Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1415 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 08 June. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t727941w4h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Si a m ioal en Volk ' ~ w" * " ' " —!— — — — Omdat ik Vlaming nenjj ABONNEMENTSPEIJS : pirtaeniatid : 3.75 fr. per kwar'aal (aile kosten inbegrepen) Aleti wende zicli tôt de posîkanforen* BEHEER EN PUBLICITE!!: Anspaelilaaa, 75 (Beurs) o - 1. Vetfsehijftt 's û&micrdags MET AL DE GCHTE^DTELEGRMEN [ F.ike medewerker ic. vcrnutwoordc iijk voor lietgeen hij scîjrijtt. Ongëytaagde stukken worden, in gérai van met opaeming, enkel lertiggezoïi-den zco er liet noodige porto is'bijgevoegd. ÎTNKONDIGiriGEÏ WORDEN AANGEMOMEN •' 75. AnspacbUtan, (BcnrsJ. — 52, Warniccsbèfg. Agence Générale de Publicité 26", Wcldoenersplaats Office de Publicité, 36, Nicuwstraaï Brusseï Blg»ai«aieBdaM«ia«aiii<«frMMUiW!W«IMiWgaBBBa5œffiS5agHBaBaBïg3SaaB8 DOOD VAN LORD KITCHENER EENE NOODZAKELIJKE UITBREIDING Over do oQkags nitgevaarcligde tanlverordeningen en. de daarbîj beheorende aiU'oerivigsraaatregcîeft voor het < loger onderwijs in de eentalige. gouwen en op de taîsl-gren3, vàit niet vcel te zeggen. Naar "hun geest komen zij overeen eensdeds.met-de vroeger mtvoci ig besproken verordeningen voor Groot-Brussél. andcrdcels met de • ok reeds beaordeçlde bepalingen yoar de \ laamsdie land-streek.Vérgeleken bij die van Groot-Brussel bèhelz-m de irifvoe-ringsbepalingen vooi de taaigrens enkel een pnar licbte vormverbeteringen. De eerste, in liet tweed e lid » Undcr-zoek der verklaringen », waarbij de bepaling omirent : de raadza.amheid voor liet sclioeîiiodfd het onderzoek der verklaringen van de gezinshoofden te voeren met be-hulp van twee Nederlandsclf kennende oiiderwij/ers w.eg-val't in de verordening voor de taaigrens. Daarenteg- n . woi-dt in deze de begiuselniatig juister veigtoderstélling , geo-pperd, dat liet schoolhoofd een van b.eide lanus- j 'talon niet zou kennen, in welk gcval hij zieh z a 1 laten bijstaan door twee onderwijzers. Do Uvcede vcrb.etcriug geldt lid 5 : « Schooltoezicht ». Hier wordt, vcimoe.de- ' iijk met het oog op de na de eerste bepalingen reçus opgedane ervaring, nauwke-uriger bepaald hoe de sefeool-onzieuer bij zijn toezicht iknoet te v\ork s«nn. Ja.ze bç- ' —torgdl'jeid kwnt n'ognAials toi diting ia en. nlcuwtf^mïi -â ; van het negehde lid : « Overgangs-tijd ». _ ; Hierdoor bezitlen wfj dus een voiledïg stel (kiidelijfie verordeœngen en die wij, de wclteksten die ons binden in aanmerking genometn, goed mogen noein-en. Het komt ér nu maar allcen cp aan Ikic die bcpaiingeiï zullen nageleefd worden. Tôt dusverre .hebbeu wij te. <.ien ; upzïehte géiË al le aangename ervamiguii ogg'-daan ' In Grool-Lirussel is «ver '1 aigemeen d • tn..-stand gr »le-ven zooals bij was. Waor Jiij betrckkc.lijk -goed a is, is hij betrekkelijk goed gebleven; wttar hij sleclit w=^, is hi] nog slecbtpr geworderi. Te Elsene, b. \\, werd het laatste" woordjc Nederlandseh nu voorgoi d uM de scàiotcn verbannen. Daarenbcven .is de reaktie legen onze tuai in een paar getrieenten brpaa'.d ang®hoor>.l ge\vord<»ii, Ajen weet reeds, dat de béer Jacqtieniain met vcorUed^eli^n rade de veiordening;n Weit met voe-ten géli iden en .-téon Viaamsèhè klasaen wîl inrieMeii. Ivea jiieneei, <l ■ < e rechterana is \au schepen Jaequemain heeft, volgeus \<i-zekeringen die oi>s ait stellège bran zijn ter sore ge;;-j-men, met de scbepraien ran liet oruli-nvijs van (iroot-Bressel. middelen beraamd om de toepa~sn:g van aUi-keil W te verijdelen. Wccr nog,-eyenals de beruclite zouden die beeren aaar de Duitsebe overheid een ver-zoeksclnill hebben gerieht om pmtest aan te leckenen tegen de toepassing van dal artikel 20 . t>açu*enfxiven '..an bet niet gcloochend worden, dat drukking werd uilgt oe-ie-nd op zekere oaders. Het is b. v. al zonderljng, dut een schQOÎhoofd van Brussèit juist al de tOBtîers, die Xedci-laadscb al-s moederUuil liadden opgegeven, in z:jn kantoor heeft laten roepen, terwijl ae andere-ii génial werdeiugela-ton 1 Wij hopen, dat de overheid niet ak-een wenschl w&lten te maken, maar eens dat zij, met de aitslageii in lianden, lie-t tastbaar bewijs zal geieverd krijgen, dat haar \er-ordeniagen niefe opievorden, ook zal iuzlen', dat bij iedere wet een t o e z cht en een s a n k t i e noodig zijn. Wij dnikken bij hei'b tlinn den vveaseh uii, dal onpar-tijdige ça onaflwnkelijkc ltijgevoefpte laalapy.icHlevs zouden aatigestel»! worden, die de uiarlil zouden be/'Kon om de wet te doen aalexeu. Dit gozegd zijnde, willen wij bet gewicM van de ge-nomen wettelijke schikkiagea niet over 't hoold ziea en dr-ukken wij zelfs het gevoeien uit, dat zij l-iiaas dieften uilgebreid le worden v^gens een eeavormig beginsei tôt al de tragpea van bet onderwijs. De Froebel-seholen,de scholeu voor voiwasseuen, de nij-\erlieidsscholen, de novmaalscholen, de aiidde-lbare se.ho-Icn, de vooi'bereiiMaoskursussefi voor den vierden yraad, zij allen moeten nu vernederlaadscbt worden en dit op zijn laatsl voor Ok lober-a. s. Daar al die sch-ile-n, op zeer wetnig nik/on-deringen na, staatstoeia-aen gemeten, kan de S'Uial dus deze toeiagea ofhaukeljjk' maken varn het-aaleven van de uit te vaar-digen weUelijke bepstmgen. Over den rechts-g r o n d is aile beiU\ isliag dus bij voorbaal- uitgescilia-keld.De Froebel-scliool en de schooi voor volwasscnen, be-schouwd als voliediging van het lager onderwijs, lumaen. ftogiseii gebracht worden binnen liet raam .van do voor het lager onderwijs getrolTen maatregelen. Het zal dus vote tan n deâe eenvoudig verdoie uilbroiding te geven. De n'ormaaischool moel, aïs korollarium daai van ook vernede-rlaïKlscht worden, niet gedeeltelijk zooals te Tie-nen, te Anl-werpen of le-Cru-ssel, maai gefeeel, tôt het laalste vak lot. Zoo alleen kan haar geest Ylaamseh worden en kan zij zieh gébedl aanpassen bij de lagero school. Ik bedoel hier niet enkel de staatsnonnaalsc-hook maar ook de vrijc norniaalsehool, die loelagen dntv-angt. Zonder algebeel Nederlandscli normaal onderwijs kan ons lager ondfirwij® nooil \ laamsrli van geest worden. De st:id Brussel root-l dus nmar eenvondig voor de ke-us gestekl worden : ofwcl ee-n \ laamselie rffdeeiing stich-ten, waarin aîtcieefMugen, wie'r moederlanl Xedeiiandseb is, zullen opgenomen worden, ofwcl geen toelagen ont-van gen. • ' Ton slotte zou als onvcrbiddellijke regra moe-'en gelden, dat enkel■ onderwijzers uit VIaantsohc"5ionnaatecholen nio-gen les geven in Viaamsebe lagerc scholen oî klassen, zoowel in Grooi-l-irusséi en op de taaigrens als ekters. Als de wet van 28 J uni l'JI haar voile uitwerking -wi-1 bekome-ii, dan moeten, als gez-eid, al deze maalregelcn legen Oklober a. s< zonder fout geromen worden. Over onze wenselien omirent bëft miu—.uaar omlerwij;, waar wij op ge&eeJ andero v\x-tteks-tca steanen, behb- n wij liet in een volgend arîikel. WATE. BUITENLAND DUïTSCîIJ^Xi) Een belaiigrljke verklaring van lien Kijkskansdier atot. Dan de bewering, dat svij Japan vôor het. uit-breken van den waiog door een gemia ■ i - , ,Vitas j OJ ' - a J—»^ 1 ab"11 salie brosjuur. Sta nie toe nog een der walgerijke h-ewe-ringe-n nader toe te lictiten. ik word beschuiidagd, legen bet"militaire-vo-tu-m in, het bevel tôt mobilisatie drie kost-baru xiagen le hebben uil-gesteld, betwelk ons met alleen een gedeefte van den Elzas, maar stTOomon bleeil gt«kost zou hebben, en ik -zou het gurtslig oogenoiik hcbften laten voorbijgaan onder den iuvioed mijner oudé verstanrihou-dingsg.-dactiten met ICngeland — ik wee-t dat dit uajn hoiiid'gcbrek rs. 1k bob tiaarover reeds eenmaai a-itvoe-ï-ig in don Eijksdag gesproken; ik acht ïni] éditer ver-piiclit, oriidat valsehe voors-telijngen daarover steeiià yer-der in het volk gedragen werden, dit nog eenmaai te doen. Hoe vvas do toestand 1 Engelaiid, Frankrijk en Itus-land waren fè-gert Duitschland door eene à'll-ian!.K en g ' onder elkander verbonden. In Frankrijk was er een sterko revar.che-pai'tij, in Uusiand een nivloednjke ex-pansiouist-iscbe parti], dio op een oorlog aan-sluurden. Ei anicrijk en l\u-land konden enkel m bedwang gehoiulen worden, wanneer men er in slaagde, hen de hoon op En gela nd te ontnemen. (Levendige bij val.) Dan hadden ze nooit een oorlog gewaagd. (I.evend-ige bijval.) Wilde 1k tc*f«m den oorlog werkem — ea dat- îicb ik pagêtwijfo.d g, daan (stormaelitige bijval en handgeklap, — dan moest Fk traehfen met kngeland tel een verstandboudrag te komen. die de oorlog-spart-ijen in Frankrijk en Rustaud zou ti'geniiouden. • (Bijval.) Ik moest dat doen tegerover de mij zooals nièmand anders bekende anti-Duiteciie strekkuigrn der KngeJsche omsingeliiigspolitiekers. ik heb die poging gectaan en voel er geen sebaamle over, ook indien dit mij niet gclukte. Wîe, als getuigo van deze .sedert bij'na twee jaren du-ren de w e r e Id ra in p, met bare tiekatomben van menschen-ofiers, in rnijn handO'lwijze een verraad zie-t, mag -zijne -aanklacht vôor God uitbrengen. (Groote beweging en stormaetitige bijval.) Ik zie de beslis-sing met kalrftte te : gernoel. (BijvWi.-) Deze jîogingeri lot verzoening, wet hebben die met onze mobilisatie te doen'' Mets, absohnit niets. Weet niet de man die mij besohuldigt, dat ik we-gens vertraging der mobilisatie stroomon bloed aan ons 1 volk versehuldigd zau zijn, weet hij niet, dat wij tijdens die drie dagen 'koortsaehtig gowerkt hebben-om tôt een - yerstandtioudiag lassehen Oos-tcnrijk-Ho'ngarijo en Rus-i îand te komen, en dat het juist onze keizer was, wien het i zoo zeer aan het tort lag, aan -zijn volk den vredo te t bebouden en die in die dagen,M onatgeiM-o-ken telegrani- verkeer met den tsaar stond, en ziet de man niet, wat wij -alt-en zien, namelijk "dat, indien wij die drie dagen - vroeger de mobilisatie -uitgeroeipcn hadden, wij de bloed-sch'iïd op ons ba'dden getaden, die Rusland op zicii ge- ) laden heeft (stoiTuachtige bijval.), doordat Ruskmd tijdens de hangende ondeitiandoliiigen, dio goedo geAolgen moesten oplcverem, legen de lirilige ons gedane belofte i in, zijnerzijds mobiliseerdo î (Zeer richtig.) En de man - die aidas de gesohiedenis vervalseht, die veroorlqçft zieh, over mij den staf te breken, en doet dat namens eenen Nedei duitsoben Bismarkkring (« Iloort, li-oort '. » links en in hë-l oentrum). Do rijkskanselîer roept met i-uider stem in '-de zaal : i « Het rnasker al (stormaelit-i-ge bijval) opdat mon ïie r' wie daarachter opduikt (stoimaehtige bijval en aan-bou-s dend handgeldap op de linkerzijde en in het eentram) en wie het waagt, den naam van Bisma.rek in don zwaar-k sten t-ijd welke bet l/uitseiie volk doorlceft, te miebrui- ken lot lago verdTOaiingen smaad. -t Een andere brosjuur — de scbrijver draagt een gunst-ig h be-kenden naam (« Iloort, lioort ! » links en in liet ccn-e trnm), het Ls d© geineraallandschapbestuurder Kapp (<i Iloort", lioort ! » links en in het eentrum) — zegt, défit r hê-t door mij uitgesproken waehtwoord : « Eendradit », r dez'Clfde ongelukkige roi begint te spelen aïs eens het in r 1906 te Jcna geval-len staa-tsverradcrlijk woord : « Rust is de eei slo burgei^licht ! » Waar is vandaag liet Jeria 1 s Heeft die bcer niet het gevoel, dat hij onze groot-e lijden i- misbruikl, wanneer hij het woôi-d Jena uitspree-kt ? (Zeer h goed, links en in het centram.) En hij was onbosehaamd t- genoeg om mij aïs staatevenrader to bramimerken, omdat ik in dezen strijd om het ailes, niets dan een eensge- » zindi Buisetiland zien wil. (Levendige J>ij\ al links en .bij het îentrum.) Miine beeren ! liet is een bitlere taak tegen de leugens in bit builenland te moeten opkomen. maar iie>t is mis- * s-ehji| smaâd en laster m edgen la-nd te zien opdagen. (Stovnaeirlige -bijval links en in het -e-entrutn.) ik zal-ze " i bek-'onpen i Niet imju eigen persoon is hier in kwesiio. Wa{ heeft de enkeling te zeggen in zulke tijden als deze, 1 1 tetvvijl builen al de weerbare mannen van Duilschkind 1 d«gi iijks ni doodsgevaar verkeeren V (« Zeer waar.-! » • links en bij liet aennum.') Met-een persapnljjkc :kvvesi;e, n-iav; het bei.ang van het vaderlanç) is he-t, er tegen op 1 te !'■ ?nen, wanneer ste-lselmatig, niet graot.e kosten aan druKwerk, laster eu verkeerde vooreleiiingen onoer but vol'»- worden verbrokl. (Toesiemming liâtes en bij lut 1 eeiirum.j Mijn piielit is het, voor het vaclerlarid op te Iretten en te oek'dten dat liet vo-ik wrgif.kgd word-t. (Èe- > veiidlge bij vas links en bij be l eentrum.) Ik weet, mijne heeren, geen parti] m dit Huis zal ■ brogjuren goeuKeuren, die'met onwaarneden of met laster le %\erk gaan. Maar de piralen der openoare meemiig mai. n éditer dikwijls nnsb-ruak van de vnig van de n'a1; nale eer. Mij val.len ze aan als een verrader der gro-'iie nationale overlevenngen, waarop Oe onde partijeai vaéi dit Huis met redit liez zijn. Als Jj&w-i-js aa-arvan wo'j it aangevoerd, dat Ik met de s<.«iaat-aemoivraien iltr- dcfij op de soctiaal-clemokru-ten en op eeinge persoonnj-ke m^Wecilonze paeitisten. Moet ik in dezen oorlog (met veî-h-evene stem; waarin er -alleen Duitsdiers zijn, aan pa-^ije-ri houden V ^ \ Hjne beeren, ik weet zeer goed, dat de kloot tussehen de ipationale en de andere pariijen in de polMiek voor den oorlog een beUtugrijke roi iieeft gispeeld. Maar, rnijnte liet i en, de sc-lioonsie \ ruentun, die deze oorlog ons vwoi het binnenland kan brengen, zal tie tojd zijn \van-neer nu deze kloof sliluan ut den weg zaï woiden ge-niuid. (Stormachtige en aanhoud'C-nde bijval, handgekiap iinks) Mijne beeren, nrijn vertrouwen is onwan-kcabaar, omUnks de heere'n ronu den heer .Lienknedit. Met he.n zal iet vpik__na den oorlog afr-ekenen. Na den oorlog zurlicf Wij zcoa's vroeger zware of ni;.s-sehien nog -zwaar-derej pa rtn j si r i j den keuur-ii. Het zal een iiicnwcOeen andere tijd zijn, met nieuwe geestenjke J>j\vegingen, met ■ nieuye sociale noodwendiglieden, met nieulve e-ischeu. Die ijd zal kotnrn. W.-jj zutleu ook dien s In j d te voeren hebtn. Maar, nnjne beeren, wilien wij liera vergifti-gen, uoor hem opnieuw met het vroegere .scherniatisee-j ren, net de oude theoremen van nationale en antinatio- -t nale varlijen w •! ken 1 Ik zie de gansebe nalie den hel-•v dens-]jci om haar toe-komst uitvccliten. Al onze broeders, J onze zonen sli-ijden en sierven in irouw kameraad-r scha Bij alleu beslaat dezellde liefde voor den geboor-s tqgn d, -o! nu die grond bezittingen of rijkdo-mmen in-. salit )f enkel de jilaats is waar men zijn leven door-bren -, en deze tieiiige vlam der lielde voor den ' geboftegro:. i is het die de harte nstaalt, dageiijks m bel vWaar dat van alie kanten te.^dijk opduikt, der. dood rotseerend en den dood lijdeml. e Mi e heeren, er is een ijzeren hart noodig om zieh a a-a«n fn verplelterenden indruk van kraeht en grootbeid e van (t volk le onttrekken en o;n aan de gloeiende lielde t_ tôt d| volk te knnnen weerstaan. ■X heeren ! liet geloof aan inijn. volk en de liefde tôt njn volk geven mj het vast \ertrouwen, dat wij ' zulkaàtr»i<ieu en zullen ûverwimien zooals wij totrro.''toc stred' en overwoauen. v— ^ s kteo'nks en bij bet eentrum.) .. . n Ik i sluiten. Onze vijanden wilien het toi hel uilerste . brenm. Wij vrcezen nocto dood nodi duivel, ook met * den î ngeredaivcl, dien ze naar ons Iand wrlkn sturen. c . De niinen die om Verdun veehtan, ae niann-en die onder lfindïburg slrijden en onze liere matrozen, die aan -M'oie bebben laten zien, hoe de ratten bijien,. a> zijn f door jn gesladit gioot gebracht geworden dat ook -ont-iwrin^n weet te liiiden. Deze ontDenngen, ik ^eg he. •" . zondi' aarzeling tegenover het bm-tenbind, feite laar wij dragen ze en ook dan gaat de saijd , n uit \aî wij «ezaafd hebben zal een sgeeden oogsl .geTCn. * S i» S met sleettter, hij <kk Bm " vo'ort m «H «««I? en» bcc* <** » °f ' i Jun »egeven. Wij zullen over dezen zegepraa: n et b .1- n l'en 'ij \vetcn dat Engeland daarmedo nog met ovei- :s woimn is en niet verslagen. Maar deze zeg-praal is een gunsti voorleeken voor onze loekoni-st, eene tockom,t . ' waar i Duitschland voor de gelijkbeid op de zee drip 10 en datdoor ook aan de kleiner-e volken de. vrijheid de, a" thans door de Engelsdie ali'eenlieerscbappij afgesperae r" ZCDit nibn? hcclSbTs het klare licht, het Mit vol -bc- ll" loMen dat de 1 Juni on onze loekom-st vveipl. (>j.oimach-tige llrhaalde hij'val met handgek'ap m hei e -nlrum, bj ,g de vrijzinnige pariij, de_ nationaal-bbemlen, de soomat- n~ demol: alen en op de tr-ibunen.) De rijkskanseiier en onz.fi taab » Het W T. B. seint bet volgend p egi ann : iii Om de diehlkunst van het stomvcrwame \laamsche si volk, welke voor de Duitschers nog een oaopgegiavcn lï rebât is, de DuMschers nader te leeren k-nmen bu it sn Wilhetn Schunrmann een bloemlezmg Maamseho \yne er met pl-rèqwe Duitsche vertalmg uilgege\en De rijks id kanseier heeft aan den opstéler het v olgein^schnj\en ^ Se?,k\oSr:de aandacht, die U me door het mededeelen uwer verzatneling Vlaamsehe gedichten hewezen heht, zeg ik U dank. Het heeft me opr-cdit verhengd, mij met bebulp van uwe vertalingen van de schoonheid der Vlaamsehe t-aal te knnnen eve-rtingén. i:\GEl\NR. i®iS paa Lurâ EMhwer LON1U-A, C .Jura. -- Amotelijk bericlit van don oppei> bevelhebber \an de Groote Vioot : Tôt ntijn grcotsle spijl moet ik melden dat hel oortogâ»' schip « Hamp-shirc », qp weg naar Rusland, met lord Kitehener en zijn staf aan boord, vc leden nacht Poor een rnijn of miosehien getroiïen door- een i rp--do, ten westen van de Orkney-eilari-den gezonken is. De zeo was zeer beiig. Iloewel het tmim>gelj-jke g daan werd om. spocdLg bu-p uit te zenden, Wijft er, menât men, w nig hoap over dat ieniarKl aan de rarnp ontsnapt is. (De pantserkruiser « Hanipshire » is m 1905J van sla-pel getoopen; bij meel li,ouo ton en heeft-een bemanning .X. ^ ... k _ _ LONDiiN, G Jum. — Beuter meiclt, dat de « Harnp-shire » gisteravond om S uurdot ziaken gebracht ,v a, Ki-lchener met zijn staf ,was aan boord. De zec was zeei wodig. Destroyers zettèn zieh op zoek en ook de kuston wcrdui afgczochl; totnogtoe wenlen slechts enkele lijkca gevonden. Het Eagei'huis en de onderdanen lier \erbonden moaendheden. In anlwoord op eene hem gestelde vraa^, zegde nnui® 1er Samuel, d-at de eRgôering net jj.« eene zan-K van gi-oot ge.wieht bcseliouvvt, dat onUeixianrti van verbonden sta-ten die zieh in Engeland opbou-den, in -Xten cier légers van de bondgenoo-ten dien-St neni'en. De Itageering aieètt zieh met de verbonden regeenngen verslaan, dîe bare onderdanen wenschen op te -eiselien voor don miiilarren dieoat en het Efigeteebe clepartement van oorlog over-w-L'vgt,-de niogelijkli.ud om hen m be.t. Engelsc-be k'ger in te lijven. De mini-ster leiklaarde dat het overdreven is te beworen dat s!«0,t)00 onderdanen van verbondeai sla-ten, op ml thaï ren laeîtyd, zieh in Engeland zouden he-■- vinden. Mac Ncil, unionisli-seli afgevaardigde, deed op-m-erken, dat, ai is genoe-md cijl'er ook overdreven, zieh ongi'ivvijfeld toc.li ee-n zeer groot aantal dergeKjke bui-tenlanders in eenige ftinatsen ophoifden, die de gevo-e-lens der Errgelschen daardoor kwetsen-. '•Samuel ant-woordde dat dit onle.geiisprekelijk -het geval was en dat juist- daarom de Regeering zooveel gèwicht hecht aan deze kwestie. (Het lijdt geen twijfel of de in Engeland vertoevendô Belges worden door .deze verklaring bedoekl.) G1U1.KINLAN». De slaat van beiejj tè Saloniki. Het Parijsehe « Jonrnal » verneemt uit Saloniki dat oj> bevel van generaal Sirrail, ter kennis van de .bevo&ing gebi'aehl is geworden, dat geaieraal Sarrail voort-aan vor-antwoordelijk is voor h<M ha-ndbavéa der ojienbare orde in de plaals van generaal Mnskopoeios. Atitomobielka- uîtroepen van d« staat . ders der Entente de maclrt der bondgenoo.en te doen 0„ v.oclca. ITAI1E. De val van Asiaijo en Arsîero. Over deze -gewiehlige kriigsgebeurtrniB wi-doeH de mi-iitaire medewerker der « Nieuwc Gourant » V0iot . De Oo^i'nriikers staan, nu \rsioro en Asiago zijn ge vaUen ei dairniede de laalste stevige sî-agbonmen zijn anSimd, voor het beg.n van de derde faze van hua offensief, den inval in de laagvkikte van Vernhe, de •vrrnK-eetering van de steden \ icenza, Bassano, Irv\iso, Padua ia van Venétië zelf. De afsland van de hjn Ar-„!0rn—A«ia«o tôt de tijn Padua—Trevrso nedraagt ruim tachti« Idiome 1er; in de goed begaanbare laagvlaklc der-'rih t'°sledits vier dagmarschen voor rnfanterie. Daar op dien weg œn ki-addige wee>dand van het Itahaansdio lecer en tal van andere nu nog onbereKenbare moéRgk-heden kunnen worden verwadrt, is ee rter omtrent het ve.rdei'è verfoop en den verderen duur der opeiaam, c .o -lot de vermeestering van soins<?b -de A ®®™?nsci»ta^-\ '.a le te zouden kunnen loiden, n.els r»il echtcr kan ik wel vorklarrn : Als het zoo \oo.n gaat als tôt dnsvc-rre, zal Gadorna binnen afz-ienbaren îiid bevel en moeten uitgevem voor het \<rlaten \an het K-irintihische en Isonzo-Iront. Daartoe is liet îeeds doende dat de Oostem.jkers de lijn Vicenza-Bassano bereiken -aangezieji, zoodra dit het geval is, de afsiai l tôt de Golf van Yenetffi is gereducecrd lot ruim zestag kilomelei en gcvaar beslaat dat do dcwrgang Jnaar de 'm^vlakle van T.ombardije dus naar Nooixl-Weste jv ' ifehô word-t algeslatcn. De aîstand van Udine, hei kcm-oenlraliepunlén voor de Isonzo-legers, tot Vicenza ho-i draagt tweehon-derd kilomeier; de koncentratie m de ' 3 JAARGANG. N' -158 PRUS = | 5 CENTIEM D0NDERDAG 8 JUNI 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods