Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1790 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 August. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f76822m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zen- en Maimïag i 6-17 Àuguslus 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, itum. 189 iTelefoon f 69i FONDSENBLAD Telefoon 091 AA»kONDIOKI€iE!V : £ Voor aile aankondigingen wende men zich ten burcele van het blad. —O— mv KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSGH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN liliiClIKIJ V IJiW G S P RIJ s VOOROP BETAALBAAR : Per jaar fr. 15.0» Per halfjaar » S.OO Per drie maanden » -i.OO ^ Voor herbergiere : fr. 13.00; fr. C.50; fr. 3,50. Voor vreemcie landen, de verzendrâgskosten bij te voegen. qWBiijMl»' "TiniHf T- I II H ili IIMlll TTt""WM «IMM H—W bbnige uitgave -r n—nîr«g t.vri i?ir?Tn»ïïii' Tir iîittmiTi "i i riWBfngiimiïanwriiwi "TT «pu. i —imirn«wwii»nHUimi «IHH'WHIWWl Wi ' IfrMlt, 18 Kpfplvfist 1R frATlt I De aankondigingen worden geplaatst per regel aan fr. 0.40. — Eekîamen|onder het stads f 10, i. CW 1 10î uou s nieuws, per regel fr. f .OO. — Begrafenisberichten voor de niet geabonnearden, fr. 5.00 i ii—M»iiiimiiii « » n natta.» —h i <n m iiti—iiMiin—i■niinaii""'--- * *^rr"FW-igi'i--»-iTTii«iitiiri»i rny>iawinwninii r trr tflrnTnowmi» BERICHT. Wij herinncren dat loetating tôt g< bruikcn van vleesch gegeven is ool< « An degenen die, lijdens de krijysoefeningi of in andere gevallen van dien aard, i soldaten herbercien ofvoeden. » Oorlog. De slag te Eghezée Ziehier omstandige bijzondcrheden, nope: den veldslag te Eghezée, Woensdag narnidd en Donderdag. Woensdag namiddag rond 4 ure kwamen dri honderd Duiische ruiters, huzaren en uhlane vergezeld van CO wielrijders en eenige mitra leuzen aan te Boneffe. Zij sloegen hun kamp op in de verschansing* acht dagen geleden door onze troepen opg worpen. Zij brachten aldaar don nacht over c ongeveer 500 meters van het dorp. Zij haddt met zich eenige mitrailleuzen en twee auto van de Belgen afgenomen. Woensdag avond « kochten » zij in het doi een varken, en betaalden met eenen « bon » vergoeden door Frankrijk. De kolonel en eenige officieren namen hunnt intrek in eene groote hoeve, en stalden er hum paarden, onder de hoede van eenen uhlaan, a schildwacht geplaatst. Te Namen evenwel was men reeds van den vooravond van de aanwezigheid der Dui schers onderricht. Donderdag morgend, om 4 ure, paf men h bevel tôt vooruitrukken aan twee kompagni wielrijders der 10e en 13e vestingregimentt n. Elke kompagnie telde 140 maû en zij stond< onder bevel van luitenant Roger de Kercho' de Denterghem. Terzelfdertijd rukte kolonel Iweins vooru aan het hoofd van het 3e schadron van h 1e lansiers, om het optreden onzer wielrijders steunen. Deze, te beginnen van Eghezée, 5 kilomete: van Boneffe, gingen zeer voorzichtig vooiuit. 1 het zicht gekomen der verschansingen, krope zij over eenen afstand van 300 meters op den bu vooiui', en begonneu dan op eenen afs'and va 2C0 meters, zeer doeltreftend op de Duitsche] te schieten. De aandacht van deze laatsten was korten tij te voren gevestigd geworden op eenen Belg schen biplaan. Zij hadden op de vliegmachien geschoten doc te vergeefs. Verrast door den aanval der onz^ poogden zij eerst het vuur te beantvvoordei doen hun fchot was,n<etdoeltreffend. » Hadden wij tegerover onze goede schutte» gehad, zegde later een officier, niemand wai teruggekeerd. » Een voorbeeld : Een Duitsche luitenant los twee revolverschoten ot> den sergeant Georg< Fontaine, op 30 meters afstand. De sergeant werd met getroffen en legde < den officier, getroffen door eenen kogeltusschc de twee oogen. De onderofficier Fontaine gedroeg zich gedi rende gansch het gevecht met zooveel dappe heid, dat luitenant de Kerchove hem in aile teuenwoordigheid na den slag omhelsde. E luitenant ook verdient lof : hij voerde het bev< over zijne twee kompagnies cyclisten, staanci 25 meters voôr zijne manschappen. Het gevecht begon om 7 1/2 ure enom 8 1/4 ui joegen de lansiers de laatste Duitsche ruitei op ae vlucht in de richting van Branchon e Wasseiges. De Duitschers hadden 40 dooden, en liete een tiental gekwetsten achter. Onze mannen veroverden een 50tal paardei 25 vélos, merle Panther. de twee mitrailleuze alscok de twee autos. Onze soldaten vernielden verder eenen po ^an draadloozen telegraaf sedert den vorige di%g opgericht. 1 n een der automobielen bevonden zich twe Beltvische krijgsgevangenen, een lansier sine drie cifi**en vermist, en een liniesoldaat van li< 8e vesun^légiment, met name Dauvister, sine Dinsdag g.evangen geoom'en. Beide gevangene waren de voeten saamgebonden. Van als hij .het eerste schot hoorde sprong c lansier op, uitToepende : « Ik ben gered ». H greep eene Duitsche karabijn en schoot m< de onzen. „ , , , Onze verliezen waren : 2 dooden en 4 gekwe sten, van welke er eea binst den dag stierf. Na den slag keerden de soldaten weder na? Namen langs Eghezée, hunnen buit med< ^oerende. De bevolking ontving hen op luii ruchtiye hurrahs ! De Duitsche soldaten werden achtervolgd t< Wasseiges en gelukten erin, te Ambresin \ved< samen te komen, waar zij op dehoeve der «Zon noenmaalden. Te Bonefte hebben zij vier landbouwpaarde bemeesterd rlie op het land werkten. jn pcoe hoeve te Ambresin, namen zij oc drie paaideu, en dwongen den vader van de boer, den wagen met hunne gekwetsten begeleiden. Van Ambresin trokken zij naar Marche, e verscholen zich in een bosch. en in eene hoe>-Daar werd om 5 ] ure, d^ wielrijderskompagn van het Sc vestmgregiment verrast en ove yallen, eu moest zich met eenige verlieze terugtrekken. . _ Om 4 ure bevonden zich 150 Duitschers Folx-les-Geves, waar wielriiders-berichtbrenge jien kwamen terugroepen. Te Noville-Taviers hebben vier Duitsche jj^derdag morgend den postbode aangehoud( en z.'ine brieven nagezirn, die hem wede gegev^-n werden. Om 5 1/1- ure« Donderdag namiddag, vloog ei Duitsche a.eropiaan over Perwez, in de rich u vau Namen^ ^ Om 6 1/2 ging een Belgische luchtvaarder vi Namen de vijandeliike positie verkennen. Donderdag namiddag" î.wam tc^Nil St-Vince een uhlaan voorbij die was verdwaalû geraa na de ontmoeting van Eghezee. Hij sprong v< ^ijo paard e.n vluclitte in een bosch; Zijn, pria werd eenige Wlometers verder gepakt, te Wav< Duitsche ge.kwetsten werden gevonden eene hoeve te Boneffe, w^a^,^e Duitsc. ofncieren 's nachfs gelegerd hadden. ben au van het Belgisch .Roode kruis van Name kwam hen's namiddag.s afhalen. Een gekwets die zeer erg gesteld was jnoesî l<?r p'aa.s gelât' worden. Hij werd bercchf. Geen fnkel inwoner van Boneffe hçeft eeDi schade geieden# * * * Het slagveld lag vol met wijnflesschen die de Duitschers, daags te voren in een kasteel hadden gestolen. I De spaargelden. \p De « Moniteur » van Vrijdag mer-rend bevat het volgende koninklijk besluit : Gezien de wet van 4 Augustus 1914, betreffenHe, m de spoedeischende maatregelen door de oorloys-verwiklcelingen noodig gemaakt ; Op voorste! van Onze Ministers van Nijver-held en Arbeid. van Landbouw en Openbure Werken en van Financiën, Wij hebben besloten en Wij besluiten : Tôt 15 September 1814 moeten de aanvragen om uitkeeringen van bewaargevingen toeyer-trouwd aan de vereenigingen die spaarverrich-tingen doen ten voordefle van hunne led"n îs (samenwerkende maatschappiien, spaarkringen ig of vennootschappen in deelhebbing, onderlinge vereenigingen), slechts ingewilligd worden tôt e- beloop eener som van 20 fr. wekelijks. ongehin-n, derd de meer beperkende bepalingen der stand-1- regel en van de vereenigingen of der bijzondere overeenkomsten. f. Koningin Elizabeth n bij de gekwets!e soidaten. s' Onze geliefde Vorstin heeit een bezoek ge-p bracht aan de Fransche-Belgische arnbulancie, Q ingericht in de Fransche school, Anderlechtlaan, te Brussel. ,n Koningin Elisabeth, vergezeld van prins [e de Ligne, van luitenant-generaal Jungbluth. de ls geneesheeren Mélis, Deviche en Depage, alsook van den stichter der ambulancie en de ver-[n schillige dienstoversten, de zalen Poincaré, Albert, Elisabeth en Eugène Lefebvre bezocht. Onze Vorstin had voor ieder gekwetste die zij ondervioeg, een aanmoedigend en vertroostend woord en zulks beurde de zieVen op, die huene oogen wijd openzetten en niet konden gelooven ,n dat onze geliefde Koningin zullc gouden hart had. ,e Een der gekwetsten zegde zeer naïf : « Een en^el uit den hemel is onder ons nedergedaald. » Verscheidene gekwetsten hadden de traneu in de oogen en een weende luidop. ;e Eene ziekendienster naderde den gekwetsten soldaat en vroeg hem waarom hij weende : « Ah ! .g madame, ik ween van vreugde ! Ik wist niet n dat onze Koningin zoo goedhartig was. » n Het bezoek der koningin duurde vrij lang en k toen Hare Majesteit vertrok, wenschte zij den n stichter der ambulance, M. Rolland, geluk, >s alsook de geneesheeren en geheel hetpersoneel. Twee dooden. d In het St-Jansgasthuis, te Brussel, zijn twee i- gekwetste soldaten overleden. Het zijn : luitenant Halleux, van het 3e lansiers van Brugge, een h schitterend officier, bezwekcn tengevolge van n eenen sabelhouw op den schedel. i, De officier werd bewusteloos naar het gast-huis gebracht en is gestorven zonder tôt het s bewustzijn t« rug tekeeren. e Luitenant Halleux was eene schitterende toekomst voorbereid ; de officier werd door zijne :e oversten en zijne soldafen geacht en bemind. De :s dappere officier is gestorven ir\ de armen zijner moeder. Eerstdaags moest hij in het huw lijk ;r treden ; de verloofde van luitenant Halleux n woonde de laatste oogenblikken bij van h-^ren aanstaande. Het was een hartverscheurend i- tooneel. r- Het tweede slachtofïer is René Verheecke, :r insgelijks tôt het 3e lansiers behoorende. a Door een kogel in de bil getroffen, moest men il het lidmaat afzetten. De ongelukkige heeft de e heelkundige bewerking niet overleefd. De lijk-plechtigheden dezer twee brave soldaten zullen e met croote plechtigheid geschieden. De aUe-s meene raad der godshuizen,. alsook de burger-n lijke en militaire overheden zullen aanwezig zijn. Zonder kommentaar! De Londensche korrespondent van den n « Telegraaf », van Amsterdam, verklaart het volgende, hem door een vertrouwbaar persoon ;t bevestigd : □ Eenige weken voor de oorlogsverklaring, brachten de groote Duitsche banken van e Londen, voornamelijk de « Dresdener Bank » [s al de fondsen door de Engelsche klieënten in it bewarïng gegeven, naar Duitschland en zulks s op een oogenblik, dat er in Engeland of elders n niet een pevsoon, iets wist van een oorlog met Duitschland. e Verscheidene Duitsche reservisten in Enge-,j land hadden zelfs een bevel van mobilisatie out-;t van^en, wanneer nog niemand wist dat Duitschland môbiliseerde. Aile opheldering is overbodig. r Een nisuw Balkanisch vsrbond. Uit Rome wordt aan de « Excelsior » gemeld : 1- Een snrlbericht van Nischaande«Messaggiero» zegt dat de Balkaansche Staten het inzicht >t zouden hebben een verbond te stichten welke ■r vier Staten zou bevattep en zulks ten voordeele » van Rusland. n De Duiische koopvaardijvloot. k Duitsche koopvaardijschepen worden in zee n niet meer ontmoet. Het zal moeilijk zijn vcor e Duitschland om zich levensbehoeften aan te schatren en zulks zal voor gevolg hebben dat'de n stocks noodz.tkelijk voor het voeder der troepen en de bevolking', zullen verminderenen niet meer ie aangevuld kunnen worden. » Op de, Franscli-iiuifsclie grens. :e De Fransohen vernielen een regiment, rs bemeesteren kanonnen. en maken 1000 krljgsg:evang:enen. De veldslag te Ohain werd Donderdavr met schitterend gevolg voorteezet. Eerst wrrden rs twee Franscbe bataljons door eene veel aan-n zienlijkere Duitsche legermaclit aangevallen. r- De Franschen trokken terug, doch deden wsldra eenen tegenaanval, de Dui'schers tôt den aftocht dwingende. De vij..nd verloor veel ;n dooden en gekwetsten, alsook talrijke krijgs-jor gevangenen. Eene batterij, drie mitrailjeuzon en verscheidene caissons werden ook bemfesterd. Een Fransche ba terij heeft het 2I« régime nt Duitsche diagonders te vcet .overvallen en ver-ln pletterd. De gevolgen dezer' nederlaag deden zich weldra gevoeltn. Het vooruitrukken der Duitsche troepen hield iij op in de streek en de kolonnen ontplooiden zich van dichtgevolgd door de Franschen. LI1 Tij den s deze vervolging, hebben de Franschen rd in de naburige dorpen talrijke gekwetste Duit-;r, sche soldafen gevonden van het gevecht van in daags te voren. ie Negen ofncieren, een duizendtal gekwetsten to en kriigsgevangenen, bleven in handen der Franschen. Het bombardement van Pont-à-te Mousson heeft een nieuw onbetwlstbasr bewijs ;o ge'everd van het weinig uitwerksel van de zware Duitsche artillerie. Honderd projektielen van 100 kilos,bevattende eene overgroote ladiug picrite veroorzaakte ^e ons slechts vier dooden en twualf gekwetsten. Het moraijl cftekt was nul. ■ 1 — 7 7 J «mamMifTHrariiTMT iMiïïirrrniirf i**éwhi1 Eene voorspelling van generaal Nogi. . Een zeer erns'ige militaire schrijver van Italie. Lorrenzo d'Adda, verhaalt in « La Gazetta del Popolo », van Turijn, eene zeer zonderlin^e voorzegging van generaal Nogi, ten tijde van het beleg te Port-Arthur. De beroemde Japaneesche veldoverste, spro-kende met officieren en vreemde korresponden-ten, zegde nagenoeg het volgende : « Ik ben van meening dat er in de wereld nog twee groote oorlogen zullen gevoerd worden. Door den eerste, die in Europa zal plaats hebben, zal het Fransch-Duitsch konflikt oplossen alsook de rivaliteit tusschen Engeland en Duitschland. » Deze beslissende parti] zr-1 worden afge-speeld in de vlakten varf Bekiië, w;,arschijnfijk in de omstreken van Wa'erloo, de eenige plaats waar de overtaliijke legerbenden, die in botsing zullen komem, zich met gemak kunnen ont-plooien.» De Fransch-Duitsche grens, is al te zeer versterkt, opdat de twee vijandiRe volkeren dezelve zouden kunnen overschiijden. De uitslag van den strijd schijnt mij niet twijfelachtig. » Frankrijk zal Duitschland t ; lande over-winnen, en Engeland zal op zee zijnen vijand verslaan. Deze oorlog zal de laatste strijd zijn, in Europa, met de wanens gevoerd. » De beschaafdc Stateu zullen tengevoUe dezer krisis zoo erg uitgeput zijn, en versChrikt do^r de gevolgen, dat zij er enkel nog ziillen aan denken een duurzaam verbond te sluiten, om in het toekomende aile soortgelijke gebeurtenis te vermijden. » Ik heb twee oorlogen voorspeld. Ziedaar de eerste. Voor wat de andere betveft, dnarin zu'.len de Vereenigde Sfaten en Japan betrokken zij!), en de slag zal geîeverd worden in den stillen Oceaan, en ik voeg erbij dat Japan de zege zal behalen. » Aldus sprak generaal Nogi, tien jaren geleden. Reeds is een deel zijner voorspelling, wezeri-lijkheid geworden. Huzaren te Geldenaekeo. 14 huzaren van het regiment van Schleswig-Holstein, kwam Woensdag binnen in de statie van Geldenaeken. Zij maakten zich meester van het depechenboek en verbrijzelden twee signaal-bellen.Daarna begaven zij zich bij M. Fortem, statie-overste en vroe^en hem of de telefoon en de buurtspoorweg nog in dienst waren. M. Fortem antwoordde ontkennend. Op dit oogenblik kwamen vier gekwetste Belgische soldaten die verzorgd werden in de gemcenteschool van Geldenaeken buiten, en schotenop de nuzaren die niet getroffen werden, doch de vlucht pamen. de veldslag van Siaelea. Tijdens het gevecht vielen op V?el ^ e!d van eer, de majoor Staequet, de bevelhebber Van der Ghote, en de sergent De Borgraeve, van het 4e linie, in garnizoen te Brugge. Z. M. Koning ALBERT en minister de Broqueville. De heer minister de Broqueville ontving in gehoor, den Brusselschen briefwisselaar van het Parijzer blad Le Temps. De minister verklaarde dat het was op het onophoudend aandringen van Koning Albert, dat ailes tôt verdedigiag van den vaderlandschen grond en tôt stuiting van den aanvaller, in de Maasvallei werd gereed gemaakt. — Zijne Majesteit, zoo zegde de minister, was overtuigd dat hetgevaar dreigde,en nakend was, en hield niet op mij aan te manen al te doen wat mogelijk was om onze stellingen te verster-ken ». De Koning was zeer getroffen en gevleid, over de onderscheiding hem door de Fransche regeering verleend, namelijk de militaire medalie die aan Zijne Majesteit door generaal Duparge werd overhandigd. Naar het schijnt, dringt de regeering van Keizer Willem nog altijd gedurig aan op de overgave der Maasforten, bewerende dat het ware belang van Belgie vereischt, dat aan de Duitsche Jegers. vrijen doortocht zou verleend worden, om in Frankrijk te komen. De diplomatische betrekkingen ' evenwel, tusschen Brussel en Berlijn afgebroken zijnde, zoo doet de ^ keizerlijke regeering voorzegde voorstellen, door tusschenkomst van de Hol-landsche regeering. Koning Albert evenwel, is volslagen doof langs dien kant. «Al hadden wij zelfs geenehulp zegt hij van Frankijk en Engeland, toch zou het strijdcn met onze eer, achteruit te wijken of toe te geven.» De minister van oorlog voegde erbij : « Frankrijk en Engeland staan ons evenwel ter zijde en zullen de taak,die het Belgisch leger zoo glorierijk heeft begonnen. voltooien. » De beleedigende voorstellen van Duitschland werden dus door Koning Albert met fierheid afgewezen. De soldaten-vrijwilligers te Gent. De soldaten-vrijwilligers worden nog dagelijks door de inwoners van de Kortrijkschepoort en Heuvelpôort en omtrek vergast op koffie, bier, melk, brood, enz., enz. Theodoor De Keukelaere, fruitkoonman, Abeelstraat, 5, heeft wederom eenen wagen met fruit uitgedeeld ; de man werd door de soldaten en officieren bedankt. M. De Vreeze, biouwer,heeft vier tonnenbier gegeven en M. Paul Wagemans, wonende Godshuizenlam, heeft een JOOtal soldaten vergast op eten en drinken. De officieren hebben de talrijke personen, die zoo bereidwillig waren, de soldaten eten te verschaffen, allen hartelijk bedankt. Nieuwe verpïeegdienst. Een nieuwe verpïeegdienst Recours Français is geopend geworden door de zorgen van de Société Française de Bienfaisance, Mussche-straat, 90, in een prachtigen eigendom, door den oewoner, iVT. Descendre, kosteloos ter beschik-king gesteld van het komiteit van de genoemde maatschappij. Die dienst bevat, benevens de verplegings-benoodigheden, een vijttigtal opperbest inge-richte bedden. Aan de gekwetsten van aile nationaliteit zal er huîsvestin» bezorgd worden. Zij zullen er ook op de kosten der inrichlers gehuisvest worden. De geneeskundige dienst is loevertrouwd aan M. Dupureux. geholpen door de dokters Amer-linck, J. Beerens en De Busschere. M'. Chaubet, voorzitter van Weldadigheids-maatschappij heeft de eer van| de Secours français overgelaten aan den heer Dr Willems opperverpleger van het Roode Kruis, die deze aanvaari hei-ft in den naam van het Rood Kruis. De giften zullen met dankbaarheid aanvaaid worden. Musschenstraat, 90. i uicuws, per regei ir. s.uu. — cegrateniSDei De Gentsoheburgerwaciit naar Brussel Zes kompagniën der burgerwacht van Gent, bevattende een 1000-tal manschappen, werden Vrijdag middag, bij hoogdringendheid opge-roepen om 's avonds, om 7 lire, met eenen bijzonderen trein naar Brussel te vertrekken. Het zijn de volgende kompagnies : Ie bataljon, Ie kompagnie, kapitein Delvaux; Ie bataljon, 2e kompagnie, kapitein Carnewal ; 1e bataljon, 3e kompagnie, kapiteiTi Cassiers ; 2e bijzondere kompagnie van den Maandag» kaoitein De Vriendt ; 2e bataljon. 1e kompagnie, kapitein De Clercq ; 4e bataljon, 1° kompagnie, kapitein Priem. De burgerwachten staan onder bevel van luitenant-kolonel Van Thorenburg ; majoor Gesché ; luitenant-adjudant-majoor Jamotte; adjudant-onderoffic'er ?.lichiels ; de g*eneesheer Charapon, en de ambulancier De Wagenaere. De Frastsche soldaten zijn allen op hunne bestemming. Het vervoer'van Fransche troepen op Belgisch grondgebied. is geëindigd. Al de Fransche troepen die ons ter hulp ge-zond^n werden, zijn aangekomen en rukken nu den Pruis tegemoet. De Duitsche aanval op Brussel en Antwerpen. De laatste inlichtingen uit Thienen toege-komen, toonen aan dat de Duitschers willen oprukken naar ons leger te velde en naar Brussel en naar Antwerpen. De voetvolkregimenten rukken in massa voor-uit ; de Maas naar Tongeren en St-Truiden en op het front St-Truiden-Diest, is door talrijke ruiterij-divises, miustens vier bezet. De vijand wil met eene sterke legermacht naar Diesî en Aarschoot oprukken en mogelijfts met verscheidene Duitsche legerkorpsen een alçemeene aanval wagen op het Belgisch leger. Het vooruitrukken geschiedt Noordwaarts. Waremme is zelfs niet bezet. De Duitsche legers rukken op het front Sint-Truiden-Hassselt, de ruiterij, zeer sterk, naar Beeringe.n toe. Het schijnt nochtans dat den vijand zich meer naar het Noorden van Brussel en naar Antwerpen richt. i Ons leger waakt, volgt de krijgsverrichtingen van het Duitsche leger en neemt bijgevolg zijne maatregels. DE JAREN 14. Heeft men reeds de zonderlinge samentreffing opfremerkt ? De ja.ren 14 schijnen voorbeschikt voor de groote Europeesche oorlogen. —1714 r algemeen bondgenootschap van Europa tegen Lode-wijkXIV. — 1S14 : bondgenootschap der Europeesche mogendheden tegen Napoléon I. — 1014 : verbond x-a^- bijna gansch Europa tf'gen j den pangermanischen overmoed. De « Kaiser » zooals men het terecht opmerkte wil Napoleonismus uitvoeren zonder evenwel Napoléon te zijn 53 milioen ooplogsbuit Het Duitsch schip « Kronprinzessin Cecilie », door de Engelschen gekaapt, had 53 miljoen goud aan boord. dat voor Duitschland bestemd was. Het goud zal, ter beschikking van de Engelsche Bank, naar Otto wa gezonden worden. Russische segepraal IN GALIC1Ë. Vier Oostenrijksche regimenten op de vluoht g-edreven. — Groote verliezen. Een regiment lansiers in de pan gehaakt. De algemeene staf deelt uit St-Petersburg het i volgende mede : , In de veldslag van Sokal, heeft de Russische ! | ruiterij de regimenten van het 5« lansiers, ; j 8e huzaren en een deel vau het 15e regiment ; ! dragonders en twee bataljons van het 55e linie- ; j regiment, uit eene versterkte stelling verdreven, i De soldaten van de « Landsturm» die het bosch j j van Sokal" verdedigden, sloegen op de vlucht, ; I zonder den afloop van den veldslag af te wachten. ! De Russische troepen Jzette den vijand achterna. De Russen die terzeltdertijd in voeling waren j met de Oostenrijkers te Hignet, hebben geheel ; he-t lie regiment lansiers, tusschen Sbora en j Siniagovkain de pan gehaakt. De Russische ruiterij, welke vastgesteld had j dat zes kompagnies en twee schadrons Oostenrijkers eene omzwenking deden, viel den vijand dadelijk aan en vernietigde eene kompagnie van het 35e regiment van de « Landwehr ». De Oostenrijkers die gepoogd hadden het Russisch kamp ten Zuiden van Ibora te naderen, werden door de Rusissche artilerie achteruit-geslagen en ondergingen overgroote verliezen. De Russische mobilisatle. Binnen enkele dagen zal de Russische mobilisa-tie geeindigd zijn en zal het Russische. leger geheel en gansch op oorlogsvoet worden gesteld. De Czaàr zal het opperbevelhebberschap, zoo ; bevestigd men, waarnemen. Van den anderen kant geschiedt in Finland, de mobilisatïe zeer vlug, Geheel de artillerie van het Noorden van Finland is naar Rusland gestuurd. De groot-hertog Nicolas Michailovitch en de groot-hertog Konstantin zullen het leger ver-voegen.Oostenrijksch-Servische oorlog De Montenegrijnsche troepen, na heftigen strijd, hebben de voorname strategische plaatsen Kosmatch en Korentize bezet en zich tôt Assangitclie doorgeslagen. Ovéral vluchten de Oostenrijksche troepen wanordelijk, door ben-den Comitadjis nagezet, welke door de meeste boeren versterkt worden. Het eerste Montenegrijnsche leger, 17,000 man sterk, heeft na een hevig geschut van beider zij den, de stad Djebbekitch, in Herzegovina, bezet. Het werkt saam met de Servische troepen welke naar Serajevo oprukken. Thans ligt bijna heel Herzegovina in de macht der Montenegrijnen en der Servicis, welke van wegé de bevolking op de grootste geestdrift worden onthaald. Duizenden vrijwilligeis bieden zich dagelijks aan bij de krijgsoverh'édèn en vragen wapens. De Oostenrijkers stellen 400,000 man in Unie tegen de Serviërs. Uit Athene wordt geseind dat 400,C00 Oostenrijksche soldaten Donderdag de Servische grens îcnten voor de niet geabonneerden, fr. 5.UO »tgfîï-T'■^tfViTïinr' r--|Tfrmrir~r'in —— aanvielenen poogden denDonaw over te trekken te Tekia in de nabiiheid der Rumeensche gren^ en te Belgrado. ae Save in de nabijheid va" Chabatz en de Drina, nabij Lognitza. Het gevecht was hardnekkig en bloedig op gansch de linie. De Oostenrijkers werden af •-slagen en leden groote verliezen. Dank aan hunne getal sterkte lukten de Oostenrijkers c i 1 de Save bij Chabatz en de Drina bij Logniîz over te trekken. Chabatz werd ingenomen na een bloedig gevecht ; Loznitza biedt weerstand. De Serviers bereiden zich voor om eene 1 grooten slag te slaan en den vijand uit Servie te verdrijven. Uit dat telegram blijkt dat Oostenrijk op vi-.r plaatsen te gelijk heelt aangevallên. Om den uitslag te kunnen beoordeelen, zo 1 men moeten weten welke eftektieven er dee!-namen aan den strijd. Het Oostenrijksche le^er, indien het verder kan doordringen, zal zien in eene bergachii .tj streek bevinden, alwaar de Serviërs gemakttelijk het vooruitrukken der Oostenrijkers kunnen stuiten. Daarenboven mag men nitt vergeten, dat Chabatz of Losnitza niet gelegen zijn op den weg van Nisch. In dat opzicht moeten de Oostenrijkers hun mislukken voor Belgrado bstreuren, want het minstens reeds de zesde maal dat zij op die piaats pogen over te steken, doch telkens vruchteloos. In Engeland. De organisatie van ket tweede Engelsoh legrerkorps. De oproep door lord Kitchener, minister van oorlog gedaan, om onmiddellijk 100.000 rekruten te hebben, bekoint veel bijval. Dagelijks bieden zich 5000 man aan en zelfs nog meer om in-je-lijfd te worden. Lord Kitchener heeft besloten de tweede legerafdeeling, die alzoo zal gevormd worden, te verdeelen in zes divisies, te weten : 1. Schotsche afdeeling; 2. Irlandsche afdeeling ; 3. Afdeeling van het Noorden ; v 4. Afdeeling van het Westen ; 5. Afdeeling van het Oosten ; Iedere afdeeling zal bestaan uit drie brigaden en zal eene bijzondere zending krijgen. Dit tweede leger kan naar het vasteîand worden vervoerd om het korps dat reeds in België is, te versterken. Talrijke regimenten van het landelijk leeer hebben zich in blok aangeboden 0111 in den vreemde te dienen. Engeland en zijne koloniën kunnen desnoods verscheidene honderden duizenden soldat.-n naar het vasteîand sturen. lu Hoiland. Voor de verdediging. J De Hollandsche regeering heeft de dagbladen verboden welkdanige mededeeline te doen of berichten af te koudigen over de beweging der oorlogschepen. Om zooveel mogelijk de onzijdigheid te be-houden, heeft het Hollandsch gouvernement een overgroot getal mannen gekoncentreerd tusschen Belgie, Noord-Brabant en de grens ten Westen van Limburg. Gelogenstraft. Sommig; bladen hadden gemeld dat het fort van Barchon, in handen der Duitschers was gevallen. In het ministerie wordt dat nieutçs ten stelligste gelogenstraft. Waarschijnlijk hebben de bladea het nieuws overgenomen uit Hollanssche bladen dag-teekenende van verleden Zaterdag. TE LUIK Aanval van de forten van den linker-oever. — Generaal Léman in een fort. — De beschieting. Ziehier juiste inlichtingen over den toestand te Luik. De Duitschers hebben opgehouden de forten van den rechteroever der Maas te beschieten. Zij spannen nu al hunne pogingen in tegen deze van den linkeroever. Zij hebben over de brug, welke zij te Lixhe nabij Vise over de Maas gelegd, hebben hunne belegerings-artillerie doen komen, welke zij op de hoogvlakte van Herve opstellen. Zij hebben de forten van den linkeroever ingesloten en de beschieting begonnen van de forten van Pontisse, ten Noorden, nabij de Maas, Liers, Lantin, Loncm, Hollogne en Flémalle, dit laatste ten Zuiden der Maas gelegen. De hevigste beschieting is gericht geweest tegen de forten van Flemalle en van Hollogne. Pontisse heeft eenen aanval onderstaan in den nacht van Dinsdag en Woensdag. Dat fort hindert vooral de Duitschers bij hunnen overtocht der Maas te Lixhe. Ook zoeken zij het zoo spoedig mogelijk te bemeesteren bij middel van stormloopen welke hun groote verliezen aan mannen berokkenen en zonder de belegeringsschutterij af te wachten. De aanval was Dinsdag avond maarlicht maar werd zeer hevig rond middernacht. De Duitschers willen de twee-drie donkerste uren van den nacht benuttigen. De Duitschers zijn niet tôt over de hellingen kunnen geraken in hunne stormloopen. Zij werden in massa weggemaaid. Zij hadden takkelbossen en matrassen opeen-gehoopt om de grachten te vulléri maar hebben er zich niet van leunnen bedienen. Het voornemen der Duitschers is klaarblijk^-lijk de forten van den linkeroever t° bema^h-tigen diéin onze (Belgische) handen een ver-schnkkehjk wapen zijn tegen hen als wij /e zij naar Luik terugdrijven. Indien zij die forten bezaten, zouden zij zich van bedienen als de grondslag van eenen optocht naar Midden-België. De minister van rachtsweze?i in de hospitalen fa Brussel Donderdag namiddag bracht M. Carton de Wiart minister van rechtswezen, die de wel-dadigheid onder ziine bevoegdheid heeft, in gezelschap van M. Henri Velge,zijnen kabineis-sekretaris, een bezoek.aan de militaire gekwetsten die zich thans in de hospitalen van Brussel bevinden. De minister werd in St-Janshospitaal ontvan-gen door ^M. D^ Spehl, Catteau, Van Langc-n-hove en Brunard, leden van den be'heérraad d?r Godshuizen. De minister heeft al de zalen door loopen waar er zich gekwetsten bevinden, met hen sprekende, vernemende naar hunne nood-wenaigheden en begeerten, alsook deze hunner familien. Hij moedigde hen ook aan en wenschte dezen die zjoh bij zonder hadden onderscheiden, geluk; in naam der natie. De minister ondervroeg namelijk M. Houlotte, apotheker te Jauche, bij Geldenaken, die dooi eene bendç ijuzaren gekwetst werd. Hij werd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods