Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

403 0
07 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 February. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 26 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vq2s46j55d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRUS : Btnaealand ^Etajicgebied uitgezondetd), fr. 3.75 per kwaitaal. (ALLE KOSTBN (NBEGREPBN) Men wende zich tôt de postkantoren. venscHiiNT 'S namiddags met al de oehtendteiegrammen. BBHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaan, 75 (Seurs). Kantoor te CENT : AANKONDIGINÛEN worden aangenomea : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. PubliciteitDE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. 11 —toaa— VERSCSSIiNT 'S NAMIDDAGS met al de ochtendteiegrammeK^ —a——yCrnrî.a»«.;iw ,i — " 'fim . -m... ' •« —— Elke mçdewerker is verantwoerdeHjk voor het-g2ea hij schrijft. Ongevraagde stukken worden in geval van niet opneming, e*kél teruggezonden zoo er hct noodig* porto is bijgt*oegd. iiOOldopwteilfcT s Or. i eue DK CLEiiCQ. mwn- i g'nMBBWTi'F'TOTnpqrefflgpi^ Zefifbesohlkkingsreoht en Volksraadpfeglng. H et zedfbeschàkkiingsrecht de<r volkerea ôiaat secten het begin der vredaso; derhandeting en aan de ordia. Wei gaat het met dit begnp aïs met voie andere begrippen, dits d'à oorlog in de mode heeft gelbracht : meia weet namelijk niet ad te beet wat men er juist aan horft. Wij weten immurs ail lang, dat de warekt. aan t zeif-moord pfcsgen is, omdat, jtu, omdat ieifeiijk lue.ed aie wareid eeupairig hetzelfde wil ! Lees d'e rede voeringen van de woordvoerdeura der ondej'&oheiden strijdende partijen en u z-ai bevindein, dat die hearen bat nopeus d'e meieste vraagstukken in theorie roerend eeas ziju. Lot wel, in théorie, want die praktijk, diat is o«i 't ad-gemeen andetre peper! In theorie alzoo stirijdeil ook al de oorlogvoereniden voar het aelfb-iscb kidngareciht der vol'kerein. In begin-6ol waren de Centrât© mo>gendhadlan en <ie Buss&n net eans oim dat recbt te erker.nen van vôôr dat zie bagou-nan te onderhandalen. Eetnis achtar dat bet begmsel moest tôt wrvrezienitijking komen bleek bet dat ze t juist over dat zeilfbeschikkingsirecht niet aens kondan worden. De Bussen, die over 't algeimeen betar weten boe de zaken zoud'en modem gebenren dan ze ze weten te 6e-redderen, losten bet vraagsibuk eenvoudig op. Dat de bazetitendie troeepn zich terug trakken, we zuilîen de nit-gewakenen en weggevoerden latem tarugfceferen en we houden aen volksistemminig. Zoo zal elk volk beisdissen over aijn toickomist. Om te toonen hoe aenvoudig bel was, direven de bolsjaviki de door hot volk verkozen konstibuaiute met bajorottein uitoon ! Wat weil bewijst, dat wij oiis aan leugen nfe t moeten iaten va,ngeri. Toch lijdt bet nu eei:maal geen twijfel maer, dat bet begiinsel van bet zdfbeschikkingsireebt nuseir en meer aaubangeiis tait en is de kans groot, dat het ia eeta_ of andereai vorm zal moeten hetlpen om de oorlogspolitieik uiit die impasise te trekkan. vraarin z>e schijnit vast t' ioopen. < llet kan derbalve wel e«sns de moeite loenen te oq-iierzoëkein welk atandpumt wij, Vlamingen, tegenovor dat zelfbeiscbikking&reiciM kebben in te memea. Vraaig een ee-n Engeirielmmaai of hij voor îorland, aan eon Duitscher of hij voor Posen, of zedfs aan een Fransahman of hij voor Elzaa-Iiotbarmgen en aan een Italiaan of hij voor Triës.t het zolfbes^chikkingsrecht >p dien grondislag van een ajligomoen volkisreferenduni aan-vaardt en negeaamaal op tien, negen nicgeii-en-.i \^fntig-maall op hon-derd zuit gij een onlikenneml antwoord be-komen. Voox een Engets;chman is lerland een dleel van bet Brâtsche rijk geuijik voor een Dnitscher Poaea een deeâ van Pruiisen is en geen zelfbeisehikkingsi'eclit ter wereld zou aan èen minderlre-id hc-t reoht. kunaien taf-kerinan zich las te scheui-en van het moedeiriaad. ïïet gaat met die* volkeran als mot de mensohen. Nie- ! maiijd heeft het reoht hteiemaal aileen te doen wat hem be'.ieft. Men moet ook met die menschen rondom ziob rekening houdea. Het zolfbeaohikkingsrecht voor een volk lian niet als een absoluiut beiginise-1 gelden, onidat de belacgen van aiiien miiet ku-nnen govnj waard zijn als eilk slechta zijn egcnbelang beharligt. De internationale status van een volk wordt di. nvoilg^is vesioer bepaaild door de onder-linge madbtsvephoudiugen der staten dan wel door den inuerlijkeai wil tôt zelibepaiing van dit volk. Ik ben dan ook van gevoelen, dat men ten ortreohte bet zelfbeschiikkingarecht ails een absolut® théorie voor de inbea-nationaie betrekkingen zou wiilen doen geldeu. Het onderling verkeer en het sa-menleven der nation Eouden sehier oMnogeiijk worden aïs sommigen onder ben een zoogezegd zelfbeichikkingsreoht konden inroe-pen om anderen b. v. het Aeven te benemeu. Hoetaeg zon, om «en voorbeeld te no-emen, een internationaai b eschikkinigHr eoht voor V iaa.ïdeiren kunnen blhj-ven beistaan, als vvij daarvari wonsobten mistomik te mafcen oin Wadloniië van de zee af te sluiten ? En is ftnderdaels de beperking der buitenJiai;idsche beweg-ings-vrijheid voor België een beletsel voor zijn inwendigen bloei geweest 1 Ik geloof bet niet. Het lot der wereld mag niet met zinledige woorden of ijdele leuzen opgelost worden. Zeilfbcschikkingsraoht i® een dier niôbszeggende wocurden, waa.rine.de men ben elotte, — zie naa.r ï'uslajid — zelf in de praktijk niet verder komt. In buitenlajidseh opzwsht is het volstretkte zoifbe-echikkingiSirecht een oinnogelijkâleid. Het zou bet even-wioht der staten geduiig bedragen en t.en geordende poiitieke volkerengroepcering metterdaad oninoge.lijk maken. Wie trouw«ns voor het vok het reclit wenscht te eu*-fcennejR om onvoorwaard-elijk zijn internationale verhou-dingan te regeden zondier in he.t minsit de belangen va a vriitnd of vjijintd be ontzien, zou eerst en \ooral n&uvv-keurig moeten bapalen wat een volk als zoodamg is. Waar boudit de groep mensahen op, die gezamenlijk over haar toekomst mag beschikken-. Alle^n van de wijze, waairop u d« mensahen groepeert hadiigt fetitedijk den uitslag bunneur stemming af. ledeneen weet wel v\ at voor een ge.wichtiigen invloed de kiesomsdbrijvingen uit-oeienen op de-n uitsdag eemei stemnùng. Heteolfde zou in internationale volksreferendums plaats hebben, wan-ojt-eiï men willeilieurig sommige nationale groepen geza-menlijik of aizoïderlijk liet ateraimen. Om weer cens een voorbetld te geven : Wilde men het gie.he'ele Kedertand-sche volk — vlamingen en Hollanders — toelaten over zijn toetkomstige st.aatkundige verhouding een stenimiiig te lioudien, dan zouden de maerd«rheid en de uitslag er zeîler heejemaal anders uitzien, dan wanneer men Vlamingen en Hotllanders eilk afzonderlijk liet slenunen. Het. stemm en heeft in dcze aangelagenilueid ttx>uvvens maar een sohijn van re«htvaiardigneid. W;e zegt stem-men vea'ondejrslielt toch bij eten knezer een zekete be-voegdlheid jïn ook en voo.al een onbavaL|genheid van ooi'deel, die 'noodig zijn om in zulk oeui gewichtige zaak als het bepailen van zijn eigen toekomst een beslisaicg te namen. Wie zai bewieiren dat die nocKïzakelijke fak-torcn kort na een ooiiog vooibanden zijn 1 De geosten zijn nog beneveld door haat en wraaklust. Het vrije woo-rd las jarien^ang gekluisterd en ali-e politieike voor-lichting der tôt zclrstandig oordeelën onbekwame rnas-ea's is daardoor onmogeili';k geweest. En juist op zwlk oogenblik zou men een volk de gewiehtigste baâis«.ng in zijn bestaan willen doen nemen, een beelissing waar ibuX'il zijn toekonisit van afhang ! Ik weiiscsh niet verdach., te w ter den van reaktionnaire gcvoiJens. Ik verlang geensains, dat eenige diplomaten met de vo'.keren naar goedvinden zouden mogen bUj-ven schaeheiren. Maar ik acht het potsierlijk te bewe-nen dait een volk, zo.j.der politiieke voerlieh ting, vea:bli'nd door oo'rlogsn'exijose een werkelijk met zijn belang stroo-kende beslissing nopens zijn io terna.ttionaJe toeikomst zou kunne nem:m, kort na een oorlog ails dezen. Mon vcirlieœe immars niet mit het oog, dat een verge-lijking tnssohen het hjer besproken reftrerxliim Civer een fctaatsverband of een politkke vei'hcmding en de bepa-ling van eigen wetgieivi.ng .tai bestuur ho.egcnaiund niet opgaat. De politieke verhoudingen hobben een karak-toï van be«ten&lglieid, dat bet-jtuurlijke rc^ûlingen niet hebben. Wait in heit bestuiœ van een land door een m-oer-idferheid wordt gedaan, kan ovejnnorgen dioor een nieiuwe tooerdwbeid worden vornietigd. Met het bepalen van den ittternationafen status van een veik gaat het niet zoo gemakkalijk ! In het luciLt deze*r beechouwmgen blijkt dus wei, dat het Viaamsuiiie vaaJgsuuk m Bekgié een tweeledig as-pekt vt-rioont, dat met urne uoor vel-e pa&siieven wordt over het hoofd gezien. Geeu înensch zal baLwistien dat bat -Belgifeob vtaag-stuk het kernpiunt van de vredasbemoetingen in het w-ts-tea zal vormetn. Maar de louze van hi-n, die houden s ta an dat het BeigioCh voiîk moet vri] zijn zijn eigen internationale p&Luak ta regeden houut geen zieikieriing met de Eoodzakediykbeiden deu- Europeesclie oX me:i' bepaaiideilijik dur Wasteiuropea4oke poiitiek. iiet-zelfde geAdt jn meer beperkien zui ook voor Vliaanderen. Ik wensch me niot te veroiepen in de mogttlij'ke dpiois-singian van bat Vioarosche vraagstuk, maar ik kaai lu ni'et voorstellen, diat men door het zeilbeischikuings-recht voor de Vlamingen zou kunnen verstaan bet i-echt om bij meerderibeid van steaninen een ix>litieke ricbting in te gaan, dli/e den vrede in West-Enropa zou bedrei-gen.De iaternaitionale ve.rhouding van Vlaamiiaran moet in ovei'leg gurjgeid worden. Zij moet zooveel mogeiiijk rekening hoiiid-en mat aile op het spel sitaande belangen en niet enked mat dat den- Vliaoningen zelf. Als gazeid is het trouwens te betwijfeion of niu de tijd reeds ge-komen is, waiwop de Viariungen klaaj- genoeg van geesst zijn om hùii eigtn belang iu de toekomst te onderschei-den.Moesi, man nu den status der Vlamingen of van het ©ven wé k volk bij voiEcsteuiiming regelen, dan zou nieta beletten om oveir een paair j.aar weer zoo'n &temniii?g te houden. Immeirs de gedacbten evoluëeren en het zett-besehikkingsrecht zou z^cer over twje jaar met even veel racht mogen ingeroepen worden als fchanis. VVeJke crus tige mensoh zou nu ^ocr een volk het reoht wilian vergen om teikens als het pas geeft door aen eenvou-dige stemmiag zijn internationale positie te herzi.an 't Maar otfngekeerd ook, walke einstige menseli zou willen b&wo^ju dat zoo iets enked na een oorlog zou mogen gebeanen, dan juist wannaer de menschen het minst geschikt zijn om nuchter hun eigen toesbaaiid te be-oordeelen î Het volksrefereaidum — het zelfbeBchikkingsreeht is beoleinaal geen panacee voor het oplossen van de sLaiatkimdige moeilijkhetljen, die zich bij het aanstaande vredesvei disg zullen voor doen, Ik haidiaal h.at, hiiermade wil geensians gezegd worden, dat :k een afhankelijkheid der kleino votlkeien en rneer speciaal der Vlamingen van de besohik'king.eu der groobe niachthebbers bep.cit. Ik moen alleen dat het. reaalpolitiych gesproken noordig is een foiinule te wen-achen, die ook met de internationale verhoudingen l'e-kening houdt, ook fù mocht nu oenis bij refarendum blijken dat de momentaneele inzicliten der moetrderh'eiid van het Vkiamsche volk met die oplossing niet stroo-ken.Waar ik liet zelfbesahik'kingisrec'nt echter onvooa-waïu:-delijk bopleit is in de zuivtr binnenlandsche aangele-genheidon. Hier geen vretïnde inmenging, onder geen voorwendse ! Laat de bu tenlamdsche verhoudingen als noodzakelijke vooi-opzcittii'gen ge'den, dio niet uitsdui-tend van binrian uit zijn te bepalea. De binnenlandscbe regeliugen binnien het kader van den internation.alen status moeten echter door bet volk zelf in voile Viiijheid getrôffen worden. Hier trouwens ge.lden de be-zwaren van daar steaks niât meer. Geen regeting rs beateaidig in bat binnenland. Ze kan door nieiuwe ver-kie^ingen steods lierzien wordwn. Als du., zooails alces iaat voorzien, bij de vradiewoii-derhan-dedingen die Jtardrijikskandige gremzen van Bet-gi ë b ihouden blijven en als de internationale diplomatie haar bed-ngen weet te verzoemen met de outwikke-ling van het nationaliteitenvraagstuk in België <n Vlaanderan eu Wallonie als twae aîzondurlijke volks-eenhaden overe&nkomstig de werkelitkheid erkent, dan moet aohter aan Vlamingen m Walên hun zelfboscbik-kiingsrecht gelaten worden «ai uit te maken in weike verhouding zij mat eikandeir weaseben te leven — steeds wel te verstaan als zalfstandige volikseenbedein. Ware dat geen elegante oplosising van het Btlgi.sch vraagstuik eu van bat beginsel van het zelfbescbikkings-reciht der voLkeren : herstcQ der gaografiscbe grenizen van Beîgië met reoht voor beide autonome voikagroe-pen door référendum hun onderlinge bestuurlijkie ver-houdl'nig te regelen 1 Een besdissing, die tir.ouWeris om de tien jaar zou kunnen herziien worden, daar ze nie-inaind dan de balangbebbenden zolf zou aangaan ? Me dunkt, dit ware te overwegen. BALDEB. De uitroeping1 van Viaanderen's politieke zeltstandiglieià te Amwerpen. (Van onzen «ig-ui baiiciitgever.) Wij hebban ai menignuw bij verkieznigen Antweipen ia îop en îoer gezien, maar ue gewejdjg«te barcstoelit d-r papujscdiiàppeai i^teit nooxt een zoo algéxûeeiie op-vvincumg g est ook t ads t vooruitziabt vau ue tegen o I e-bruai'i aangekondigue p.cotiUghfiid eii Snaatiuan ie*sta-tie. Ueen mtnu©h was er lu \ veist aige\tigtn saop, of hij wist dageii vcoi'uit te vertellen dat oe liaminganten (oij zeeu- vcitn synomeiiu voor akuvisten; de pa.,siieven soinj..ien dus woou te weztn voor c!;e opeubare meeting) een monateibefcooigirig giingcai imrichten, dat uit (jtnt, uit lii'ujsei, uit at Eempan t voi,k m massa zou toe-straoanen, aat de Vlaamscbe krijgegevangèiâen ditn dag naar Iiujis moehten teing-keeren ; aat men in de Beurs de Beigiische vlag zou v er bran aen ; aille denkbare typen van hjpcibokn ofle vylgo kvVakkeis, en de hem al weet wat onze lui op dat geb%d kuniien uiboroetien, k\sanien bii-.r van pas. 't Was lient Le voorspedien dat geen Ant-vverpenaau, ad was 't enkal uit meuwsgie.rigbead, dieu dsig biiincti zijn vi&r jutu-eo zou blijven. Aktie gaait echter noodaaikelijk gapaard met îuaktie. De franckidjons werden aaùigeijaJit door een springtij van woede, naainiate t oogenoiik naderdie v\aarop liun doodsvijaiideu met mer k'tem dan ooit het einde van \ rijk dttf boulema ."sen zouden vukondigtn. JS'acht en dag hebben zij gudiaafd, geiweet en geawoegd, niet met karaanel'kn ,ot vcakieziUgisworst op zak — aie pro-dukten zijn heilaas niet voou'handen in 't voedingskoni'i-teit — maar met grof geld. Elke brievenbus kreeg pam-fletten te sdiikken, gediukt of in dnizend haasteii getypt. In de vaderlandlievendt kriiigen van 't Nationaad Eo-miteit k-onken bedi eigingen met broodioof t-egen al wie « in jlan sboet » dtu'fde gaaai; alwie bij die nobele heeren eon paar centen verdi nt werd voor het dilemmagesteld : ofwel zich op een lijst verbinden, geen deed te nemen aan podiiieke be!.oogingen(bedoejd alleen pro-Vlaamsche naiuuelijik), ofwei zijn matten (e rollen. Terzelfder tijd begon een vertwijElde jaeht op muzikanten en instru-inenten; met handvoliein bankbiljetten zocht men de eer-s.'.en te overhalen om géen deel te nemen aan de betoo-gï'ng, en de epeol1 uigen van allé mogelijke maatsohap-p.jen af te huren. Een opzichter bij 't voodiegsko'inittit, muzieiHcider van » Holp lî Zelf », toonde geén z,in voor dergelijike praktij'ken en werd daarom op staanden voet aan de deur gezet. De uitslag van dit terrorisme is niet var van nul ge-bleiven. Een «cht alrtivist heeft nu eenirmal een stramme raggraat. Dat hebben onze ofiieieele franakiljons ouder- vontien. Wel zijn zij or in geaiaagd, saam xnot dé eer-waarda Jezuïettn, aie be angvoos ae bloem van de aan lnin zieleherdetrschiap toeveitiouwde jeugd en al hun pa^ tronagLgas^en ter beschikking va a den generalen sta£ inadden gesteid, een vend^i Uitgeïeijen rapauje te îonse-len. Dat schuim zouuien »t wedura ieeiren kennen. Zondaginoigeiu — eea ovarheeriijk weai'tje was 't — kiifcide leeds vroeg ecai voortdurend aanz^vedlende me-t igte door alie steaten rondom de Beurs. Voorad vau de Meir tôt aan iieit Middenstation vlotte de diohtste siroom. Er hing kruit in de tacht, oat meikte men <ta-de4iis. Den voiigen avond badden U'ouwens reeds «en paar relletjes piaats g^gieper, waarbij een afdeedmg hoogstudenten, voor de groote geltgendieid naar Ant-werpea goreisd, fiiak van leer hadden gelfrodaken. In de vea'te gieeit opeens muaiek. V an het ytiatieplein, uit hot lokaai » Van V/eKenbeke », waar een wijk-meeting was balagd geworden, buigt een ztngende drom, zjvenhonideid ma-m en en vrouwen ui felle ge&al.d; if t achtar de wappertndé vaandels en den daverenden « Vlaamsoilien LeeuW », n.taa-dio Beurs toe.Niauwe nutni-fteotanlen sluitea zlgIi aan. De breede straat is weddra bomvol. Uit het publiait wuift luide bijvai. Maar gediuit snijdlt door de dreunende liadorcn. l'anatieke banden grijpen naar de da.nsetde leeuwen. Een oogenblik zwe riken de standaards. Dan kradeen reeds de sbudenten-stokken op scliedels en lijVen van de aanvalleis. Onze jotiigd zingt dat de h*elu knettart. De ouderen geven haai niiets toe. In trioinf rukt de groep verder, toege-juioht en uitgejoald met der,zedfden hiartstooht. Onder 't voi'k bied&n lijne hce. tjes vij thonderd f.nank voor een vaandel. Een handsvol aatige-worven trawanten waagt den aan val, .maar er is niie.ts te haien dan bloadig.e kop-pea. Vijf kere's slingeren van op aen wagen ijzorcn vouwstoeden op do betoogex-s. On v e rsohrofcken vrienden bremgan die batterij tôt zwijgen. Zoo zijn we dan m de Beurs. Vol in den ovartreffeinden trap. Op de boven-ste gaanderijen hangt het volk met ti'ossan aan lad-der». En steeds nog stroomen nfiuuwe sebaren binien, van d-_ wijkmestiiigs, uit Mei'ksean, van 't Kiel, van de haven, uit Borgeithoat, uit Berchean, met leuzen, baoie-ren en muziek. Van de Groai^hiats komen de arbeiders aangestuvvd; rond Bubens' beedd waren zij veirgaaerd, terwijl van dea toren der kalihedi'aal de tdjding van Vlaand 'ren's vei'rijzienis op duizomden strooibri.rfjas en in de bronisgaiman van Carolus over hen ceerstreek. Men moet onze Handelsbenrs kannen zooals ae er uit-zag op vroegeve hoogd.-ig n van o.is volk, voornaiiïeiij'k met de Guildensporenfeesten, om zioh een benaderd denkbeeld te kuruian vormen van djn overwe^ -ganden indruk dien zij thaiu maakte. Destijds trapptlden hier maaiisahappij-iiaming'anten in kernlooze géestdriît. Destijds oret?rd!en htea mannen die oveibuiiging huichelden teopwille van de eischen hunner persooet'jke earauoht. Nu klopto in dat saamgoperste nieiiisehenblok de hart-slag die jaagt tôt groote daden; nu trilde hier enkel de stem van de idealisten met de. gedaehle ii; 't.brein on in de vuiai het zwaard om or werkcl jiklieid van te maken, zij die desnoods zullen vallon voor Vlaanderen met de blinde offei'waaidigbeiid waarniee zij er tdians voor staa». Van dienzelfde ge-est leefde een vondc in ieder desr veda duizenden, die vvaehiton op het pledhtige woord. Prof. dir. de Keersmaeokea- v»ees op de diepo be-teekenis van dat hisborisch oogenbl.k, waarop wij mogen roepen : Vlaanderen is vrij ! I>e ltaad van Vlaan.de-rea heeft op 22 Deeembeii- 1.1. dan knoop dooigehalit met zijn g. widhtig bosiuit, waarvan jirof. dr. Tack lezing houdfc te nudden van een heilige s tu te, die weldria m eindedo'os geju'bel omslaat als het uit zi;jn mond klinkt : « Do Staat Viaanderea is g - boren ». Wie zou beter de be.teukenïs van die woordan hebbeil' lcunaien uitdrukken dan dir. Bornis t Hij is hot veorwerp g'.'Weéab van een onvergetelijke hulde, toen hij bat podium batnad; hij Word haast door zijn volk op de sohou-ders gedragen toen hij ziju îede eindigde, <l'e in even-redighoid was met h-ar b-egedeidiig : Carolus' zware zrgeaang. Op zulk een a.oud, vôôr zulk een man, moeten mo.tr b daagde reporiea® dan ik soms witl hun aan-tcekenboekje vergeten. Horhalen al wat Bonns gazeid heeft, is alleen diuaixnn nul xnogalijk. liij heefl als nooit ti5 v or on gemoke'd op de franakiljons, die bij 't ur'.tbre-ken van den oorlog, iti dezelfde liandolsbaui-s waai- nu ou® volk hoogtij viti'di, ons verdit rf bezworen hadden met het wachiw ooid : a Après la guerre, on n'en pardeta plus du flamand ». Hij heeft in C'én raam gesloten ons leed van vioeger: platbroekerij en veirraad van onze agen mandatarissen, verdrukking door de Eransohdolle reigeôringskliek en ontaarde geldaristokratiiej en onze nooden sedert haast viar jaar: de doodsbodreigilng, we-gend over Vlaanderen, de misdadien, van een van ans vervreemde regeering, sohiddig dioor wat ze deed i.n door wat ze niet deed ten oj>ziohte van d'e'Vlamingen, die aan de IJztr hun bartubloed iruttedoos weten ver-spilden. 'l'eg. no ver dien hopsloozen toestand van onze zaadr bij 't uitbarsten van 't wei'eildkonllikt heeft hij ons heerlijk jeng nationalisme gesteid, die kosbbare oor-logsvruoht waarover aindtdijk de rijpheid begint te bio-zen. Een titanes;taadc liad de Baad van Vlaanderen «r vi rvulleu. Hij heeft zijn kop tegen de moeiiijklied^nr in gezet'. Wat_hij bereiiikt hteft, bocdsclïappen de woorden van dr. Taék. Een niiauw.e Raad zal verkozen worden : Dp. Boims vraagt het onibeperkt vertiouwen van de vengadernig voor degenen, die ads kandidaten-vertagen-wGo.rdiigai'S van de provineie Antweapcn voor dit nieuwe centraal organisme voorgesetld aijn. llun namen worden op toe.juicliingen onLhaald. Zij luiden : Angermilde Ka-rel, handelaai'; Bel'efroid Jan-B., kristen sociaal wer-ker : Bagaeirts Alfred, leeiaxr; Prof. dr. Claus, hooglte-raar; Deckers Hendriik koopmati; Mr. Heuvelmans Flor., oud-voliksvertegeaiwocvd'iger; Jaigenaux Laurent, oudheidkundig't ; Prof. Kirnpe Baymond, lektor; Prof, dr. de Keersmaeeker Jozef, boogleeraar; Loquet Louis, « hatdelaar ; Monimaerst Hendrik, laadbouwin.genieur ; Prof. Oboussier Max, leiktor; Peeters Flor., aooountant; Prof. dr. Picaitl Antoon, hoogleeraar ; Sevaieyns Lotie, wisselagent ; Dr. Tamm Walter, geneesheer; Prof. Van den Brande, docent ; Dr. Voge. s Jan, gereesheer; Ver-hulist Baf., ieLterkundige; Waternaux Earel, loi der van het Vlaanisah Ekonomisch Sekretariaat. Op dezelfde wyze worden tôt gouwraadsleden voor het an oiiditstmenl Aatwerpen aangasteld: Boen Ko-bert, hand.laar, Wilrijck; Boen August, brouwer, Linth; Beieoksnun Emi—1, staatsveearts, Kontioh ; Dek-kers All'ons, koopman, Antwei'pen; De Kinder Jud, be-dfe«.ide, Antwerpen; GiiLis Constant, apotdieker, Anfc-werpen; Hainaut Jan, badknde, EacikeTen: Haeren Adriaaa, bediande, Antwerpen; Hellemans Jul, mjve-raàr, Koatioh; Meus Jul, ondarwijzer, Antwei-pen; Mer-tenis Kare!is, toonkuudigc, B i'chom ; Manasens Hippo-liet, koopman, Borgarhout; Pochât Erniel, zonder be-roep, Antweiipan • Quakkelaar Hendrik, advokaat, Ant-werpen; Boose George P. M., letlerkundigc, Antwov-pen; Tervooren Eeg, beambte. Antwerpen; Van de Ven Florent, zonder beoroep Edegliem ; Van Extergham Benoit, kleeimaker, Antw:rpen; Van Oers Jef, trambe-diendo, Moiksam; Vari Praag Hendrik, toonkundlge, Cappelleai : Verhees Lodewujk, kunstsmud, Heide-Calmpthout ; V armer en August, diamantbewerker, Borgarhout; Vl'oamians lie. drik, verzekeringsbesbuuider, Antwerpen • Van Wetberen Ed-ward, magazijni.ee, Antwerpen ; VVattelet Jef, toonkundige, Wommclgheim. Nauweliijks is de laatste naarn veirldonken, daar hijseht men op de gaandeaij maje^tatiscih den «wiarben leeuw op 't gouden veld. De geestdnift golfb ala «en see, waarboven dr. Bonns, bieek van ontroeiing, trouw tôt den dood zweej't aan de vlag waaiondeir hij strijdt. De bi"Ui,sende ovatie g-aat over ia eten maoutigen strijd-zang. Do iiooirten opem, en onoeir de zon. 'lVintigti'ui-ztnd. mejiisohan wachten daar. Dwai's dooiaieen dien dam bi'eekt fier de leeuwer 'itoet, \ aandels en iioofd.au jaoog, e^n sbroom zoiwiej: eii^a. De Bkuuwvoet wordt oindeir h puibliek opgelaten en door de beioogers opgevangen. î'iuitjes gidien. Ondtr een hoos van hoera's pdodt net fratisidljonigekef neer. u De Vla.amsohe Lcaiw » maa'kt de aterlJigen, die schuinibekkend gastikuieeren van uit gehuurde lualkonis toi, poesjeneu'ian. Lkames wuiven met leiuwenzakuoekjes ; betaalde îuinmal's vailen er met ktaippeis op aan, inaar worden in een oogwenk d'oor de vooirbijtreiki..eiide manifastantan geblutst als ouwe po l-ten. Mache.ooze vuistqn drci'gen de juiehende iioeiaun, waiar jo^g^njes van tw'aal fjiaai- met g-ekregea fluùtjes kii.;dierliji uitg-elaten tegen aansijfelen, btgedeid door hy&terische matrones die schor ae « Marseillaise » krassen. Dat allas geéft e^n hedsoh golr r. zooals t alleen kan losbarsten waar twee niaehten, net aïs hier, op leven of dood strijden. Ma.ar de onzen zageviei'eii, 1 Zij staan zelt hun man. De tegeilpartij éditer scdiuilt ui huisen en trams en zendt soldenieis op ons af. Die giaan wel te keer als baai4ijke duivtds, trappen stuk wie hen onder de handen valt, ruklten %ic studenten zahs met niesi&sn te lijf, maar die s'.simû als de bliksam neer wat hen hiodeirt. Zingend en jubaland golft de rauzenstoet naar t station en van daar oaai1 de zaal'u Van Wezen-beke », waar hij_ rond 2 1/2 uur uiteangaat. Wat .is nu de hid.uk en de baians van dien bewege» dag î Vooreerst hebben wij seiierper dan ooit gevoe'Ki, clat wij voortaan de f ranski j-j.ns moeten behaadelen als een publiok gevaar. Zij dorsten naar ons bloed, en wel in den wer'kelijksten zia van 't woord. Wid de Staat Vlajanderen leven, dian moet hij begihnen met dat goedje zoo brutaad motgelijk k.cm ue maken. K.an hij niet sipoie-d'ig daœrtoe de nood'ige maelitsbovoegdheid verwerven, dets ta enger voor hem. Een wanhopigit v-ijand, die be-sediikt over middedep a s onze tegenstanders, kan slealits met ruw geiwaid g iiteot worden. — Laiigs den andaien kant mogen wij trotsea zijn op onze menseben, die zoo bawondere hsm aardig ki-anig hun geloof weten te belij-dim. Hun houd.na heaft diepen indruk gexnaakb.Het dui-. didijkst bew.js, dat de anfcipai hie tegen onze bawaging bij de Antwerpsche, Vlaam®che bevolking niet- veel meer dan e:n schijnbastaan voert, en dat eiako-1 eén ktiok bo^aalde stoksijageiis de reilletjes verwekt heeft, is weL het feit, diat het^ ovca.*i^e d'cpl Van d u dciig ha^ast zonder stoorniB is voorbijrregaan. Drukte en opwinding waren met van de hich t ) knuppedheldcn waren echftr hun 1 o on gaan ontvangeii (hun lastigevers zullen aïs extra ee.q, zware doktensrefcenin^ te vareffanoii hobben!), an vati d'it ooge.nblilc liie'd de berne op. Iets van veed gc'wicht heeft ..e 3 Febfuari ons alfiban* gebnac'hl : name'ijk dat het akbivismie opeens te Ant wer-pen, h o t vra-agôtuk geworden is, hot midtféaçùnt van icders belaogistel'linig.' lii den strijd, wdlke ongètwijfipld aaairrond zal ontstaan, moeten wij overwinncn. Voor de franski!ions komt ras het biUare eind'?, a:s ieder vau orna- zim- pKcfet do et. ' MABJv. Vredesonderhandelingen. De Cekreensche kwîytie. (Veivo'g.) BBEST-L1ÏOFSK, 3 Fobiuari. — ïerwijl do OcJaeen» sciie soldai en van adle fiontea en vau adle gievoohbstar-reiinen hua gededegeerden naar Kief stuurden, wedka zioh adle om d^ Oétaeeriisicdiie militaire xvada S'chaardon, die een deel van de Bada te E. ol vcrrnt. hdbben ri i e L-Oefkreensehe soldatenraden in eevnige stedan van Oefcro» nie hun eigen soîàatcaiùaden govonnd di& geen invioad hebben op het onaggende gebieJ. Voortis bamofoien aiûh ook wel arbeiders van die steden mai znlke sovjiets, om tôt invloed te geiùken. Nu zijn dj touisjevvaki van SiiU-Petorsburg begonnea met yau de Oekieensohc regeering te verlangen, dat de lieelo iegearingsinacht in Oekremë ciu juist aan dozo soldat nradien zou Wprden gegeven zonder in het minât te letteo op liet door de bolsjewiki zeilf ter vredeskon-ferentie op deu voorg-rond gesteldie beginsel, dat vraran-de ti'oepen uit bot bezeute gebêad mpalsni taroggeitiro'k-ken . worden. Deze eisoh konden wij ïiatutrrl'ijk niet iu-wiiligan.Bcm tivveede vcorwendsel lot icnie,n«ujg was de eiseh van de bolsjewiki, dat er nieuwe verkiezingen voor de Bada zouden worden uitge-sohreven. Nog daargelaten, dat dez; eisoh volslagen (egen het recbt van zelfbesehik-kirg indruisclit, is zij ook daarom niet uit.voerbaar, oim-dat de voorschriftedi over de verteigenvvoordiging van de Bada den kieaers te adieu tijdo het recbt geven hun verteganwoofldigeris in de Bada tenig te roepen, en door anditte te vervargen. De verkiezingen voor de Konstituante in heel Bus-land habben m Oekreuië tôt eeu schitterende overwn-rdng van de Bada gevoard. 70 ten honderd van de Oe-kreensebe kandidaten weiden gekozon, van do -andero parti jeu werden 15 ten honderd cm van dte bolsjewiiki mitder dan 10 ten honderd gekozen. Zoo zijn bij voorbeeild in Kief 20 van eiiae 22 kandidaten gekozen, in het goevernenient Poloti'iè van 19 , sn-didaten 18, in Wol'hynië 9 van de 10 kawlidaten, in Pol-tawa 14 van de 17 en zoo voofts. Dit lijikt niij voldiocsnde. Zoo zijn de massa's wiaarop de Oekreenscho ltada steunt, in naam waarvan v\ij hiierheen zijn gekoilien. Nu hooft de regeering van SintePëtesi-sburg beslolen tôt de uiterste middeden. Zij liebben den 3 F'cbniari te Kief een Ocifcreensoh kongres van boeren en solda ten bijeengeroepon. itr r«-men ruim 2,000 afgevaardigdeu. Maar, geheel in tegeïi-sbeilling met de vei'w;tehtingon van degenen, tlie hot kongres op touw hadden gezet, begon de ziUing met ecia lui de ovatie \oor de Bada van Kief eu voor pirofossor Gruszewski, don voorzitter daarvan. Met een overwel-d'igcnd'e meerderheid heeft dit kongres zijn vertrouwen in de Bada uitgesprokon, Na. deze gebeirrlenis hebben ongeveor tachtig mou-sehen een togenregêering uitgeroepen to Charkoi". De volk yk O'ixmii s ,-ari sse i ; hebben daarheen toen ong-aordei: do benden van de Boode Garde géstunrd om do Ixwoiking van het goevamenieint uiit te plunderen an de « regeering» to besdiennen tegen de bevolking van Ohairkof. Zoo is die regeering te Charkof ontstaau eu dat zija do kraohten, waarop zij steunt Er is geen twijfel mogeitijk. dat zij niet alleen niet bevoegd is, om de Oakreeuscine r'epubliek te vertegen-wooràgen, maar dat zij met eons kan worden be-sohouwd als een vertegtnwoordigûig van do stad Charkof.Op de andere uitgcsprcaten of bedekte opmerkingon. van Trotzki behoef ik niet te antwoordan. Onze toekomst, onze gtrachieden'is eai oon«s raza.teai zullen zc-df en de breedo massa's arbeii'ers, die aan beide zijden va>n qe frontlnui© staan, zullon er_ zelf over betslissen, wie van ons bat reeht aan zijiï zi'jda heeft, wie van ons schuld heeft, wie een sociadist is en wio een contra-revolu; ionnair, wiié sichept en wie het ge seliapeae verwoest'. Na deze verklaring van den Oekreeinsohen afgevaar-digda, zeide graaf Czernin bot volgiemde: In naam von de delegaties der vier vorbondon mo» 5* JAARGANG. N. «y PR1JS Î 6 C E N T1E M. DOXDERDÀG 7 FE RRU^J{U918^^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods