Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

637 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 May. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 02 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4m91834v37/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet van Brussel [ Voor Stam Ta a! en VolR Qjndat ik VI a min,4 ben * Behoei* en JPublioiteit . A.îv!SPÀCI-i.L-ikA N. 75. BKXJSSEX, Boofdopsteller : E, Van Bercer» Elite insandei ts verantwourd^Jiik voor ketgaari hij schrijfi. ■wriw<rwjf«M«wrr>TT mr n 'rn m aMwaaaaaaaBaKMPJEii^y.^ & JAARGANG, Nr 116 Binsdag 11 Mel 1915 HR1JS : » CEM'ifôi PKK NUMMEK ABONNEMENTSPPJJ S§ vooi Brusiuei ea Yoorwtaden 1,26 fe. par maand A&rikoî^ûnaarra worrlsn anni?enomen : 75, Anspachisan, (Benrs) — 52, Warmoesberg. Bij den Heer F. Ernest ttoossens, 51, Grevelingenstraat, Office de Publicité, 36 Nieuwstraat— 28,Grasmaikt, Brasse L3EST VflNDMG IN DE GAZET VRN BRUSSEL : Napoléon. — De on dergang van de Lusilan'a. — Yrouwen en d Oorlog. — De Léon Gambvlta —-De vuurdoop — EngeL c^e Arbeiderslcestanden. — Te Mcche'en. — Bricf uil Antwerpcn. — Jaarvcr-slag vin het A. N. V. — Irekkingen. Napoleon Up 18 Jura aanstaande zal het eene eeuw geleder zijn, dat de slag bij Waterloo plaats vond. Daar ont ving ."'.'apoleon's machl haar genadeslag. De wonder lijke mail, die het in weinige jaren van onder-luilenan' lot keizer der Franschen liad gebracht, dce.d hier eei \ ài zoo g root en verbaz.-nd als zijne vroegere o-pklim nung. Jn Uelgië maakte eene partij zich gered otn dit jaai Napoléon le huldigen, net alsof hij een weldoener var Ons land wa- geweesl, eene opvâtting die geenszins mel de geschiedkundige waarheid overeenkomt. Zeldei: hebben wij zooveel geleden als onder het Fransche regiein en nooit werd het volksbestaan der Vlarningen zoo bedreigd en ingekort als toen. In een paar artikels zal ik aan het leven en de daden \an A'apoleon hermneren. Ik zal daarbij trachten zoc onparlijdig mogelijk te zijn. Het geluk van .Napoléon begon in den veldlocht legeïi Oostenrijk ia 17915. In drie maanden tijds aiaaktc diij z'ich meesler \an "bijna geheel Noord-Itaîië; dat hij ai naam der « Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap » brandsohatle. Deze oorlogsbelastingen kwamen in Frankrijk goed le pas, want het was in d-at land maar droevig gesleld met de staatsfaianciën. Door zijne wa-penfeiten had generaal Bonaparte niet alleen zijne Re-geering uil een nijpend geldgebrek geholpen, maar hij had zich zelf als een der grootste veldheeren van aile iijden gekenmerkt. Bij zijn terugkeer in Parijs wercl een luisterrijk feest te zijner eere gegeven, waarbij Talleyrand als lofredenaar optrad. De grootste vijand van Frankrijk was te dien tijde Engeland. De Franschen wilden volstrekt de Brilten vernederen. Eene « armée d'Angleterre » werd ge-vormd, waarvan Bonaparte de aanvoerder was. Het eskader van Toulon werd versterkt en uitgerust, na-tuurlijk om naar Ierland te stevenen en er de verdrukte bevolking te verlossen. Maar Bonaparte liet de arme Ieren in den steek en stelde het bijeengebrachte mate-riaal in dienst van plannen, welke hem meer roem en minder gevaar konden opleveren. Met een leger van 35,000 man en een schitterenden staf van officieren en geleerden trok de vlool naar Egypte, waar de Franschen zoogezegd de boeren van hun verdrukkers de Marne-lukken gingen verlossen. De deelnemers aan de expe-ditie vernamen eerst in voile zee waar zij naartoe vaarden. Een tijd lang ging ailes goed in Egypte. Het lichtge-Ioo\ ige volk aldaar was spoedig overtuigd van de goede bedoelingen van den Franschen generaal, die den Mo-hammedaanschen godsdienst in eere hield en zelfs te Kaïro in Oostersche kleederdracht de moskee bezocht. Het bleef echter niet goed gaan, want reeds in 1798 barstte in dezelfde stad een opstand uit wegens mis-kenning der Muzelmannen. Botsingen met het Turk-sche leger vielen gunstig voor de Franschen uit, het-geen echter Bonaparte niet belette in te zien, dat de dagen der Fransche bezetting in Egypte geteld waren. Het teekenen der Rapitulatie liet hij gaarne aan anderen over. Zonder verlof van zijne oversten verliet hij het leger en trok met zijne beste generaals naar Frankrijk, waar hij een dankbaarder roi hoopte te spelen. Zeer ernstige gevaren hadden intusschen Frankrijk Dedreigd, maar toen Bonaparte terugkwam waren zij bezworen. Ofschoon deze laatste feitelijk een deserteur was, werd hij niettemin door het volk als overwinnaar ontvangen. Zelfs het Directoire durfde hem geen ver-wijten doen. Bonaparte maakte iedereen wijs, dat le tocht naar Egypte met een wefcenschappelijk doel was ondernomen. Hij verscheen in burgerskleederen en poseerde ditmaal niet als generaal. Bonaparte was een der zeer weinige mannen van beteekenis van het toenmalige Frankrijk. Het moet dan ook niemand verwonderen dat het in November 1799 tôt een staatsgreep kwam. Hij wierp zich op tôt eersten konsul en later (1802) tôt levenslangen konsul. Napoléon was buitengewoon werkzaam; met aile zaken welke den Staat aanbelangen hield hij zich per-Boonlijk bezig. Hij voerde het Burgerlijk Wetboek in, regelde de financiën, stichtte de Bank van Frankrijk on trof een vergelijk met den Paus. Op 18 Mei 1804 ver-leenden de openbare machten hem de keizerlijke waar-digheid.Zelfs de kinderen weten, dat Napoléon een geniaal velciheer was; het is echter merkwaardig dat het niet aan zijne krijgstalenten was, dat hij zijne verheiïing lot het keizerschap te danken had, maar wel aan zijne bekwaamhed n op elk gebied, \ooral op dit der wet-geving.Napoléon pochle er op, dat hij van modder gcne-ralen had gemaakt. Ken heele schaar veldmaarschalken hadden ailes aan hem le danken. Van zijne broeders maakte hij koningen. Zoolang zijne gunstelingen nog '-Pis van hem konden verwachlen, bleven zij hem ge-trouw. Maar hij had er geen versland van iemand met de banden der vriendsohap aan zijn persoon-te hechten. Daarvoor was hij zelf veel te zelfzuchtig. Van fijne ge-\oelens en leederheid was bij hem geen spoor te vin-den. De Amerikaansche denker Emerson zegt van hem, dat men hem niet kon beschuldigen van aan de deuren te luisteren en door de sleutelgaten te loeren, omdat men hem daaron nnoit betrant hppff Een rijk dat op zelfzucht gebouwd is, moet ten slolle ondergaan. De deugd is een onzichtbaar iets, maar zij is een faktor waarmee dient rekening gehouden. Zij is bel besle cernent om groote gebouwen aan de aan-vallen \an allerlei slormen te doen weerstaan. Napoléon verweet aan zijn broeder Lpdewijk, koning \an Ilolland, dal hij le vaderlijk was met zijn volk. Eens schreef hij hem : « Ik heb U tôt koning gemaakt; ik zal L' afzelten, als gij uw gedrag niet verandert. » Lodev, ijk \\-eigerde echter zich ria-ar den zin van Napoléon le voegen : hij deed afstand van den troon en ging op de vlucht zonder den keizer op dat punt te raadplegen. Zijn broeder Jozef, koning van Spanje, dreigde ook met abdikalie. Deze kreeg tôt antwoord : « Als gij de Pyreneeën overgaat, zal ik U laten doodschieten. » Men ziet dat Napoléon niet medewerking verlangde, maar algeheele onderworpenheid. Zelfs zijn minisler van buitenlandsche zaken Talleyrand ging ten slotte tegen hem intrigeeren aan het Oostenrijksch en Rus-sisch hof. Ook zonder de nederlaag bij Waterloo waren de dagen van het Fransche keizerrijk ongetwijfeld geteld. A. L. DE OORLOG AMBTELIJKE BERICHTEN ï >uit»ohe ï BERLIJN, 9 Mei. Bij de voortzetting van onze aanvaîlen op Ieperen, verdreven wij den vijand uit zijn sterk bevestigde stelling tusschen de baan Fortuin-Wieltje en Ghetuvett-Iepe-ren. Wij bezetten Frezenbergi m Verloren Hoek en sielden ons daardoor in 't bezit van gewichtige heuvelketens, die de omgeving van Ieperen beheerschen. 800 Engetschen, waarbij 16 officieren, werden tôt nu toe gevangen genomen. Fransche aanvallen ten W. van Lievin (N.-O. van de Lorette-hoogte) mislukten onder zware veriiezen voor den vijand. Bij La Bassée en ook bij Vitry (beoosten flrras) werd een vijandelijk vliegtuig gedwongen te landen. Een plaatselijke Fransche aanval ten W. van Perthes, waarbij nevelbommen gebruikt werden, mislukte door onze hand-granaten.In Argonne, tusschen Maas en Moezel, alsook in de Vo-geezen, vertiep de dag zonder belangrijke voorvallen. In Libau legden wij beslag op een groote opslagplaats van oorlogsvoorraad. Tegenover sterke krachten van aile wapens, die de vijand bij Mitau saamgetrokken heeft, weken onze tegen deze stad vooruitgeschoven troepen langzaam terug. Ten N.-O. van Kowno werd na de vernietiging van een Russisch bataljon de spoorbaan Wilna-Szawte volkomen ver-nield.Op de Njemen bij Sreducki vingen wij de verstroolde overbtijfselen van vier Russische bataljons op die waarschijn-lijk tôt de troepen welke op 6 (en 7 Mei bij Rossienic versla-werden behooren. Hernieuwde Russische aanvallen tegen onze stellingen op de Pilitsa werden onder groote veriiezen voor den vijand afgeslagen. Bij de achtervolging van den verslagen vijand, overschre-den de troepen van generaal von Mackensen na een gevecht de Wislok tusschen Besko, ten 0. van Rymanow en Frysztak. Voor de drukking der verbondenen die ten N. en ten 0. van Tarnow strijden, wijkt de vijand terug op Mielec en over de Weichsel. Op het wankelend Russisch-Karpathenfront joegen andere Duitsche troepen den vijand uit zijn stellingen aan de spoorbaan Mezôlaborcz-Sanok. De buit aan kanonnen en gevangenen wordt nog gedurig grooter. Oosten ri jksoh e : WEENEN, 9 Mei. (Ambtelijk bericht van gisteren.) De gevolgen van den slag bij Tarnow en bij Gorlice beginnen zich thans ook op het Karpathenfront, ten 0. van Lupko, te doen gevoelen. Onze troepen die ook hier ten aanval overgingen, bemachtigden 's nachts den grenskam, benoorden de plaatsen Telepooz, Zelloe en Nagypolani, die door de laatste verbitterde gevechten in de Karpathen bekend zijn. De Russen hadden gedurende de Wintermaanden, na wekenlang vechtens en ten koste van reusachtige veriiezen, voet gevat bezuiden den grenskam der Karpathen. Door al de beschik-bare reserven in het vuur te brengen, slaagden zij erin hun front in het bovengebied der Ondawa, Laborcze en Cziroka naar het Zuiden te verleggen. Ondanks al zijn stormloopen en zijn verwoede aanvallen, kon de vijand ons den Uzsok-pas echter niet ontnemen. Ten N. en aan beide zijden van den pas hield onze troepenafdeeling, die hier gedurende maanden in het vuur lag, onwrikbaar stand, fll het terrcin dat de i Russen gewonnen hadden, hebben zij thans in enkele dagen ( j verloren. De vijand ontruimde de strook Hongaarsch gebied, j die hij met zooveel moeite veroverd had, en leed daarbij ' groote veriiezen, wat bij zulken snellen aftocht onvermijdelijk is. De gevechten in West-Galicië staan voor ons over het gansche front gunstig. Gisteren namen onze troepen Krosno in overhaasten aftocht is. Deelen van de Russische troepen-stek maakten en die bij de 6 Russische divisies 5, 21, 31, 52, 63, en 81 behoorden, bewijzen welke verwarring er heerscht in het leger van Radko Dimitriew, dat op het gansch front in overhaasten aftocht is. Deelen van de uRssische troepn die uit de Beskieden vluchten, werden op verschillende plaatsen omsingeld en gevangengenomen. Sedert 2 Mei maakten wij tôt dusverre in het geheel 70,000 gevangenen. De ver-volging wordt doorgedreven. Wij sloegen krachtige Russische aanvallen af op de hoogten aan weerszijden van het Lomni-sa-dal, in Z.-O.-Galicië. Wij bestormden een Russisch steun-punt bij Zaleszezyki. WEENEN, 10 Mei. Ambtelijk bericht vaa gisteren middag: Bij de achtervolging van den uit zijn hoogtestellin-gen verdreven vijand zijn onze kolonnen over de grenskam van de Karpathen getrokken. Hongarië is van vijanden bevrijd. Op Galicië duurt de slag v®ort. Op et>n frontbreedte van mter dan 200 km. — van de Weichsel tôt aan den Uszobpas gaat de vijand ach-teruit. De verbonden troepen hebben onder zegevierende gevecnten ongeveer de linie UzEokpas-Komancza Kros no Debica Szerucin overschreden. In de Karpathenstreek ten 0. van den Uzsok pas en op het front ia Z.-O. Galicië zijn thans ever eens hevige gevechten aan den gang. Onze troepen veroverden verscbillende Russische stellingen. Sterke vijandelijke krachten vallen onze troepen op de hoogte van Ottynia aan (in Boekowina) aan. Daar duurt de strijd voort. Het krachtig versterkte bruggeboofd Zaleszycki, dat de vijand in wekenlange wanhopige gevechten poogde in zijn bezit te houden | werd gisteren door onze troepen bestormd, de Russen werden over den Dniester vervolgd en 3500 man ge vangen gemaakt. Turksch: i KONSTANTINOPEL, 9 Mei. (Ambtelijk bericht.) j Aan het Dardanellenfront trachtte devijand, om in zijn ambtelijk bericht te kunnen melden dat hij suksesvol vooruit-; gaat, bij Ari Burnu en Sidd ul Bahr onder bescherming zijner schepen, tôt den aanval over te gaan. Hij werd echter telkens met voor hem zware veriiezen tôt in zijne stelling bij den oever teruggeworpen. '• i i Bij Ari Burnu drong eergisteren, in den loop van den nacht een deel der troepen van onzen linkervleugel in de vijande-i lijke verschansingen en maakte eene hoeveelheid schansma-terieel buit. Ze namen daarbij het levensmiddelsdepots en de inschepingsplaatsen van den vijand onder onder vuur. Wij hebben de zekerheid dat de vijand dum-dum-kogels gebruikt en opzettelijk het vuur van zijn geschut op onze verband-plaatsen richt. Op het Kaukasisch front blijft de algemeene toestand on-gewijrigd. Aanvallen van den vijand in de streek van Olty werden met zware veriiezen voor hem afgeslagen. De toestand heeft een voor ons gunstig verloop. In de provincie . ondernamen Aserbeischan, in de streek van Dilman, onder- I I namen onze troepen op 29 Apri; en op 1 Mei alsook de vol-gende dagen, korte aanvallen. Zij vielen de Russen hij verrassing aan en brachten hen aanzienlijke veriiezen ioe. Onze troepenafdeelingen zetten hunne krijgsverrichtingen voort. Op het overige van het front is er niets meldenwaardigs. Fransehe PARIJS, 8 Mei. Ambtelîjk bericht van 15 sur. In België hebben da Duitschprs Msteren bij het aan-breken van den daar heftittv aatvallen op de linie van het Britsche lfger bij St Juliaan jredaan. Deze aanvallen zijn afgeslagen en de vijand leed zware veriiezen. Ten Zuiden van Yper^n op heu-el 60 hebbeD de Brit-sche troepen opnieuw een gedeelte van de Ioopgraven, die zij den 4den 's avonds verloren hadden hernomen. Ophet overige van het front niets maldenswaardigs. PARUS. 8 Mei. Ambtelijk bericht van 23 uur. Gescbutvuur op het geheele front. Door een plotselinp optreden. pelukten we er in, een versterkt punt der Duitscbers ten Oosten van Lens te veroveren. Drie vijandelijke pogingen tôt aanval tegen hetPrif terbosch werden. Op den rechteroever der Fecbt zijn we op «sn front van 1500 meter gestuit.in de richticg van Mttzeral.één kilometer op.»eschoteB. Russisohe SINT PETERSBUBG, 7 Mei. Ambtelijk bericht den grooten generalen staf : In de streek van Nitau eaan oTize troepen voort met eene sterke drukking op den vijand te oefenen. la de streek van Mlava, krijsren de onlangs bebaaldt suksessen nos; meer omvang. Op 6 Mei hebben we onlangs de dorpen Marcisze en Grzymka veroverd en hebben we drie vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen. Herbaaldelijke Duitsche poçingen om de pachthoeve Pomiany te hernemen, werden verijdeld. In de streek van Koziometz trachtte de vijand op 6 Mei de Pilica over te steken, maar bij werd doorons vuur terug geworpen. In Galicië, tusschen de Weichsel en da Karpathen duren de gevechten met eenebijzondere heftigfeeid voort. Deze gevechten hebben zich tôt eenen grooten slag in open veld ontwikkeld : verscheidene Duitsche legerkorp senzijn de troepen komen versterken. SINT PETERSBURG, 7 Mei. (Ambtelijk bericht van den staf van het Kaukasusleger.) In de richting van Olty, zijn onze troepen in de streek van de Sivritschaï-rivier vooruit gekomen, en hebben de Turken uit hunne stellingen geworpen. In het Alashkerthdal heeft de Russische ruiterij tegen de Kurden een gevecht geleverd, waarin zij de bovenhand kreeg. Op het overige front is er hoegenaamd niets gebeurd. — —♦«h* j\!iet-Âmbte!ijkç Berichterç DE ONDESGANG VAN DE « LUSITANIA » In Dultschland. BERLIJN, 8 Mei. Het Berliner Tageblatt verklaart met ontroering. de tijding der vernietiging van de Lu-sitania, waarbij tal van merschen zijn omgeJ.omen, te bebben vernomen, docb het blad is van oordeel. dat al-len die thans rouw dra^en hun vervloeking moeten uit-spreken ovor Churehil, die door zijn gewetenlooze maat-regelen deze wreede oorlogvoering heeft uitgelokt. De Lokal-Anzeiger schrijft. na er op gewezen te hebben dat de Lusitania niet ongewaarschuwd naar den bodem der zee is gezonden — het blad herinnert o. a. aan het waarschuwend telegram aan Alfred Vanderbilt, dat de Lusitania in dezen oorlog reeds meermalen een roi heeft gespeeld. In 't begin van Februari heeft ze ui vrees voor een Duitschen aanval niet geschroomd tôt het middel van de valsche vlag haar tnevlucht te nement De Kôlnische Zeitung ziet in de torpedeering van da Lusitania een les voor Engeland, dat het Duitschland ernst is met den duiVbootoorlog en dat voortaan ook het kostbaarste doelwit voor de duikbooten zal wordea» iutgekozen. In de Vereenigde Staten. De « Times » verneemt dd. Vrijdag uit New-York, dat de tijding van het torpedeeren van de « Lusitania » door een onderzeeboot, daar aanleiding heeft gegeven tôt heel wat onwelwilleride opmerkingen aan het adres van de Brit-sche admiraliteit, aan weik lichaam nalatigheid wordt ver-weten, wijl het niet gezorgd heeft voor een voldoende bescherming van 't reuzenschip door torpedobootvernielers. Vele Amerikanen wijzen op het feit, dat slechts één dag te voren Duitsche onderzeebooten in aktie waren geweest op de plaats zelf waar de « Cunarder » werd getorpedeerd. fVervolg bhop 4}

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods