenis. Wij kunnen dus in vischverlof, of vergunning om te visschen, zooveel graten niet Voor den Vrede. — In eene vergadering van«de Belgische Kamergroep voor den vrede, werden wederzijds MM. Houzeau de Lehaie en de Sadeleer, tôt voorzitter en ondervoorzitter gekozen. -Jtstm '■ j* \ 1 Vergoeding voor familielast, bif de spoorwegen. — Het raadplegend komiteit van het personeel der spoortvegen heeft de volgende nieuwe regelen bepaald, met betrek op de vergoeding wegens familielast : 1. toekenning aan elken agent, een loon of jaarwedde genietende van 1400 fr.en daat onder,van de vergoeding thans verleend voor meer dan drie kinderen, min dan veei» tien jaren oud ; 2. gelijkstelling met de kinderen van min dan 14 jaren, der gebrekke-lijke kinderen boven dezen ouderdom. JL-i ' ■ / r\. " :> i Een Kongoleesche prins in het Vatikaan. — De prins-regent van Uganda heeft Rome en het Vatikaan bezocht. Deze prins met name Stanislas Magwanga, was vergezeld van zijnen schoonbroeder, zijnen zoon, en van prins Jozef, deze laatste neef van den jongen Koning Daudi, van Uganda. De hooge negerpersonnaliteiten kwamen van Jerusalem, waarheenzij eene bedevaart hadden gedaan, en waren opzettelijk naar Rome gekomen om den Heiligen Vader hunne hulde aan te bieden. Prins Stanislas Magwanga, hield et' bijzonder aan den H. Vader te bedankeri, voor het groot-kruis der orde van den H. Sylvester dat hem twee jaren geleden werd verleend, wegens de uitstekende dien-sten, door den prins in Uganda, aan deu katholieken godsdienst bewezen, Mgr. Streichen, apostolisch vikaris van Opper-Uganda, gaf in den Sodalizio Claveriano eene voordrapht, waarbij de neger-prinsen aanwezig waren. De redenaar, na eene korte zinspeling op zijne gezellen de vier katholieke inboorlin-gen, van koninklijke familie, die door hun levendig geloof aangemoedigd, zich naar Rome hadden begeven om aan Zijne Heiligheid hunne kinderlijke hulde aan te bieden, herinnerde dat een hunner^ Onlixensi Soubomo,van de eerste bckeerder. j gedurende de vervolging van 1886-1887, op het punt stond voor zijn geloof gemarteld te worden. De voordrachtgever verhaalde in beweeg-lijke woorden de geschiedenis der missie van Uganda en inzonderheid deie der twee-en twintig marlelaren, eerbiedwaardig ver-klaard. De zending telt ten hùidigen dage 230,000 katholieken. Verleden jaar wijdde Mgr. Strelcher de twee eerste inlandsche priesters van zijn seminarie, en heden zijn er zes inboorlingen die zich jn dit gestichttt>t deHH. Wijdingen voorDereiden, Na de VQoriracht richtten de inlandsch« priQsen m de bangada taal het woord tôt de Oânwezigen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods