Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

207 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 August. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 01 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1xd2s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

êde — jxr. SâëCS. PrlÎK s O Oeiitiftm ^aterdlag Si A.-Ca.gia.»Ttis» 1918 Gazet van Brussel Beheer en Redaktie : 9, Ruysdaelstraat, 9, Anderleclit. Publiciteit : 75, Ans-pachlaan (Beurs). OORLOGSBERICHTEN. i—— ——— — ■■ ■* ÛÏÏÏÏSCHE LEGE&BE EiCETEN BERL1J N, 30 Augustus. —= Ambtelijk be-j-icht van bedenmiddag ; We&telijk Krijgsvcld. Legergrocp Kroonprins Rupprecht en von Boeiun : Gevechten op het terrein vôôr de stellingen aan beide kanten der Leie en ten nooarden der Scarpe. Ten zuid-oosten van Atrecht werdcn .voetvolk en pantsera/utos des vijands bij den opmarsc'h naar het slagveld door geschut- en gevecbtsvliegers werkdaidig gevat. Rond den rniddag hernam de vijand zijn aanvallen. Het zwaartepunt lag ten zuiden van den straatwejg Atrecht—Kameriik. Den uit Gherisy en van un Fontaine en tegen Heudecourt herhaaldeiijk in stormloop oprufckende vijand sloegen wij in zwa.ro gevechten terug. Meer naar het zuiden dram de Brit in Bullecourt en Rieucourt bm-nfin. In 'het laopgraveniniet en het trechterveld van vroegere slagen spceld&n zich hier verbit-terde gevechten af. Rieucourt werd aan den vijand weder ontnomen. Ook het oosbeiijk ge-deeîte van Bullecourt werd hernomen. 's Na-middags breiddie de vijand zijn aanvallen tôt ten noord-oosten van Bapaume uit. Zij zaktcn meestal reeds in ons vuur iraeen. Van uit St-Léger en Mory, viel hij vijf maal te vergeeis aan. Talrijke pantserautos werden vernield. Ten noorden der Somme hebben wij in ver-bînding met de ten zuiden vain den stroom uit-gevoerde beweg.ing.en de verdediging in de li-nies ten oosten van Bapaume en ten noord-westen van Péronne verlegd. De vijand is gis-teren aarzelend over Bapaume—Combles— Maurepas gevolgid. Tusschen Pétonne en de Oise voetvolkge-.vechten op deu westelijken oever der Somme en des Kanaals. Hevige aanvallen, welke de vijand teo zuid-oosten van Nesle en van uit Noyon op onze nieuwe liriies ten noord-oosten deir Stad deed, werden afgeslagen. Aan de Aiilette vatte de Franschman ten wes ten van Folembray op geringe diepte op den oostelijken oever voet. Tusschen de Ailette en de Aisne heeft hij in samenwerking met Ame. ïikanen zijn aanvallen hernemen. Tusschen Pont Saint Marc en Chavigny liep bij van 's morgens vroeg storm. Panitserautos kwamen al-looSopnieuw voor de didbte asfnvalggolven aan-•gerold. Maagdeburgsche, Hamnoversche, Thiu-ringsche en garderegimenten braken de met dubbele overmacht uitgevoerde hevige aanvallen des vijands heelemaal. 72 pantserautoa werden kap; t geschoten. Onderoffioier Crop-œeier, soldaat Manske en Schlottau van de Ie machiengeweerkompagnie van het la garde ie-giment te voet hebben samen vijf pantserautas vernield. De Franschman heeft hier gisteren eon zware ne.derlaag geleiden. Zijn verliezen ïijn buitenigewoon hoog. Wij namen gevangenen van tien verschillende ddvisies. BERLÏJN, 2S Augustus. — Ambtelijk be-«icht van hedenavond : Ten zuid-oosten van Atrecht hebben zich 's namiddags nieuwe gevechten ontwifckeld. Ge vedhten op het 'errein vôôr onze nieuwe linies ten oosten van Bapaume—Péronne—oostelijl-van Noyon. Vootvolkgevechten aan de Ailette. Twascbeh de Ailette en de Aisne zijn bijzondei hevige aanvallen van Franschen en Amerika-nen onder zwaarste verliezen voor den vijand heelemaal mislukt. Tôt nog tee wiardeu er 50 kapot geschorten pantserautos gemeld. BERLIJN, 29 Augustus. - Ambtelijk be-richt : Op den vaarweiç tusschen Port Saïd en de rvestelijke Middellan^lsche Zte boorden onze dui-kbooten wederom over de 17,000 B.R.T. scheepsruimte in den g'ond, waaronder cen mieuw Engelsch stcomschdp vaa over de 8,000 ton. dat rijst en andere landsprcduikten uit In dië voor Engeland geladeu had. oostenrijksch. WEENEN, 29 Augustus — Ambtelijk be-.%'cht van heàenmiddajç : Italiaansch krij^sveid In Judikarië bij Bezzekka en op de hoog-irlakte der Zeven Gemeenten veïkennihgsge-vechten. Anders niets van belaivs. Albanie : Tusschen Janika en de Vagoesa alsook op Set zuidelijk gedeelbe van het Tomor-jjebergte dé vijand herhaaJdelijk steîling-. FRANSCHE, PARIjS, 28 Augustus. — Ambtelijk beTicht van 3 uur 's namiddags : In den loop van den nacht hebben onze troe-pen voeling houdend met de vijamdelijke ach-terhoeden, hun cpmarsch ten ncorden en tan zuiden van de Avre vcortgezet. Z\j bezetten Cîiaulnes, Omiécount, Balatre, Rc-ygiise, Vor pxiliers. Verder zuidwaarts drongen onze troepen het bosch van Crapeauaiesnil binnen en namer. Di«es. Vanmorgen hebben onze troepen ten op-inarsch in de richting van de Somme vocxrtg^ zet, eu ten noorden van de Avre de algemeene lime Licourt—Potte—Mesnil—le Petit—Nesl* bereikt. Sinds gisteren zijn ongeveeir dertiig dorper Heroverd en hebben wij een vooruiitgang ge-maakt op sommige plaatsen van twaalf ki lometer. PARIJS, 28 Augustus. — Ambtelijk l>ericly van 11 uur 's avonds ; In den loop van den dag zijn onze troepân voortgegaan den vijand achterna te zetten, die onder den krachtigen drufc zijn terugtodM heeft verhaast over een front van dertig kilo meter. Wij hebben de heuvels bereikt aan den Imiter Somme-ce ver van af Cizancourt txvt hua» gebied ten oosten van Nesle, Meer naar het zuiden leunen wij tegen den westel:jken oevei van het Canal du Nord aan over het grootste deel van zijn loop, tusschen Nesle en Noyon Tea noorden van de Oise hebben 'zij zich meester ,gemaakt van Suzoy, Pont l'Evêquie, Vau-cheliies en Porquérioouct. Onze vooruitgang van hedeu bediaagt op sommige plaatsen meer dan tien kilom-p.ter. Sedert vanmorgen zijn een vcertigtal dorpen heroverd. Onder het belangrijke materieel door den vijand achtergelaten, hebben wij drie treinen Gfevonden^ geladen met onrlo?smatft. riecl. jEr zijn 500 gevangenen gemaakf. Tusschen de Oise en de Aisne zijn he,vi(re çevechten geleverd in ihet geibied van Juvi l'nv, in den loop waarvan de. Amerikanen ver schillende vijandelijke tegenaanvallen dapper afgeslagen en eeni.ge vorderingen gemaakt hebben. Ken krachtige pogimg des vijands om id«* Vesle over te steken ten zuiden van Bazoche<-en van Fismeittes is op igelijkô wijze door onze troepen verijdeld. Op het overige front is de dag rustig vev-1 y ITALÎAANSOH. ROME, 28 Augustus. — Ambtelijk bericht •" In de Val Lagarma, op de hoogvlakte van Asiago en in het gebied van de Assolons krach-ti« vuur onzer batterijen tegen marcheere.i'le troepen en centra van den vijand. Een vijaj»-deldjke motorsloep is op het Gardameer b'i Corbole door geschutvuur in den grond gf boord. Onze patroeljes heben eenige ,i;svaai.re nen gemaakt in het Posina- en in het beneden, Brentadal en waren bedrijvig in het gebied van den Grappa, waaor zij er in slaagden eenige gevangenen te maken. Ons vuiur heeft een muiiitiema^'azijn in de lucht laten vliegen en vernietigde een kleinen post in de vijande-lijke linie. In Albanië : Gistermoigen heeft licbte Italiaansche rui-terii, die op verkenning was, ten zu. den van dD Beneden - Semeni, vijandelijke afdeehngïn teriJggedreven en gevangenen gemaakt. Overdag hebben Britsche vliegers met sukses ihet vijândelijke foon.t met machineigeweervuut aangevallen an de verbindingswegen hevigf gu-bnmbardeerd. ENGELSCH. LONDEN, 28 Augustus. — Ambtelijk bericht : Gisteren hebben onze troepen ten zuiden van de Somme Foucaucouxt genomen, dat de vijand me: machinegeweren stevig vasthiold. Ten uoorden van de Somma hebben wij een grooi deel van het Tron&sbo;ch aangevallen en vei-rneesterd eji daarbij een aantal ,gev2ngtnen gemaakt. die tôt «ç Pruisische garde-divisie be-hoorden.Ten zuiden van de Scarpe hebben troepen van het eerste leger hun stellingen aan weers-zi.1 deu van den straatweg Atrecht—Kameriik p verbeterd en de buitenwijken van Haucourt eu Boiry-Notre-Dame bereikt. Ten noorden van de Scarpe heeft de vijand gistermiddag ver-woede tegenaanvallen gedaan langs de spooi. lijn Atrecht—Douai, waarbij onze vooruitge-schoven troepen gedwongen werden eenige honderden yards teruir te trekken. naar rfp. mi. de Duitsche loopgraven aan den Groenland- ! heuvel, waar de vijandelijke aanval onder on* vuur ineenzeeg. Gisteren hebben Britsche troepen met goerf gcvolg een plaatselijke onderneming uitgc voerd aan weeiszijden van den weg Neu-f-Berquin—Estaires, waarbij onze linie over een tront van nageno^g vier mijlen vooruitgelegd en een aantal krijgsgevangenen gemaakt is. Ten zuiden van de Somme oefenen de Aus-tralische troepen een krachtigen druk op dea vijand uit ; zij heibben de algemeene lime Fresnes—Herbecourt bereikt. De vijand biedt hardnekkigen tegen stand in heii front van de overgangen over de rivier b;j Frise en Péronne. Op den noordœver der Sommé hebben onze troepen Curlu en Haïdecourt bezet, na verbit-terde gevechten en dringen vooruit in de riah-ting Maurepas. Tusschen. Bapaume en de Scarpe hebben wij ouzo aanvallen vandaag voortgezet en op aile punten vorderingen gemaakt. Croisilles, waar de v'jand hardnekkigen te-genstand boed, was gaandeweg overvleugeld door de Londensche troepen en is nu in onze haiiden. De Engelsche troepen hebben zich ai vechtende een \Vesg gebaand naar Vraucourt en ten zuid-oosten vail Fontaine-les-Croisilles. Na een hevig gevecht dat d«a geheelen dag voortduuirde, zijn de Kanadeesche troepen er in geslaagd den vijand uit versabeiden taai verdedigde plaatsen en gewichtige loopgraaf-itelsels te verdrijven en hebben zij de dorpen noiry-No^re-Dair-; en Pelves geaomeji. Gedu-rende deze operaties liebbssn wij een aantal gevangenen gemaakt. Gedurende den dag hebben wij onze liai® vooruitgëbracht ten ncorden van Loctm. Âllerîiande ambtelijke en half - am'btelijke "berichten De toestaxi. De zware strijd tusschen Atrecht en de Somme bracht den vijand op 26 Aagustus niette-genstaande verbitterde mspanning en niette-igenstaande het inzetten van aile gevechtsmid-delen en nieuwe troepen zijn doorbraaksdoe) geen stap nader. De Duitsche leiding brathi den vijand door gepast ontwijken en onver-wachte tegenistooten immer opnieuw zware verliezen toe. De uiitbreidinig van het Engelseht aanvalsgebied over de Scarpe dwingt de Brit-sche leiding tôt immer verdere kradhtsinspa». mng, ofschoion zij sedert 21 Augustus, alzo< reeds sedert een gansche week, worstelt om een beslissing te bekomen. Juist op denzelfdeji tijd, 't is tft zegeen van 21 Maant tôt 27 Maar< van dit jaar, hebben de Duitsehers bij hun aan-vailen op de lijn Monchv—La Fère den vijanc tôt over Albert—Pierre—Mootidiier en Noyor voor vich voortgedieven en hun alleien daarbij 90,000 gevangenen en meer dan 1,300 stukker geschut afgenomen. Nu strijden vele honderd duizende Erugelsche soldaten in dezelfde streek Niettegenstaande een tallooze overmacht win nen zij, onder zware verliezen, slechts lanigzaair op eenige punten terrein, daar de geducht^ Duitsche tegenstooten hun steeds terugdrijver en het vervolgingsvuur van onze Duitsche bat. tenjeiï en machiengeweren hun uiitdrijven Zooals vroeger kan de op Franschen bodem strijd-ende Duitsche i.eidinis; naar believen di: vijandelijke aanvallen veinzen of den strijd af-wijzen. De door onze zegenrijke offensief ge-schapene Speelruimtje bewaren wij in de/œn erooten bewegingslag ; hij verlicht de Duitsehers hun eenig doel, eemg bloed te sparer en niettegens aande de strijdkracht van der vi.iand merkelijk te vPrzwakken. Het aantal der bij de s^eveoiiten van 25 Augustus tusschen de Ailette en de Aisne inge-brach'e g°van,genen verhoogt zirn tôt 550. Ns den glanz"nden voorstoot westelijk van Cha-viçnv op 20 Augustus, werden de daarbij ge-wonnen vijandeliike stelïingsn tepen twee vijandelijke aanvallen volçeh( iden. ouf - ; :■ jh îlieaiustiidiQgeD ait het Haitealaod Da Entante en Mederlend De bladen hebben onlangs mededeeling gs daan van de onthulling door een hooggeplaats ambtenaar van het Russische kommissariaa voor buitenlandsche zaken in de « Iswestija » gepubliceerd over zeker aanbod onder het tsa ristisch regiem door de Fnirntemogendhedei aan Japan gedaan met het doel de mihtairi mededewerking van deze mogendheid op slagvelden in Europa te bekomen, mits èeP1 koncessie die niets meer of minder dan het ver sjacheren der Nederlandsche bezittmgen ii Oost-Indië aan Japan. Deze onthullingen heb ben bii onze Noorderburen eene beenjpeiijki ontroering verwekt, waarvan ook de « Tijd » zich tôt tolk maakt. Ziehier wat dit blacf over deze kwestie o. a. schrijft: Deze onttullingen zijn door een Reutersbe-richt tegengesproken, doch wij meenden, met het oog op de groote belangrijkheid van het geval, te mogen verwachten, dat niet alleen een nieuws-agentschap doch de betrokken En-tenteregeeringen officieeel zich over het dooi de « Iswestija » medegedeelda zouden verkla> ren. De argwaan der Nederlanders is wel ter dege opgewekt en met deze authentieke gegevens gestaafde mededeelingen van de « Iswestija » voor oogen^dringt zich onweerstaanbaar d«t eisch op, dat in deze zaak licht versotuitt r. orde en dat Nederland wete, welke bedoelingen schuil gaan onder de schijnbaar vriendschap^ pelijke houding der Ententestaten. Aan het Nederlandsche Hof. De <c Nieuwe Rotterdamsche Couran,t » meldt : Kooimgin Wilhelmina heeift ten pa-leize te Soestdijk, Jhr. van Nispen txrt Seve. naer, Nederlandsch gezant nabij. het Vatikaan, in audientie ontvangen. Deze audienitie iheeft oiigeveer twee uur geduurd. Men vveet dat deze diploar.aat naar Den Haag teruggeroepen was gewordiin en dat men ter gelegenheid dezer reis gesproken heefit over de verdespogingen van zekere n eut raie landen. Het kongres der Engelsche arbelderssyndikaten ^ BERN, 29 Augustus. — Het kongres deï Engelsche arbelderssyndikaten dat op 2 Septem-ber te Derby gehouden zal worden, zal zich be-zighouden met eene resolutie van het textielar^ beiderssyndikaat, waarbij de regeeriog uitge, noodigd vvordt ten spoedigste bespxekingen aan te knoopen met de vijandelijke mogendheden ten eir.de een groridslag te vinden voor vredes-onderhandelingen. Andere syndikaten,namelijk die der zeelieden en stokers hebben résolu aej gestemd waarin geprotesteerd wordt tegen et-» ken vrede door vergelijk. Deze syndikaten stel-len voor een nieuwe politieke paritij tf vormen welke de Engelsche arbeiderssyndikaten in het parlement zou vertegenworodigen. Ncg de boschbranden In Frankrijk. BORDEAUX, 29 Augustus. — Een brana is uitgebroken in de pijnbosschen der gemeente Cestas (Gironde) ; in weerwil van het spoedig^ opdagen van hulp, heeft het vuur snel op zict. ge.crrecen en woedt thans over eene uitgefetrekt-heid van 20 kilometer. Nog andere brande» worden gemeld uit de gemeenten Canau et Ares, De zaak Malvy. De mijnwerkers van Carxaux hebben hunne svmpathie aan burger Malvy betuigd. Zij keu, ren de houding der reactie en der reg-eerder* ten opzichte van den oud-minister af Zij on-derschrijven het protest van de G. G- T. et ne m en oe verplichtmg op zioh dezen Bond te volgen m iedere aktie die het herstel beoogf van de onrechtvaardigheid in het gerechtshot begaan. De radicale partij en de radico-socialistiscù^ federatie van de Rhône hebben bij eenpariif* he-id van stemmen een dagorde derzelfde streto king gestemd. De graanooj st en het broodrantsosn in Frankrijk. « Le Matin » schnjft dat de inlichtmgec betrekking hebbende cp den huidigen graan-ooffst van verschillende zijden opgevat zijn ge« worden als zullende leaden tôt eene vernooging van net broodrantseen. Deze gevolgtrekking is voor het minst voorbarig. Deze vraag kan nie« wwden gesteld alvorens den juisten omvang van den oogst bekend zal zijn. Deze omvang vastgesteld zijnde, za' buitendien het kontin. gent moeten worden bepaald dat wij kunnea atstaan aan onze bondgenooten. Men vveet dat de scheepsruimte in de eerste plaats mcet wor. den gebruikt otn onze oorlogsprestaties te in-tansifieeren eu voornamelijk voor het overbren-gen der troepen welke thans in de Vereenigde Staten worden eedrild. Wanneer aan dit oorloig;,programœa zal vol-'laan en onze srraaudisponibiliteiten zullen ge. kend zijn, zal men misschien kunnen overgaaa tôt de herziening van zekere rantsoenen^ Niett zou gevaarlijker zijn dan de illusie van een«» «evoelige verbetering te oaderhoudem. Het Spaansch-Duîtsch konfli BERLIJN, 28 Augustus. — De « Times k verneemt uit Santander : Duitschland heeft- de Spaansche voorwaîw» deh aanvaard en toegestemd om Duitscnt scheepsruimte, die zich in Spaansche/havena bevindt, af te staan tei vergoeding 'van Qe verliezen, welke de duikbooten aan de Spaansche scheepvaart hebben toegebracht. Dit beridht î- ■ i s T'-. Ken oeide regee. ringen zijn er onderhandelingen begonnen, ont een oplossipg te vinden, welke met de weder-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods