Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

465 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 June. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707zf6w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Oonderdag 4 Juni 1914 Prijs per nummer: 5 centiemeir ■■ 45e jaar, num. 128 Telefoon 69 1 FONDSENBLAD Telefoon j «»< * «ISKOMniClMCElI : Voor aile aankcndigingen weode jnen zich ten isareele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLÂÂMSGH LAND Handel, Nijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCHSJNEN DE ALLE WERKDAGEN 1IV SC H KIJ V J i%' G S P R M S ' VOOROP BETAALBAAR: : Per jaar . ; , . . . fr. 15.«» Fer halfjaar » S.Ot Per drie maanden » 1 .oo Voor herbergiers: fr. 1 Î.OO fr. 6.50; fr. 3,50. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. EEISrïGKE TJÏTGKAVB | Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent iwi il *— rrm nrnrv u mi m IDe aaAo^ingen word*n geplaatst per regel aan fr. O.fO. — Reklamen onder het stads-nieuws, p* regel fr. 1 .<IO.--Begrafenisberichten voor do niet jeabonneerden, fr. 5.00 GENT, 4 JUNI. Staàttttîidiir Overzichî MbxIHo en de VereenlgtEe Staten van nmeriha. DE PROKLAMATIE VAN GENERAAL CARRANZA. Een telegram uit Chihuahua bevestigt dat generaal Carranza zich zelven heeft uitgeroepen f»n doen uitroepen, als voorloopig président der Mexikaansche republiek en dat hij de hoofdstad van Chihuahua naar Saltillo heeft overgebracht. Dat vermetel inliiatief van den hoofdman der oproerlincen. plaatst de leden van de bemidde-lingskonferencie tegenover een yoltrolckeri feit, dat tevens eene nieuwe moeilijkheid is. Het algemeen gevoelen is, dat de oproerlingen het onmogelijke beproeven om vertegenwoordigd te worden in den schoot der bemiddelaars-konfe-tencie te Niagàra-Falls, niet om tôt eene vrede-lievende oplossing te komen, maar integendeel om de zaak op de lange baan te schuiven en te beletten dat er eene oplossing gevonden worde vôôr dat zij, de oproerlingen, de hoofdstad Mexiko hebben bereikt. Het lijdt geenen twijfel, dat nu, meer dan ooit de Vereeoigde Staten al hunnen invloed zulïen gebruiken om de opneming te doen aanvaarden van eenen afgevaardigde der Mexikaansche oproerlingen in den schoot der bemiddelaars-konferencie.DE ONTSCHKPING VAN WAPENS VOOR GENERAAL HUERTA. (De Daitsche schepen moeten eene boet betalen). Eene officieele mededeeling, afgekondigd door de zorgen van M. Garrisson, Amerika's staats-sekrçtaris voor het département van oorlog, meldt, dat de Duitache stoombooten « Bavaria » en « Ypiranga » door de overheden van Puerto-Mexiko met boet geslagen zijn, omdat zij ladin-gen gelost hebben, bestemd voor Vera-Cruz en ook omdat zij met dat doel papieren hebben ver-toond en afgeleverd welke onjuist waren. Die boeten toegepast gelijkvormig de Mexikaansche wet, beloopen ae kleinigheid (!?) van 1,230,635 pasos. De Duitsche gezant heeft geprotesteerd tegen de boeten opgelegd aan de twee Duitsche stoombooten, op verzoek van generaal Funston. De Duitsche gezant doet gelden dat die ladin-gen bestemd waren voor een staatshoofd,erkend door de Duitsche regeering:, welke generaal Huerta nog steeds aanziet aïs de président van Mexiko en de gezant voe^t erbij, dat, in die omstandigheden, de Vereenigde Staten niet mochten tusschenkomen en zij dus hun recht zijn te buiten gegaan. » De Duitsche gezant heeft overvloedvan gelijk! Al is derefceering van Noord-Amerika nog zoo gunstig aan de oproerlingen, zij heeft het recht niet den wettig erkenden président van Mexiko, die nog steeds regeert, over het hoofd te zien en hem te beletten in goede betrekkingen te leven met de Europeesche landen, of de Vereenigde-Staten moeten openlijk den oorlog verkîaren aan président Huerta, iets wat zij tôt nog toe niet deden. Wij denken dat de Vereenigde Staten wel eenige tonen lager zullen zingen, wanneer zii de krachtdadige protestatie van den den Duit-schen gezant la handen zullen krijgen. DE AANNEMING VAN DEN AFGEVAARDIGDE DER OPROERLINGEN IN DE BEMIDDELAARSKONFERENCIE. Uit WashinRton wordt gemeld dat het kabinet der Vereenigde Staten gisteren den toestand in Mexiko heeft besproken. Tengevolge dier bespreking, werd er een lang en omstandig telegram gezonden aan de Ameri-kaansche afgevaardigden te Niagara Falls, om hen aan te zetten levendig aan te dringen op de aanneming van eenen afgevaardigde der oproer-oproerlingen in den schoot der bemiddelaars-konferencie.Het telegram is in zeer uitdrukkelijkc en krachtdadige bewoordingen opgesteld. EEN AANSLAG TEGEN GENERAAL HUERTA. Een Engelscbman te Vera-Cruz aangeV;omen en komend van Mexiko, verhaalt dat eene groep studenten revolverschoten heeft gelost op président Huerta, wauneçr deze zich in het distrikt Santa Julianà bevond. Gelukkig werd de président niet geraakt ; vijf der aanvallende studenten werden gevat, ver-oordeeld en door den kop geschoten. DE VEREENIGDE STATEN VERNIEU-WEN HET EMBARGO OP DEN IN VOER * VAN WAPENS. De Vereenigde Staten hebben gisteren een dekreet uitgevaardigd, waarbij het embargo op den invoer van wapens wordt vernieuwd. Die besUssing werd genomen tengevolge van het vertrek van de stoomboot Attila, welke New-York verlaten heeft, hebbende aan boord 3 miljOen kardoezen, bestemd voor de oproerlingen.Te New York wordt de meening verspreid, dat de Vereenigde Staten dat embargo fcebben vernieuwd,om te bewijzen dat zij de weegschaal recht houden en den" aanvoer van wapens ver-bieden, zoowel voor de oproerlingen als voor het gouvernement van président Huerta. DÈ OPROERLINGEN TEGEN DE VREDESBEMIDDELAARS. Generaal Cairanza heeft eene proklamatie . uitgevaardigd waarin hij zegt : « De vredesbemiddelaars te Niagara Falls handelen net alsof er geene oproerlingen zijn in Mexiko. »Zij der.ken ailes te moRen beslissen zonder mij. Zij schijnen de overtuiging te hebben dat ik mij moet neêrleggen.bij allés wat zij goed vinden. » Zij vergeten dat de oproerlingen reeds twee derden van het land hebben veroverd en er bijkans in geluktzijn eene republiek te vestigen ! welke waardig is erkend te worden door de geheele wereld. , » De oproerlingen zijn in staat alléén het Mexikaansch vraagstuk op te lossen. In weinige maanden zal ailes yôltrokken en de republiek op stevige grondslagen heringeringericht zijn, maar Huerta moet eerst weg zij s. » UIT ALBANIE. ENGELAND WEIGERT ÛEEL te NEMEN AAN EENE GEWAPENDE TUSSCHEN-KOMST.Turkhan Pacha, minister^ kabinetshoofd van Albanië, heeft aan de Engelsche regeering dezeifde vraag gedaan welke hij deed aan Oostenrijken Italië,namelijk: 5tX) man Engelsche troepen naar Albantë te zenden om er met de troepen van de ovtrige, groote, Europeesche mogt ndheden de orde te handhaven, en den troon vaa prins Wilhelm von Wied te beschermen. De Engelsche regeering is nie! van zin toe te geven aan die vraag. Foreign Office blijft bij zij ne vroeeer uitge-drukte zienswijze, geen deel te nemeu aan welk-danige militaire samenwerking in Albanië. UIT SERVIE. ONTSLAG van het SERVISCH KABINET. Gisteren heeft het Pachitch-ministeris in blok zijn ontslagaan Koning Peter aangëboden. De Koning heeft er kennis van genomen, doch zijn inzicht.* het te aanvaarden of te weiereren, niet doen kennen. Het schiint dat koning Peter I pijnlijk aangedaan is door dat ontslag. NOG UIT MEXIKO. MEVRQUW HUERTA NAAR EUROPA VERTROKKEN. Mevrouw Huerta, echtgenoote van den président, is gisteren met hare vier zonen naar Europa vertrokken, aan boord van de Duitsche stoomboot « Ypiranga ». Men verzekert dat président Huerta toebe-reidselen maakt om zijn gezin naar Europa te volgen. KLETSPRAAT. De kiezing is voorbij ; de heer Hymans, hoofdman der liberalen en gezel Vander-velde, leider der socialisten, zijn het land uitgetrokken om de schoonheden der natuur. in vreemde landen te zien ; minister de Broqueville is naar de badstad getrokken, waar hij aile jaren eenigen tijd gaat door-brengen.Dat beteekent dat niemand belangrijke politieke gebeurtenissen voorziet, en 't is best mogelijk dat de zomer in rust en stilte zal verloopen. 'tZal nog best zijn, en een beetje rust kan geen kwaad, het is immers reeds drie en vier jaar dat de gemoederen bestendig in span-ning verkeerden. 't Schijnt dat ze in Vooruit ook van het gedacht zijn dat er niets bijzonders te voo'-zien is, en dat het voor den oogenbHk niet noodig is zich dood te blazen om het minis-terie omver te krijgen, dat toch niet wil vallen. Daarom neeint Vooruit den strijd luchtig op hij vergenoegd zich met den draak te steken, met een boekje verspreid door het ministerie van landbouw. Dat boekje duidt de manier om op smake-lijke wijze, goedkoope, kloeke, en gezonde spijzen te bereiden. Wat Vooruit er ook van zegge dat boekje bevat zeer nuttige wenken, en het ware te wenschen dat het in de handen van aile huismoeders aangetroffen werde. Daarin staat menige manier van eenvou-dige spijzenbereiding welke in vele huizen onbekend is. Het boekje is al een jaar of tw^e oud ; daarbij komt het dat het de groote droogte van het jaar ltll opgeeft als eene oorzaak der duurte van boter, vleesch, aardappels, groenten, enz. Als oorzaak der duurte wordt ook opge-geven de grootere welstand welke in de werkersklas heerscht. • Dat verschaft Vooruit eene gepaste ge-legenheid tôt spotten en om te zeggen dat zoo iets schrijven eene tergende onbe-schaamdheid is. Welnu, op gevaar af, door Vooruit uitge-scholden te worden, zullen wij zeggen dat er, zonder twijfel, waarheid ligt in hetgene het boekje vooruitzet. Elkeen heeft vastgesteld wat het boekje zegt, r.amelijk dat er nu door meer men-schen, door meer werklieden en kleine bur-gers, meer boter, meer eieren, meer vleesch geëten wordt dan voorheen. En als er meer kooperszijn van die waren, dan is het niets anders dan natuurlijk dat die artikelen opslaan. Als er vele liefhebbers zijn van een huis dat verkocht wordt dan zal het duurder gaan dan indien er maar twee bieders zijn. Ieder weet ook dat over het algemeen, niet alleen de burgerij maar ook de wer-kende klas « beter leeft » dan over 20, 30 en 40 jaren. Vooruit doet zijn best om datte looehenen; we beklagen hem, omdat hij onmogelijk in zijn pogen kan gelukken. Omdat die toestand over het algemeen verbeterd is, wil dat niet zeggen dat er nergens meer gebrek is. Dat is voorzeker niet zoo, en de toestand is bij velen niet zooals hij zou behooren te zijn. | Doch dat belet niet, dat de grootere « algemeene » vveteiand," invloed uitoefent op den prijs der waren : hoe grooter de vraag is, hoe hooger de prijs stijgt. Dat is een onloochenbaar feit en het weikt ten nadeele der huisgezinnen die zich in nadeélige voorwaarden bevinden, bijvoor-beeld in huisgezinnen met een aantal kinde-ren, waar vader alleen den kost moet winnen. Maar als het er op aankomt het Gouvernement zwart te maken steekt het bij Vooruit zoo nauw niet. Zoo zegt hij nog : De fcoter, de eieren, het vleesch, zijn in Engeland jiveeli goedkooper dan hier in België — de reden zou zijn dat die artikels in Engeland geene inkomrechten betalen. Zulke leugens tast men met natte vingers. Elk weet dat van uit België veel varkens-vleesch naar Engeland wordt uitgevoerd. Zal Vooruit doen gelooven dat dat var-kensvleesch gînder beterkôop is dan hier ? En zoo is het met de eieren die In Belgie ook geene inkomrechten betalen en met de boter die enkel een licht inkomgeld betaalt. Ziedaar hoe Vooruit met de waarheid omspringt ! Nog kiezingpraat. De Gazette van Eekloo wij t den uitval der kiezing van 24 Mei aan dezeifde oor-zaken als wij. Hij zegt verder : M. de Broqueville kan een knap minister zijn, 't en belet niet dat hij met het vuur heeft gespeeld Hij brak,op veierlei gebied, met de katho-lieke tradition,met het katholiek programma af, en miskende den aard van ons Voile, vooral van ons Buitenvolk. Hij tierde op 's lands gelden zonder tellen en wilde in ailes vooruit zijn op wat de Tegenpartijen het Land voorbeloof den om het gouvernement in nesten te steken en de katliolicke Denkcvijze hatelijk te maken bij het Votk. Hij las niet diep genoeg in het spel van zijn tegenmaats en meeude datgrootmoedig, grootheitig, breedgevig zijn voldoende is om een land goed te bestieren en de Tegenpar-tijen het zwijgen op te leggen. De Katholieke meerderheid volgde hem ïedwee, in ailes ; zij leefde onder zijn tooverroede, en vergat, moedwillig, dat, zoo de ministers vergaan, de Partijen blijven bestaan — omdat M. de Brocqueville, II de Brocqueville was. Minister de Brocqueville meende slim te spelen methet programma derTegenpartijen îijn te maken. Hij speelde mis. De Tegenpartijen aanvaardden den troef dieu hij hun goedtrouwélijk toeschoot, en îpeelden dien.onbeschaamd, tegen Hem uit. De ies was goed ; hopen wij dat zij vruch-ten zal dragen Iedere stand heeft zijn recht, en de Harmonie die tusschen aile standen moet bestaan mag niet verder verbroken worden. Het draagvermogen çjer lasfenbetalers mag .evens op geèu vetdéîe proef gesteid worden 2n aan het boycotten der grootnijverheid — 3e bron, naast de Landbouwnijverheid — l'an 's lands welvaart, moet paal en perk worden gesteid. Drie fouten zijn rog tebedrijven: 1° de Vlaamsche Hoogeschool, te Gent, te belet-:en ; 2° de Werklieden verplichten aile aren 24 frank te Iaten afhouden op hun oon, voor hen en voor al de hunuen die riinstens 16 jaar zijn, tegen ziekte en invali-Jiteit; 3° Z. A. S. tôt Wet maken. Dan is het uit, uit, voor goed met elk latholiek bewind. De Liberale Bladen kraaien, natuurlijk, viktorie ; het kiezerskorps heeft het gouvernement afgekeurd, schrijven ze, — zonder lachen. — Neen, kamèraden, het kiezerskorps heeft het gouvernement ntet afgekeurd ; ien deel eroan heeft enkel en Meen UW Programma afgekeurd, dat het KatholieïT gouvernement qngelijk had l'ot zijne te maken. Het gros zijner troepen bleef hem getrouw. De katholieke weekbladeti geven voor het verlies van stemmen door de katholieke partij ondergaan, dezeifde oorzaken op. Zij steunen er op dat de tegenstrevers de legerwet en schoolverplichting op schan-dalige wijze hebben uitgebaat. Ze steunen daar te veel op, meenen wij. We weten al lang, dat in zake van kiezingen aile middelen goed zijn en het verwoudei t niemand dat onze tegenstrevers gehandeld hebben zooals ze deden. Men is echter mis als men meent dat zij de ontevredenheid hebben verwekt. De ontevredenheid bestond, door ons toedoen; zij hebben ze uitgebaat en elk wist dat ze dat zouden doen. We kunnen hun dat verwijten, maar eigenlijk niet kwalijk remen ; want zoo zijn onze politieke zeden. ALLERLEi. De Goudmijn.— Vaderland(eke) beleeft, zegt het, sedert acht dagen de schoonste dagen van zijn bestaan. We gelooven het gemakkelijk. Het is op zijn 32sic jaar en sedert zijne geboorte heeft het nog met anders mogen aanteekenen als klopping op klopping, te beginnen met deze van 1884. Nu dat de liberalen, in buitengewone omstandigheden, eeneu schijn van over-winning hebben behaald, is Vaderland(eke) zoo blij als een kind wien marna een iuchtballeke heeft meegebracht van de foore aan den piijs van lOcentiemen. Dat kiud doet eenen twijndraad aan het ballontje en als het moe gespeeld is maakt het 't ballontje vast aan de bedsponde, met het vooruitzicht er 's anderendaags weer mede te kunnen spelen. Hélaas, m de ; nacht is het ballontje ontspannen en ligt als eene vodde neer-gevallen.Zoo zal het ook gaan met de liberale overwinning. Vader!and(eke) zal inzien dat ze zoo flets is geworden als het ballonneken en ten gronde ligt. * Kariel. — Het kartel is verbroken, zegl men, maar Het Volksbelang van Gent. bewijst dat het in feite nog bestaat te Gent, hoewel liberalen en socialisten afzonderlijk streden. Het liberale blad is overtuigd dat een aantal liberalen voor de socialisten hebben gestemd ten einde den tweeden sociali-stischen zetel, dien ze bedreigd meendrn, te redden, en te beletten dat hij in de handen der katholieken zou vallen. Die liberalen, zegt VolksbetJang' hebben verkeerd gedaan ; hadden zij voor de liberale lijst gestemd, gelijk het hun liberale plicht was, dan ware het misschien mogelijk geweest dat de liberalen eenen vierden zetel bekwamen en de socialisten maar eenen. Tôt daar IIet Volksbelang-, wij komen in dien strijd niet tusschen. Of er 3 liberalen en 2 socialisten in de Kamer zitten, ofwel 4 liberalen en 1 socialist dat is voor ons hetzelfde. Maar de redeneering van Volkn-belang bewijst dat het kartel nog altijd degelijk bestaatachter de schermen. Laat ons dat niet uit 't oog verliezen ! Wat zij zouden doen! — Eenige dagen vôôr de k'ezing stelde de liberale « Nieuwe Gazet » van Antwerpen de volgende vraag : « Wat zullen wij doen, indien het kiezerskorps ons aan het bewind brengt ? » En het antwoord luidde : « Dan zal het voor ons het oogenblik zijn aan het « Vœ victis » onzer tegenstrevers te antwoorden : Oog voor oog, tand voor tand. Eéne maand zal voldoende zijn om al de klerikale partijwetten te niet te doen. » 'Van nu af moeten wij in ailes de politiek van de zinspreuk « oog voor oog » in praktijk stellen. » Behandelen wij de klerikalen, zooals zij hunne tegenstrevers in de Kamer behandelen : 't is te zeggen' alsof zij niet bestonden. » Luisteren wij naar hunne voorstellen niet. Zelfs vooraleer wij weten wat zij vragen weze het antwoord reeds en altijd : Neen ! « Geen plaatseke, al ware hetslechts 100 fr. per jaar, aan eenen klerikaal. Geene verhoo-ging of bevordering voor de klerikalen in onzen dienst ! En in ons bijzonder leven, geen centiem voor hen die de partij der kerk aankleven l ! ! Wat dunkt u van de princiepen der grooote liberale partij van verdraagzaamheid, vrij-heid en hematigheid ?... Dienstkoepons op den spoorweg. Reo vraagstuk dat het personeel der ,poor wegen, post en telegraaf bijzonder aan-belangt is dit der dienstkoepons. In het ministerie liert tbans de kwestie ter studie, nopens het verleenen der dienstkoepons aan de kinderen der agenten van het beheer. Onze katholieke gymnasten.— Het XXe federaal feest onzer katholieke gym-nastiek- en wapenmaatscbappijen zal plaats hebben te Oostende, op 27, 28 en 29 Juni eerstkomende. Werkongevallen. — MM. Dubois, algemeene sekretaris bij het ministerie van nijverheid en arbéid en Wodon, bestuurder bij hetzelfde département, vertrokken Don-derdag naar den Haag, ten einde aldaar eene overeenkomst te sluiten tôt oplossing der moeilijkheden, voortspruitende uit de wederzijdsche toepassing der Belgische en Hollandsche wetten op de werkongevallen. Deze moeilijkheden doen zich vooral voor bij ondernemingen die zich over de grenzen uitbreiden, zooals de< spoorwegen en de scheepvaart. alsook wanneer werklieden van een welkdanignijverheidsgesticht tijdelijk naar den vreemde moeten gaan werken. Reeds kwamen overeenkomsten, zooals deze die nu gaat gesloten worden, tôt stand, met Frankriik, Luxemburg en Duitschland. De Nederlandsche afgevaardigden bij de samenkomst in den Haag, zijn ten getalle van vijf, waaronder de algemeene bestuurder der nationale verzekeringskas en de leeraar van internationaal recht, der Hoogeschool van U trecht. De vertegenwoordigers der beide landen worden Vrijdag voormiddag ontvangen door M. Treub, minister van hardel en nijverheid, die de konferencie zal openen. Voor de militaire studenten.— Men schrijft : Waarom dwingt men de militaire studenten, zich in Juli voor het exaam aan te bieden ? Het is hen blootstellen aan een bijna zeker mislukken ; immers de vereischten van den dienst stellen deze jongelingen in veel slechtere voorwaarden dan hunne makkers. Niet aileen worden zij aldus gedwongen tôt nuttelooze inschrijvingskosten, maar tevens, door eenen bijna onvermijdelijken slechten uitslag grootelijks ontmoedigd. Het ware oneindig redelijker de militaire studenten van de ve 'plichting, zich in Juli aan te bieden, te ontslaan en hun vrij te laten zich naar hunne beliefte enkel voor te stellen in Oktober. Notariaat. — Er werd reeds dikwijls gezegden herhaald, namelijk in eene der redevoeringen door den prokjreur generaal, bij de herneming der zittingen van het Beroepshof te Gent, dat het al te groot getal notariaten in de Vlaanderen (dat niet meer zooals vroeger te verrechtvaardigen, is uit hoofde der moeilijke verbindingen en ge-meenschap) een waar ongemalc is, meer eu meer moeilijk makende, de waardigheid van het notariaat op te houden. Reeds werd eene studie te Oost-VIeteren afgeschaft. Een ander notariaat werd thars afgeschaft te Diksmuide, kanton van 26.076 inwoners, waar er thans nog 4 notarissen verblijven. De politiek heeft met dezen maatregel niets te maken. Immers, er blijft in het kanton Diksmuide, een liberale notaris te Woumen, DekommissiederXXXI De kommissie der XXXI vergaderde Woens-dag morgend onder voorzitterschap van den he^r Prios. MM. Verhaeçen, Vandervelde, 't Kint de Roodenbeke en Hymans lieten zich ve o it-schuldigen.De kommissie zette de bespreking voort o er de instelling der raadplegende kommissicu, nevens de gemeenteraden. M. Prins stelde voor zich t'akkoord te stellea nopens de vraagstukken dieôp de raadplegerie kommissiën betrek hebben. M. Damoiseaux was van gevoelen dat men zijne meening zeer klaar en duidelijk moest uiî-drukken, daar zulks in de bestuurlijke taal éene eerste vereischte is. Er mag slechts met de grootste omzichtf^h 'ii aan de oude gemecnte-instellingren gehu<t worden. Na eenige opmerkingen van M. Franco" te werd er beslist dat de onderkommissie in de volgende vergadering den tekst zou bepalen der voorstellen betrekkelijk de raadplégen le kommissiën, waarover dan zal gestemd worde a. GEMENGD NÏEUWS een luchtvaarder verdronkem Uit Sesto Calendé (Italie) wordt gemeld dat de luchtvaarder Cevasco, tijdens proefnemingcji met eene wàtervliegmachien, ten gevolge van het ontploôen van den motor, in de wateren van het meer Majein is verdronken. SPOORWEGRAMP IN OOSTENRIJK. Op de lijn Praag-Pilsen had eene spoorweg-ramp plaats. 46 personen werden gekwetst. koolmijnramp in rusla.nd. Een der putten van de koolmijn Lydia staat in vlam. Deze mijn hoort toe aan de * Société métallurgique du Dnieper \ van Zuid-Rustynd, De mijnwerkers ten getalle van 420, zijn gered. AUTOMOBIELONGELUKKEN IN DUITSCHLAND. Men meldt uit Berlijn dat de Pinksterfeesten werden gekenmerkt door eene reeks auto-mobielongelukken.Te Neusallstaedt, in Mecklemburg, had een autogeleider buiten de weet zijns meesters, met dezes auto eene wandelrit ondernomen, in ge-zelschap van twee zijner kennissen. Zij hielden onderwege herhaalde malen stil, en keerden eindelijk langs de baan van iDessau terug. De auto bolde met overdrevene snelheid en met onvaste hand door den geleider gestuurd kwam weldra terecht op eenen boom. De schok was verschrikkelijk. De drie inzittenden werden eruit gèslingerd.Een der sfachtoffery irerd "»p den slafc f^edooà en de andere zeer ernsug gek wetst. Wat den geleider betreit die er heelhuids was afgekomen, deze was zoodanig wanhopig over het ongeval dat hij eenen revolver trok en zicli een schot in de borst loste. Te Neukolln, nabij Berlijn, werd de genaamde Schulz door eenen auto verpletterd en gedood. Nabij Potsdam werd een kleermaker zekere Engel insgelijks door eenen auto gevat en gedood. Engel had de onvoorzichtigheid begaan des avonds langs den openbaren weg per «velo te riiden, zonder licht. Eindelijk nabij Kronach werden twee kinderen en een mijnwerker door een auto om» geworpen en erg gekwetst. SCHRIKKELIJKE ONTPLQFFING IN EENE STAALGIETERIJ. In de staalgieterij Kerhino te LÔrient jjFrank-rijk) ontplofte een stoomcylinder. Geheel het gebouw dreunde op zijne grondvestenr Stukken ijzer werden in de hoogte geslingerd en vlogea op een afstand van meei dan 500 meters op de daken der huizen, welke grootelijks werden beschadigd. In de fabriek werden vijf werklieden dpor stukken ijzer getroffen en erg gekwetst. Twee verkeeren in stervensgevaar. Eea deel van het gebouw is ook ingestort. De stoffelijke schade is groot. hevige brand te parijs. Een hevige brand heeft het magazijn der tnàat-schappij van houtzaagsels geheel vernleld. Verscheidene paarden kwamen in de vlam-men om. Eene 72-jarige vrouw Was zoo zeer door schrik bevangen, dat zij dooî ten gronde viel. onlusten in portugal. Een groep burgers heeft te Castelia Branço de kazerne der Republikeinsche garden besJor nd. De soldaten hebben in de menigte geschoten ; een betooger werd gedood en een erg gekwetst. TWEE HONDERD STUDENTEN AANGEHOUDEN. Het 1/ceum van Coimbre (Portugel) is gesloten en de lessen der Hoogeschool tcheven, tôt dat de volledige kalmte zal hersteld zijn. De overheden hebben meer dan 200 studenten aan-gehouden, verdacht deelgenomen te hebben aan de gewapende aanvallen van Maanda'g en den ▼olgenden nacht. Huiszoekingen in de woningen der studenten gedaan, hebben tôt de ontdèkking geleid van talrijke verboden wapens. Slechts vijftig studenten zijn tôt hiertoo Ios-gelaten, na het onderzoek. naklank DER zaak bonnot. Gauzy, de houder van het soldenhuis van Lvsry, die gemengd was in de zaak der beruchteban-dietenbende Bonnot, en in wiens woning eîn policieopzichter werd doodgeschoten door den bandiet Bonnot, werd Dinsdag avond door eea onbekende eenen kogel in den buik gëàcho'en. Men vermoedt dat hier eene wraakneming in het spel is. DE ENGELSCHE, STEMRECHT VROU WEN. Eene sufiragette heeft Woensdag na'middag in de « Galerie Dorée » te Londen, met éene bijl, eene plaatteekening en eene schilderij van groote waarde vernietigd? ; Dè vrouw werd onmiddellijk door den be-waker aangehouden, doch de feeks verweerde zich dappei* en met hare bijl sloeg ?ij ^eweldig op den bewaker, die erg wera gekwetst. Drie andere vrouwen, die aan hét jj;evang van Holloway, waar de gestrafte suô|agettên zij® opgesloten, hadden f>ost gevat, viélen den çe-neesheer van het gevang aan met stokken. Te Belfast werd een grôot huis door twee suf-fragetten in brand gestoken. hevige brand in spanje. Een hevige brand heeft te San-Femando een bazar vernield. Het vuur werd door de beman-ning der oorlpgschepen ^ebluscHt. De bevel-hebber van deïi kruisfer « Rio de là Plata ■> en Iveertien matrozeq werden gekwetst, tijdens de reddingswerken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods